Nghiên cứu vận dụng chính sách kế toán tại nhà máy bia dung quất

91 27 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN LÊ HIỀN LI NGHIÊN CỨU VIỆC VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN TẠI NHÀ MÁY BIA DUNG QUẤT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 Ơ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN LÊ HIỀN LI NGHIÊN CỨU VIỆC VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TỐN TẠI NHÀ MÁY BIA DUNG QUẤT Chuyên ngành: Kế toán Mã số : 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN ĐÌNH KHƠI NGUN Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn PGS.TS Trần Đình Khơi Ngun Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Phan Lê Hiền Li MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHÍNH SÁCH KẾ TỐN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI NIỆM VỀ CHÍNH SÁCH KẾ TỐN 1.2 ĐẶC TRƯNG CỦA CHÍNH SÁCH KẾ TỐN 1.3 VAI TRỊ CỦA CHÍNH SÁCH KẾ TỐN TRONG CƠNG TÁC KẾ TỐN Ở DOANH NGHIỆP 11 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHÍNH SÁCH KẾ TỐN CỦA DOANH NGHIỆP 12 1.4.1 Nhu cầu sử dụng thông tin kế toán 12 1.4.2 Đặc thù doanh nghiệp 13 1.4.3 Mục tiêu quản trị lợi nhuận doanh nghiệp 14 1.4.4 Ảnh hưởng thuế cơng tác kế tốn 17 1.4.5 Trình độ chun mơn kế toán 19 1.5 CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TỐN ÁP DỤNG TRONG DOANH NGHIỆP 20 1.5.1 Chính sách kế tốn liên quan đến hàng tồn kho 20 1.5.2 Chính sách kế tốn liên quan đến tài sản cố định 27 1.5.3 Chính sách kế toán liên quan đến doanh thu 31 1.5.4 Chính sách kế tốn liên quan đến khoản phải thu 32 1.5.5 Chính sách kế tốn liên quan đến chi phí 34 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN TẠI NHÀ MÁY BIA DUNG QUẤT 37 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NHÀ MÁY BIA DUNG QUẤT 37 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Nhà máy Bia Dung Quất 37 2.1.2 Nhiệm vụ kinh doanh 39 2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý Nhà máy Bia Dung Quất 39 2.1.4 Cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh 42 2.1.5 Tổ chức kế toán Nhà máy Bia Dung Quất 43 2.1.6 Hình thức kế tốn áp dụng Nhà máy 45 2.2 THỰC TRẠNG VIỆC VẬN DỤNG CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN TẠI NHÀ MÁY BIA DUNG QUẤT 46 2.2.1 Chính sách kế tốn liên quan đến hàng tồn kho 46 2.2.2 Chính sách kế tốn liên quan đến tài sản cố định 51 2.2.3 Chính sách kế tốn liên quan đến chi phí 55 2.2.4 Chính sách kế tốn liên quan đến ghi nhận doanh thu 57 2.2.5 Chính sách kế toán liên quan đến nợ phải thu 57 2.3 ĐÁNH GIÁ VIỆC VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TỐN TẠI NHÀ MÁY BIA DUNG QUẤT 59 2.3.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn sách kế toán Nhà máy Bia Dung Quất 59 2.3.3 Nhược điểm 62 KẾT LUẬN CHƯƠNG 64 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN TẠI NHÀ MÁY BIA DUNG QUẤT 65 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN TẠI NHÀ MÁY BIA DUNG QUẤT 65 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH KẾ TỐN TẠI NHÀ MÁY BIA DUNG QUẤT 66 3.2.1 Hồn thiện sách kế tốn liên quan đến hàng tồn kho 66 3.2.2 Chính sách kế tốn liên quan đến tài sản cố định 68 3.2.3 Chính sách kế tốn liên quan đến chi phí 71 3.2.4 Các sách kế tốn khác có liên quan 72 Bên cạnh sách kế toán trên, Nhà máy cần phải quan tâm đến sách kế tốn khác như: 72 3.3 HỒN THIỆN CƠNG BỐ THƠNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH KẾ TỐN 72 KẾT LUẬN CHƯƠNG 79 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang Các khoản chi phí không hợp pháp, hợp lý thuế 18 bảng 1.1 kế toán 2.1 Số liệu tổng hợp xuất vật tư tháng Nhà máy 49 bia Dung Quất 2.2 Số liệu trích khấu hao tài sản cố định hữu hình 53 Nhà máy Bia Dung Quất 2.3 Số liệu sửa chữa tài sản cố định Nhà máy 55 2.4 Số liệu lập dự phòng phải thu khó đòi Nhà máy 58 qua năm DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu Tên sơ đồ Trang sơ đồ 2.1 Mơ hình tổ chức quản lý Nhà máy bia Dung Quất 40 2.2 Mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh 42 2.3 Mơ hình tổ chức máy kế tốn 43 2.4 Sơ đồ trình tự ghi sổ kế tốn 45 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Báo cáo tài sản phẩm cuối kế tốn Báo cáo tài có ý nghĩa quan trọng lĩnh vực quản lý kinh tế, thu hút quan tâm nhiều đối tượng bên bên doanh nghiệp Mỗi đối tượng quan tâm đến Báo cáo tài giác độ khác nhau, song nhìn chung nhằm có thơng tin cần thiết cho việc định phù hợp với mục tiêu Chính mà mức độ trung thực hợp lý Báo cáo tài ln ln trọng Việc vận dụng sách kế tốn khác thơng tin cung cấp báo cáo tài khác Chính mà khơng doanh nghiệp trọng cung cấp số liệu đẹp báo cáo tài mà khơng quan tâm đến việc áp dụng sách kế tốn theo chuẩn mực quy định để thông tin cung cấp xác Trên lý thuyết, sách kế toán chủ trương hành động phương diện kế tốn Chính sách kế tốn quy định việc ứng dụng nguyên tắc kế toán đơn vị Việc vận dụng sách kế tốn doanh nghiệp giúp đối tượng sử dụng thơng tin kế tốn có đánh giá khách quan kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp từ đưa định đắn đồng thời giúp ban quản trị phận kế tốn doanh nghiệp nhìn thấy ưu nhược điểm cơng tác kế tốn để tìm cách hồn thiện việc vận dụng sách kế tốn để đảm bảo tn thủ theo pháp luật mà đảm bảo mục tiêu quản trị lợi nhuận công ty Ở Việt Nam, báo cáo tài lập dựa sở sách chuẩn mực kế tốn, thơng tư hướng dẫn Trên thực tế, doanh nghiệp lựa chọn vận dụng linh hoạt sách kế toán tùy theo đặc thù doanh nghiệp, tùy theo thời đểm để điều chỉnh thông tin báo cáo tài nhằm đạt mục tiêu mang tính chủ quan họ Nhà máy Bia Dung Quất đơn vị chuyên sản xuất kinh doanh loại bia Hiện Nhà máy vận dụng sách kế tốn cơng tác hạch tốn Nhưng nhìn chung việc vận dụng sách kế tốn Nhà máy chưa linh hoạt, tồn nhiều hạn chế Các sách kế tốn Nhà máy chưa phản ánh rõ ràng, chẳng hạn sách kế tốn về: hàng tồn kho, tài sản cố định, khoản nợ phải thu… Chính điều ảnh hưởng đến mục tiêu quản trị lợi nhuận nhu cầu sử dụng thông tin kế tốn Nhà máy Vì vậy, tơi định chọn đề tài: “Nghiên cứu việc vận dụng sách kế toán Nhà máy Bia Dung Quất” Mục tiêu nghiên cứu Luận văn thực nhằm vào mục tiêu sau: - Phân tích, đánh giá thực trạng vận dụng sách kế tốn Nhà máy Bia Dung Quất, từ rút ưu, nhược điểm việc vận dụng sách kế tốn đơn vị - Đề xuất giải pháp để việc vận dụng sách kế tốn Nhà máy Bia Dung Quất phù hợp với đặc thù Nhà máy Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn sách kế toán Nhà máy Bia Dung Quất mà chủ yếu tập trung vào: sách kế tốn hàng tồn kho, sách kế tốn tài sản cố định, sách kế tốn ghi nhận doanh thu để phục vụ cho công tác quản trị lợi nhuận Nhà máy Phương pháp nghiên cứu Để đạt mục tiêu nghiên cứu trên, tác giả sử dụng phương pháp khảo cứu tài liệu kế toán thơng qua cơng bố sách kế tốn thuyết minh báo 69 lại tài sản cố định) Số năm khấu hao loại tài sản cố định hữu sau: - Nhà kiên cố : 25 năm - Nhà cửa khác : năm - Máy móc thiết bị : năm - Phương tiện vận tải, truyền dẫn : năm - Thiết bị, dụng cụ quản lý: năm Riêng máy vi tính, máy photo, két sắt: 10 năm * Đối với tài sản cố định vơ hình Tài sản cố định vơ hình Nhà máy gồm phần mềm máy tính: Giá mua phần mềm máy tính mà khơng phải phận gắn kết với phần cứng có liên quan vốn hố Ngun giá phần mềm máy tính tồn chi phí mà Nhà máy chi tính đến thời điểm đưa phần mềm vào sử dụng Phần mềm máy tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng năm * Khấu hao tài sản cố định: Hiện kinh tế thị trường, vấn đề nâng cao lực cạnh tranh mối quan tâm hàng đầu doanh nghiệp Vấn đề gắn liền với việc quản trị chi phí nâng cao hiệu sử dụng tài sản từ nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp Việc nâng cao hiệu sử dụng tài sản cố định vấn đề quan trọng doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp có tỷ trọng tài sản cố định lớn Chính tầm quan trọng vấn đề đặt cho doanh nghiệp nhiều câu hỏi việc quản lý, sử dụng tài sản cố định cho hiệu nhằm đáp ứng mục đích kinh doanh Một vấn đề quản lý việc tính tốn chi phí khấu hao tài sản cố định trích kỳ cho phản ánh cách đắn mức hao mòn tài sản cố định thời điểm 70 Việc khai báo thời gian khấu hao tài sản cố định ước tính mà kế tốn vận dụng để điều chỉnh tăng giảm lợi nhuận kỳ Theo thông tư số 203/2009/TT-BTC quy định thời gian sử dụng tài sản cố định ln có mức thời gian tối đa thời gian tối thiểu nên để tăng chi phí khấu hao theo phương pháp đường thẳng nhằm giảm lợi nhuận, Nhà máy phải chọn thời gian sử dụng tối thiểu Ngược lại, Nhà máy muốn điều chỉnh tăng lợi nhuận lựa chọn thời gian sử dụng tối đa để giảm chi phí khấu hao Tuy nhiên, tài sản cố định sử dụng Nhà máy không phép thay đổi thời gian sử dụng tài sản cố định trừ có thay đổi cách thức sử dụng tài sản cố định Như vậy, vấn đề tăng giảm chi phí khấu hao áp dụng tài sản cố định mua thời gian đến Điều phụ thuộc vào mục tiêu nhà quản trị ngắn hạn dài hạn mục tiêu né tránh thuế mục tiêu tăng lợi nhuận, từ kế toán cân nhắc để lựa chọn thời gian khấu hao thích hợp * Sửa chữa tài sản cố định Trong trình sử dụng, tài sản cố định cần bảo dưỡng thường xuyên sửa chữa chúng bị hư hỏng nhằm trì lực hoạt động bình thường tài sản cố định Cơng việc sữa chữa Nhà máy tự làm hay thuê tiến hành theo kế hoạch hay kế hoạch Tùy theo mức độ sửa chữa mà chia nghiệp vụ sửa chữa tài sản cố định thành sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn nâng cấp tài sản cố định Nhà máy nên có kế hoạch trích trước chi phí sửa chữa tài sản cố định Đây phương pháp để giảm lợi nhuận cách tăng chi phí kỳ Nhà máy cần phải lập kế hoạch sửa chữa lớn tài sản cố định để có kế hoạch trích trước chi phí sửa chữa đồng thời chủ động công tác sửa chữa nhằm hạn chế công việc sản xuất bị gián đoạn 71 Khi phát sinh chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định, Nhà máy nên có sách phân bổ chi phí để đảm bảo tính ổn định khoản mục chi phí kỳ Tránh trường hợp chi phí động đột biến, gây ảnh hưởng đến lợi nhuận kinh doanh 3.2.3 Chính sách kế tốn liên quan đến chi phí Chi phí trả trước gồm nhiều khoản mục phân bổ giá trị công cụ dụng cụ, phân bổ chi phí sửa chữa lớn tà sản cố định, việc ước tính thời gian phân bổ giá trị cơng cụ dụng cụ ước tính kế tốn, đòi hỏi suy đốn chủ quan người làm kế toán Tùy theo mục tiêu nhà quản trị tăng giảm lợi nhuận kỳ, kế tốn ước tính thời gian sử dụng cơng cụ dụng cụ để tiến hành phân bổ cho phù hợp Nhà máy nên có quy định hướng dẫn thời gian phân bổ cụ thể nhóm cơng cụ dụng cụ để kế tốn áp dụng cách thống nhất, chẳng hạn: - Phân bổ tháng công cụ dụng cụ dễ hư hỏng, sử dụng nhiều có giá trị nhỏ - Phân bổ tháng năm công cụ dụng cụ có giá trị cao thời gian sử dụng dài - Phân bổ năm năm cơng cụ dụng cụ có giá trị lớn, thời gian sử dụng dài không đủ tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định Nhà máy khơng tiến hành trích trước chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định hay trích trước tiền lương nghỉ phép cơng nhân trực tiếp sản xuất Vì vậy, khoản trích trước tiền lương nghỉ phép cơng nhân trực tiếp sản xuất trích trước chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định Nhà máy nên vận dụng triệt để để ghi tăng chi phí kỳ Tuy nhiên, lựa chọn sách kế tốn phải cân đối doanh thu chi phí kỳ với khơng nên để chi phí cao kỳ 72 Tại Nhà máy, báo cáo kế toán lập quý nên kế toán Nhà máy chủ động vấn đề phân bổ chi phí cho hợp lý kỳ 3.2.4 Các sách kế tốn khác có liên quan Bên cạnh sách kế tốn trên, Nhà máy cần phải quan tâm đến sách kế tốn khác như: - Nên trích trước tiền lương nghỉ phép cho công nhân viên phận sản xuất để cơng nhân nghỉ phép có khoản chi trả khơng làm biến động đến chi phí kỳ - Các chi phí phận bán hàng phận quản lý doanh nghiệp Nhà máy tiết cụ thể loại chi phí; Nhà máy nên có quy định chi phí cho cơng tác quảng cáo, khuyến mãi, hội nghị, hoa hồng Các chi phí hạch tốn nào, sở trích lập Điều giúp Nhà máy chủ động việc theo dõi hạch tốn - Nhà máy nên nêu rõ chi phí khác bao gồm khoản chi phí nào, nhằm phân biệt rõ chi phí hợp lý chi phí khơng hợp lý, để làm tính thuế thu nhập doanh nghiệp - Phần lợi nhuận sau thuế Nhà máy nên xem xét trích lập quỹ quy đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, phúc lợi theo tỷ lệ phù hợp 3.3 HỒN THIỆN CƠNG BỐ THƠNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH KẾ TỐN Theo chuẩn mực kế tốn số 21 trình bày báo cáo tài chính: "Mục đích báo cáo tài cung cấp thơng tin tình hình tài chính, tình hình kinh doanh luồng tiền doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu hữu ích cho số đông người sử dụng việc đưa định kinh tế Khi định việc trình bày sách kế tốn cụ thể báo cáo tài Giám đốc (hoặc người đứng đầu) doanh nghiệp phải xem xét xem việc diễn giải có giúp cho người sử dụng hiểu cách thức phản ánh 73 nghiệp vụ giao dịch kiện kết hoạt động tình hình tài doanh nghiệp" Việc trình bày sách kế tốn sử dụng thuyết minh báo cáo tài Nhà máy ngắn gọn, súc tích thơng tin sách kế tốn chung chung, chưa chi tiết cụ thể để đối tượng sử dụng có am hiểu kế tốn hiểu Hầu hết thơng tin sách kế tốn thuyết minh báo cáo tài Nhà máy áp dụng nêu mức độ theo chuẩn mực chưa đáp ứng nhu cầu thông tin cho đối tượng có liên quan Để thuyết minh báo cáo tài đáp ứng nhu cầu thơng tin cho đối tượng sử dụng, Nhà máy cần nêu rõ sách kế tốn vận dụng Cụ thể sách kế tốn sau: Chính sách liên quan đến hàng tồn kho, Nhà máy cần nêu rõ: hệ thống quản lý hàng tồn kho cho mặt hàng, xác định giá trị hàng tồn kho nhập kho theo ngun tắc giá gốc chi phí thường ghi vào giá gốc, phương pháp tính giá xuất kho Nhà máy sử dụng cho mặt hàng, cơng cụ dụng cụ việc phân bổ vào chi phí xuất dùng nào, việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Nhà máy mặt hàng sở lập dự phòng Nhà máy Chính sách kế toán liên quan đến tài sản cố định, Nhà máy cần nêu rõ: danh mục tài sản cố định Nhà máy, nguyên giá tài sản cố định xác định nào, thời gian sử dụng phương pháp tính khấu hao tài sản cố định Nhà máy, chi phí sửa chữa tài sản cố định hạch toán (mức phân bổ hay trích trước sở việc phân bổ hay trích trước) Cần phải công bố thông tin tăng giảm tài sản cố định thuyết minh báo cáo tài 74 Chính sách kế tốn liên quan đến khoản phải thu: Nhà máy nên công bố thông tin khách hàng có nghĩa vụ Nhà máy để đối tượng sử dụng thơng tin kiểm tra để nắm rõ khả thu hồi nợ khách hàng, sở lập dự phòng mức lập dự phòng khoản phải thu khó đòi Chính sách kế tốn liên quan đến doanh thu chi phí: Nhà máy cần cơng bố rõ điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng, chi phí trả trước (phân bổ chi phí cơng cụ dụng cụ xuất dùng, phân bổ chi phí sửa chữa tài sản cố định) Nhà máy phải nêu rõ sở mức phân bổ, chi phí trích trước tương tự: trích trước cho đối tượng nào, trích trước mức trích trước Cụ thể, Nhà máy lập thuyết minh báo cáo tài sau: Nguyên tắc kế toán áp dụng: Nguyên tắc ghi nhận khoản tiền khoản tương đương tiền - Tiền bao gồm: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng tiền chuyển - Các khoản tương đương tiền khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi đáo hạn không tháng kể từ ngày mua, có khả chuyển đổi dễ dàng thành lượng tiền xác định khơng có nhiều rủi ro chuyển đổi thành tiền Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho - Hàng tồn kho ghi nhận theo giá gốc Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có hàng tồn kho địa điểm trạng thái - Phương pháp tính giá xuất kho: Nhà máy áp dụng phương pháp bình quân gia quyền theo tháng để tính giá vật tư xuất kho - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Nhà máy sử dụng hệ thống quản lý hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 75 - Phương pháp xác định giá trị sản phẩm dở dang: áp dụng phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo phương pháp chi phí nguyên vật liệu - Đối với công cụ dụng cụ xuất dùng: chia thành loại sau: phân bổ tháng loại công cụ dụng cụ dễ bị hư hỏng, sử dụng nhiều có giá trị nhỏ (găng tay, vải lau máy, xơ chà tank ); phân bổ năm dụng cụ có thời gian sử dụng dài có giá trị lớn (quần áo bảo hộ, xe đẩy hàng, thiết bị đo áp suất, ); phân bổ năm công cụ dụng cụ không đủ điều kiện ghi nhận tài sản cố định (bàn, ghế, tủ đựng tài liệu, máy in, máy tính, máy điều hòa, robot cẩu hàng ) Ngun tắc ghi nhận khấu hao tài sản cố định Tài sản cố định (gồm tài sản cố định hữu hình tài sản cố định vơ hình) phản ánh theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua tồn chi phí mà Nhà máy bỏ để có dược tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu ghi tăng nguyên giá tài sản cố định hữu hình chi phí chắn làm tăng lợi ích kinh tế tương lai sử dụng tài sản Các chi phí khác khơng thỏa mãn điều kiện ghi nhận chi phí kỳ Khi tài sản cố định hữu hình bán lý, nguyên giá khấu hao lũy kế xóa sổ khoản lãi lỗ phát sinh việc lý tính vào thu nhập hay chi phí năm Tài sản cố định hữu hình khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa thời gian hữu dụng ước tính tài sản Thời hạn khấu hao Nhà máy ước tính sau: - Nhà kiên cố : 25 năm - Nhà cửa khác : năm 76 - Máy móc thiết bị : năm - Phương tiện vận tải, truyền dẫn : năm - Thiết bị, dụng cụ quản lý: năm Riêng máy vi tính, máy photo, két sắt: 10 năm Nguyên tắc ghi nhận khấu hao bất động sản đầu tư: Nhà máy khơng có bất động sản đầu tư - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư Nguyên tắc ghi nhận khoản chi phí * Chi phí trả trước: Chi phí trả trước Nhà máy bao gồm chi phí trả trước dài hạn chi phí trả trước ngắn hạn dài hạn Chi phí trả trước dài hạn bao gồm: chi phí cơng cụ dụng cụ xuất dùng có thời gian phân bổ lớn 01 năm chi phí trả trước dài hạn khác (chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định) Chi phí trả trước ngắn hạn gồm chi phí cơng cụ dụng cụ xuất dùng có thời gian tháng * Chi phí khác * Phương pháp phân bổ chi phí trả trước - Đối với chi phí sửa chửa tài sản cố định + Chi phí sửa chữa tài sản cố định phát sinh kỳ triệu xem sửa chữa thường xun hạch tốn hết vào chi phí sản xuất kinh doanh kỳ + Chi phí phát sinh triệu đến 15 triệu đồng thời không làm tăng thời gian sử dụng tài sản cố định Nhà máy xem sửa chữa lớn tài sản cố định tiến hành phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh kỳ Nếu việc phân bổ chi phí khơng làm tăng chi phí đột biến năm tài (hay cơng ty làm ăn có lãi) Nhà máy phân bổ hết năm tài 77 Ngược lại, Nhà máy có kết kinh doanh khơng tốt Nhà máy phân bổ sang năm tài khác + Chi phí phát sinh 15 triệu đồng thời không làm tăng thời gian sử dụng tài sản cố định Nhà máy xem sửa chữa lớn tài sản cố định tiến hành phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh năm tài trở lên + Đối với chi phí sửa chữa phát sinh 15 triệu đồng thời kéo dài thêm tuổi thọ tài sản cố định Nhà máy xem sửa chữa nâng cấp Chi phí sửa chữa nâng cấp tính vào nguyên giá tài sản cố định Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả Nhà máy khơng tiến hành trích trước chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định hay trích trước tiền lương nghỉ phép cơng nhân trực tiếp sản xuất Nhà máy sử dụng chi phí phải trả để hạch tốn trích trước chi phí lãi vay Nguyên tắc ghi nhận doanh thu Việc ghi nhận doanh thu bán hàng Nhà máy tuân thủ đầy đủ điều kiện ghi nhận doanh thu quy định chuẩn mực kế toán số 14 “Doanh thu thu nhập khác” (a) Doanh nghiệp chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hàng hóa cho người mua; (b) Doanh nghiệp khơng nắm giữ quyền quản lý hàng hóa người sở hữu hàng hóa quyền kiểm sốt hàng hóa; (c) Doanh thu xác định tương đối chắn; (d) Doanh nghiệp thu thu lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; (e) Xác định chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng 78 Nguyên tắc ghi nhận chi phí tài Chi phí tài ghi nhận báo cáo kết hoạt động kinh doanh tổng chi phí tài phát sinh kỳ Nguyên tắc ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp Nhà máy có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất 25% thu nhập chịu thuế Ngoài ra, Nhà máy nên bổ sung thơng tin khoản mục trình bày bảng cân đối kế toán Cụ thể thông tin sau: - Hàng tồn kho: Trong kho Nhà máy, hàng tồn kho gồm nhiều loại Nhà máy nên trình bày chi tiết loại có giá trị Chẳng hạn: thành phẩm tồn kho, nguyên vật liệu tồn kho tồn kho với số lượng giá trị bảng cân đối kế tốn để giúp người sử dụng báo cáo tài nắm tình hình hàng tồn kho Nhà máy - Tài sản cố định: Nhà máy nên trình bày danh mục tài sản cố định, thời gian sử dụng, thông tin tăng giảm tài sản cố định - Các khoản phải thu: Nhà máy cần nêu rõ danh sách đối tượng phải thu lớn Nhà máy với số tiền Đối với trích lập dự phòng phải thu khó đòi: áp dụng với đối tượng khách hàng mức trích lập cho đối tượng Tóm lại, Nhà máy cần trình bày cụ thể sách kế tốn sử dụng để đối tượng khơng am hiểu kế tốn sử dụng thơng tin báo cáo tài hiểu Các sách phải trình bày minh bạch trung thực theo thực tế đơn vị 79 KẾT LUẬN CHƯƠNG Báo cáo tài có vai trò quan trọng việc cung cấp thơng tin tài cho đối tượng sử dụng Chính sách kế tốn áp dụng doanh nghiệp tùy thuộc vào đặc thù doanh nghiệp, mục tiêu tài trình độ kế tốn viên Qua tìm hiểu thực trạng vận dụng sách kế toán Nhà máy Bia Dung Quất, luận văn đề xuất số giải pháp: - Đề xuất giải pháp trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho - Đề xuất lập kế hoạch trích trước chi phí sửa chữa tài sản cố định - Bổ sung hồn thiện việc cơng bố thơng tin thuyết minh báo cáo tài Những giải pháp đề xuất nhằm hồn thiện việc vận dụng sách kế tốn Nhà máy Bia Dung Quất, góp phần cung cấp thơng tin xác cho người sử dụng Đồng thời tạo điều kiện để kế tốn viên học hỏi nâng cao kiến thức, trình độ chun mơn để hồn thành cơng việc tốt 80 KẾT LUẬN Với đề tài: "Nghiên cứu việc vận dụng sách kế tốn Nhà máy Bia Dung Quất" Luận văn tập trung giải vấn đề sau: - Hệ thống hóa vấn đề cính sách kế tốn doanh nghiệp, cụ thể: khái niệm, đặc trưng, vai trò sách kế tốn doanh nghiệp đặt tiền đề lý luận để đánh giá thực trạng việc vận dụng sách kế tốn Nhà máy đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện sách kế tốn áp dụng Nhà máy - Phản ánh thực trạng vận dụng sách kế tốn Nhà máy hạn chế việc vận dụng sách kế tốn Nhà máy - Trên sở tồn ra, luận văn đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện việc vận dụng sách kế tốn Nhà máy Bia Dung Quất Nhìn chung, luận văn đáp ứng yêu cầu mục tiêu đề Vì điều kiện bảo mật thơng tin kế tốn tài nên tác giả gặp khơng khó khăn qua trình nghiên cứu thu thập thông tin Các giải pháp rút từ nghiên cứu lý luận, điều kiện điều kiện phát triển không ngừng lý luận thực tế ln có thay đổi, nhiều vấn đề phải tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Bộ tài chính, Chuẩn mực kế tốn Việt Nam, Tài liệu nội [2] Bộ Tài chính, Thơng tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 Bộ Tài chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao Tài sản cố định, Tài liệu nội [3] Bộ Tài chính, Thơng tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 Bộ Tài hướng dẫn chế độ trích lập sử dụng khoản dự phòng, Tài liệu nội [4] Lê Thị Chi (2012), Hồn thiện sách kế tốn cơng ty cổ phần vật tư tổng hợp Phú Yên, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [5] Đại học Kinh tế Đà Nẵng (2008), Giáo trình Kế tốn tài doanh nghiệp-P1, NXB Đà Nẵng, TP Đà Nẵng [6] Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (2008), Giáo trình Kế tốn tài doanh nghiệp-P3 & 4, NXB Giao Thơng Vận Tải [7] TS Trần Đình Khơi Ngun (2010), “Bàn mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng chế độ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ, Đại học Đà Nẵng – số 5(40).2010 [8] Nhà máy Bia Dung Quất, Báo cáo tài năm 2013 [9] Nguyễn Thị Kim Oanh (2012), Đánh giá vận dụng sách kế tốn cơng ty Cổ phần lương thực thực phẩm Quảng Nam, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [10] VAS 02 – Hàng tồn kho [11] VAS 03 – TSCĐ hữu hình [12] VAS 14 – Doanh thu thu nhập khác [13] VAS 29 – Thay đổi sách kế tốn, ước tính kế tốn sai sót Tiếng Anh [14] Thomas D.Fields, Thomas Z.Lys, Linda Vincent (2011), “Empirical research on accounting choi”, Journal of Accounting and Economics 31 (2011), 256 ... VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TỐN TẠI NHÀ MÁY BIA DUNG QUẤT 37 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NHÀ MÁY BIA DUNG QUẤT 37 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Nhà máy Bia Dung Quất 37 2.1.2 Nhiệm vụ kinh doanh... TẠI NHÀ MÁY BIA DUNG QUẤT 65 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH KẾ TỐN TẠI NHÀ MÁY BIA DUNG QUẤT 65 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN TẠI NHÀ MÁY BIA DUNG QUẤT ... tài: Nghiên cứu việc vận dụng sách kế tốn Nhà máy Bia Dung Quất” Mục tiêu nghiên cứu Luận văn thực nhằm vào mục tiêu sau: - Phân tích, đánh giá thực trạng vận dụng sách kế tốn Nhà máy Bia Dung
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu vận dụng chính sách kế toán tại nhà máy bia dung quất , Nghiên cứu vận dụng chính sách kế toán tại nhà máy bia dung quất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn