Hoàn thiện báo cáo kế toán quản trị tại công ty cổ phần dược DANAPHA

137 34 0
  • Loading ...
1/137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:08

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ DIỄM PHƯƠNG HỒN THIỆN BÁO CÁO KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ DIỄM PHƯƠNG HOÀN THIỆN BÁO CÁO KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA Chuyên ngành: Kế toán Mã số : 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN MẠNH TOÀN Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Diễm Phương MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1.1.1 Tổng quan báo cáo kế toán quản trị 1.1.2 Vai trò báo cáo kế toán quản trị 1.2 CÁC BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP 1.2.1 Các báo cáo dự toán 1.2.2 Các báo cáo thực 22 1.2.3 Các báo cáo kiểm soát đánh giá tình hình thực dự tốn 30 KẾT LUẬN CHƯƠNG 33 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VỀ BÁO CÁO KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 34 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 34 2.1.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Dược Danapha 34 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Công ty mối quan hệ với tổ chức Báo cáo kế toán quản trị 34 2.2 THỰC TRẠNG VỀ BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 37 2.2.1 Các báo cáo dự toán Danapha 37 2.2.2 Các báo cáo thực Danapha 54 2.2.3 Các báo cáo kiểm sốt đánh giá tình hình dự toán Danapha66 KẾT LUẬN CHƯƠNG 72 CHƯƠNG HỒN THIỆN CÁC BÁO CÁO KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 73 3.1 CĂN CỨ HOÀN THIỆN CÁC BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Ở DANAPHA 73 3.1.1 Đánh giá báo cáo dự toán Danapha 73 3.1.2 Đánh giá báo cáo thực Danapha 76 3.1.3 Đánh giá báo cáo kiểm soát đánh giá tình hình dự tốn Danapha 79 3.2 HỒN THIỆN BÁO CÁO KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI DANAPHA 80 3.2.1 Hồn thiện báo cáo dự tốn Danapha 80 3.2.2 Hoàn thiện báo cáo thực Danapha 81 3.2.3 Hồn thiện báo cáo kiểm sốt đánh giá Danapha 91 KẾT LUẬN CHƯƠNG 95 KẾT LUẬN 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CSBH : Chính sách bán hàng CTV : Cộng tác viên ĐT – XNK : Đầu tư xuất nhập ETC : Kênh bán hàng gián tiếp ETC HĐĐL : Hóa đơn đại lý HĐH : Hàng định hướng HTT : Hàng thông thường KM : Khuyến MGBH : Môi giới bán hàng OTC : Kênh bán hàng trực tiếp OTC QLDN : Quản lý doanh nghiệp RD : Nghiên cứu phát triển SPM : Sản phẩm TNDN : Thu nhập doanh nghiệp TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ : Tài sản cố định VAT : Giá trị gia tăng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 2.1 Mục tiêu tăng trưởng doanh nghiệp 38 2.2 Mơ tả quy trình lập dự tốn 40 2.3 Báo cáo dự toán sản xuất 46 2.4 Báo cáo dự tốn chi phí lương sản xuất 51 2.5 Báo cáo dự tốn chi phí lương tồn Cơng ty 52 2.6 Báo cáo doanh thu chi nhánh Thanh Hóa 56 2.7 Báo cáo doanh thu Công ty 57 2.8 Báo cáo tiêu thụ 59 2.9 Báo cáo sản lượng sản xuất 61 2.10 Báo cáo nhập xuất tồn nguyên liệu 63 2.11 Báo cáo tình hình mua nguyên vật liệu 64 2.12 Báo cáo tình hình cơng nợ 65 2.13 Báo cáo kiểm sốt doanh thu, chi phí chi nhánh Thanh Hóa 68 3.1 Dự tốn mua ngun vật liệu 81 3.2 Báo cáo nguyên vật liệu trả lại nhà cung cấp 83 3.3 Báo cáo phân tích tình hình cơng nợ chi nhánh Khánh Hòa 85 3.4 Bảng phạt hạn mức nợ 86 3.5 Bảng phân loại khoản mục chi phí 88 3.6 Báo cáo chi phí đào tạo 91 3.7 Báo cáo kiểm sốt chi phí khối văn phòng 93 3.8 Báo cáo kiểm sốt kết kinh doanh 94 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình hình Trang 1.1 Các báo cáo dự tốn 10 2.1 Sơ đồ tổ chức Cơng ty Cổ Phần Dược Danapha 35 2.2 Quy trình lập dự tốn 39 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cùng với bối cảnh tồn cầu hóa, hoạt động doanh nghiệp bị cạnh tranh khốc liệt doanh nghiệp ngành việc lập kế hoạch, dự tốn, phân tích yếu tố thực đưa dự báo kịp thời, phù hợp đóng vai trò quan trọng cho định hướng phát triển doanh nghiệp Đáp ứng nhu cầu này, kế tốn quản trị trở thành cơng cụ chiến lược nhiều nhà quản lý doanh nghiệp Các thơng tin kế tốn quản trị đóng vai trò quan trọng suốt q trình quản lý từ bước hoạch định, tổ chức, truyền đạt thông tin đến khâu kiểm tra kiểm soát định Một tổ chức có xây dựng kế tốn quản trị khoa học giúp nhà quản lý đưa định kịp thời đắn Mặc dù Công ty Việt Nam thị trường áp dụng kế tốn quản trị cơng cụ quản lý song song với kế tốn tài mức độ thực nhiều hạn chế chẳng hạn báo cáo phân tích liệu chưa sâu, chưa xác dẫn đến dự báo khơng xác chưa đáp ứng tính kịp thời thơng tin Sau tìm hiểu Cơng ty Cổ Phần Dược Danapha tơi nhận thấy phương pháp thơng tin, báo cáo kế tốn quản trị doanh nghiệp nhiều điểm cần bổ sung hồn thiện, cơng tác lập dự tốn cơng tác kiểm tra rà sốt cần xây dựng chặt chẽ hợp lý Xuất phát từ tính cấp thiết tác giả chọn đề tài nghiên cứu: “Hồn thiện báo cáo kế tốn quản trị Công ty Cổ Phần Dược Danapha” để làm đề tài luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu đề tài Tìm hiểu báo cáo kế toán quản trị doanh nghiệp tổ chức thông tin nào, cung cấp thông tin cho nhà quản lý cấp lý luận thực tiễn Từ đưa giải pháp nhằm hồn thiện Báo cáo kế tốn quản trị Công ty Cổ Phần Dược Danapha Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu vấn đề báo cáo kế toán quản trị công tác lập, sử dụng phân tích báo cáo dự tốn, báo cáo thực hiện, báo cáo kiểm soát đánh giá phục vụ cho việc định Công ty Cổ phần Dược Danapha 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Báo cáo nội Công ty Cổ phần Dược Danapha Phương pháp nghiên cứu Phương pháp vấn: Tác giả tiến hành vấn nhà quản lý cấp đơn vị Phương pháp thu thập liệu thứ cấp: thu thập tài liệu liên quan đến Báo cáo kế toán quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha Bố cục đề tài Luận văn trình bày thành chương: Chương 1: Cơ sở lý luận Báo cáo kế toán quản trị Chương 2: Thực trạng Báo cáo kế tốn quản trị Cơng ty Cổ Phần Dược Danapha Chương 3: Hoàn thiện Báo cáo kế tốn quản trị Cơng ty Cổ Phần Dược Danapha Tổng quan tài liệu nghiên cứu Trong hệ thống thơng tin kế tốn nói chung, kế tốn quản trị phận cấu thành thiếu doanh nghiệp kinh doanh công cụ hữu hiệu cung cấp thông tin cho cấp quản lý để đưa định điều hành hoạt động doanh nghiệp, nhằm giúp đạt hiệu cao Hệ thống Báo cáo kế toán quản trị cung cấp thơng tin cho q trình lập kế hoạch, tổ chức điều hành, kiểm soát đánh giá định Chính lý ... QUẢN TRỊ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 34 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 34 2.1.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Dược Danapha 34 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Công ty mối quan hệ... TRỊ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 37 2.2.1 Các báo cáo dự toán Danapha 37 2.2.2 Các báo cáo thực Danapha 54 2.2.3 Các báo cáo kiểm sốt đánh giá tình hình dự tốn Danapha6 6... hiện, báo cáo kiểm soát đánh giá phục vụ cho việc định Công ty Cổ phần Dược Danapha 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Báo cáo nội Công ty Cổ phần Dược Danapha Phương pháp nghiên cứu Phương pháp vấn: Tác giả
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện báo cáo kế toán quản trị tại công ty cổ phần dược DANAPHA , Hoàn thiện báo cáo kế toán quản trị tại công ty cổ phần dược DANAPHA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn