Đánh giá tính hứu hiện công tác kiểm soát nội bộ chu trình bán và thu tiền điện tại công ty TNHH MTV điện lực đà nẵng

1,273 27 0
  • Loading ...
1/1,273 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:10

B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG NGUYN NGƠ HNH DUNG ÁNH GIÁ TÍNH HU HIU CƠNG TÁC KIM SỐT N I B CHU TRÌNH BÁN VÀ THU TIN IN TI CÔNG TY TNHH MTV IN L C À NNG LU N VĂN THC SĨ QU ᄂ N TR KINH DOANH Nng, Năm 2015 B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG NGUYN NGÔ HNH DUNG ÁNH GIÁ TÍNH HU HIU CƠNG TÁC KIM SỐT N I B CHU TRÌNH BÁN VÀ THU TIN IN TI CÔNG TY TNHH MTV IN L C À NNG Chuyên ngành: K toán Mã s ᄂ: 60.34.30 LU N VĂN THC SĨ QU ᄂ N TR KINH DOANH Ng i h ng dn khoa hc: PGS.TS Trn ình Khôi Nguyên Nng, năm 2015 LI CAM OAN Tôi cam oan ây cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng c công b b t kỳ cơng trình khác Tác gi lun văn NGUYN NGÔ HNH DUNG MC LC M -U 1 Tính cp thi t ca tài M c ích nghiên c u us c khoM cơng tác t ᄂ t PH LC SƠ Q QUY TRÌNH QU ᄂ N LÝ KINH DOANH IN NĂNG Trình tH Khách hàng yêu Trách nhi0m Khách hàng c>u mua iᄂn Lp n Trình tH Lưu tr!, Trách nhi0m K toán bo qun Ghi s ᄂ k toán Khách hàng K tốn viên K tốn cơng n ăng ký Phòng kinh Ti p nhn x< lý n ăng ký T ᄂ QLKH ti Lp bng t ᄂ ng hp doanh thu doanh Công ty i ᄂ n l.c Phát hành hoá n tin T ᄂ QLKH ti Kim tra m c ích s< d ng iᄂn i ᄂ n l.c B phn kim Bán i ᄂ n phương thc tốn l trình có ch6 s ᄂ bt th 5ng tra giám sát B phn phúc tra GSC, KTGSMB mua bán iᄂn Ghi ch6 s ᄂ Nhân viên ghi ch6 s ᄂ Giám ᄂc Phê ᄂ t doanh Công ty iᄂn Kim tra Lp phương thc Phòng kinh K t n ᄂ i mng li iᄂn B phn kC thut Thông báo cho T ᄂ QLKH ti khách hàng i ᄂ n l.c Ký k t hp 8ng T ᄂ QLKH ti i ᄂ n l.c PH LC SƠ Q KHÁCH HÀNG THANH TOÁN TIN IN TI QU-Y Trình tH Khách hàng n tr ti Trách nhi0m n iᄂn - Xut hóa n cho K\h - Thu ti n Ghi vào bng kê khách hàng np ti n theo tBng hình th c thu Gt n tr.c ti p h ᄂ th ᄂ ng - Bng kê np tin - Danh sách KH ã Kim tra, kim soát t ᄂ ng tin np c gt n tin m-t - Cu ᄂ i ngày, np toàn b ti n thu vào Ngân hàng - Np phi u np ti n cho k toán PH LC SƠ Q THU TIN C!A THU NGÂN VIÊN LƯU Trình tH Trách nhi0m Giao hóa n i thu Thu tin ánh du KH ã np tin vào Bng kê chi ti t hóa n Np tồn b tin thu c vào Ngân hàng np cho t ᄂ trư-ng cơng n Np tồn b tin thu c vào Ngân hàng ho-c vào quC Kim tra, kim sốt -Bng kê chi ti t hóa n -Bng kê s ᄂ li ᄂ u hóa n thu c - Phi u np tin vi ᄂ c n kỳ quy t tốn hóa n Th.c hi ᄂ n vi ᄂ c quy t tóan hóa n NG PH LC SƠ Q THU TIN IN QUA NGÂN HÀNG Trình tH Trách nhi0m Nhn giy báo tin iᄂn kèm bng kê chi ti t HT Lp h8 sơ y nhi ᄂ m thu Chuyn h8 sơ y nhi ᄂ m thu cho Ngân hàng liên quan -Bng kê KHàng tóan ATM ca Ngân hàng -S ᄂ ph Ngân hàng ATM Kim tra, ᄂ i soát s ᄂ li ᄂ u gt n B phn công n B phn công n ti n hành gt ti n hành gt n ATM PH LC SƠ Q IU HÀNH VÀ GHI CHP S$ CƠNG TƠ Trình tH Trách nhi0m Lp sang s ᄂ ghi ch6 s ᄂ (s ᄂ giy) -Phòng Kinh doanh i ᄂ n l.c Qun lý s ᄂ ghi ch6 s ᄂ S ᄂ giy s ᄂ i ᄂ n t< qun lý trung MEu s ᄂ th ᄂ ng nht theo quy )nh Cp nht khách hàng mi, thay ᄂ i vào CMIS, xut d! li ᄂ u thi t b) c>m tay Giao nhn s ᄂ thi t b) h9 tr ghi ch6 s ᄂ -Phòng Kinh doanh i ᄂ n l.c -B phn iu hành ghi ch6 s ᄂ -T ᄂ Qun lý khách hàng -B phn iu hành GCS -B phn iu hành GCS -B phn GCS công tơ -B phn ghi ch6 s ᄂ công Th.c hi ᄂ n ghi ch6 s ᄂ cơng tơ theo l trình Bàn giao s ᄂ thi t b) h9 tr ghi ch6 s ᄂ Thông báo k t qu ghi ch6 s ᄂ cho khách hàng tơ -B phn GCS -B phn iu hành GCS -Phòng Kinh doanh L PH LC SƠ Q PHÚC TRA GHI CHP S$ CÔNG TƠ Trình tH Lp l)ch phúc tra ch6 s ᄂ công tơ Ti n hành phúc tra công tác ghi ch6 s ᄂ công tơ Báo cáo x< lý k t qu ghi ch6 s ᄂ sau phúc tra Trách nhi0m -Lãnh oL -T ᄂ Kim tra GSMB -Phòng Kinh doanh L -T ᄂ QL -T ᄂ KTGSMB -Lãnh oL -T ᄂ KTGSMB -Phòng Kinh doanh L -B phn GCS ... phm ch y u xy chu trình bán hàng thu ti n 15 1.3 KIM SOÁT N I B I VI CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIN TRONG DOANH NGHIP 16 1.3.1 M c tiêu Kim soát ni b chu trình bán hàng thu ti n 16 1.3.2... CHƯƠNG ÁNH GIÁ TÍNH HU HIU CƠNG TÁC KIM SỐT N I B CHU TRÌNH BÁN VÀ THU TIN IN TI CÔNG TY TNHH MTV IN L C À NNG 54 3.1 K"T QU* NGHIÊN C(U +NH TÍNH 54 3.1.1 ánh giá tính h!u... Kim sốt ni b chu trình bán hàng thu ti n 17 1.4 ÁNH GIÁ TÍNH H U HIU CƠNG TÁC KIM SỐT N I B CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIN 21 1.4.1 Tính h!u hi ᄂ u cơng tác Kim sốt ni
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tính hứu hiện công tác kiểm soát nội bộ chu trình bán và thu tiền điện tại công ty TNHH MTV điện lực đà nẵng , Đánh giá tính hứu hiện công tác kiểm soát nội bộ chu trình bán và thu tiền điện tại công ty TNHH MTV điện lực đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn