Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự thoát nghèo và tái nghèo của các hộ dân tại huyện krông nô, tỉnh đăk nông

112 30 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:08

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢƠNG VĂN THẢO NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ THOÁT NGHÈO TÁI NGHÈO CỦA CÁC HỘ DÂN TẠI HUYỆN KRÔNGTỈNH ĐĂK NÔNG Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS LÊ ĐỨC NIÊM Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung luận văn cơng trình nghiên cứu độc lập, thân tự nghiên cứu, không chép từ tài liệu sẵn có Các số liệu thu thập hồn tồn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng Tơi tự chịu trách nhiệm vấn đề nêu nội dung luận văn Tác giả luận văn Trƣơng Văn Thảo MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NGHÈO 1.1 KHÁI NIỆM NGHÈO ĐÓI 10 1.2 KHÁI NIỆM VAI TRÕ CỦA XỐ ĐĨI GIẢM NGHÈO 10 1.2.1 Khái niệm xoá đói giảm nghèo 10 1.2.2 Vai trò xố đói giảm nghèo 10 1.3 ĐO LƢỜNG MỨC ĐỘ NGHÈO CÁC CHỈ TIÊU ĐO LƢỜNG MỨC ĐỘ NGHÈO 11 1.3.1 Các chuẩn nghèo 11 1.3.2 Các số đo lƣờng bất bình đẳng 12 1.4 MƠ HÌNH XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ THOÁT NGHÈO 14 1.5 KINH NGHIỆM GIẢM NGHÈO 15 1.5.1 Kinh nghiệm giảm nghèo giới 15 1.5.2 Kinh nghiệm giảm nghèo Việt Nam 18 KẾT LUẬN CHƢƠNG 24 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 25 2.1 THIẾT KẾ CHỌN ĐIỂM NGHIÊN CỨU QUY MÔ MẪU 25 2.2 THIẾT KẾ BẢNG CÂU HỎI ĐIỀU TRA 26 2.3 KHUNG PHÂN TÍCH 27 2.3.1 Phân tích định tính thống kê mơ tả 28 2.3.2 Phân tích định lƣợng 29 KẾT LUẬN CHƢƠNG 34 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ GIẢM NGHÈOHUYỆN KRÔNG 35 3.1 THỰC TRẠNG VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ-XÃ HỘI CỦA HUYỆN KRÔNG 35 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên 35 3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 36 3.2 THỰC TRẠNG NGHÈO ĐĨI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRƠNG 38 3.3 CÁC CHƢƠNG TRÌNH, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG 39 3.3.1 Các sách hỗ trợ từ Chính phủ chƣơng trình mục tiêu quốc gia 39 3.3.2 Các sách hỗ trợ từ địa phƣơng 41 3.3.3 Các sách hỗ trợ từ dự án phát triển 42 3.4 PHÂN LOẠI HỘ PHÂN PHỐI THU NHẬP 43 3.5 CÁC YẾU TỐ CĨ THỂ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TÌNH TRẠNG NGHÈO ĐĨI Ở HUYỆN KRƠNG 45 3.5.1 Thành phần dân tộc 46 3.5.2 Đặc điểm hộ 47 3.5.3 Khả tiếp cận nguồn lực: 55 3.5.4 Tình hình thu nhập, chi tiêu tiết kiệm hộ 60 3.6 MƠ HÌNH XÁC ĐỊNH YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ GIẢM NGHÈO TẠI HUYỆN KRÔNG 62 3.6.1 Kiểm định độ phù hợp tổng qt mơ hình: 62 3.6.2 Kết phân tích mơ hình hồi quy: 63 3.6.3 Thảo luận kết hồi quy 64 3.7 NHẬN XÉT CHUNG VỀ THỰC TRẠNG NGHÈO CỦA CÁC HỘ DÂNHUYỆN KRÔNG 67 3.7.1 Nguyên nhân yếu tố tác động đến tình trạng nghèo đói hộ dân huyện Krông 67 3.7.2 Những hạn chế, bất cập vấn đề đặt cho tình trạng nghèo huyện 70 KẾT LUẬN CHƢƠNG 72 CHƢƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH 73 4.1 ĐINH HƢỚNG CHO MỤC TIÊU GIẢM NGHÈO HUYỆN KRÔNGĐẾN NĂM 2020 73 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 74 4.2.1 Cần có sách đất sản xuất cho hộ nghèo 74 4.2.2 Mở rộng hoạt động tín dụng tăng quy mơ vốn vay cho ngƣời nghèo 75 4.2.3 Cần có sách hỗ trợ PTSX cho ngƣời nghèo 78 4.2.4 Cần quan tâm phát triển sử dụng nguồn nhân lực 79 4.2.5 Nâng cao trình độ chủ hộ thơng qua đào tạo 80 KẾT LUẬN CHƢƠNG 84 KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu DTTS Ý nghĩa Dân tộc thiểu số LĐTBXH Lao động thƣơng binh Xã hội WB World Bank - Ngân hàng giới XĐGN Xóa đói giảm nghèo GSO Tổng cục thống kê TLSX Tƣ liệu sản xuất KHKT Khoa học kỹ thuật VHTT&DL Văn hóa thể thao du lịch UBND Ủy ban nhân dân KTXH Kinh tế xã hội 3EM Dự án tăng cƣờng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đăk Nông GTSX Giá trị sản xuất CNC Công nghệ cao NTM Nông thôn TC Trung cấp CĐ Cao đẳng ĐH Đại học NH CSXHVN Ngân hàng sách xã hội Việt Nam NH NN&PTNT Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang bảng Bảng Phân bổ số hộ điều tra theo xã 2.1 25 Bảng Các biến mơ hình Logistic kỳ vọng tác động 2.2 đến dự giảm nghèo: 31 Bảng Các tiêu kinh tế huyện Krông Nô 3.1 37 Bảng Thực trạng nghèo hộ dân địa bàn huyện Krông 3.2 Nô 38 Bảng Số liệu hộ nghèo sau điều tra 3.3 43 Bảng Số liệu để vẽ đƣờng cong Lorenz tính hệ số Gini 3.4 44 Bảng Phân loại hộ theo thành phần dân tộc 3.5 46 Bảng Giới tính chủ hộ nghèo đói 3.6 47 Bảng Số nhân hộ tình trạng nghèo đói 3.7 48 Bảng Lao động hộ 3.8 49 Bảng Hệ số phụ thuộc hộ 51 3.9 Bảng Tình trạng nhà trang bị vật dụng 3.10 Bảng Trình độ học vấn chủ hộ 3.11 Bảng Nghề nghiệp chủ hộ 3.12 Bảng Quy mô đất sản xuất hộ 3.13 Bảng Quy mô khả tiếp cận vốn vay hộ 3.14 Bảng Tình hình thu nhập, chi tiêu hộ 3.15 Bảng Cho ta kết kiểm định độ phù hợp mơ hình lựa chọn 3.16 Bảng Model Summary 3.17 Bảng Mức độ xác dự báo 3.18 Bảng Kết hệ số hồi quy 3.19 Bảng Kết mô xác suất nghèo 3.20 52 53 54 55 57 61 62 62 63 63 65 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ BIỂU ĐỒ Số hiệu Tên sơ đồ, biểu đồ Trang Khung phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến giảm nghèo 27 Biểu đồ 3.1 Tình trạng nghèo huyện Krơng Nơ 39 Biểu đồ 3.2 Đƣờng cong Lorenz 45 Sơ đồ 2.1 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nghèo đói vấn đề kinh tế - xã hội có tính tồn cầu, xuất ngày nhiều phát triển trì trệ kinh tế thể qua suất hiệu sản xuất thấp kéo dài Trƣớc đợt trì trệ kinh tế gần đây, Việt Nam có thời gian dài phát triển với tốc độ cao Chính nhờ kinh tế nƣớc ta tăng trƣởng nhanh, đại phận đời sống nhân dân tăng lên cách rõ rệt Tuy nhiên, phận không nhỏ dân cƣ, đặc biệt dân cƣ vùng cao, vùng sâu, vùng xa sống dƣới chuẩn đói nghèo Vì vậy, chƣơng trình xố đói giảm nghèo trung ƣơng địa phƣơng trọng tâm hàng đầu chiến lƣợc phát triển kinh tế xã hội nƣớc ta Việt Nam nƣớc phát triển, cơng tác xóa đói giảm nghèo mục tiêu quan tâm Chính sách kinh tế - xã hội Quan tâm đến giảm nghèo nhằm tạo mức sống cho tất ngƣời, từ tiêu dùng xã hội cao sản xuất nhiều hơn, tạo điều kiện cho tăng trƣởng phát triển kinh tế Đăk Nông tỉnh nghèo khu vực Tây Nguyên nói riêng nƣớc nói chung Trong năm gần đây, tỷ lệ hộ nghèo tỉnh có xu hƣớng giảm dần từ 29,25% năm 2010 xuống 26,8% năm 2011 Năm 2012 tỷ lệ hộ nghèo chung tỉnh 17,55%, năm 2013 15,64% [21], [5] Tuy tỷ lệ hộ nghèo có xu hƣớng giảm nhƣng cao so mức bình quân chung nƣớc 9,9% năm 2013[23], hộ nghèo chủ yếu tập trung nhiều vùng sâu, vùng có đơng đồng bào DTTS Huyện Krơng Nơ thuộc tỉnh Đăk Nơng, có 12 đơn vị hành (11 xã 01 thị trấn), tổng cộng với 102 thơn bon, có 06 xã thuộc diện xã đặc biệt khó khăn Tồn huyện có 68.990 ngƣời, mật độ dân số [33] http://www.baodaknong.org.vn/ [34] http://m.baodaknong.org.vn/huyen-krong-no/thuc-hien-nghi-quyet-04-nq tu nong dan da ung dung khoa hoc ky thuat vao san xuat 914.html] [35] http://www.baodaknong.org.vn/xay-dung-nong-thon-moi/chuong-trinhxay-dung-nong-thon-moi-o-krong-no-gop-phan-thuc-hien-hieu-quacong-tac-xoa-doi-giam-ngheo-31981.html [36] http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dngcong Lorenz [37] http://danviet.vn/nong-thon-moi/chuong-trinh-135-giai-doan-iii-giam-hongheo-xuong-duoi-35-119005.html [38] http://nongthonmoi.gov.vn/Pages/TrangChu.aspx PHỤ LỤC PHỤ LỤC : KẾT QUẢ MƠ HÌNH HỒI QUY LOGISTIC SỬ DỤNG BIẾN SỐ TIỀN VAY (SOTIENVAY): Logistic Regression Case Processing Summary Unweighted Cases a Selected Cases N Included in Analysis Percent 200 100.0 0 200 100.0 0 200 100.0 Missing Cases Total Unselected Cases Total a If weight is in effect, see classification table for the total number of cases Original Value Dependent Variable Encoding Internal Value Khong ngheo Ho ngheo Block 0: Beginning Block Classification Table a,b Observed Predicted Step 0Ho ngheo hay khong ngheo Ho ngheo hay khong ngheo Percentag Khong ngheo e Correct Khong ngheo Ho ngheo Ho ngheo 149 100.0 51 0 Overall Percentage 74.5 a Constant is included in the model b The cut value is 500 Variables in the Equation B Step 0Constant -1.072 S.E Wald 162 43.673 df Sig 000 Exp(B) 342 Variables not in the Equation Score Step 0VariablesDTICH df Sig 39.323 000 SOTIENVAY 16.547 000 GTPTSX 33.063 000 GIOITINH 5.147 023 NGHENGHIEP 1.755 185 HOCVAN 36.774 000 DANTOC 664 415 5.596 018 001 973 76.203 000 QMHO PTHUOT Overall Statistics Block 1: Method = Enter Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square df Sig Step Step 138.477 000 Block 138.477 000 Model 138.477 000 Model Summary Step -2 Log Cox & Snell R likelihood Square a 88.628 Nagelkerke R Square 500 736 a Estimation terminated at iteration number 20 because maximum iterations has been reached Final solution cannot be found Classification Table a Observed Predicted Ho ngheo hay khong ngheo Khong ngheo Step 1Ho ngheo hay khong ngheo Khong ngheo Ho ngheo Overall Percentage Ho ngheo Percentage Correct 139 10 93.3 12 39 76.5 89.0 a The cut value is 500 Variables in the Equation B a S.E Wald df Sig Exp(B) -.350 085 16.990 000 SOTIENVAY -.044 018 5.830 016 957 GTPTSX -.077 032 5.787 016 926 GIOITINH 2.482 888 7.812 005 11.966 -21.105 14307.007 000 999 000 HOCVAN -.318 105 9.163 002 728 DANTOC 099 634 024 876 1.104 -.630 366 2.962 085 533 PTHUOT 549 362 2.293 130 1.731 Constant 5.534 1.493 13.749 000 253.248 Step DTICH NGHENGHIEP QMHO 705 a Variable(s) entered on step 1: DTICH, SOTIENVAY, GTPTSX, GIOITINH, NGHENGHIEP, HOCVAN, DANTOC, QMHO, PTHUOT PHỤ LỤC : KẾT QUẢ MƠ HÌNH HỒI QUY LOGISTIC SỬ DỤNG BIẾN CÓ VAY (COVAY) Logistic Regression Case Processing Summary Unweighted Cases a Selected Cases N Included in Analysis Percent 200 100.0 0 200 100.0 0 200 100.0 Missing Cases Total Unselected Cases Total a If weight is in effect, see classification table for the total number of cases Dependent Variable Encoding Original Value Internal Value Khong ngheo Ho ngheo Classification Table a,b Observed Predicted Ho ngheo hay khong ngheo Khong ngheo Step 0Ho ngheo hay khong ngheo Khong ngheo Ho ngheo Percentage Ho ngheo Correct 149 100.0 51 0 Overall Percentage 74.5 a Constant is included in the model b The cut value is ,500 Variables in the Equation B Step 0Constant -1.072 S.E .162 Wald 43.673 df Sig 000 Exp(B) 342 Variables not in the Equation Score Step 0VariablesDTICH df 39.323 000 1.290 256 GTPTSX 33.063 000 GIOITINH 5.147 023 NGHENGHIEP 1.755 185 HOCVAN 36.774 000 DANTOC 664 415 5.596 018 001 973 75.252 000 COVAY QMHO PTHUOT Overall Statistics Block 1: Method = Enter Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step 1Step df Sig 128.602 000 Block 128.602 000 Model 128.602 000 Model Summary Ste p -2 Log Cox & Nagelke likelihoo Snell R rke R d Square Square 98.502 a Sig .474 699 a Estimation terminated at iteration number 20 because maximum iterations has been reached Final solution cannot be found Classification Table a Observed Predicted Ho ngheo hay Percen khong ngheo tage Khong Ho Correc ngheo ngheo t Ste Ho ngheo hay Khong p1 khong ngheo ngheo Ho 139 10 93.3 16 35 68.6 ngheo Overall Percentage 87.0 a The cut value is ,500 Variables in the Equation B a S.E Wald df Sig Exp(B) -.354 079 20.102 000 702 COVAY -.190 625 092 761 827 GTPTSX -.067 030 5.166 023 935 GIOITINH 1.972 811 5.918 015 7.188 -21.903 15644.922 000 999 000 HOCVAN -.335 102 10.717 001 715 DANTOC -.127 628 041 840 881 QMHO -.612 337 3.296 069 543 PTHUOT 544 350 2.411 120 1.723 Constant 5.414 1.430 14.327 000 224.632 Step DTICH NGHENGHIEP a Variable(s) entered on step 1: DTICH, COVAY, GTPTSX, GIOITINH, NGHENGHIEP, HOCVAN, DANTOC, QMHO, PTHUOT PHỤ LỤC : KẾT QUẢ MO HINH HỒI QUY LOGISTIC SỬ DỤNG BIẾN SỐ TIỀN VAY (SOTIENVAY) SAU KHI LOẠI BỎ BIẾN Logistic Regression Case Processing Summary Unweighted Cases a Selected Cases N Included in Analysis Missing Cases Total Unselected Cases Total Percent 200 100.0 0 200 100.0 0 200 100.0 a If weight is in effect, see classification table for the total number of cases Dependent Variable Encoding Original Value Internal Value Khong ngheo Ho ngheo Block 0: Beginning Block Classification Table a,b Observed Predicted Ho ngheo hay khong ngheo Khong ngheo Step 0Ho ngheo hay khong ngheo Khong ngheo Ho ngheo Overall Percentage a Constant is included in the model b The cut value is ,500 Percentage Ho ngheo Correct 149 100.0 51 0 74.5 Variables in the Equation B Step Constant S.E -1.072 Wald 162 df Sig 43.673 Exp(B) 000 342 Variables not in the Equation Score Step Variables df Sig GIOITINH 5.147 023 HOCVAN 36.774 000 GTTLSX 33.063 000 DTICH 39.323 000 SOTIENVAY 16.547 000 70.781 000 Overall Statistics Block 1: Method = Enter Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step 1Step df Sig 129.993 000 Block 129.993 000 Model 129.993 000 Model Summary Step Cox & Snell R Nagelkerke -2 Log likelihood Square R Square a 97.112 478 704 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than ,001 Classification Table a Observed Predicted Ho ngheo hay khong ngheo Step 1Ho ngheo hay khong ngheo Khong ngheo Ho ngheo Overall Percentage a The cut value is ,500 Khong ngheo 139 13 Ho ngheo 10 38 Percentage Correct 93.3 74.5 88.5 Variables in the Equation B a S.E Wald df Sig Exp(B) -.289 071 16.634 000 749 SOTIENVAY -.043 016 7.225 007 958 GTTLSX -.086 030 8.296 004 918 GIOITINH 1.761 725 5.898 015 5.817 HOCVAN -.305 095 10.194 001 737 Constant 4.157 975 18.184 000 63.881 Step DTICH a Variable(s) entered on step 1: DTICH, SOTIENVAY, GTTLSX, GIOITINH, HOCVAN PHIẾU PHỎNG VẤN NÔNG HỘ Thơn : Xã : THƠNG TIN GIA ĐÌNH Hộ tên chủ hộ:……………… …… Giới tính……… Năm sinh…… Nghề nghiệp:…………………… Trình độ học vấn:……………… Dân tộc:………………………………… Tơn giáo………………… Tình hình lao động Tổng số nhân khẩu: Tổng số lao động chính………… Lao động là: Chồng; Vợ ; Cả vợ chồng ; Con ; Khác Gia đình anh (chị) định cƣ xã: – sinh đây, – chuyển từ nơi khác đến năm…… Từ trƣớc đến nay, gia đình có rơi thuộc diện hộ nghèo hay chƣa Nếu có, năm nào………… Gia đình nghèo hay chƣa…………năm nào………….Nếu nghèo, xin gia đình cho biết kinh nghiệm để nghèo…………………………………………………… Thông tin thành viên hộ Quan STT 01 02 03 04 05 06 07 Họ tên Trình Tình trạng Năm Dân học (chỉ hỏi hệ với Giới tính độ sinh tộc người chủ hộ VH 25 tuổi) [1] Số ngƣời ăn theo hộ………… (ngƣời) [2] Tình trạng nhà hộ: Diện tích:……… m2 ; Loại nhà: – nhà xây kiên cố; xây bình thƣờng ; – nhà gỗ, nhà – Tranh tre, nhà xây tạm [3] Nƣớc sinh hoạt: 1− Nƣớc giếng khoan − Nƣớc giếng đào − Nƣớc ao hồ, sơng suối [4] Ƣớc tính tổng giá trị tài sản phƣơng tiện sản xuất (Xe công nông, máy cày, máy tƣới, bình phun…)……………….triệu đồng [5] Ƣớc tính tổng giá trị tài sản phƣơng tiện sinh hoạt (xe máy, tivi, đầu DVD, điện thoại) ………… triệu đồng I TÌNH HÌNH SẢN XUẤT THU NHẬP [6] Tình hình sản xuất thu nhập từ trồng trọt: Cây trồng Diện Tổng chi phí Sản Giá bán Tổng Lợi nhuận tích đầu tƣ/năm lƣợng/năm (tr đ/tấn) doanh thu (tr đồng) (ha) (tr đồng) (tấn) (tr đồng) Tổng [7] Tình hình sản xuất thu nhập từ chăn ni: Tổng chi phí Sản Tổng doanh ố lƣợng lƣợng/năm Giá bán Lợi nhuận Vật nuôi (con) đầu tƣ/năm thu (con) (tr đ/con) (tr đồng) (triệu đ) (tr đồng) Tổng [8] Tình hình sản xuất thu nhập từ thủy sản: Tổng chi Sản lƣợng/năm Giá bán phí Loại thủy sản (tấn) đầu tƣ/năm (tr đ/tấn) (triệu đ) Tổng doanh Lợi nhuận thu (tr đồng) (tr đồng) Tổng [9] Tình hình thu nhập từ kinh doanh dịch vụ: Tổng chi phí đầu tƣ, nhân STT Loại dịch vụ công/năm(triệu đ) Tổng doanh thu (tr đồng) Lợi nhuận (tr đồng) Tổng [10] Anh (chị) đánh giá biến động sản xuất năm qua (Điền số thích hợp: – Tăng nhanh, – Tăng chậm, – Không đổi, – Giảm chậm, – Giảm nhanh) [11] Số lần bị thiệt hại thời tiết ( hạn hán, lũ lụt) năm qua: … lần; Số tiền thiệt hại/lần (nếu có)………………đồng [12] Tổng thu nhập bình qn gia đình từ khoản thu ( có) nhƣ: Từ làm thuê… (tr.đ/tháng); Từ lƣơng/phụ cấp……(tr.đ/tháng); Khác…(triệu đồng/tháng) [13] Thu nhập khác ( hỗ trợ, ngƣời nhà gửi ) …… (triệu đồng) TÌNH HÌNH CHI TIÊU CHO CÁC NHU CẦU THIẾT YẾU [14] Chi tiêu cho ăn uống bình quân/ngày…… (nghìn đồng), bình quân/tháng……(triệu đồng) [15] Chi tiêu cho quần áo gia đình năm…… ( triệu đồng) [16] Chi cho giáo dục năm…… (triệu đồng) [17] Chi cho y tế năm…… (triệu đồng) [18] Chi cho nhu cầu khác năm (điện thoại, ma chay, đám cƣới)…….(triệu đồng) [19] Anh (chị) đánh giá nhƣ tổng mức chi tiêu cho nhu cầu thiết yếu gia đình – Tăng nhanh; – Tăng chậm; - Không đổi; – Giảm chậm; – Giảm nhanh II KHẢ NĂNG TIẾP DỊCH VỤ TỪ CÁC CHƢƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO [20] Gia đình anh (chị) có tham gia tổ chức đồn thể địa phƣơng khơng? – có; – khơng [21] Anh (chị) đánh giá mức độ quan trọng tổ chức (Hội nông dân; Hội phụ nữ; Hội cựu chiến binh; Hội ngƣời cao tuổi; Tổ chức tơn giáo) …………………………………………………………………………… [22] Gia đình anh (chị) nhận hỗ trợ từ chƣơng trình, tổ chức? …………………………………………………………………………… [23] Khi khám chữa bệnh sở y tế cơng lập, gia đình anh (chị) có đƣợc BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh hay khơng? – Có ; – Khơng [24] Tình hình vay vốn để phục vụ sản xuất gia đình năm 2013 Đơn vị vay Chỉ tiêu NH NHNN Vốn Họ hàng, Đại lý Khác CSXH CDF hàng xóm Số tiền ( tr đ) Lãi suất (%) Thời hạn (tháng) Mục đích sử dụng Chi phí đầu tƣ KD, SX (nếu có) tr.đ Doanh thu từ đầu tƣ SX (nếu có) tr.đ Lợi nhuận (nếu có) tr.đ [25] Nguyện vọng gia đình (Đánh dấu X vào tương ứng) 1.Hỗ trợ vay vốn ƣu đãi Giới thiệu việc làm 2.Hỗ trợ đất sản xuất Hƣớng dẫn cách làm ăn 3.Hỗ trợ phƣơng tiện sản xuất Hỗ trợ xuất lao động 4.Giúp học nghề Trợ cấp xã hội Mã quy định cột: Cột 3: 1.Chủ hộ; 2.Vợ chồng; 3.Con; 4.Cha/mẹ; 5.Ông/bà; 6.Cháu nội/ngoại; 7.Dâu/rể;8.Anh/chị/em; 9.Khác Cột 4: Nam; Nữ Cột 6: 1.Kinh; 2.Tày; 3.Thái; 4.Hoa; 5.Kơ Me; 6.Mường; 7.Nùng; 8.HMông (Mèo); 9.Dao; 10.Gia Rai; 11.Ngái; 12.Ê Đê; 13.Ba Na; 14.Xơ Đăng; 15.Dân tộc khác Cột 8: 1.Mẫu giáo/Mầm non; 2.Tiểu học; 3.THCS; 4.THPT; 5.Trung cấp; 6.Cao đẳng/ Đại học trở lên ... tỷ lệ hộ cận nghèo chiếm 12,24%) [13] Xuất phát từ vần đề trên, đề tài: Nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến thoát nghèo tái nghèo hộ dân huyện Krông Nô tỉnh Đăk Nông đƣợc thực ực trạng đói nghèo. .. tác giảm nghèo địa bàn huyện Krông Nô Câu hỏi nghiên cứu Câu hỏi 1: Các yếu tố tác động tới giảm nghèo hộ dân huyện Krông Nô – tỉnh Đăk Nông? Câu hỏi 2: Cần làm để giúp cho hộ nghèo huyện Krông. .. tài nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến nghèo hộ gia đình ngƣ dân nghề khai thác thủy hải sản Kết xác định yếu tố ảnh hƣởng đến nghèo hộ ngƣ dân khu vực Nam Trung Bộ bao gồm: Nhóm yếu tố đặc điểm hộ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự thoát nghèo và tái nghèo của các hộ dân tại huyện krông nô, tỉnh đăk nông , Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự thoát nghèo và tái nghèo của các hộ dân tại huyện krông nô, tỉnh đăk nông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn