Phân tích hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần du lịch hoàng anh đất xanh quy nhơn

95 60 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:08

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỌ QUANG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HỒNG ANH ĐẤT XANH QUY NHƠN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỌ QUANG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HOÀNG ANH ĐẤT XANH QUY NHƠN Chuyên ngành : Tài - Ngân hàng Mã số : 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS TS VÕ THỊ THÚY ANH Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thọ Quang MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY 1.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANHPHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CƠNG TY 1.1.1 Khái niệm hiệu kinh doanh công ty 1.1.2 Ý nghĩa nâng cao hiệu kinh doanh công ty 1.1.3 Khái niệm phân tích hiệu kinh doanh 1.1.4 Ý nghĩa việc phân tích hiệu kinh doanh 1.1.5 Nhiệm vụ phân tích hiệu kinh doanh 1.2 PHƯƠNG PHÁP VÀ THÔNG TIN PHỤC VỤ VIỆC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG CƠNG TY 11 1.2.1 Phương pháp phân tích hiệu kinh doanh 11 1.2.2 Nguồn thông tin để phục vụ phân tích hiệu kinh doanh 12 1.3 CÁC CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY 14 1.3.1 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng lao động 14 1.3.2 Phân tích hiệu suất sử dụng tài sản 15 1.3.3 Khả sinh lời từ hoạt động kinh doanh công ty 19 1.3.4 Khả toán lãi vay 21 1.3.5 Phân tích hiệu tài dựa vào phân tích Du-pont 21 1.4 NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH 23 1.4.1 Nhân tố bên công ty 23 1.4.2 Nhân tố bên ngồi cơng ty 25 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HỒNG ANH ĐẤT XANH QUY NHƠN 27 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CP DU LỊCH HOÀNG ANH ĐẤT XANH QUY NHƠN 27 2.1.1 Vị trí, đặc điểm lịch sử hình thành, phát triển 27 2.1.2 Mục tiêu ngành nghề kinh doanh 30 2.1.3 Đặc điểm cấu tổ chức, quản lý công ty 34 2.1.4 Khái quát chung kết kinh doanh công ty Cổ Phần Du Lịch Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn 38 2.2 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CƠNG TY CP DU LỊCH HOÀNG ANH ĐẤT XANH QUY NHƠN 42 2.2.1 Phân tích cấu nguồn vốn 42 2.2.2 Hiệu sử dụng lao động công ty 45 2.2.3 Phân tích hiệu suất sử dụng tài sản 48 2.2.4 Phân tích khả sinh lời 54 2.2.5 Khả toán lãi vay 62 2.2.6 Phân tích hiệu tài dựa vào phân tích du-pont 63 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ VIỆC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HỒNG ANH ĐẤT XANH QUY NHƠN 66 2.3.1 Kết đạt 66 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 68 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HOÀNG ANH ĐẤT XANH QUY NHƠN 71 3.1 ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 71 3.1.1 Định hướng sản phẩm 71 3.1.2 Định hướng thị trường mục tiêu 72 3.1.3 Định hướng hình ảnh, thương hiệu công ty 72 3.1.4 Định hướng phát triển nguồn nhân lực 73 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP DU LỊCH HÒANG ANH ĐẤT XANH QUY NHƠN 73 3.2.1 Hồn thiện cơng tác quản lý TSCĐ 73 3.2.2 Các giải pháp nâng cao hiệu TSLĐ cho công ty 75 3.2.3 Giải pháp nâng cao cấu nguồn vốn 77 3.2.4 Xây dựng chiến lược cho công ty 78 KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CNH-HĐH : Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa CP : Cổ phần DTT : Doanh thu GTGT : Thuế giá trị gia tăng HTK : Hàng tồn kho LNST : Lợi nhuận sau thuế LTBQ : Lưu trú bình quân TSCĐ : Tài sản cố định VCSH : Vốn chủ sở hữu VLĐ : Vốn lưu động DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Doanh thu qua năm công ty (2011 – 2013) 38 2.2 Số lượt khách đến công ty ( 2011 - 2103) 41 2.3 Tỷ lệ nợ tổng tài sản vốn chủ sở hữu 42 2.4 Hiệu sử dụng lao động công ty 45 2.5 Hiệu suất sử dụng tài sản 48 2.6 Hiệu suất sử dụng tài sản cố định 49 2.7 Hiệu suất sử dụng tài sản lưu động 52 2.8 Tỷ suất lợi nhuận doanh thu 54 2.9 Tỷ suất sinh lời tài sản 56 2.10 Tỷ suất sinh lời kinh tế 58 2.11 Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu 60 2.12 Hệ số khả toán lãi vay 62 2.13 Phân tích tài dựa vào phân tích dupont 63 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ Tên biểu đồ Trang 2.1 Hiệu suất sử dụng tài sản 48 2.2 Hiệu suất sử dụng tài sản cố định 50 2.3 Hiệu suất sử dụng tài sản lưu động 52 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau: Nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ…Trong số ngành dịch vụ, du lịch ngành vị trí quan trọng kinh tế quốc gia Ngày xu toàn cầu hóa dịch vụ, du lịch trở thành nhu cầu thiếu tượng phổ biến xã hội Du lịch Việt Nam bước tiến triển rõ rệt, lượng khách du lịch nước nước gia tăng Ngành dịch vụ du lịch đóng góp lớn vào kinh tế nước ta góp phần không nhỏ vào việc thực CNH-HĐH đất nước, cải thiện đời sống nhân dân Thu nhập từ hoạt động kinh doanh du lịch ngày cao đưa du lịch trở thành ngành cơng nghiệp đóng vai trò quan trọng chiến lược phát triển kinh tế xã hội đất nước Sự cạnh tranh ngày gay gắt đòi hỏi doanh nghiệp phải phấn đấu hồn thiện để đứng vững thương trường Để cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam phải phấn đấu để tạo cho vị định, thương hiệu thương trường Một số yêu tố quan trọng để đánh giá doanh nghiệp hiệu kinh doanh doanh nghiệp thơng qua số báo cáo tài Để đạt hiệu kinh doanh cao, doanh nghiệp phải xác định phương hướng, mục tiêu, phương pháp, cách thức kinh doanh, sử dụng hiệu nguồn nhân lực… Và từ kết hoạt động kinh doanh kỳ doanh nghiệp giúp doanh nghiệp tự đánh giá tìm điểm mạnh yếu, nhân tố tác động đến kết kinh doanh để từ biện pháp phát huy yếu tố tích cực, hạn chế tác động tiêu cực đến kết kinh doanh Cơng ty Cổ Phần Du Lịch Hồng Anh Đất Xanh Quy Nhơn số khách sạn tỉnh Bình Định, cơng ty vốn đầu tư 72 sức hút đặc biệt nét riêng biệt so với đối thủ cạnh tranh khơng cách khác phải nâng cao chất lượng dịch vụ, tận tâm phục vụ khách hàng luôn coi khách hàng thượng đế để phục vụ Tạo cho khách hàng niềm tin tưởng với công ty 3.1.2 Định hướng thị trường mục tiêu Xác định thị trường mục tiêu với phân đoạn thị trường theo mục đích du lịch khả toán, ưu tiên thu hút khách du lịch khả chi trả cao, mục đích du lịch tuý, lưu trú dài ngày Phát triển thị trường nội địa trọng khách nghỉ dưỡng, giải trí, lễ hội, mua sắm Chúng ta nên hướng tới thị trường mục tiêu thị trường khách du lịch nội địa với chương trình du lịch biển, tham quan di tích lích sử Bình Định Trong thời gian không nên nhằm vào thị trường khách du lịch quốc tế, vào thời điểm khách du lịch quốc tế không dám du lịch nước khác lo sợ bị mắc bệnh EBOLA tình hình khủng bố tồn giới mức báo động Và để hướng tới thị trường mục tiêu nội địa, công ty tiến hành khảo sát nhu cầu khách tìm hiểu nhu cầu họ gì, đồng thời đưa sách chiến lược đắn để xây dựng lòng tin thỏa mãn khách hàng Chúng ta nên kết hợp nhiều với hãng lữ hành tồn quốc đãi ngộ hợp lý, thỏa đáng nhằm tạo liên kết chặt chẽ với họ 3.1.3 Định hướng hình ảnh, thương hiệu công ty Luôn trọng đầu tư nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm phát triển chương trình chăm sóc khách hàng …Chính sở góp phần tạo nên uy tín khác biệt cơng ty Chúng ta nên sử dụng công cụ quảng bá cách linh hoạt Trước sản phẩm tung thị trường, ta nên đăng quảng cáo báo giấy báo điện tử Chúng ta nên 73 kết hợp với công ty quảng cáo để cập nhật tin hình ảnh cơng ty 3.1.4 Định hướng phát triển nguồn nhân lực Nguồn nhân lực cơng ty đóng vai trò quan trọng q trình thực chiến lược Nếu khơng người khả vị trí thích hợp, chiến lược xác định khó thành cơng tốt đẹp Vì vậy, việc quản trị nguồn nhân lực tầm quan trọng lớn đến hoạt động kinh doanh công ty Để hướng để đánh giá thực trạng nguồn nhân lực công ty nào, cần tiến hành công việc : Xác định số lượng lao động tại, trình độ bình quân đối tượng lao động cấu lao động theo giới tính, độ tuổi, trình độ… Dự đốn nguồn nhân lực mà cơng ty nhu cầu tương lai nguồn tài trợ, điều kiện cho đào tạo, bồi dưỡng nhân lực 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CƠNG TY CP DU LỊCH HỊANG ANH ĐẤT XANH QUY NHƠN 3.2.1 Hồn thiện cơng tác quản lý TSCĐ Hai nhân tố canh tranh chất lượng giá Cạnh tranh nhân tố để cơng ty tồn phát triển tác dụng ngược lại làm cơng ty thất bại phá sản Công ty muốn phát triển cần nắm nhân tố cạnh tranh, không ngừng nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm du lịch chất lượng cao, giá phải Trước giá yếu tố quan trọng định khả cạnh tranh sản phẩm, nhân tố định cạnh tranh sản phẩm chất lượng Do đời sống kinh tế ngày cao cải thiện nên người tiêu dùng mong muốn cải thiện nhu cầu cách tốt họ quan tâm đến giá Vì mà nhân tố định cạnh tranh sản phẩm dịch vụ du lịch chất lượng, cơng ty hệ thống nhà đẹp, thuận lợi cho việc 74 nghỉ dưỡng hòa với thiên nhiên khách hàng nhân tố dẫn đến thành công cạnh tranh Vì nên chất lượng đáp ứng phần nhu cầu khách hàng Tuy nhiên để đưa khả cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường cơng ty cần tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ thông qua việc quản lý TSCĐ hiệu hồn thiện TSCĐ sở vật chất, điều kiện quan trọng để tăng khả cạnh tranh tăng lợi nhuận Ta nên tận dụng tối đa khả tài sản cố định Để tận dụng tối đa khả tài sản cố định cơng ty cần biện pháp sau: - Khi mua sắm lý loại tài sản cố định cần phải xem xét cách kỹ lưỡng Trước mua sắm thêm tài sản cố định cơng ty cần phương án kinh doanh khả thi Để tài sản cố định đưa vào kinh doanh phát huy hết khả năng, đảm bảo đầu tư hiệu - Đối với loại thiết bị thời gian khấu hao kéo dài, cơng suất cơng ty nên sữa chữa lớn để nâng cấp Trong điều kiện chi phí bỏ lớn so với việc đầu tư thêm hiệu tương đương thiết bị loại cơng ty nên mua thiết bị để thay - phương án đầu tư hợp lý: Sử dụng vốn đầu tư để mở rộng quykinh doanh yếu tố đảm bảo phát triển bền vững công ty Hiện nay, nhiều công ty đầu tư hiệu chưa xác định dự án đầu tư phù hợp chưa tính toán nguồn vốn hợp lý cần sử dụng Nói chung, định vốn đầu tư dài hạn dựa việc xem xét, so sánh luồng tiền thu luồng tiền chi dự án đầu tư dài hạn - Đối với công ty hoạt động bên lĩnh vực du lịch nên định kỳ kiểm tra chi tiết TSCĐ khu, sở để báo cáo tổng hợp TSCĐ số tình trạng biến động TSCĐ đơn vị phụ 75 trách để kế tốn tổng hợp số liệu cụ thể làm sở lập kế hoạch trích khấu hao TSCĐ xác, kịp thời qua giúp cho nhà quản trị theo dõi sát tình hình sử dụng TSCĐ cơng ty để tiến hành phân tích đưa định đắn, kịp thời nhằm nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ công ty - Về việc phân loại TSCĐ công ty, công ty không nên sử dụng cách phân loại TSCĐ theo đặc trưng kỹ thuật mà cần sử dụng kết hợp thêm cách phân loại khác : Phân loại theo nguồn hình thành, phân loại TSCĐ theo tình hình sử dụng để tiện theo dõi, quản lý TSCĐ đồng thời giúp cho công tác lập kế hoạch sử dụng TSCĐ công tác phân tích hiệu sử dụng TSCĐ tiến hành dể dàng, thuận lợi - Đối với tài sản cố định công ty du lịch không nên để TSCĐ hư hỏng lập kế hoạch sửa chữa gây ảnh hưởng tới việc kinh doanh, thiệt hại thêm kinh tế Vì nên chủ động ký kết hợp đồng kinh tế với bên thi công sửa chữa Mặt khác cơng ty lập kế hoạch chi phí sửa chữa lớn TSCĐ cho phép công ty sửa chữa mang lại hiệu kinh tế tiết kiệm chi phí Việc lập kế hoạch sửa chữa phận kỹ thuật công ty đảm nhận, giám đốc phê duyệt trước ký kết hợp đồng với người thầu cho phép tính hiệu thiết thực hợp đồng thực 3.2.2 Các giải pháp nâng cao hiệu TSLĐ cho công ty a Giải pháp thu nợ công ty Đề nghị với ban giám đốc soạn thảo sách chi trả rõ ràng để hạn chế vấn đề phát sinh, yêu cầu khách hàng ký thoả thuận, quy định việc toán bắt buộc phải thực hạn nêu rõ mức phạt khách hàng phải chịu toán chậm Kế tốn cơng ty nên thiết lập quy trình thu hồi nợ: Xác định rõ 76 cá nhân chịu trách nhiệm làm việc với khách hàng quy định rõ thời gian, cách thức cho việc gửi thư nhắc nhở hay gọi điện thoại Các nhân viên cần phải ý thức tầm quan trọng việc thu hồi nợ không đơn coi việc kiêm nhiệm Khơng phải kỹ đòi nợ nên ban giám đốc phải chọn người phù hợp số nhân viên để tới gặp khách nợ Người thuộc phận kế tốn nhân viên mối quan hệ tốt với khách nợ Việc khuyến khích, phát triển thưởng xứng đáng cho nhân viên thu nợ hiệu mang lại hiệu việc giảm thời gian thu nợ tăng dòng tiền mặt Cách tốt để giảm thiểu nợ công ty nên cẩn trọng khâu bán chịu, nên đặt tiêu chuẩn điều khoản thời hạn bán chịu Tiêu chuẩn bán chịu cho nợ nên dựa vào mức vốn, uy tín, khả trả nợ, thơng tin chi tiết khách nợ Ngồi ra, ta thuộc cơng ty du lịch nên cơng ty cần tính nên bán chịu mức nào, nên nới lỏng, nên thắt chặt để giữ chân họ b Giải pháp nâng cao hiệu hệ thống quản lý giao dịch tiền mặt Hiện tại, việc chi lương cho cán nhân viên công ty cấp quản lý hình thức chi tiền mặt Hình thức khơng hiệu mang lại số rủi ro định Công ty nên lựa chọn cho đối tác ngân hàng để giúp quản lý tốt tiền mặt Đối tác cung cấp dịch vụ tự động chi trả lương khoản chi thông qua hệ thống trao đổi liệu điện tử, đảm bảo an toàn cho tài khoản công ty thực giao dịch mua nguyên vật liệu khách hàng trả tiền Vào thời điểm kinh tế nhiều khó khăn nay, việc huy động vốn vay gặp khó khăn sách thắt chặt tiền tệ Chính phủ 77 Trong đó, ngân hàng nước triển khai dịch vụ toán quản lý tiền tệ, cơng ty xem xét sử dụng dịch vụ Khi sử dụng dịch vụ này, cơng ty quản lý sử dụng hiệu lượng tiền sẵn đơn vị, hạn chế sử dụng vốn vay Bên cạnh đó, dịch vụ giúp cơng ty quản lý dòng tiền hiệu động việc đáp ứng nhu cầu vốn nhờ đưa giải pháp tập trung dòng tiền tự động quét số dư, đồng thời giúp đẩy mạnh việc đầu tư tiền mặt nhàn rỗi Ngoài ra, giúp đơn vị sử dụng dịch vụ tăng tính khoản việc đẩy nhanh q trình thu tiền 3.2.3 Giải pháp nâng cao cấu nguồn vốn Trong năm qua (2013) tình hình hoạt động kinh doanh công ty ổn định chưa cho thấy khả tạo đòn bẩy tài chính, đòn bẩy tài dẫn đến khơng chắn từ thuế từ làm cho lợi nhuận giảm lại Vì việc xác định phương hướng kinh doanh, xác định cấu vốn hợp lý vấn đề quan trọng năm tới Hiện sách tài trợ cơng ty chưa mạo hiểm nguồn vốn chủ sở hữu lớn chưa tạo lợi từ việc vay vốn, cơng ty cần phải biện pháp cân nguồn vốn vốn chủ sở hữu vốn vay Từ đó, nâng cao khả đòn bẩy tài tạo lợi từ chắn thuế làm cho lợi nhuận tăng lên Nhưng công ty nên sách vay nợ hợp lý để tránh làm tính tự chủ cơng ty Nâng cao trình độ quản trị cấu trúc nguồn vốn cách xây dựng mơ hình dự báo cấu trúc nguồn vốn gắn với triển vọng kinh tế Trong mơ hình cấu trúc nguồn vốn phải phản ánh đặc điểm kinh tế, bao gồm mức độ hoạt động kinh doanh, triển vọng phát triển thị trường vốn, thuế suất… Các đặc tính kinh doanh dịch vụ bao gồm biến động thời vụ, biến động theo chu kỳ, tính chất cạnh tranh, giai đoạn chu kỳ tuổi thọ, điều tiết phủ thơng lệ… Các đặc tính cơng ty bao gồm 78 quy mơ, xếp hạng tín nhiệm, bảo đảm quyền kiểm sốt… Cơng ty cần phải đa dạng hóa cấu tài trợ, thời gian đáo hạn, chủng loại Qua gia tăng tính linh hoạt cấu trúc nguồn vốn nâng cao vị đàm phán với nhà tài trợ tương lai Các nhà quản trị cần phải nhìn nhận rõ lợi chắn thuế mang lại, phân tích sâu sắc với nhiều tình hội rủi ro trước mà công ty gặp phải sử dụng phương án mà không sử dụng phương án khác… 3.2.4 Xây dựng chiến lược cho công ty Hiệu kinh doanh ngôn cho công ty, hiệu kinh doanh công ty nâng cao cơng ty phát triển, để nâng cao hiệu kinh doanh khơng phải công ty làm Qua năm cơng ty chiến lược để nâng cao hiệu kinh tế khác nhau, hiệu kinh doanh chưa tốt, sau muốn đưa số chiến lược hữu ích nhằm nâng cao hiệu kinh doanh: a Thành lập phận Marketing, đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường Trong thời kì kinh tế thị trường ngày phát triển mạnh mẽ, hoạt động Marketing cơng ty ngày trở lên quan trọng hơn, định đến việc công ty kinh doanh thất bại hay thành cơng, cầu nối để cơng ty đưa sản phẩm, dịch vụ tới khách hàng Do việc nâng cao hiệu hoạt động marketing hoạt động nghiên cứu thị trường mục tiêu hàng đầu công ty việc đưa chiến lược phát triển Hiệu công tác nâng cao nghĩa cơng ty mở rộng nhiều thị trường, sản phẩm tiêu thụ nhiều góp phần nâng cao hiệu kinh doanh Để hoạt động marketing thực mang lại hiệu cần phải phối hợp chặt chẽ người phụ trách 79 mảng khác nhau, đòi hỏi người phải nắm nhiệm vụ riêng nhiệm vụ chung tồn phòng Chính nhân viên phải người trình độ, hiểu biết nghiên cứu thị trường, kinh nghiệm Phòng marketing nhiệm vụ thu thập điều tra thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, nghiên cứu sản phẩm, nghiên cứu quảng cáo - Nghiên cứu nhu cầu du lịch: Khi xây dựng chương trình gói nghỉ dưỡng hay chương trình du lịch, ta phải tiến hành nghiên cứu xem nhu cầu thị trường thích loại hình sản phẩm du lịch loại hình dịch vụ hay gói nghỉ dưỡng ưa chuộng Khi đó, nghiên cứu, quan tâm đến tìm hiểu nơi chốn, quy mơ đặc tính khác thị trường tương lai Lúc ta xác định cầu, lượng nguồn, phần tham gia công ty việc thỏa mãn nhu cầu phán đoán khuynh hướng phát triển nhu cầu trước mắt lâu dài - Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh : Theo Wikipedia “cạnh tranh kinh tế ganh đua chủ thể kinh tế ( nhà sản xuất, nhà phân phối, bán lẽ, người tiêu dùng, thương nhân…) nhằm giành lấy vị tạo nên lợi tương đối sản xuất, tiêu dùng hay tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ hay lợi ích kinh tế, thương mại khác để thu nhiều lợi ích cho Từ định nghĩa cạnh tranh ta đưa ý nghĩa cạnh tranh công ty du lịch khách sạn sau: Cạnh tranh công ty du lịch khả công ty muốn đạt nhằm mục đích thu hút nhiều khách du lịch so với cơng ty du lịch khác nhằm mục đích tăng thu nhập tối đa hóa lợi nhuận Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh ý nghĩa vơ quan trọng Nó xác định cho cơng ty du lịch hay khách sạn biết đâu công ty khả cạnh tranh với tương lai 80 - Nghiên cứu sản phẩm: Nghiên cứu vùng, khu vực lập hồ sơ địa điểm thu hút khách, góc độ đơn vị kinh doanh phải lập hồ sơ sản phẩm, dịch vụ nhà cung ứng cung cấp cho du khách Việc nghiên cứu sản phẩm bao gồm việc đưa sản phẩm thị trường để thử nghiệm - Nghiên quảng cáo: Quảng cáo tác dụng định vị sản phẩm cơng ty thị trường, khơi dậy người sử dụng dịch vụ ấn tượng sản phẩm đưa thị trường Hàng năm công ty phải tiêu hao nguồn kinh phí lớn dành cho quảng cáo sản phẩm Quảng cáo giúp cho người sử dụng đến với sản phẩm cách nhanh hiệu Chính vậy, mức độ cạnh tranh lĩnh vực quảng cáo ngày căng thẳng phức tạp Quảng cáo du lịch chủ yếu sử dụng ấn phẩm, tập gấp du lịch, áp phích, pano đường…Giới thiệu sản phẩm với hấp dẫn mức giá phù hợp Hiệu công tác nghiên cứu thị trường, phải thể thông qua tiêu phát triển cơng ty, để hồn thiện công tác nghiên cứu thị trường công ty phải đưa tiêu cụ thể để đánh giá hiệu công tác nghiên cứu thị trường sau: - Tốc độ tăng doanh thu bao nhiêu? - Tốc độ tăng lợi nhuận bao nhiêu? - Tỷ trọng loại thị trường: Thị trường trọng điểm, thị trường bổ sung - Tỷ lệ lợi nhuận, doanh thu từ hoạt động xuất so với tổng lợi nhuận doanh thu cơng ty b Xây dựng sách sản phẩm giá Xây dựng sách sản phẩm Nhu cầu du lịch ngày trở lên phong phú đa dạng chủng loại Và 81 thị trường du lịch đầy tính cạnh tranh Để tận dụng hết tiềm thị trường cơng ty cần phải sách hợp lí để đa dạng hóa sản phẩm cách khả thi mở rộng tuyến sản phẩm để đạt mục đích cuối tối đa hóa lợi nhuận Để xây dựng sách sản phẩm hợp lý, trước hết công ty phải dựa kết nghiên cứu thị trường, phân tích vòng đời giá sản phẩm, phân tích nhu cầu tình hình cạnh tranh thị trường Dựa vào nội lực thực tế giai đoạn định cần phải chiến lược cụ thể phù hợp với giai đoạn Đối với công ty giai đoạn cần thực chiến lược sản phẩm sau: - Thứ nhất, công ty phải không ngừng thay đổi nhu cầu dịch vụ cho phục vụ yêu cầu đa dạng khách hàng Những dịch vụ phải thiết kế dựa vào kết nghiên cứu thị trường cho phù hợp với nhu cầu, thị hiếu khách hàng khu vực - Thứ hai, công ty nên tập trung vào sản phẩm không đáp ứng nhu cầu thị trường khu vực mà đáp ứng nhu cầu nhiều cấp khác - Thứ ba, chất lượng dịch vụ định uy tín kinh doanh vây, cơng ty phải trọng đến vấn đề chất lượng coi vấn đề then chốt Kết hợp vào ta cần yếu tố thỏa mãn để tạo cho sản phẩm chiến lược đủ sức cạnh tranh với thị trường tại: - Sự thoả mãn sinh lý: Những bữa ăn ngon, đồ uống hợp vị, giường ngủ đầy quyến rũ, môi trường thoải mái… - Thoả mãn kinh tế: Mức giá tương ứng với giá trị chất lượng, phục vụ nhanh chóng, thuận tiện - Thoả mãn xã hội: Khi tham gia vào chương trình du lịch, khách du lịch giao lưu, học hỏi nhiều điều bổ ích, tiếp cận 82 điều mẻ… - Thoả mãn tâm lý: Khi tham gia du lịch, khách giữ an toàn tuyệt đối, đối xử với mức độ tôn trọng cao Họ thể đẳng cấp Để thực mục tiêu sản phẩm, công ty du lịch hay khách sạn thường trọng không tới sản phẩm chủ đạo ( khách thoả mãn nhu cầu tham quan, lưu trú, ăn uống ), sản phẩm thực thể (chất lượng khách sạn, trình độ hướng dẫn viên, mức độ hợp lý hành trình) mà đặc biệt quan tâm tới sản phẩm phụ gia, hoạt động làm tăng thêm giá trị sản phẩm Hầu tất công ty cung cấp sản phẩm chủ đạo thực thể tương tự Để tạo sức hút, khác biệt sử dụng dịch vụ phụ làm gia tăng chất lượng sản phẩm - Sự thuận tiện trình đăng ký, đặt chỗ mua chương trình: Thơng tin thường xun, hình thức đăng ký thuận tiện (qua mạng vi tính, fax, tel,…) Thời hạn đăng ký hợp lý, mức phạt thấp,… - Tư vấn cho khách, giúp họ lựa chọn sản phẩm phù hợp - Nhấn mạnh vào chất lượng sở lưu trú, vị trí trang thiết bị, dịch vụ phòng, đồ ăn uống, uy tín,… - Những hình thức tốn thuận tiện: Chấp nhận tốn chậm (phải đảm bảo), hình thức toán đại - Những ưu đãi dành cho khách quen: Thông tin chúc mừng, ưu đãi giá, thời hạn đăng ký,… - Những ưu đãi cho khách du lịch tập thể: Giá tổ chức hoạt động tập thể - Những điều kiện đặc biệt trẻ em: 50% mức giá thức, quà tặng đặc biệt - Tổ chức sinh nhật, lễ hội cho thành viên đoàn 83 - Mời nhân vật tiếng tham gia - Tặng q lưu niệm, ghi ý kiến đóng góp cho cơng ty - Những hoạt động tự chọn - Các dịch vụ miễn phí: Hành lý, chụp ảnh kỷ niệm đồn Xây dựng sách giá Tuỳ theo biến động yếu tố mà mức giá điều chỉnh theo thời điểm Việc xác lập sách giá hợp lý phải gắn với giai đoạn, mục tiêu chiến lược kinh doanh, chu kỳ sống sản phẩm khu vực thị trường, đối tượng khách hàng Ngồi sách giá khơng tách rời với sách sản phẩm công ty như: - Đưa mức giá cao áp dụng với thị trường định, sản phẩm vị trí đứng thị trường hay sản phẩm chất lượng cao - Đưa mức giá thấp sản phẩm giai đoạn suy thối, cơng ty ý định xâm nhập thị trường, theo đuổi mục tiêu doanh số - Áp dụng mức giá thấp khách hàng toán nhằm thu hồi nhanh vốn lưu động Quá trình định giá chịu ảnh hưởng nhiều nhân tố, vào khả điều chỉnh công ty Mỗi nhân tố điều kiện hồn cảnh cụ thể, tác động khác tới sách giá cơng ty Trong phạm vi hai nhân tố mà cơng ty khả chỉnh lớn nhằm để xây dựng củng cố chiến lược giá cho công ty : - Thứ chi phí: Để xây dựng chiến lược hiệu ta phải tối thiểu hóa chi phí cho cơng ty nhiều cách phân loại chi phí khác nhau: Từ chi phí biến đổi, chi phí cố định, chi phí biên tới chi phí hội, chi phí dự phòng,…Thơng thường cơng ty hai hướng tác động chủ yếu 84 thay đổi mức chi phí (hoặc tổng chi phí) thay đổi cấu chi phí Tiết kiệm chi phí ln mối quan tâm công ty du lịch - Thứ hai mục tiêu công ty: Mục tiêu cơng ty ảnh hưởng lớn tới định giá Thay đổi mục tiêu gần chắn dẫn tới thay đổi giá nhóm mục tiêu công ty: Mục tiêu lợi nhuận, mục tiêu bán, mục tiêu cạnh tranh, mục tiêu chi phí c Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng Chất lượng sản phẩm dịch vụ nhân tố quan trọng định khả cạnh tranh công ty thị trường, nhân tố tạo dựng uy tín, danh tiếng cho tồn phát triển lâu dài công ty Tăng chất lương sản phẩm dịch vụ tương tăng suất lao động xã hội, nhờ tăng chất lượng sản phẩm dịch vụ dẫn đến tăng giá trị sử dụng lợi ích kinh tế đơn vị chi phí đầu vào Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ biện pháp chiến lược hữu hiệu để nâng cao hiệu kinh doanh công ty 85 KẾT LUẬN Phân tích tài nói chung phân tích hiệu kinh doanh cơng ty nói riêng mối quan tâm nhiều nhà quản trị công ty Bởi lẽ thất bại kinh doanh ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức mà ảnh hưởng tới kinh tế Đề tài chọn nghiên cứu để góp phần phân tích tình hình kinh doanh xác định tiềm nhằm đánh giá hiệu kinh doanh đưa chiến lược giải pháp cho công ty Trên sở vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu khoa học phân tích đánh giá tổng kết thực tiễn, luận văn khái quát hoá sở lý thuyết hiệu kinh doanh công ty Tổng kết vấn đề tồn hoạt động kinh doanh Cơng ty CP Du Lịch Hồng Anh Đất Xanh Quy Nhơn đề xuất hệ thống giải pháp đưa chiến lược đồng nhằm xây dựng hệ thống tiêu đánh giá hiệu biện pháp nâng cao hiệu hoạt động công ty Các giải pháp chiến lược nêu luận văn dựa lý luận khoa học sở thực tiễn, tính khả thi tác dụng tham khảo nghiên cứu ứng dụng vào thực tế hoạt động kinh doanh Công ty CP Du Lịch Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn Tuy nhiên, phạm vi nghiên cứu đối tượng nghiên cứu giới hạn, mức độ phân tích, đánh giá giải pháp, chiến lược đề xuất không tránh khỏi hạn chế, đặc biệt bị giới hạn tầm nhìn vị công ty kinh doanh du lịch thị trường chưa thực lớn Tác giả chân thành cảm ơn giúp đỡ thầy hướng dẫn đồng nghiệp, nhà khoa học, cán quản lý Cơng ty CP Du Lịch Hồng Anh Đất Xanh Quy Nhơn mong muốn nhận góp ý, giúp đỡ nhà khoa học, nhà quản lý bạn đọc liên quan đến lĩnh vực TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Diễn đàn dân kinh tế [2] TS Nguyễn Minh Kiều (2008), Tài doanh nghiệp, Nhà xuất thống kê [3] Nguyễn Thị Nhất Linh (2008), Phân tích hiệu kinh doanh công ty TNHH Tân Bảo Vũ, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Đà Nẵng [4] Trương Thị Bích Liên (2011), Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh chí nhánh phía Nam tổng cơng ty xây dựng Trường Sơn, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Đà Nẵng [5] TS Nguyễn Hòa Nhân (2013), Giáo trình tài doanh nghiệp, Nhà xuất tài [6] Lê Duy Phúc (2008), Phân tích hiệu kinh doanh công ty TNHH thực phẩm rau Cần Thơ, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Đà Nẵng [7] Tám chiêu tạo Marketing hiệu Trang Web: [8] http://tai-lieu.com/tai-lieu/giao-trinh-phan-tich-hoat-dong-kinh-doanh16299/ [9] http://www.dankinhte.vn/nhung-van-de-co-ban-ve-phan-tich-tai-chinhdoanh-nghiep/ ... luận hiệu kinh doanh cơng ty Chương : Phân tích hiệu kinh doanh Công Ty CP Du Lịch Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn Chương : Giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh Công Ty CP Du Lịch Hoàng Anh Đất Xanh Quy. .. hiệu kinh doanh công ty - Phân tích đánh giá hiệu kinh doanh Cơng ty Cổ Phần Du Lịch Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Công ty Cổ Phần Du Lịch Hoàng. .. lý công ty 34 2.1.4 Khái quát chung kết kinh doanh cơng ty Cổ Phần Du Lịch Hồng Anh Đất Xanh Quy Nhơn 38 2.2 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CƠNG TY CP DU LỊCH HỒNG ANH ĐẤT XANH
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần du lịch hoàng anh đất xanh quy nhơn , Phân tích hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần du lịch hoàng anh đất xanh quy nhơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn