Giải pháp marketing trong huy động tiền gởi tại ngân hàng TMCP công thương việt nam, chi nhánh ngũ hành sơn

1,817 15 0
  • Loading ...
1/1,817 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:09

B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG VŨ TH PHƯƠNG H NH GI I PHÁP MARKETING TRONG HUY NG TI NG I TI NGÂN HÀNG THƯƠNG MI C PH N CÔNG THƯƠNG VI ᄂ T NAM, CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN LUN VĂN THC SĨ QU N TR KINH DOANH Nng - Năm 2015 B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG VŨ TH PHƯƠNG HNH GI I PHÁP MARKETING TRONG HUY NG TI NG I TI NGÂN HÀNG THƯƠNG MI C PH N CÔNG THƯƠNG VI ᄂ T NAM, CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã s ᄂ: 60.34.20 LUN VĂN THC SĨ QU N TR KINH DOANH Ng i h ng dn khoa hc: TS H HU TIN Nng - Năm 2015 L-I CAM OAN Tôi cam oan ây cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu nêu lun văn hoàn toàn trung thc chưa t ng c cơng b b t kỳ cơng trình khác Tác gi lu n văn Vũ Th" Phương H$nh M%C L%C M& c gia thành ph H9 Chí Minh [2] Th.S Nguy?n Văn Dung (2006), Qu n lý quan h khách hàng, NXB Giao thông v1n ti [3] Bùi Th* Thùy Dương (2009), Marketing dch v ti m ᄂ t s ngân hàng TMCP Vit Nam bi c nh h ᄂ i nhp kinh t quc t, ᄂ i h,c Qu c gia Hà Ni [4] Võ Văn c (2011), Hồn thin sách sách marketing ti ngân hàng TMCP Ngoi Thương Vit Nam - Chi nhánh Qu ng Nam, ᄂ i h,c N;ng [5] PGS.TS Lê Th Gi.i, TS Nguy?n Xuân Lãn (2007), Qu n tr Marketing, NXB N;ng [6] PGS.TS Lê Th Gi.i, TS Nguy?n Thanh Liêm, ThS Tr7n Hu Hi (2007), Qu n tr chin l c, Nhà xut bn th ng kê [7] Nguy?n Th* Minh Hi n (1999), Marketing Dch v tài chính, NXB Th ng Kê, thành ph H9 Chí Minh [8] PGS.TS Nguy?n Th* Minh Hi n (2007), Giáo trình Marketing Ngân hàng, NXB Th ng Kê [9] H,c vin ngân hàng (1999), Marketing dch v tài chính, NXB Th ng kê, Hà Ni [10] TS Nguy?n Minh Ki u (2007), Nghip v ngân hàng hin i, NXB Th ng Kê Hà Ni [11] Th* Kim Luyn (2011), Hoàn thin marketing huy ᄂ ng ti Ngân hàng TMCP Công Thương Vit Nam – chi nhánh Bình ᄂ nh, ᄂ i h,c N;ng [12] Ngân hàng Vietinbank Ngũ Hành Sơn (2013), Báo cáo t ng kt ca Ngân hàng Vietinbank Ngũ Hành Sơn năm 2011 – 2013 [13] Ngân hàng nhà n c thành ph N;ng, Báo cáo t ng kt hot ᄂ ng ngân hàng thành ph năm 2011, 2012, 2013 [14] Ngh* *nh 68/2013/N-CP, Quy nh chi tit h !ng d#n thi hành Lut B o him tin gi [15] Peter.S.Rose (2001), Qu n tr Ngân hàng Thương mi, NXB Tài chính, Hà Ni [16] Ph ᄂ m Th* Tâm Ph ᄂ m Ng,c Thúy (2013), Yu t nh hư$ng n xu h !ng la chn ngân hàng ca khách hàng cá nhân, T ᄂ p chí Khoa h,c t ᄂ o ngân hàng c a H,c vin Ngân hàng [17] PGS.TS Trương Quang Thông (2012), Giáo trình Marketing Ngân hàng, NXB Kinh t TP H9 Chí Minh [18] TS Tr*nh Qu c Trung (2009), Marketing Ngân hàng, NXB Th ng Kê thành ph H9 Chí Minh [19] Các website: http://agribank.com.vn/ Http://www.danang.gov.vn Http://wwwgopfp.gov.vn http://www.vietinbank.vn/ http://www.vietcombank.com.vn/http://www.bidv.com vn/ ... MARKETING TRONG HUY N G NG TI I TI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VI ᄂ T NAM- CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN 84 3.1 /NH H !NG MARKETING TRONG HUY NG TIN G ᄂ I TI CHI NHÁNH VIETINBANK NGŨ HÀNH SƠN 84... TIN G ᄂ I TI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VI"T NAM – CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN 54 2.3.1 Th)c tr ᄂ ng xác *nh mc tiêu, nhim v marketing huy ng ti n gi t ᄂ i VietinBank Ngũ Hành Sơn giai o... TH PHƯƠNG HNH GI I PHÁP MARKETING TRONG HUY NG TI NG I TI NGÂN HÀNG THƯƠNG MI C PH N CÔNG THƯƠNG VI ᄂ T NAM, CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã s ᄂ: 60.34.20 LUN VĂN THC SĨ QU
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp marketing trong huy động tiền gởi tại ngân hàng TMCP công thương việt nam, chi nhánh ngũ hành sơn , Giải pháp marketing trong huy động tiền gởi tại ngân hàng TMCP công thương việt nam, chi nhánh ngũ hành sơn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn