Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại cơ quan bảo hiểm xã hội bình định

144 39 0
  • Loading ...
1/144 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:09

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Đ Đà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn CBVC Cán BHXH BHYT BHTN ANOVA Phân tích phương sai (Analysis of Variance) EFA Phân tích nhân tố (Exploratory Factor Analysis) VIF Variance Inflation Factor 1 CHƢƠNG 1: SỞ LÝ 1.1 1.1.2 ề hài lòng cơng việc 1.2 CÁC MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ SỰ HÀI LỊNG TRONG CƠNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN 20 1.2.1 Mơ hình JDI (Job Descriptive Index - Chỉ số mô tả công việc) Smith, Kendall Hulin (1969) 21 1.2.2 Mơ hình MSQ (Minnesota Satisfaction Questionnaire - Bản câu hỏi hài lòng Minnesota) Weiss (1967) 22 23 1.2.4 Mô hình AJDI (Adjust Job Descriptive Index – AJDI) PGS TS Trần Kim Dung (2005) 24 1.2.5 Job in General (JIG)_ Đo lường hài lòng tổng thể Spector (1997) 25 1.2.6 So sánh mơ hình nghiên cứu hài lòng nhân viên công việc 26 28 30 CHƢƠNG 2: 31 ẶC 2.1 G ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÂN SỰ TẠ 31 2.1.1 Quá 31 2.1.2 cấu máy tổ chức BHXH tỉnh Bình Định 33 2.1 36 2.1.4 Tình hình hoạt động BHXH Bình Định năm qua 39 2.1.5 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng nhân viên quan BHXH Bình Định 41 46 2.3 THIẾT KẾ 2.3.1 Xây dự 2.3.2 Giả 48 48 49 2.3.3 Thang đo 50 2.4 52 52 2.4.2 Kết nghiên cứu sơ 53 2.5 55 55 57 57 57 59 61 CHƢƠNG 3: 62 62 65 pha 65 68 – EFA 69 69 72 74 75 75 3.5.2 81 82 82 84 84 86 87 88 88 89 93 CHƢƠNG 4: 94 94 94 95 95 96 99 101 103 105 107 THEO 109 109 110 111 ản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 1.1 1.2 Bảng nhân tố tạo thỏa mãn cho người lao động theo loại nhu cầu lý thuyết Maslow Bảng so sánh mơ hình nghiên cứu hài lòng nhân viên cơng việc Trang 10 26 2.1 cấu cán viên chức theo giới tính độ tuổi 36 2.2 Quy định hệ số phụ cấp chức vụ 43 2.3 55 2.4 58 3.1 65 3.2 68 3.3 68 3.4 69 3.5 70 3.6 71 3.7 72 3.8 73 3.9 73 3.10 76 3.11 b 77 3.12 3.13 3.14 b 77 a 80 One – Way ANOVA 83 3.15 84 3.16 85 3.17 86 3.18 87 3.19 88 3.20 89 3.21 90 3.22 90 3.23 91 3.24 91 3.25 91 3.26 92 4.1 Hệ số đánh giá kết hoàn thành cơng việc 97 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình hình Trang 1.1 Tháp nhu cầu Maslow 1.2 Mơ hình Lý thuyết hai nhân tố Herzberg 14 1.3 Mơ hình 20 1.4 22 1.5 Tiêu chí đo lường thỏa mãn công việc MSQ Weiss 23 1.6 Mơ hình nghiên cứu PGS TS Trần Kim Dung (2005) 25 2.1 47 2.2 48 2.3 2.4 Thang đo hài lòng nhân viên cơng việc BHXH Bình Định Hình thức chọn nhân viên để vấn 55 58 3.1 62 3.2 63 3.3 64 3.4 64 3.5 65 3.6 74 3.7 78 3.8 79 3.9 -P Plot 79 12 13 IV 14 15 16 V 17 18 Cấp đối xử với nhân viên cơng bằng, khơng phân biệt Cấp lực, tầm nhìn khả điều hành Đồng nghiệp thân thiện dễ chịu Anh(Chị) đồng nghiệp phối hợp làm việc tốt Đồng nghiệp Anh(Chị) hỗ trợ lẫn TIỀN LƢƠNG Tiền lương tương xứng với mức độ đóng góp Tiền lương trả công nhân viên quan 19 Anh(Chị) sống tốt hồn tồn dựa vào thu nhập từ đơn vị công tác Các khoản phụ cấp hợp lý 20 Chính sách thưởng cơng thỏa đáng 21 Chính sách lương, thưởng, trợ cấp rõ ràng cơng khai 22 VI PHÚC LỢI 23 Đơn vị tạo điều kiện cho nhân viên nghỉ phép, nghỉ bệnh nhu cầu 24 Chính sách phúc lợi thể quan tâm chu đáo đến nhân viên 25 Chính sách phúc lợi đơn vị đa dạng hấp dẫn; thực tốt quy định hành nhà nước tham gia BHXH, BHYT, BHTN 26 Hàng năm, đơn vị tổ chức cho nhân viên du lịch, nghỉ dưỡng VII ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC 27 Thời gian làm việc phù hợp 28 sở vật chất nơi làm việc tốt 29 Mơi trường làm việc an tồn, thoải mái, vệ sinh Không phải lo lắng việc việc làm 30 VIII SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI QUAN 31 Anh(Chị) u thích cơng việc 32 Anh(Chị) hài lòng làm việc quan 33 Anh(Chị) làm việc lâu dài quan ! Valid Cumulative Percen Frequency Percent Valid Percent 82 113 195 41.8 57.7 99.5 42.1 57.9 100.0 42.1 100.0 16 77 78 24 8.2 39.3 39.8 12.2 8.2 39.5 40.0 12.3 8.2 47.7 87.7 100.0 Total 195 99.5 100.0 7.1 13.8 77.6 1.0 99.5 7.2 13.8 77.9 1.0 100.0 7.2 21.0 99.0 100.0 Total 14 27 152 195 Nhân viên Total 25 170 195 12.8 86.7 99.5 12.8 87.2 100.0 12.8 100.0 14 52 74 7.1 26.5 37.8 7.2 26.7 37.9 7.2 33.8 71.8 55 195 28.1 99.5 28.2 100.0 100.0 Nam Total Valid Valid Valid Valid Total Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 804 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted CV1 10.47 4.549 579 773 CV2 10.72 4.245 600 765 CV3 10.51 4.365 646 741 CV4 10.59 4.254 650 738 Reliability Statistics Cronbach's Alpha 894 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Variance if Item-Total Alpha if Item Correlation Deleted Item Deleted Item Deleted DTTT1 12.13 11.395 648 890 DTTT2 12.05 10.457 692 883 DTTT3 11.94 9.899 877 840 DTTT4 12.09 10.389 727 874 DTTT5 11.89 10.396 768 865 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 760 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted CT1 11.11 2.482 466 749 CT2 11.37 2.277 563 701 CT3 11.34 1.947 659 643 CT4 11.28 2.173 551 708 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 675 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Variance if Item-Total Alpha if Item Correlation Deleted Item Deleted Item Deleted DN1 7.42 1.255 526 540 DN2 7.39 1.115 515 542 DN3 7.32 1.179 430 660 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 943 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Correlation Deleted TL1 17.25 15.014 854 929 TL2 17.30 15.109 831 932 TL3 17.09 15.905 723 944 TL4 17.33 14.510 949 917 TL5 17.51 15.756 789 936 TL6 17.44 15.835 822 933 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 890 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Correlation Deleted PL1 12.94 2.563 848 824 PL2 13.01 2.742 705 880 PL3 12.84 3.103 599 914 PL4 13.01 2.484 900 803 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 714 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted DKLV1 10.96 5.303 638 568 DLKV2 11.08 4.993 704 522 DKLV3 11.04 6.998 194 826 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Cronbach's Item-Total Correlation Alpha if Item Deleted DKLV1 10.96 5.303 638 568 DLKV2 11.08 4.993 704 522 DKLV3 11.04 6.998 194 826 DKLV4 10.99 5.567 538 629 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 746 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted HL1 6.77 2.354 589 642 HL2 6.96 2.163 602 629 HL3 6.90 2.639 533 707 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 849 Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 4636.308 df 406 Sig .000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumulative % of Cumulative % of Cumulative Component Total Variance % Total Variance % Total Variance % 9.567 32.991 32.991 9.567 32.991 32.991 7.388 25.476 25.476 3.762 12.974 45.965 3.762 12.974 45.965 4.033 13.907 39.383 2.926 10.091 56.056 2.926 10.091 56.056 2.468 8.509 47.891 1.811 6.246 62.302 1.811 6.246 62.302 2.420 8.344 56.236 1.412 4.870 67.172 1.412 4.870 67.172 2.186 7.539 63.775 1.012 3.490 70.662 1.012 3.490 70.662 1.997 6.887 70.662 909 3.134 73.796 765 2.637 76.433 713 2.457 78.890 10 680 2.344 81.234 11 610 2.105 83.339 12 555 1.915 85.254 13 490 1.690 86.945 14 482 1.662 88.606 15 448 1.546 90.153 16 401 1.383 91.536 17 374 1.290 92.825 18 329 1.134 93.960 19 310 1.070 95.029 20 305 1.053 96.082 21 239 826 96.908 22 219 755 97.663 23 200 691 98.354 24 135 466 98.820 25 125 430 99.250 26 097 336 99.586 27 071 245 99.831 28 031 106 99.936 29 018 064 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component TL4 951 PL4 931 TL1 913 PL1 907 TL2 879 PL2 826 TL6 762 TL5 756 TL3 721 PL3 656 DTTT3 904 DTTT5 825 DTTT2 794 DTTT4 759 DTTT1 650 CT3 774 CT2 745 CT4 745 CT1 683 DLKV2 855 DKLV4 802 DKLV1 777 CV4 CV2 CV3 CV1 DN1 DN2 DN3 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 705 655 609 556 712 689 645 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 684 Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 132.939 df Sig .000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Comp onent Total Extraction Sums of Squared Loadings % of Variance Cumulative % 1.992 66.384 66.384 558 18.589 84.973 451 15.027 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component HL2 834 HL1 825 HL3 785 Extraction Method: Principal Component Analysis Total 1.992 % of Variance Cumulative % 66.384 66.384 Component Matrixa Component HL2 834 HL1 825 HL3 785 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Correlations TLPL TLPL Pearson Correlation DTTT CT DKLV CV DN SHL 359** 029 393** 353** 167* 576** 000 686 000 000 019 000 N 195 195 195 DTTT Pearson 359** 055 Correlation Sig (2-tailed) 000 444 N 195 195 195 CT Pearson 029 055 Correlation Sig (2-tailed) 686 444 N 195 195 195 DKLV Pearson 393** 265** 124 Correlation Sig (2-tailed) 000 000 084 N 195 195 195 CV Pearson 353** 639** 123 Correlation Sig (2-tailed) 000 000 086 N 195 195 195 DN Pearson 167* 089 416** Correlation Sig (2-tailed) 019 215 000 N 195 195 195 SHL Pearson 576** 515** 268** Correlation Sig (2-tailed) 000 000 000 N 195 195 195 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2tailed) 195 195 195 195 265** 639** 089 515** 000 195 000 195 215 195 000 195 124 123 416** 268** 084 195 086 195 000 195 000 195 362** 141* 434** 195 000 195 049 195 000 195 362** 278** 553** 000 195 195 000 195 000 195 141* 278** 379** 049 195 000 195 195 000 195 434** 553** 379** 000 195 000 195 000 195 195 Sig (2-tailed) Variables Entered/Removedb Model Variables Entered Variables Removed DN, DTTT, DKLV, CT, Method Enter a TLPL, CV a All requested variables entered b Dependent Variable: SHL Model Summaryb Model R 756a R Square 572 Adjusted R Square 558 Std Error of the Estimate 48343 a Predictors: (Constant), DN, DTTT, DKLV, CT, TLPL, CV b Dependent Variable: SHL DurbinWatson 1.984 ANOVAb Model Sum of Squares Mean Square df Regression 58.720 Residual 43.937 188 102.658 194 Total F Sig 9.787 41.876 000a 234 a Predictors: (Constant), DN, DTTT, DKLV, CT, TLPL, CV b Dependent Variable: SHL Coefficientsa Unstandardized Coefficients B -1.382 363 -3.812 000 TLPL 377 059 349 6.363 000 758 1.320 DTTT 199 058 218 3.425 001 561 1.784 CT 203 080 133 2.523 012 817 1.225 DKLV 111 045 134 2.487 014 781 1.280 CV 190 072 176 2.632 009 510 1.961 DN 257 079 178 3.242 001 754 1.327 a Dependent Variable: SHL Beta Collinearity Statistics Model (Constant) Std Error Standardized Coefficients t Sig Tolerance VIF ... giá mức độ hài lòng cơng việc nhân viên, kết cụ thể mà nghiên cứu mang lại có ý nghĩa thực tiễn quan sau: nhân viên - - Nghiên cứu làm sở cho nghiên cứu sâu hài lòng nhân viên nói chung, đặc... cảm xúc cơng việc họ An tồn cơng việc ảnh hưởng đến định cá nhân tiếp tục cơng việc Một cơng việc với mức độ cao an ninh cơng việc khả nhân viên bỏ việc - Chính sách quản lý quan: liên quan đến... quản lý quan Ví dụ, sách quan quy định khơng cho phép nhân viên có số quyền phù hợp để hồn thành cơng việc - Mối quan hệ với đồng nghiệp: liên quan đến tình tương tác xảy tác nhân viên quan Những
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại cơ quan bảo hiểm xã hội bình định , Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại cơ quan bảo hiểm xã hội bình định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn