Đánh giá thành tích nhân viên tại cục thuế quảng bình

1,450 35 0
  • Loading ...
1/1,450 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:09

B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG HỒNG TH THÙY TRANG ÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TI CC THU TNH QU NG BÌNH LUN VĂN THC SĨ QU N TR KINH DOANH àN ng- Năm 2015 B GIÁO DC VÀ ÐÀO TO ÐI HC ÐÀ NNG HỒNG TH THÙY TRANG ÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TI CC THU TNH QU NG BÌNH Chuyên ngành: QU N TR KINH DOANH Mã s ᄉ: 60.34.05 LUN VĂN THC SĨ QU N TR KINH DOANH Ng i h ng dn khoa hc: TS NGUYN TH BÍCH THU Ðà N ng – Năm 2015 LI CAM OAN Tôi cam oan ây cơng trình nghiên cu ca riêng tơi Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng c công b b t kì cơng trình khác Tác gi lun văn Hoàng Th Thùy Trang MC LC M U 1 Tính cp thit c a tài Mc tiêu nghiên c u i t ng ph ᄉ m vi nghiên c u Phương pháp nghiên c u Cu trúc lun văn Tng quan tài li ᄉ u nghiên c u CHƯƠNG CƠ S LÝ LUN V 2 ÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 11 1.1 T ᄉ NG QUAN V ÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 11 1.1.1 Khái ni ᄉ m ánh giá thành tích nhân viên 11 1.1.2 Các tiêu chun cho mt h ᄉ thng ánh giá thành tích tt 1.2 TIN TRÌNH ÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 12 16 1.2.1 Xác nh mc tiêu ánh giá thành tích nhân viên 17 1.2.2 Xây dng tiêu chun ánh giá cho mi v trí 19 1.2.3 Thit k h ᄉ thng ánh giá thành tích nhân viên 24 1.2.4 Tin hành ánh giá thành tích c a nhân viên 1.2.5 Tho lun kt qu ánh giá v-i nhân viên 34 1.2.6 a quyt nh cui hoàn tt h sơ ánh giá 37 34 KT LU N CHƯƠNG CHƯƠNG TH!C TRNG ÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN 37 VIÊN TI CC THU TNH QU NG BÌNH 38 2.1 TÌNH HÌNH CƠ B#N C$A CC THU QU#NG BÌNH #NH H %NG N CÔNG TÁC ÁNH GIÁ TTNV 2.1.1 &c i'm v công tác t ch cc a Cc thu t(nh Qung Bình 38 38 2.1.2 &c i'm ngun nhân lc c a Cc thu t(nh Qung Bình 43 2.2 TH)C TRNG V TIN TRÌNH ÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TI CC THU QU#NG BÌNH 46 2.2.1 Thc tr ᄉ ng v xác nh mc tiêu ánh giá 46 2.2.2 Thc tr ᄉ ng v tiêu chí ánh giá thành tích CBCC 51 2.2.3 Thc tr ᄉ ng v h ᄉ th i a sai sót q trình x5 lý, phân tích, lưu tr* - Khá: Thc hi ᄉ n công vi ᄉ c theo quy trình, có qua loa không gây sai ph ᄉ m nghiêm tr6ng - Trung bình: Thc hi ᄉ n cơng vi ᄉ c khơng theo quy trình, qua loa, h0i h t gây nên nhi u sai sót - Yu: Trên l8n gây sai sót nóng vi, khơng cn thn, có tr 0ng h p gây sai sót nghiêm tr6ng D HÀNH VI VÀ THÁI - Tinh th8n h p tác: truy n l ng h p tác, h tr , chp nhn b sung ' hoàn thi ᄉ n thay bt ng, m ᄉ nh d ᄉ n thCng th1n trao i, chia se, ph ih p, h tr , th ng nht - Trách nhi ᄉ m: có s c8u tin, ham h6c hAi, không ng:ng trau di phát tri'n chuyên môn nghi ᄉ p v, giao nhn công vi ᄉ c rõ ràng có chun b chu áo cho m6i cơng vi ᄉ c, ln có k ho ᄉ ch nh h -ng rõ ràng ' thc hi ᄉ n công vi ᄉ c hoàn tt mc tiêu - Nh?n n ᄉ i: tn tình h -ng d?n, gii 1p v -ng m1c c a ng 0i np thu, quan tâm n m6i tr 0ng h p th1c m1c c a ng nghi ᄉ p ng 0i np thu, - Nguyên ng r1n vi ᄉ c x5 lý tr 0ng h t1c: c p thu thu c Dng ch n thu; rõ ràng, minh b ᄉ ch không né tránh tr -c sai l8m yu c a bn thân c a ng nghi ᄉ p ... ÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 11 1.1 T ᄉ NG QUAN V ÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 11 1.1.1 Khái ni ᄉ m ánh giá thành tích nhân viên 11 1.1.2 Các tiêu chun cho mt h ᄉ thng ánh giá thành. .. ᄉ thng ánh giá thành tích nhân viên 24 1.2.4 Tin hành ánh giá thành tích c a nhân viên 1.2.5 Tho lun kt qu ánh giá v-i nhân viên 34 1.2.6 a quyt nh cui hoàn tt h sơ ánh giá 37 34... qu ánh giá thành tích nhân viên .57 2.2.6 Thc tr ᄉ ng v hoàn tt lưu tr* h sơ ánh giá 58 2.3 ÁNH GIÁ CHUNG V ÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TI CC THU T+NH QU#NG BÌNH 58 2.3.1 Thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thành tích nhân viên tại cục thuế quảng bình , Đánh giá thành tích nhân viên tại cục thuế quảng bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn