Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại cơ quan bảo hiểm xã hội bình định

144 18 0
  • Loading ...
1/144 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:08

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Đ Đà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn CBVC Cán BHXH BHYT BHTN ANOVA Phân tích phương sai (Analysis of Variance) EFA Phân tích nhân tố (Exploratory Factor Analysis) VIF Variance Inflation Factor CHƢƠNG 1: SỞ LÝ 1.1 1.1.2 ề hài lòng cơng việc 1.2 CÁC MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ SỰ HÀI LỊNG TRONG CƠNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN 20 1.2.1 Mơ hình JDI (Job Descriptive Index - Chỉ số mô tả công việc) Smith, Kendall Hulin (1969) 21 1.2.2 Mơ hình MSQ (Minnesota Satisfaction Questionnaire - Bản câu hỏi hài lòng Minnesota) Weiss (1967) 22 23 1.2.4 Mơ hình AJDI (Adjust Job Descriptive Index – AJDI) PGS TS Trần Kim Dung (2005) 24 1.2.5 Job in General (JIG)_ Đo lường hài lòng tổng thể Spector (1997) 25 1.2.6 So sánh mô hình nghiên cứu hài lòng nhân viên công việc 26 28 30 CHƢƠNG 2: 31 2.1 G ẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÂN SỰ TẠ 31 2.1.1 Quá 31 2.1.2 cấu máy tổ chức BHXH tỉnh Bình Định 33 2.1 36 2.1.4 Tình hình hoạt động BHXH Bình Định năm qua 39 2.1.5 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng nhân viên quan BHXH Bình Định 41 46 2.3 THIẾT KẾ 48 2.3.1 Xây dự 48 2.3.2 Giả 49 2.3.3 Thang đo 50 2.4 52 52 2.4.2 Kết nghiên cứu 53 2.5 55 55 57 57 57 59 61 CHƢƠNG 3: 62 62 .65 pha .65 68 – EFA 69 69 72 74 75 .75 3.5.2 81 82 82 84 84 86 87 88 88 89 93 CHƢƠNG 4: 94 94 94 95 95 96 99 101 103 105 107 THEO 109 109 110 111 ản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Bảng nhân tố tạo thỏa mãn cho người lao động theo loại nhu cầu lý thuyết Maslow 10 1.2 Bảng so sánh mơ hình nghiên cứu hài lòng nhân viên công việc 26 2.1 cấu cán viên chức theo giới tính độ tuổi 36 2.2 Quy định hệ số phụ cấp chức vụ 43 2.3 55 2.4 58 3.1 65 3.2 68 3.3 68 3.4 69 3.5 70 3.6 71 3.7 72 3.8 73 3.9 73 3.10 76 3.11 b 77 3.12 3.13 3.14 b 77 a 80 One – Way ANOVA 83 3.15 84 3.16 85 3.17 86 3.18 87 3.19 88 3.20 89 3.21 90 3.22 90 3.23 91 3.24 91 3.25 91 3.26 92 4.1 Hệ số đánh giá kết hồn thành cơng việc 97 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Tháp nhu cầu Maslow 1.2 Mơ hình Lý thuyết hai nhân tố Herzberg 14 1.3 Mơ hình 20 1.4 22 1.5 Tiêu chí đo lường thỏa mãn cơng việc MSQ Weiss 23 1.6 Mơ hình nghiên cứu PGS TS Trần Kim Dung (2005) 25 2.1 47 2.2 48 2.3 Thang đo hài lòng nhân viên cơng việc BHXH Bình Định 55 2.4 Hình thức chọn nhân viên để vấn 58 3.1 62 3.2 63 3.3 64 3.4 64 3.5 65 3.6 74 3.7 78 3.8 79 3.9 -P Plot 79 12 13 IV 14 15 16 V 17 18 Cấp đối xử với nhân viên công bằng, không phân biệt Cấp lực, tầm nhìn khả điều hành Đồng nghiệp thân thiện dễ chịu Anh(Chị) đồng nghiệp phối hợp làm việc tốt Đồng nghiệp Anh(Chị) hỗ trợ lẫn TIỀN LƢƠNG Tiền lương tương xứng với mức độ đóng góp Tiền lương trả cơng nhân viên quan 19 Anh(Chị) sống tốt hoàn toàn dựa vào thu nhập từ đơn vị công tác 20 Các khoản phụ cấp hợp lý 21 Chính sách thưởng cơng thỏa đáng 22 Chính sách lương, thưởng, trợ cấp rõ ràng công khai VI PHÚC LỢI 23 Đơn vị tạo điều kiện cho nhân viên nghỉ phép, nghỉ bệnh nhu cầu 24 Chính sách phúc lợi thể quan tâm chu đáo đến nhân viên 25 Chính sách phúc lợi đơn vị đa dạng hấp dẫn; thực tốt quy định hành nhà nước tham gia BHXH, BHYT, BHTN 26 Hàng năm, đơn vị tổ chức cho nhân viên du lịch, nghỉ dưỡng VII ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC 27 Thời gian làm việc phù hợp 28 sở vật chất nơi làm việc tốt 29 Môi trường làm việc an tồn, thoải mái, vệ sinh 30 Khơng phải lo lắng việc việc làm VIII SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI QUAN 31 32 33 Anh(Chị) u thích cơng việc Anh(Chị) hài lòng làm việc quan Anh(Chị) làm việc lâu dài quan ! Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percen 41.8 57.7 99.5 42.1 57.9 100.0 42.1 100.0 Total 82 113 195 8.2 39.3 39.8 12.2 99.5 8.2 39.5 40.0 12.3 100.0 8.2 47.7 87.7 100.0 Total 16 77 78 24 195 7.1 13.8 77.6 1.0 99.5 7.2 13.8 77.9 1.0 100.0 7.2 21.0 99.0 100.0 Total 14 27 152 195 Nhân viên Total 25 170 195 12.8 86.7 99.5 12.8 87.2 100.0 12.8 100.0 14 52 74 55 7.1 26.5 37.8 28.1 7.2 26.7 37.9 28.2 7.2 33.8 71.8 100.0 195 99.5 100.0 Nam Valid Valid Valid Valid Total Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 804 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted CV1 CV2 10.47 10.72 4.549 4.245 579 600 773 765 CV3 10.51 4.365 646 741 CV4 10.59 4.254 650 738 Reliability Statistics Cronbach's Alpha 894 N of Items Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted DTTT1 DTTT2 12.13 12.05 11.395 10.457 648 692 890 DTTT3 11.94 9.899 877 883 840 DTTT4 12.09 10.389 727 874 DTTT5 11.89 10.396 768 865 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 760 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted CT1 CT2 11.11 11.37 2.482 2.277 466 563 749 701 CT3 11.34 1.947 659 643 CT4 11.28 2.173 551 708 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 675 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted DN1 DN2 7.42 7.39 1.255 1.115 526 515 540 542 DN3 7.32 1.179 430 660 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 943 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted TL1 TL2 17.25 17.30 15.014 15.109 854 831 929 932 TL3 17.09 15.905 723 944 TL4 17.33 14.510 949 917 TL5 17.51 15.756 789 936 TL6 17.44 15.835 822 933 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 890 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted PL1 PL2 12.94 13.01 2.563 2.742 848 705 824 880 PL3 12.84 3.103 599 914 PL4 13.01 2.484 900 803 Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 714 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted DKLV1 DLKV2 10.96 11.08 5.303 4.993 638 704 568 522 DKLV3 11.04 6.998 194 826 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted DKLV1 DLKV2 10.96 11.08 5.303 4.993 638 704 568 522 DKLV3 11.04 6.998 194 826 DKLV4 10.99 5.567 538 629 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 746 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted HL1 HL2 6.77 6.96 2.354 2.163 589 602 642 629 HL3 6.90 2.639 533 707 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity 849 4636.308 df 406 Sig .000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumulative % of Cumulative % of Cumulative Component Total Variance % Total Variance % Total Variance % 9.567 3.762 32.991 12.974 32.991 9.567 45.965 3.762 32.991 12.974 32.991 7.388 45.965 4.033 25.476 13.907 25.476 39.383 2.926 10.091 56.056 2.926 10.091 56.056 2.468 8.509 47.891 1.811 6.246 62.302 1.811 6.246 62.302 2.420 8.344 56.236 1.412 4.870 67.172 1.412 4.870 67.172 2.186 7.539 63.775 1.012 3.490 70.662 1.012 3.490 70.662 1.997 6.887 70.662 909 3.134 73.796 765 2.637 76.433 713 2.457 78.890 10 680 2.344 81.234 11 610 2.105 83.339 12 555 1.915 85.254 13 490 1.690 86.945 14 482 1.662 88.606 15 448 1.546 90.153 16 17 401 374 1.383 1.290 91.536 92.825 18 329 1.134 93.960 19 310 1.070 95.029 20 305 1.053 96.082 21 239 826 96.908 22 219 755 97.663 23 200 691 98.354 24 135 466 98.820 25 125 430 99.250 26 097 336 99.586 27 071 245 99.831 28 031 106 99.936 29 018 064 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix Component TL4 PL4 TL1 PL1 951 931 913 907 TL2 PL2 TL6 TL5 TL3 PL3 DTTT3 DTTT5 DTTT2 DTTT4 DTTT1 CT3 CT2 CT4 CT1 DLKV2 DKLV4 DKLV1 CV4 879 826 762 756 721 656 a 904 825 794 759 650 774 745 745 683 CV2 CV3 CV1 DN1 DN2 DN3 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations .855 802 777 705 655 609 556 712 689 645 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity 684 132.939 df Sig .000 Total Variance Explained Comp Initial Eigenvalues onent Total Extraction Sums of Squared Loadings % of Variance Cumulative % 1.992 558 66.384 451 15.027 18.589 66.384 84.973 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a Component HL2 834 HL1 825 HL3 785 Extraction Method: Principal Component Analysis Total 1.992 % of Variance Cumulative % 66.384 66.384 Component Matrix a Component HL2 834 HL1 825 HL3 785 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted TLPL TLPL Pearson Correlation Sig (2-tailed) N DTTT Pearson Correlation Sig (2-tailed) N CT Pearson Correlation Sig (2-tailed) N ** 029 195 000 195 686 195 ** 055 000 195 195 444 195 029 055 686 195 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N 353 * 167 000 195 000 195 215 195 124 123 444 195 195 084 195 086 195 ** 124 000 195 084 195 195 000 195 ** 123 ** 000 195 000 195 086 195 * 089 019 195 215 195 ** 000 195 ** 167 ** 576 000 195 265 639 ** 515 ** 416 000 195 ** 268 000 195 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2tailed) .000 195 000 195 ** SHL 089 353 SHL ** 393 DN ** 359 CV Pearson Correlation Sig (2-tailed) N CV 019 195 393 DN 359 DKLV 000 195 DKLV Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Correlations DTTT CT ** 265 639 ** 362 362 000 195 * 141 049 195 ** 434 000 195 ** 416 000 195 * 141 049 195 ** 278 ** 576 000 195 ** 515 000 195 ** 268 000 195 ** 434 000 195 ** 553 195 000 195 ** 000 195 195 000 195 ** 000 195 195 278 ** 553 000 195 379 000 195 ** 379 Variables Entered/Removed Model Variables Entered Variables Removed DN, DTTT, DKLV, CT, TLPL, CV b Method Enter a a All requested variables entered b Dependent Variable: SHL Model Summary Adjusted R R Square Square Model R 756 a 572 558 b Std Error of the Estimate 48343 a Predictors: (Constant), DN, DTTT, DKLV, CT, TLPL, CV b Dependent Variable: SHL DurbinWatson 1.984 ANOVA Model Sum of Squares Regression Residual Total b Mean Square df 58.720 43.937 188 102.658 194 F 9.787 41.876 234 Sig .000 a a Predictors: (Constant), DN, DTTT, DKLV, CT, TLPL, CV b Dependent Variable: SHL Coefficients Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients B -1.382 377 363 059 -3.812 349 6.363 000 000 758 1.320 DTTT 199 058 218 3.425 001 561 1.784 CT 203 080 133 2.523 012 817 1.225 DKLV 111 045 134 2.487 014 781 1.280 CV 190 072 176 2.632 009 510 1.961 DN 257 079 178 3.242 001 754 1.327 a Dependent Variable: SHL Beta Collinearity Statistics Model (Constant) TLPL Std Error a t Sig Tolerance VIF ... xem nhân tố chất cơng việc ảnh hưởng đến mức độ hài lòng cơng việc nói chung người lao động 1.2 CÁC MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ SỰ HÀI LỊNG TRONG CƠNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Các lý thuyết hài lòng cơng việc. .. cơng việc nêu nhà nghiên cứu ứng dụng tiến hành nghiên cứu để xác định nhân tố thực ảnh hưởng đến hài lòng cơng việc người lao động giới có nhiều nghiên cứu hài lòng nhân viên cơng việc dựa số mơ... đánh giá mức độ hài lòng cơng việc nhân viên, kết cụ thể mà nghiên cứu mang lại có ý nghĩa thực tiễn quan sau: nhân viên - Nghiên cứu làm sở cho nghiên cứu sâu hài - lòng nhân viên nói chung,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại cơ quan bảo hiểm xã hội bình định , Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại cơ quan bảo hiểm xã hội bình định

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn