Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận hải châu, thành phố đà nẵng

119 31 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGU ỄN TH HOÀNG O NH GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN CHI NG N SÁCH NHÀ NƢ C TẠI QU N HẢI CH U THÀNH PH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành : Kinh tế phát triển Mã số : 60.31.05 LU N VĂN THẠC SĨ KINH TẾ N ƣ i hƣ n n ho họ : TS L Đà Nẵn - Năm 2015 ẢO LỜI C M ĐO N Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tá u iả luận văn MỤC LỤC M ĐẦU T ế 1 ủ ứ ụ Đố ượ v P ươ ạm v ứ Bố ụ T ứ ệ CHƢƠNG 1: LU N CHUNG VỀ CHI NG N SÁCH VÀQUẢN CHI NG N SÁCH NHÀ NƢ C 10 CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 10 ệm v Bả ặ v v 3C ứ ă m .10 ủ .12 ủ 4N ủ 14 15 QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC V ệm v ủ ả ả ý ý 18 18 19 NỘI DUNG QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QU N 20 L P v 3C 34 á m 5Q ế 6T .20 á 24 ả á m 22 .26 27 28 ĐẶC ĐI VÀ CÁC NHÂN T ẢNH HƯ NG C NG TÁC QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Đặ Cá ế C ươ m ốả 29 ế 29 ả ý 30 35 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝCHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢ C TẠI QU N HẢI CH U THÀNH PH ĐÀ NẴNG 36 2.1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KT-XH QU N HẢI CHÂU Đ 35 ệ T ế- N ợ v 36 Hả C -2013 37 ă 43 THỰC TRẠNG C NG TÁC QUẢN CHI NGÂN SÁCH TẠI ĐÀ NẴNG QU N HẢI CHÂU THÀNH PH C C C C á á m á 45 48 ả 45 50 59 C C ế á m 60 68 ĐÁNH GIÁ C NG TÁC QUẢN CHI NSNN TẠI QU N HẢI ĐÀ NẴNG CHÂU THÀNH PH N Hả C N ế ả Hả C ế 69 ượ ả ý 69 ả ý 74 ế C ươ 80 CHƢƠNG 3: MỘT S GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN CHI NG N SÁCH NHÀ NƢ C TẠIQU N HẢI CH U THÀNH PH ĐÀ NẴNG NHỮNG CĂN CỨ Đ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP NHẰ THIỆN C NG TÁC QUẢN CHI NSNN TẠI QU Đị 3 m ụ T-XH m Hả C ệ T-XH N HẢI CHÂU 81 Q 81 HOÀN ủ Hả C ả 81 ý NSNN 85 3CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰ NHẰ C NG TÁC QUẢN CHI NSNN TẠI QU N HẢI CHÂU N ả ả N vệ ả ị 33 ả ả ý HOÀN THIỆN ả ị ý ố ảm ụ 86 ằm 86 ế ả ý 88 89 m ă ủ á Tă NSNN T ị ươ ỘT S 95 vị 3 N ý TXH ệ m Hả C ả H ủ ả ệ vị ệ 83 ụ m ệ m ụ vệ 97 ệm ố v 98 v vị IẾN NGHỊ ủ ịươ 99 100 ế 33 33 ế ế ịv ịv C T 333 ế ịv UBND 102 102 C ươ KẾT LU N ủ B T ủ UBND 100 ố 101 D NH MỤC TÀI LIỆU TH M KHẢO QU ẾT Đ NH GI O ĐỀ TÀI LU N VĂN ( ản s o) 104 D NH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ĐTXDCB HĐND :Đ :H KBNN : KT-XH : ế- NS :N NSNN :N THCS :T UBND :Ủ ả ư D NH MỤC CÁC ẢNG Số ệ ả 2.1 2.2 2.3 T T 2010-2013 ế- Trang Hả C 37 T ợ Hả C T ả ệ -2013) ợ NSNN 50 Đ Hả C ả - 2013) 2.4 2.5 2.6 2.7 T C 52 ợ -2013) T ợ Hả C T ợ Hả C ệ v T ợ Hả C ế 54 -2013) 63 -2013) -2013 Hả NSNN 64 66 D NH MỤC CÁC SƠ ĐỒ IỂU ĐỒ Số ệ T 2.3 Sơ ế 2.1 B 2010-2013 2.2 Cơ 2.3 Cơ 2.4 B 2013) Trang áá Hả C ứ ủ ế Hả C Hả C á - ạ ệ v Hả C 41 38 -2013 39 -2013 51 - 61 M ĐẦU T nh Đứ ấp thiết ủ ố ế ả ứ v ư ủ C ả ủ v ế ố ảm ượ ằm ị v ả ả Hả C ả ả ý m ứ á ứ v ảm ả ý ị ả ả ă ếm ằm ýv ýv v ả ý ệ ế vị m ượ v ệm vụ ệ Tư ủ ủ ụ ượ ệm vụ ế ạm ệ ả ắ Hơ á ế vĩ m ệm ị á NSNN ặ ố ị m ả ý ả m á ý ế ặ ả m NQ-CP ế v ế ạm ả ý ế ị ả ố m v ốN N N ” ắm ợ m ủ ế ảm ả ệ ă m mă á Đ ế ệ ạm ả ăm v ủ Đứ ư ă; ố ả v ủ ả ề tài ụ á m ị m á ả ý ế 93 ả ệ ụ vố á *Đố v m : mụ mạ ằm NSNN Đố v ả ý ả mụ v ảm ế ă ế ếm ẹ má ả ảm ủ ụ ặ Đố v ệ m ế m v ế ệ ố vố Đố v mụ ế ị v v C vị ủ t v c tckể ệ vệ ệm ủ ả ả vị v T ủ ý ; ả ý ắ - ngân sách s tc ả ệ ượ ả ạm v ắ ế ả ệ ươ ố ệm ế v ảm ả ợ Vệ ị vị m d ệm v ụ ế : ệm ẹ ế C v m v m ả mụ ắ m ệv m ếm ế ệ ệ v ệ ẽ ợ ượ mạ ố v ýv ảm ả ả ụ vị Đ m muáơ ế ệm 94 ả ă ụ ý m m ám v ệ ĩ ỏ Đ ám ợ ủ vị ám ủ ủ ệ ượ Tă ám ủ ệ ủ ỏ ắm v v ư: ị ị ặ ; ặ ươ ệ ả ỏ m ả ế ủ ố ặ T ẽ ả Vệ á vố ệ m ả ằm ảm ả vố ứ ính cơng khai theo ệ ả m ủ ệ ệ ệ ám ủ ĐTXDCB: ệ ứ ị ủ ám mụ ả ýv á ụ ả m ế N : ả ám á v ả ủ …v * Đố v ốý ệ m m ố ả ý Đ m v Cơ ả m ố v ệ ụ ệ ụ ị ố ám ệ ă ệ m ă ệ ýv ặ ả T vị Đ vệ Tă m m ủ ệ ủ ượ v ố á ế ả ụ vố ý ăm *Đố v ư : mẫ ủ ụ ả m ủ ụ ứ ủ ắ ă 95 vị ụ 3.2.4 N n quản l n o ph m hất năn l ủ ế ệ ứ ế v ă ị án ế m m ả ý v ă ả á ý á ả ý m ẽ m Đ ảm ệ v má ắ ả ảm ả m Nưv v ệ vụ ả ý ệm vụ ý ế ố m ả á ả ế v ả ủ ế v ủ vệ ệ ệ ắ ă ý in ảm ả v v C ệ ủ ệm vụ ủ m ượ BNN trình ảv v n sá h N k ị ệ ố ế m ả Đ m ượ ả - Thứ ố v m á v ứ ư … ị vị ứ ị ế ả ạ ố ế ệ vụ ụ á ụ ế ị ư ủ ả ẫ ủ ế vị vị ợ v ị ị vă ế ứ ýv ủ ố v ế : ủ ẫ R ưỡ ả vă ế ốvệ ư ằ ệ m á m ị vị ế ệ 96 m ế ế - Thứ hai ứ ị v ư ế m ế ả ả ý tr ý ả ả ý á m v á v Q ý NSNN m N v N ượ ả ượ ả ị ý ă vệ v ế á ả m mé ả á ảm ảm vẫ ặ ẽ ố ủ ế ị ý m ảm ả ế m ế ụ á ủ ă ủ á ý v vị á ế á ế ả m ủ á ượ ượ ế á mvệ m ủ Đả v ả ươ m m ứ ý ế ủ á ả ứ ụ ệm vụ ượ m N ị ủ ế ế T v ệ vụ v v m ứ v m ị ứ ợ v ả ế á m Hạ - Thứ ba ế á vă ố ẫ ụ ủ vị ệ ứ ố v phòng tài v vệ ượ ế ế ả ẫ 97 ế vệ ý ế ị T ý ợ m v ốýv NSNN t i ả n ụn n ệ ả ýv ế m ế m ế iểm tr ả tình hình s ỏ ả ă ằm ạm ệ ủ ĩ v ế ả ố v m ượ ắ ách vị ượ v vệ ụ ả m ế v ụ á ị ảm ả ứ ợ V v vệ ụn ủ N ị vị Đ ă mm ý õ m ượ á ý C v ý ụ ả ố vị m th nh tá ý ị ế vị n sá h quận m m ợ T ế v ƣ n ơn vị s ăm ả mvệ ạm 3.2.5 Tăn ố ệm ủ á ợ m á ị m ế ảm ả N ứ ăm Bá v ượ ế ả ế é ủ mẫ ế ệ ý chi ngân sách v ả ả sau: - Xá ĩ m ị ĩ v ễ ả ắm ị ả ý v m vố ả ụ ủ ặ ư: ủ ệ ả vị 98 -N v ă m m ĩ ứ ủ v ế m á ế ứ m ế ứ ợ khác -P ả m v ươ ế ứ m Q ế ợ v vệ á ệ ả hi ngân sách ệ - Tă ố m ị ươ ă ợ v á ứ é ả ế ă ắ ủ vị ượ - ế ủ ệ m ế v ý ị ế mm ợ ám ; ý ả ạm ý h nh t i á ơn vị ụ vố ả ă ặ ị v v ạm ả NSNN ế ệ m ợ v ả ệ ả ủ vệ ạm v ứ ủ ủ vệ ýv ụ mạ m v ệ v Đ ị ả ụ ; ảm ả ươ - Xá L ; ố ệm ị ằm ả ýv ả h i tài m ế ứ ủ n việ ệ ị m ủ quận C ệ ệ ạm n hi m t ị phƣơn thu mứ ằm ă 3.2.6 Th ạm ượ T ý ị ố ả ố ệ vị : ị ị ươ vị 99 ứ ắm õ N v ứ ệ ặ ă ứ v 3.2.7 Khoán ợ v Đ UBND ị cá ứ ế ụ vị mứ vệ ủ ả ị mứ Đ ă ụ vụ vệ ă ă ả ệ ươ ệ ứ mứ ươ ố vă vị ệ 83 ị ệm vụ mứ ố m ố ế ươ V ả ệm vụ ủ mứ á ệ ố ế ệ ị á ủ ươ ă UBND mứ ứ ợ ị UBND ượ ệ ủ á ứ B ứ ế hủ t NĐ-CP: Tă ứ ị quận m vị o qu ền t v ế ị ị ệ ă ươ ị ị phƣơn thu ệ N á m ạm ơn vị vị Đả ị inh ph hành h nh n n hịu trá h nhiệm ối v i ế á ý Đố v ả m ám v ệ m Đố ắ mắ ỏ - Cá ủ UBND ý ế vệ ệ ượ ố v v ám ị mứ ế ệm ă ụ ị mứ ăm ả ý hành ụ ế ăm mứ 100 ươ ố Đố v vị mụ ý ĩ ủ v ế ệ ố m ă ứ Đố v ị % ệ N ị ị 43 NĐ-CP: Tă ế ủ ị ệ ơ mứ ố ươ ứ ệ ệ v 3 MỘT S ệ õ UBND ố ế ốv ợ ụ ụ : ố ả ệ ươ v ợ ýv ệ m ; ị ế: T ị ă mặ ố ế ằ v ứ L ị ế T ăm v ệ ế ả Tài h nh NSNN ệ ị v -S m ệ ệ ượ ố -H v ệ á á ứ ị ủ mứ ễ v m ệ ệ vệ ợ v ệ ố v m ợ v v NSNN ố v ợ v ệ KIẾN NGH -C ố mứ mứ 3.3.1 Kiến n hị v i Ch nh phủ ế … ố v Đố v ế ệ UBND % 83 vị ủ ươ ố ế ế ố v ế ụ:Hệ mứ ươ ươ B mứ 8% T ứ ệm vụ ệ mứ ; v ệ m ế ă ệm ủ ệ ố ả vị ýT ụ m 101 v v ệ ố ế ợ m ượ ố ệ ố ố ệ 3.3.2 Kiến n hị v i Thành ủ -Đ ắ ệ m ố ế ứ ă ặ -C vệ v v Đ ệ ả m -T ắ ặ m ụ ượ mụ mứ chi hành ế á ă á ụ v ợ ặ ả ế ệm ă ế ế m ị ý Y S ố ố ố ế ả ụ ý gân sách ằm ệ ị mứ ệ mứ ị ệ ế ợ ạm ứ ả vệ ế ệ Qả ế ệ ế ố ả ẽ ị ệ ố ố B N ẽ ý ệ ợ giao ủ ý mặ - UBND Đ ưv ượ ả ượ ảm ả ằm ảm ả ả ượ á ẽ ằm ế ố T vố ế ả - S ế ệ ế m ố Hả C ủ ốv v ệ m S ằ ĩ UBND ặ m S T m T UBND mạ ủ ị ủ ị mẽ v mạ ứ ế ủ m vị ịT ị U ND thành phố Hả C ắ v ả ý ế ế ệ ệ ụ 102 3.3.3 Kiến n hị v i U ND quận - Tă UBND ố ợ ố ẽ ặ ủ ế - tài -C ủ T ợ ứ á vị - ế ả ý Đ ả ý ả ệ m ị mụ ố ả Hả C -N ệ ếệ ả ằm ệ ă ủ ả ý Hả C : ĐTXDCB ả ảm ả ả ả ý ụ -H ý ị -N ả ả ý ụ ệ ị Kết luận Chƣơn vă ứ vă ệ v Hả C TXH ả ý á ủ NS v ươ C ươ v T ỳv ị ị ằm ếvệ NSNN ệ m -N ố ả ý m ă NSNN ủ Hả C ủ ả ý - Tă vị ụ -T ươ m ụ NSNN ệ m vệ vị ị 103 ệm ố v V ủ UBND v á vị m ố ị ế ố Đ Nẵ ủ ị ươ ị ố v UBND C Hả C ủ B T T 104 KẾT LU N H ệ m ả ệ m ả v m ả ứ Q ă é á m mặ ệm ả ý ả ượ ố v ắ v ế ả ả ố ủv ý ễ ủ ủ v á v vă m õ -T ặ v ệ ả ả ế ị ả ý vệ Đ ả v v ả ủ ả mụ Hả C v ả ý v ơ ả Đ ệ m ị ệ ế ứ m ủ m Đ ỏ ả ặ -T Hả C ị ứ m ệ ả ý ễ ý ỏ m á v UBND ươ ủ ă ế v á ệ ặ : vệ ă m v ĩ ị ủ Đả v m ĩ TXH ý - m ý ệm ế Đ m ệm vụ ả ý ế ứ mứ ị m ả ý ;v vệ ế m ế m Hả C v ý ém ủ ý ăm m ếm m v ố v ễ v v ứ 105 ả v ệ ý ệ Đ ệ m S ệ ệá ỏ ả ả ẽ ế ả ủ UBND ị á á ế á ệ ệ ạ ứ ứ ị ệm ả ả ý m vĩ m ứ ả ệm vụ m vv ă mứ m ủ m D NH MỤC TÀI LIỆU TH M KHẢO [ ]B T Luật dẫn thực NXB T [2] B T gân sách hà nư H N c văn hư ng Chi thường xuyên đến năm 2011 NXB ĐH T Q ố H N [5] B T Thông tư số 59/2003/TT- TC ngày 23/6/2003 hư ng dẫn thực ghị định 60/2003/ Đ-CP ngày 6/6/2003 Ch nh Phủ quy định chi tiết hư ng dẫn thi hành Luật S [8] B T Thông tư 79/2003/TT- TC ngày 13/8/2003 hư ng dẫn chế độ quản cấp phát, toán khoản chi S qua KBNN [6] C ủ Nghị định số 60/2003/ Đ-CP ngày 6/6/2003 quy định chi tiết hư ng thi hành Luật ngân sách [7] C ủ ghị định số 73/2003/ Đ-CP ngày 23/6/2003 quy chế xem xét, thảo luận, định dự toán, phân bổ ngân sách phê chuẩn ngân sách [3] GS-TS Dươ TịB Quản chi tiêu công Việt am thực trạng giải pháp, Nxb Tài [9] N ị ị ố 43 NĐ-CP ủ má ị 54 ếv ủ C ệm v ố v ệ vị ủ ị ệm vụ ệ ứ [4] Tạp ch Kiểm toán số (104) 2009 [10] PGS TS S Đ T Củ Lýthuyết tài ch nh công NXB Đạ [11] PGS TS T H N Đ Tỵ TS B T ị H ố TP HC Quản tài ch nh công NXB [12] T Đạ ế TP HC NXB T [13] UBND Giáo trình Tài cơng, H N Hả C Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận ải Châu đến năm 2020 [14] UBND Hả C 0), Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011-2015 [15] UBND Hả C áo cáo toán ngân sách địa phương năm 2010,2011,2012,2013 ... NG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH TẠI ĐÀ NẴNG QU N HẢI CHÂU THÀNH PH C C C C á á m á 45 48 ả 45 50 59 C C ế á m 60 68 ĐÁNH GIÁ C NG TÁC QUẢN LÝ CHI NSNN TẠI QU N HẢI ĐÀ NẴNG... CHUNG VỀ CHI NG N SÁCH VÀQUẢN LÝ CHI NG N SÁCH NHÀ NƢ C 10 CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 10 ệm v Bả ặ v v 3C ứ ă m .10 ủ .12 ủ 4N ủ 14 15 QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC V ệm... DUNG QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QU N 20 L P v 3C 34 á m 5Q ế 6T .20 á 24 ả á m 22 .26 27 28 ĐẶC ĐI VÀ CÁC NHÂN T ẢNH HƯ NG C NG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận hải châu, thành phố đà nẵng , Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận hải châu, thành phố đà nẵng

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn