Đánh giá thành tích nhân viên tại trường cao đẳng lương thực thực phẩm đà nẵng

129 27 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ ANH THƯ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ ANH THƯ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS VÕ XUÂN TIẾN Đà Nẵng - Năm 2015 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TRONG TỔ CHỨC 1.1 KHÁI QUÁT VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Ý nghĩa việc đánh giá thành tích nhân viên 1.2 NỘI DUNG CỦA ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 1.2.1 Xác định mục tiêu đánh giá thành tích nhân viên 1.2.2 Xác định tiêu chí đánh giá thành tích nhân viên 11 1.2.3 Các phương pháp đánh giá thành tích nhân viên 16 1.2.4 Đối tượng thực đánh giá thành tích nhân viên 24 1.2.5 Thời gian đánh giá 26 1.2.6 Kết đánh giá thành tích nhân viên 28 1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 29 1.3.1 Các yếu tố môi trường bên 29 1.3.2 Các yếu tố môi trường bên 30 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC– THỰC PHẨM 31 2.1 ĐẶC ĐIỂM TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 31 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển trường cao đẳng Lương thực – Thực phẩm 31 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ 32 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 33 2.1.4 Đặc điểm nguồn lực 36 2.1.5 Tình hình hoạt động trường thời gian qua 42 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM 44 2.2.1 Thực trạng việc xác định mục tiêu đánh giá thành tích 44 2.2.2 Thực trạng tiêu chí đánh giá thành tích 53 2.2.3 Thực trạng lựa chọn phương pháp đánh giá thành tích 58 2.2.4 Đối tượng thực đánh giá thành tích 61 2.2.5 Thời điểm thực đánh giá thành tích 63 2.2.6 Kết đánh giá thành tích nhân viên 64 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC-THỰC PHẨM 66 2.3.1 Thành công hạn chế 66 2.3.2 Nguyên nhân hạn chế 68 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM 69 3.1 NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ 69 3.1.1 Xu hướng phát triển trường cao đẳng thời gian tới 69 3.1.2.Chiến lược phát triển nguồn nhân lực nhà trường đến năm 2020 70 3.1.3 Các yêu cầu xây dựng giải pháp 73 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM 73 3.2.1 Hoàn thiện việc xác định mục tiêu đánh giá 73 3.2.2 Xây dựng tiêu chí đánh giá 75 3.2.3 Lựa chọn phương pháp đánh giá 86 3.2.4 Lựa chọn đối tượng thực đánh giá 93 3.2.5 Thời điểm thực đánh giá 95 3.2.6 Sử dụng kết đánh giá 95 3.2.7 Các giải pháp hỗ trợ khác 98 KẾT LUẬN 100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn ký ghi rõ họ tên Trần Thị Anh Thư DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBVC Cán viên chức NV Nhân viên NCKH Nghiên cứu khoa học HSSV Học sinh sinh viên BHXH Bảo hiểm xã hội TCCN Trung cấp chuyên nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang bảng 2.1 2.2 Tình hình cán bộ, viên chức trường phân theo độ tuổi, giới tính qua năm Tình hình cán bộ, viên chức trường phân theo trình độ học vấn qua năm 37 38 2.3 Đội ngũ giảng viên hữu trường năm 2014 39 2.4 Tình hình tài trường qua năm 40 2.5 Tình hình sở vật chất nhà trường 41 2.6 Tình hình NCKH trường qua năm 43 2.7 Kết điều tra mục tiêu cơng tác đánh giá thành tích 45 2.8 Mức độ ảnh hưởng đánh giá thành tích đến tiền lương 46 2.9 Kết xếp loại tiền lương tăng thêm hàng tháng giảng viên khoa kế toán học kỳ I năm học 2013-2014 47 2.10 Kết xếp loại lao động CBVC năm học 2013-2014 48 2.11 Số lượng CBVC đạt danh hiệu thi đua qua năm học 50 2.12 Mức độ ảnh hưởng đánh giá thành tích đến yếu tố hội thăng tiến 51 2.13 Kết điều tra thực trạng tiêu chí đánh giá thành tích 2.14 2.15 Kết điều tra tính cơng tiêu chí đánh giá thành tích Kết điều tra thực trạng phương pháp đánh giá thành tích 57 57 61 2.16 Kết điều tra đối tượng đánh giá thành tích 62 2.17 Kết điều tra thời điểm đánh giá thành tích 64 2.18 3.1 3.2 Kết điều tra mức độ nhận thơng tin phản hồi kết đánh giá thành tích Nhu cầu đội ngũ cán viên chức dự kiến đến năm 2020 Thang điểm đánh giá mức độ hoàn thành công việc chuyên môn 65 71 87 3.3 Thang điểm đánh giá tiêu chí chung cho CBVC 88 3.4 Thang điểm đánh giá lực công tác cán quản lý 91 3.5 Bảng xếp loại lao động CBVC 92 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình Trang 2.1 Cơ cấu tổ chức trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm 34 3.1 Căn cách thức xây dựng tiêu chí đánh giá thành tích 80 hình vẽ Hợp lý (bao qt tồn nội dung nhiệm vụ đặt nhân viên, có tính đến yếu tố ảnh hưởng ngồi tầm kiểm sốt nhân viên) Có hạn định thời gian (biết hồn tất cơng việc) Anh/chị cho biết mức độ công công tác đánh giá nhân viên?  Rất công  Công  Không công  Rất không công Anh/chị cho biết mức độ minh bạch công tác đánh giá nhân viên?  Rất minh bạch  Minh bạch  Không minh bạch  Rất không minh bạch Anh/chị cho biết mức độ hài lòng tính thực tế tiêu chí đánh giá cơng tác đánh giá thành tích?  Rất hài lòng  Hài lòng  Khơng hài lòng  Rất khơng hài lòng Anh/chị cho biết mức độ phù hợp trình độ chuyên môn yêu cầu công việc phân công?  Rất phù hợp  Phù hợp  Không phù hợp  Rất không phù hợp 10.Anh/chị cho biết hệ thống tiêu chí đánh giá thành tích nhân viên nào?  Sơ sài  Không phản ánh công việc  Quá chi tiết  Tiêu chí đòi hỏi q cao 11.Anh/chị cho biết phương pháp đánh giá thành tích phù hợp hay không?  Rất phù hợp  Phù hợp  Cần thay đổi  Không ý kiến 12.Theo anh/chị đánh giá nhân viên nên thực nào?  Hàng tháng  Hàng quý  Mỗi tháng  Cuối năm 13.Theo anh/chị đối tượng thực đánh giá thành tích phù hợp nhất?  Cấp đánh giá  Cấp đánh giá  Đồng nghiệp đánh giá  Cá nhân đánh giá  Sinh viên đánh giá  Tất 14.Theo anh/chị mức độ thông tin phản hồi kết đánh giá nhận nào?  Rất thường xuyên  Thường xuyên  Thỉnh thoảng  Khơng 15.Anh/chị có nhận xét hay góp ý kiến khác cơng tác đánh giá không? Chân thành cảm ơn anh/chị giúp đỡ trả lời bảng câu hỏi này! PHỤ LỤC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI LAO ĐỘNG HỌC KỲ GIẢNG VIÊN Điểm tối đa Tiêu chuẩn Tiêu chí đánh giá Đánh giá thực nhiệm vụ giảng dạy 1.1.Thực khối lượng giảng dạy a Giảng viên - Giảng dạy đủ vượt định mức chuẩn - Giảng dạy chưa đạt định mức chuẩn: số điểm đạt tỷ lệ giảng dạy so với định mức X 40 điểm 40 b Giảng viên làm công tác quản lý Số điểm tối đa đạt = 40 điểm x K (K: Là phần trăm định mức chuẩn giảng dạy) - Giảng dạy đủ vượt định mức - Giảng dạy chưa đạt định mức 40*K 1.2 Thực quy định giảng dạy - Hoàn thành nhiệm vụ giao (giảng dạy nội dung chương trình, soạn giảng, giáo án đầy đủ, hồ sơ số sách…, sai sót đề thi) - Chấp hành kỷ luật thời gian lao động (coi thi lịch, thời gian lên lớp, xuống lớp giờ, nộp đề thi, nộp điểm thời hạn 20 10 Điểm tự đánh giá Điểm phòng chấm Nghiên cứu khoa học - Tác phong lên lớp quy định, thái độ làm việc ân cần, thân thiện, chu đáo Mỗi lần vi phạm trừ điểm 1.3 Giảng viên làm công tác quản lý khoa - Tổ chưc họp khoa nộp báo cáo theo quy định - Theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc chấp hành quy định quản lý giảng dạy - Xây dựng kế hoạch giảng dạy, thực hành, thực tập Mỗi lần vi phạm trừ 2điểm 2.1 Về thực khối lượng: - Đạt chuẩn NCKH - Nếu khơng đạt chuẩn có giảng vượt định mức giảng tổng quy đổi >=60 chuẩn học kỳ (tính tối đa 15 điểm) 2.2 Thực quy định: - Đảm bảo quy trình, thời gian chất lượng đề tài NCKH - Thực chưa tốt: Nếu sai phạm chuyên môn, sai phạm đạo đức hoạt động NCKH khơng đảm bảo quy trình, trễ hạn, chậm hoàn ứng: trừ điểm 40(1-K) 15 Công tác khác * Thực tốt - Thực tốt phong trào thi đua, vận động, hoạt động nhân đạo từ thiện… - Chấp hành tốt quy định quan văn hóa cơng sở - Tham gia đầy đủ buổi học tập, bồi dưỡng, họp đơn vị trường, chấp hành yêu cầu họp - Có ý thực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, khơng làm thất thoát, mát tài sản nhà trường - Chấp hành tốt phân công nhiệm vụ đơn vị nhà trường *Thực không tốt: trừ điểm cho lần vi phạm Tổng cộng 20 4 4 100 KHỐI HÀNH CHÍNH Tiêu chuẩn Tiêu chí đánh giá Thực 1.1 Thực ngày công công tác - Thực đầy đủ ngày cơng quy định chun mơn - Nghỉ có lý do: + Ốm, thai sản…, trừ nghỉ phép: ngày trừ điểm + Nghỉ không lương ngày trừ điểm - Nghỉ không phép ngày trừ điểm 1.2 Thực quy định Điểm tối đa 55 25 Điểm tự đánh giá Điểm phòng chấm - Hoàn thành nhiệm vụ giao kịp thời, đầy đủ, yêu cầu - Chấp hành kỷ luật thời gian lao động (làm việc giờ, không muộn sớm không bỏ việc giờ) - Tác phong, thái độ làm việc ân cần, thân thiện, chu đáo Mỗi lần vi phạm trừ điểm (Cán khối hành tham gia cơng tác giảng dạy thực theo quy định mục 1.2 tiêu chí đánh giá giảng viên) Thực 2.1 Thực tốt - Thực tốt phong trào thi đua, vận động, hoạt động công tác đoàn thể khác - Chấp hành tốt quy định quan văn hóa cơng sở - Tham gia đầy đủ buổi học tập nghị quyết, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, họp đơn vị trường, chấp hành yêu cầu họp - Có ý thực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,khơng làm thất thoát,mất mát tài sản nhà trường - Chấp hành tốt phân công nhiệm vụ đơn vị nhà trường 2.2 Thực không tốt: trừ điểm cho lần vi phạm Tổng cộng 15 20 4 4 100 PHỤ LỤC PHIẾU ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC Họ tên: Mã số: Ngạch: Bậc: Hệ số: Chức vụ: Ngạch bậc lương: Đơn vị công tác: I NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ Kết thực công việc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc ký kết Việc thực quy định đạo đức nghề nghiệp Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp việc thực quy tắc ứng xử viên chức Việc thực nghĩa vụ khác viên chức II KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC a Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; b Hoàn thành tốt nhiệm vụ; c Hồn thành nhiệm vụ; d Khơng hồn thành nhiệm vụ Kết đánh giá viên chức: Ngày …… tháng năm Người tự nhận xét PHỤ LỤC Minh họa mô tả công việc tiêu chuẩn cơng việc vị trí giảng viên Chức danh công việc Bộ phận Giảng viên Khoa kế tốn Tóm tắt cơng việc - Thực giảng dạy theo nội dung, chương trình Bộ Giáo dục Đào tạo nhà trường quy định; - Viết giáo trình, phát triển tài liệu phục vụ giảng dạy học tập theo phân công trường, khoa, môn; - Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học theo phân công trường, khoa, môn Các nhiệm vụ chủ yếu - Thực giảng dạy sinh viên giáo trình mơn học phân công; - Soạn giảng, biên soạn tài liệu tham khảo, ngân hàng đề thi, hệ thống câu hỏi tập chương môn học phân công, nghiên cứu tài liệu; - Thực phương pháp giảng dạy hiệu quả; - Tham gia hướng dẫn thực tập, đánh giá, chấm luận văn, đồ án tốt nghiệp; - Đề xuất sáng kiến giảng dạy; - Cải tiến phương pháp giảng dạy, triển khai hoạt nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghiên cứu khoa học; - Tham gia NCKH, viết báo, làm đề tài nghiên cứu khoa học; - Tham gia quản lý đào tạo (nếu có yêu cầu): chủ nhiệm lớp, đạo thực tập, hướng dẫn giảng viên tập sự… - Tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên mơn, trình độ lý luận trị, trình độ ngoại ngữ tin học; - Thực đầy đủ quy định chuyên môn nghiệp vụ theo quy chế trường ĐH, theo quy chế giảng dạy trường; - Tham gia nghiên cứu khoa học, viết báo, làm đề tài nghiên cứu khoa học; Trách nhiệm, quyền hạn 3.1 Trách nhiệm - Hoàn thành khối lượng giảng dạy giao; - Hoàn thành tiến độ giảng dạy; - Hoàn thành khối lượng nghiên cứu khoa học giao; - Chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa Hiệu trưởng nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập số môn học Chương trình, kế hoạch giảng dạy chung trường, khoa; - Tuân thủ thực ý kiến đạo Trưởng khoa ban giám hiệu; - Tuân thủ thực đúng, đầy đủ pháp luật Nhà nước quy định nhà trường; - Tham gia tích cực cơng tác đồn thể, xã hội; - Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự nhà giáo; - Tôn trọng nhân cách người học, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, đáng người học, hướng dẫn người học học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện tư tưởng, đạo đức tác phong, lối sống; - Không ngừng tự bồi dưỡng nghiệp vụ, cải tiến phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo 3.2 Quyền hạn - Chịu giám sát cấp quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp giảng dạy nghiên cứu khoa học; - Có quyền điều hành quản lý lớp học thời gian tham gia giảng dạy; - Có quyền đề xuất vấn đề liên quan đến giảng dạy, chuyên môn khoa học; - Được hưởng lương phụ cấp theo quy định Nhà nước khoản khác theo quy định Nhà trường Các mối quan hệ chủ yếu - Trực tiếp nhận kế hoạch giảng dạy từ trưởng khoa; - Báo cáo tình hình giảng dạy trực tiếp cho trưởng khoa; - Thảo luận vấn đề khoa học với đồng nghiệp môn khoa; - Giáo dục, giúp đỡ học sinh sinh viên Điều kiện làm việc - Được cung cấp dụng cụ, thiết bị cần thiết khả nhà trường để làm tốt nhiệm vụ giảng dạy, tham gia hoạt động chuyên môn, hội thảo khoa học Tiêu chuẩn công việc 6.1 Kiến thức văn hóa, chun mơn - Tốt nghiệp đại học hệ quy trở lên, ngành chuyên ngành đào tạo phải phù hợp với chuyên ngành giảng dạy; - Có kiến thức chuyên sâu ngành kế tốn; - Có nghiệp vụ sư phạm 6.2 Ngoại ngữ - Tiếng anh trình độ B trở lên - Thơng thạo nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh 6.3 Vi tính - Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, phần mềm thông dụng phục vụ yêu cầu công việc 6.4 Kinh nghiệm - Đã qua thời gian tập theo quy định hành 6.5 Các kỹ - Kỹ lắng nghe: quan tâm hiểu người khác nói, biết cách đặt câu hỏi chia sẻ; - Kỹ trình bày rõ ràng, xác dễ hiểu; - Có kỹ giao tiếp tốt; - Sử dụng công nghệ giảng dạy; - Hiểu biết có khả vận dụng vấn đề lý luận vào thực tế để nâng cao chất lượng giảng dạy nghiên cứu khoa học 6.6 Phẩm chất cá nhân - Trung thực, động, sáng tạo có tinh thần trách nhiệm cao; - Kiên trì, bền bỉ với cơng việc; - Có sức khỏe tốt; - Hình thể bình thường, khơng dị tật; - Có giọng nói tốt, phát âm chuẩn PHỤ LỤC BẢNG ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC (DÀNH CHO NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH, GIẢNG VIÊN) Tên người đánh giá Mã nhân viên Chức danh Bộ phận Giai đoạn đánh giá PHẦN A: ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ CHUNG STT Nội dung Chấp hành kỷ luật, nội quy nhà trường, văn hóa cơng sở Tham gia hoạt động phong trào đoàn thể, hội họp Quản lý tài sản, tiết kiệm nguồn lực nhà trường Chuyên nghiệp công việc Điểm đánh giá Cá nhân tự Cấp trực đánh giá tiếp đánh giá Đào tạo phát triển cá nhân Tổng số điểm Điểm tổng kết A = Tổng số điểm/5 PHẦN B: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CHUYÊN MÔN STT Chỉ tiêu cơng Trọng Mức độ hồn Điểm đánh giá việc số (%) thành CV so Cá nhân tự Cấp trực giao với tiêu đánh giá tiếp đánh giá giao (%) Điểm tổng kết B = (số điểm tiêu chí x Trọng số) PHẦN C: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CÔNG TÁC Điểm đánh giá STT Nội dung Cá nhân tự Cấp trực đánh giá tiếp đánh giá Tổng số điểm Điểm tổng kết C = Tổng số điểm/3 PHẦN D: TỔNG SỐ ĐIỂM ĐÁNH GIÁ Cá nhân tự Cấp đánh giá trực tiếp đánh giá Nội dung Tổng điểm đánh giá tiêu chí chung A x 20% Tổng điểm đánh giá kết thực công việc chuyên môn B x 60% Tổng điểm đánh giá lực công tác C x 20% Tổng cộng số điểm đánh giá KẾT LUẬN: xếp loại Đà Nẵng, ngày tháng năm Trưởng phòng Người tự đánh giá PHỤ LỤC BẢNG ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC (DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ) Tên người đánh giá Mã nhân viên Chức danh Bộ phận Giai đoạn đánh giá PHẦN A: ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ CHUNG STT Nội dung Chấp hành kỷ luật, nội quy nhà trường, văn hóa cơng sở Tham gia hoạt động phong trào đoàn thể, hội họp Quản lý tài sản, tiết kiệm nguồn lực nhà trường Chuyên nghiệp công việc Điểm đánh giá Cá nhân tự Cấp trực đánh giá tiếp đánh giá Đào tạo phát triển cá nhân Tổng số điểm Điểm tổng kết A = Tổng số điểm/5 PHẦN B: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CƠNG VIỆC CHUN MƠN STT Chỉ tiêu cơng Trọng Mức độ hồn Điểm đánh giá việc số (%) thành CV so Cá nhân tự Cấp trực giao với tiêu đánh giá tiếp đánh giá giao (%) Điểm tổng kết B = (số điểm tiêu chí x Trọng số) PHẦN C: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CÔNG TÁC Điểm đánh giá STT Nội dung Khả lập kế hoạch, tổ chức thực Kỹ lãnh đạo, điều hành công việc Kỹ định Cá nhân tự Cấp trực đánh giá tiếp đánh giá Tổng số điểm Điểm tổng kết C = Tổng số điểm/3 PHẦN D: TỔNG SỐ ĐIỂM ĐÁNH GIÁ Cá nhân tự Cấp đánh giá trực tiếp đánh giá Nội dung Tổng điểm đánh giá tiêu chí chung A x 20% Tổng điểm đánh giá kết thực công việc chuyên môn B x 60% Tổng điểm đánh giá lực công tác C x 20% Tổng cộng số điểm đánh giá KẾT LUẬN: xếp loại Đà Nẵng, ngày tháng năm Trưởng đơn vị Người tự đánh giá ... xét đưa danh sách nhân viên cần đánh giá Theo tiêu chí đánh giá , người đánh giá tiến hành xếp hạng nhân viên tốt nhất, đến nhân viên nhất, sau đến nhân viên tốt thứ hai, 18 nhân viên tiếp theo,... thành tích nhân viên Sẽ vơ nghĩa nhân viên có phẩm chất nhân tốt, kỹ làm việc tốt lại không đạt kết công việc 1.2.3 Các phương pháp đánh giá thành tích nhân viên Phương pháp đánh giá nhân viên phương... đánh giá hết tất nhân viên - Phương pháp so sánh cặp Đây phương pháp so sánh nhân viên với nhân viên khác tồn nhân viên lại Khi đánh giá, người đánh giá phải cân nhắc hai cá nhân lúc định xem
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thành tích nhân viên tại trường cao đẳng lương thực thực phẩm đà nẵng , Đánh giá thành tích nhân viên tại trường cao đẳng lương thực thực phẩm đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn