Nghiên cứu vận dụng chính sách kế toán tại nhà máy bia dung quất

389 16 0
  • Loading ...
1/389 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:08

B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG PHAN LÊ HIN LI NGHIÊN CU VIC VN D NG CHÍNH SÁCH K TỐN TI NHÀ MÁY BIA DUNG QU T LUN VĂN THC SĨ QU N TR ᄂ KINH DOANH Nng - Năm 2015 Ơ B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG PHAN LÊ HIN LI NGHIÊN CU VIC VN D NG CHÍNH SÁCH K TOÁN TI NHÀ MÁY BIA DUNG QU T Chuyên ngành: K toán Mã s ᄂ : 60.34.30 LUN VĂN THC SĨ QU N TR ᄂ KINH DOANH Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS.TS TR ᄂ N ÌNH KHÔI NGUYÊN Nng - Năm 2015 LI CAM OAN Tơi cam oan ây cơng trình nghiên cu ca riêng d i s h ng dn ca PGS.TS Trn Các s li u, k ình Khơi Ngun t qu nêu lu n văn trung thc chưa tng c công b bt kỳ cơng trình khác Tác gi Phan Lê Hin Li M CL C M ᄂ U 1 Tính cp thit ca M c tiêu nghiên c tài u i t ᄂ ng phm vi nghiên c u Phương pháp nghiên c u hoàn thi ᄂ n TÀI LIU THAM KH O Ting Vit [1] B% tài chính, Chun mc k toán Vi t Nam, Tài li ᄂ u n%i b% [2] B% Tài chính, Thơng tư s 203/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 ca B Tài v ᄂ ch qu n lý, s! dng trích khu hao Tài s n c $nh, Tài li ᄂ u n%i b% [3] B% Tài chính, Thơng tư s 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 ca B Tài v ᄂ h ng dn ch trích l p s! dng kho n d phòng, Tài li ᄂ u n%i b% [4] Lê Th" Chi (2012), Hồn thi n sách k tốn ti công ty c- phn v t tư t-ng hp Phú Yên, Lun văn Thc sĩ Qun tr" kinh doanh, i h-c N@ng [5] i h-c Kinh t N@ng (2008), Giáo trình K tốn tài doanh nghi p-P1, NXB N@ng, TP N@ng [6] i h-c Kinh t TP H& Chí Minh (2008), Giáo trình K tốn tài doanh nghi p-P3 & 4, NXB Giao Thơng Vn Ti [7] TS Trn ình Khơi Ngun (2010), “Bàn v mơ hình nhân t nh h #ng n d ng ch % k toán doanh nghi ᄂ p v:a nh>”, Tp chí Khoa hc Công ngh , i h-c N@ng – s 5(40).2010 [8] Nhà máy Bia Dung Qut, Báo cáo tài năm 2013 [9] Nguy?n Th" Kim Oanh (2012), ánh giá s v n dng sách k tốn ti cơng ty C- phn lương thc thc phm Qu ng Nam, Lun văn Thc sĩ Qun tr" kinh doanh, i h-c N@ng [10] VAS 02 – Hàng t&n kho [11] VAS 03 – TSC h0u hình [12] VAS 14 – Doanh thu thu nhp khác [13] VAS 29 – Thay ᄂ i sách k tốn, ư$c tính k tốn sai sót Ting Anh [14] Thomas D.Fields, Thomas Z.Lys, Linda Vincent (2011), “Empirical research on accounting choi”, Journal of Accounting and Economics 31 (2011), 256 li ᄂ u v thu ... toán ti Nhà máy Bia Dung Qut 43 2.1.6 Hình th c k toán áp d ng ti Nhà máy 45 2.2 TH*C TRNG VIC V+N DNG CÁC CHÍNH SÁCH K TỐN TI NHÀ MÁY BIA DUNG QU(T 46 2.2.1 Chính. .. THIT PH-I HỒN THIN CHÍNH SÁCH K TOÁN TI NHÀ MÁY BIA DUNG QU(T 65 3.2 CÁC GI-I PHÁP HỒN THIN CHÍNH SÁCH K TOÁN TI NHÀ MÁY BIA DUNG QU(T 66 3.2.1 Hồn thi ᄂ n sách k tốn liên... Chương 2: Th,c trng d ng sách k toán ti Nhà máy Bia Dung Qut Chương 3: Các gii pháp nh5m hồn thi ᄂ n sách k toán ti Nhà máy Bia Dung Qut T*ng quan tài liu nghiên c%u Chính sách k tốn m%t phn không
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu vận dụng chính sách kế toán tại nhà máy bia dung quất , Nghiên cứu vận dụng chính sách kế toán tại nhà máy bia dung quất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn