Đánh giá thành tích nhân viên tại cục thuế quảng bình

117 14 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒNG THỊ THÙY TRANG \ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng- Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO ÐẠI HỌC ÐÀ NẴNG HOÀNG THỊ THÙY TRANG \ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ BÍCH THU Ðà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Hoàng Thị Thùy Trang MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 11 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 11 1.1.1 Khái niệm đánh giá thành tích nhân viên 11 1.1.2 Các tiêu chuẩn cho hệ thống đánh giá thành tích tốt 12 1.2 TIẾN TRÌNH ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 16 1.2.1 Xác định mục tiêu đánh giá thành tích nhân viên 17 1.2.2 Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá cho vị trí 19 1.2.3 Thiết kế hệ thống đánh giá thành tích nhân viên 24 1.2.4 Tiến hành đánh giá thành tích nhân viên 34 1.2.5 Thảo luận kết đánh giá với nhân viên 34 1.2.6 Đưa định cuối hoàn tất hồ sơ đánh giá 37 KẾT LUẬN CHƯƠNG 37 CHƯƠNG THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG BÌNH 38 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CỤC THUẾ QUẢNG BÌNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ TTNV 38 2.1.1 Đặc điểm công tác tổ chức Cục thuế tỉnh Quảng Bình 38 2.1.2 Đặc điểm nguồn nhân lực Cục thuế tỉnh Quảng Bình 43 2.2 THỰC TRẠNG VỀ TIẾN TRÌNH ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CỤC THUẾ QUẢNG BÌNH 46 2.2.1 Thực trạng xác định mục tiêu đánh giá 46 2.2.2 Thực trạng tiêu chí đánh giá thành tích CBCC 51 2.2.3 Thực trạng hệ thống đánh giá thành tích 53 2.2.4 Thực trạng tiến hành đánh giá thành tích 56 2.2.5 Thực trạng thảo luận kết đánh giá thành tích nhân viên 57 2.2.6 Thực trạng hoàn tất lưu trữ hồ sơ đánh giá 58 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG BÌNH 58 2.3.1 Thành công hạn chế 58 2.3.2 Nguyên nhân hạn chế 60 KẾT LUẬN CHƯƠNG 61 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG BÌNH 62 3.1 NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 62 3.1.1 Mục tiêu chiến lược phát triển Tổng cục Thuế thời gian tới 62 3.1.2 Định hướng mục tiêu phát triển Cục thuế Quảng Bình thời gian tới 63 3.1.3 Các quan điểm có tính ngun tắc xây dựng giải pháp 63 3.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đánh giá TTNV 64 3.2 HỒN THIỆN TIẾN TRÌNH ĐÁNH GIÁ 66 3.2.1 Hoàn thiện mục tiêu đánh giá 67 3.2.2 Hoàn thiện tiêu chuẩn đánh giá thành tích nhân viên 68 3.2.3 Hoàn thiện hệ thống đánh giá thành tích 77 3.2.4 Hồn thiện việc tiến hành đánh giá TTNV 79 3.2.5 Hoàn thiện thảo luận kết đánh giá thành tích với nhân viên 80 3.2.6 Hoàn thiện việc hoàn tất hồ sơ đánh giá 81 3.3 KIẾN NGHỊ 81 KẾT LUẬN 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CBCC : Cán công chức CCVC : Công chức, viên chức GTGT : Giá trị gia tăng NNL : Nguồn nhân lực NNT : Người nộp thuế TNCN : Thu nhập cá nhân TNDN : Thu nhập doanh nghiệp TTNV : Thành tích nhân viên DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang Cơ cấu lao động theo độ tuổi Cục thuế Quảng Bình 43 bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Cơ cấu lao động theo giới tính Cục thuế Quảng Bình Cơ cấu lao động theo trình độ chun mơn, ngạch công chức chức Cục thuế Quảng Bình Quy định xếp loại CBCC để trả lương tăng thêm Kết xếp loại CBCC Cục thuế Quảng Bình năm 2014 Kết xếp loại CBCC hàng năm văn phòng Cục thuế Quảng Bình năm qua 44 45 47 47 49 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số hiệu Tên hình hình Trang 1.1 Tiến trình đánh giá thành tích nhân viên 17 1.2 Quản trị theo mục tiêu 31 3.1 Căn hoàn thiện tiêu chuẩn đánh giá TTNV 69 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sự tồn phát triển tổ chức phụ thuộc lớn vào việc khai thác sử dụng có hiệu nguồn lực Trong đó, người đóng vai trò quan trọng tất hoạt động tổ chức Là yếu tố định cho thành công hình thức để tạo lực cạnh tranh tổ chức Nhân tố then chốt liên quan đến thành công dài hạn tổ chức khả đo lường mức độ thực cơng việc nhân viên Trong đó, cơng tác đánh giá thành tích nhân viên công cụ hữu hiệu mà tổ chức sử dụng để trì, thúc đẩy hiệu suất làm việc thực trình nhằm đạt mục tiêu chiến lược tổ chức Tuy nhiên so với thực tế yêu cầu công việc, công tác đánh giá thành tích nhân viên Cục thuế tỉnh Quảng Bình mang tính hình thức cảm tính, chưa có sở khoa học thực tiễn, chưa phản ánh lực, trình độ nhân viên nhiều trường hợp Xuất phát từ thực tế trên, nhằm góp phần hồn thiện cơng tác đánh giá thành tích nhân viên Cục thuế tỉnh Quảng Bình, tác giả chọn đề tài: “Đánh giá thành tích nhân viên Cục thuế tỉnh Quảng Bình” làm luận văn nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa lý thuyết đánh giá thành tích nhân viên - Phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác đánh giá thành tích nhân viên Cục thuế tỉnh Quảng Bình thời gian qua - Phát tồn hạn chế cơng tác đánh giá thành tích nhân viên, qua đề xuất số giải pháp hồn thiện cơng tác đánh giá thành tích nhân viên Cục thuế tỉnh Quảng Bình thời gian tới - Khá: ln hồn thành hạn cơng việc - Trung bình: có vài lần trễ hạn có thơng báo trước - Yếu: thường xun hồn thành cơng việc trễ hạn Khối lượng cơng việc hồn thành - Xuất sắc: ln hồn thành vượt mức so với cơng việc giao - Tốt: ln hồn thành cơng việc giao - Khá: hồn thành cơng việc giao có lần cơng việc phức tạp nên chưa hoàn thành - Trung bình: khơng q lần khơng hồn thành công việc giao dù mức độ phức tạp không cao - Yếu: thường xun khơng hồn thành cơng việc giao Chấp hành kỷ luât, nội quy làm việc - Xuất sắc: nghiêm chỉnh chấp hành giấc lao động, không vi phạm giấc lao động quan đề làm trễ, nghỉ làm buổi, sớm, không vắng buổi kể có phép, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy quan - Tốt: chấp hành giấc lao động, có vi phạm khơng q lần với mức độ khơng nghiêm trọng, có vắng khơng q ngày có lý cấp chấp nhận - Khá: chấp hành giấc lao động, có vi phạm từ 2-3 lần với mức độ khơng nghiêm trọng, nghỉ có phép từ ngày trở lên không số ngày quy định - Trung bình: chấp hành giấc lao động, có vi phạm từ 3-5 lần, có từ 1-2 buổi vắng khơng phép, có buổi bỏ họp khơng có lý do, có lần vi phạm quy định văn minh cơng sở bị phản ảnh, nhắc nhở Có lần không tham gia lớp học, tập huấn quan, đơn vị cấp tổ chức mà khơng có lý đáng - Yếu: Ít tuân thủ giấc lao động quan, thường xun vắng mà khơng có phép B U CẦU NĂNG LỰC Sự am hiểu công tác kê khai, kế toán thuế - Xuất sắc: Nắm vững 100% kiến thức chun mơn kế tốn thuế áp dụng tốt vào cơng việc, có khả hướng dẫn, giải đáp thắc mắc kỹ cho đồng nghiệp NNT, đem lại hiệu cao công việc - Tốt: Nắm vững kiến thức chuyên môn vận dụng vào công việc hiệu chưa cao - Khá: Am hiểu kiến thức chuyên môn chưa sâu sắc, chưa vận dụng tốt vào tình thực tế - Trung bình: Kiến thức chun mơn chưa nắm vững, xử lý cơng việc hiệu - Yếu: Thiếu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ kế toán, cần đào tạo thêm Nắm vững vận dụng quy trình thủ tục kê khai, kế toán thuế - Xuất sắc: Ghi nhớ vận dụng xác 100% quy trình, thủ tục thuế Phân loại, xử lý cẩn thận, xác hồ sơ thuế theo quy định, hạch toán ghi chép tồn thơng tin tài liệu có liên quan đến nghĩa vụ thuế người nộp thuế; Lập danh mục, cập nhật, lưu trữ, quản lý có khoa học hồ sơ khai thuế người nộp thuế - Tốt: Có khả vận dụng tốt 90% quy trình thủ tục kê khai, kế toán thuế - Khá: Hiểu biết quy trình kê khai, kế tốn thuế, việc áp dụng chậm, có 10% quy trình khơng vận dụng - Trung bình: Nhiều quy trình xảy sai sót, thiếu số bước cần có thủ tục, chưa gây hậu lớn - Yếu: Thiếu nhiều bước theo quy trình thủ tục kế toán thuế dẫn đến hậu nghiêm trọng Khả lập báo cáo kê khai, kế toán thuế - Xuất sắc: Có khả hồn thành tốt 100% chế độ báo cáo kế toán thuế, thống kê thuế theo quy định; Tổng hợp, báo cáo kết thực cơng tác kê khai, kế tốn thuế trước thời hạn với kết xác tuyệt đối - Tốt: Thực tốt chế độ báo cáo kê khai, kế toán thuế theo quy định, thời hạn - Khá: Nghiên cứu tìm tòi cách thức thực báo cáo kết công tác kê khai, kế tốn thuế vận dụng chưa tốt, để xảy số sai sót khơng nghiêm trọng - Trung bình: Lập số báo cáo chi tiết, chưa tổng hợp báo cáo phức tạp, xảy nhiều sai sót - Yếu: Chưa có khả lập báo cáo đọc hiểu tiêu báo cáo kế toán thuế dẫn đến nhiều sai sót nghiêm trọng Khả lập hồn thành kế hoạch cá nhân, giải vấn đề độc lập - Xuất sắc: Xây dựng kế hoạch chi tiết, hợp lý, hiệu để hoàn thành mục tiêu cơng việc tốt nhất, có khả giải 100% vấn đề nảy sinh công tác kê khai, kế toán thuế - Tốt: Biết cách lập kế hoạch thời gian, khối lượng công việc chưa đạt hiệu tối đa, có khả độc lập thực công việc - Khá: Kế hoạch công việc lập cụ thể chưa hợp lý, công việc chưa hồn thành với kết tốt, đơi cần giúp đỡ tổ chức giải vấn đề công việc cá nhân - Trung bình: Trên 20% cơng việc cá nhân khơng thể độc lập xử lý, xảy nhiều sai sót cần tổ chức xử lý lại - Yếu: Lập kế hoạch công việc không hợp lý, sơ sài, rối tư trình tự giải cơng việc, cơng việc cá nhân khơng xử lý tốt gây nhiều sai sót nghiêm trọng Sáng kiến công việc - Xuất sắc: thường xun đóng góp sáng kiến bổ ích cho quan, có nhiều sáng kiến áp dụng mang lại hiệu cao - Tốt: thường xuyên đóng góp sáng kiến cho quan phòng ban, có vài sáng kiến áp dụng có hiệu - Khá: có nhiều sáng kiến cho quan hiệu - Trung bình: Có đóng góp sáng kiến khả thi, khơng áp dụng - Yếu: Chưa đóng góp sáng kiến C TỐ CHẤT – ĐẶC ĐIỂM Chuyên nghiệp - Xuất sắc: Xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch thực cơng tác kê khai, kế tốn thuế khoa học Hướng dẫn, đạo, kiểm tra công tác kê khai, kế tốn thuế tận tình, xác, khơng có sai sót - Tốt: Thực tốt chương trình, kế hoạch giao, khơng có sai sót, chưa đưa kế hoạch hoạt động hợp lý - Khá: Hồn thành cơng việc giao chưa tiến độ có số sai sót cơng việc khơng đáng kể - Trung bình: Thiếu cầu tồn cơng việc dẫn đến mục tiêu cơng việc khơng hồn thành 20% kế hoạch đề - Yếu: Khơng có thái độ cầu thị, không phối hợp tốt với đồng nghiệp công việc nhằm đạt mục tiêu chung… Nhanh nhạy - Xuất sắc: Nắm bắt công việc tốt, nhanh chóng xử lý kiến nghị xử lý vi phạm người nộp thuế, điều chỉnh kịp thời phát sai sót - Tốt: Sau đào tạo có khả tiếp cận nhanh với công việc, phát kịp thời sai phạm xử lý hiệu - Khá: Có thể thực công việc sau hướng dẫn kỹ càng, nhiên việc phát xử lý sai phạm chậm - Trung bình: chậm hòa nhập với cơng việc, khó khăn việc phát sai phạm, phát chậm xử lý - Yếu: Khó khăn thực công việc, bị sai phạm khơng biết cách giải vấn đề Tỉ mỉ - Xuất sắc: Phân loại, xử lý cẩn thận, xác hồ sơ thuế theo quy định, hạch tốn ghi chép tồn thơng tin tài liệu có liên quan đến nghĩa vụ thuế người nộp thuế; Lập danh mục, cập nhật, lưu trữ, quản lý có khoa học hồ sơ khai thuế người nộp thuế - Tốt: Thực cơng việc theo quy trình, hạn chế tối đa sai sót q trình xử lý, phân tích, lưu trữ - Khá: Thực công việc theo quy trình, đơi có qua loa khơng gây sai phạm - Trung bình: Thực cơng việc khơng theo quy trình, qua loa, hời hợt gây nên nhiều sai sót - Yếu: Trên lần gây sai sót nóng vội, khơng cẩn thận, có trường hợp gây sai sót nghiêm trọng D HÀNH VI VÀ THÁI ĐỘ - Tinh thần hợp tác: truyền lượng hợp tác, hỗ trợ, chấp nhận bổ sung để hoàn thiện thay bất đồng, mạnh dạn thẳng thắn trao đổi, chia sẻ, phối hợp, hỗ trợ, thống - Chu đáo: quan tâm đến trường hợp thắc mắc đồng nghiệp người nộp thuế, tận tình hướng dẫn, giải đắp vướng mắc - Trách nhiệm: có cầu tiến, ham học hỏi, không ngừng trau dồi phát triển chuyên môn nghiệp vụ, giao nhận công việc rõ ràng có chuẩn bị chu đáo cho cơng việc, ln có kế hoạch định hướng rõ ràng để thực cơng việc hồn tất mục tiêu - Thẳng thắn: rõ ràng, minh bạch không né tránh trước sai lầm yếu thân đồng nghiệp PHỤ LỤC BẢN ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN Phòng Quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế Người đánh giá:…………………………………………………… Chức danh công việc:…………………………………………………… Người đánh giá :…………………………………………………… Ghi chú: Xuất sắc: 50 ; Tốt: 40 ; Khá: 30 ; Trung bình: 20 ; Yếu: 10 Tiêu chuẩn đánh giá A KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Trọng số 0.38 Chất lượng thực công việc 0.12 Tiến độ hồn thành cơng việc 0.09 Khối lượng cơng việc hồn thành 0.09 Chấp hành kỷ luật, nội quy làm việc 0.08 B YÊU CẦU NĂNG LỰC 0.38 Sự am hiểu công tác quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế Nắm vững vận dụng quy trình thủ tục quản lý nợ thuế Khả lập dự toán thu thuế báo cáo nợ thuế Khả lập hoàn thành kế hoạch, giải vấn đề độc lập 0.12 0.07 0.07 0.07 Sáng kiến công việc 0.05 C TỐ CHẤT – ĐẶC ĐIỂM 0.1 Chuyên nghiệp 0.04 Điểm đánh giá 50 40 30 20 Tổng 10 điểm Nhanh nhạy 0.03 Lôgic 0.03 D HÀNH VI – THÁI ĐỘ 0.14 Trách nhiệm 0.05 Tinh thần hợp tác 0.03 Nguyên tắc 0.03 Nhẫn nại 0.03 Tổng điểm Những điểm mạnh cần phát huy: …………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Những điểm yếu cần khắc phục: …………………………………………… ……………………………………………………………………………… Xếp loại: Ngày … tháng … năm… Chữ ký người đánh giá + Đạt từ 45 điểm trở lên: Xếp loại A - Lao động tiên tiến: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao Đáp ứng mức hầu hết trách nhiệm, mục tiêu yêu cầu thực công việc, thể lực làm việc bật + Đạt từ 40 đến 45 điểm: Xếp loại B - Hoàn thành tốt nhiệm vụ Đáp ứng đầy đủ trách nhiệm, mục tiêu yêu cầu thực công việc, phát huy tốt lực làm việc + Đạt tổng số điểm 40 điểm có từ 01 tiêu chí trở lên bị trừ hết điểm bị kỷ luật từ khiển trách trở lên: Xếp loại C - Khơng hồn thành nhiệm vụ Chưa hồn thành đầy đủ nhiệm vụ giao, thực phần trách nhiệm, mục tiêu yêu cầu với thực cần phải cải thiện không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, cần xem xét tính yêu cầu công tác Tiêu chuẩn đánh giá cụ thể A KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Chất lượng thực cơng việc - Xuất sắc: ln hồn thành công việc giao với chất lượng cao, 20% cơng việc có chất lượng vượt xa so với u cầu - Tốt: Có từ 10-20% cơng việc hồn thành với chất lượng cao, 90% có cơng việc đạt yêu cầu tính chất phức tạp cơng việc - Khá: Hồn thành từ 80 - 95% cơng việc đạt mức u cầu - Trung bình: Có 20% trở lên công việc không đạt yêu cầu đề - Yếu: Cơng việc hồn thành thường xun khơng đạt u cầu Tiến độ hồn thành cơng việc - Xuất sắc: ln hồn thành cơng việc trước thời hạn ngày trở lên - Tốt: ln hồn thành cơng việc trước ngày - Khá: ln hồn thành hạn cơng việc - Trung bình: có vài lần trễ hạn có thơng báo trước - Yếu: thường xun hồn thành cơng việc trễ hạn Khối lượng cơng việc hồn thành - Xuất sắc: ln hồn thành vượt mức so với cơng việc giao - Tốt: ln hồn thành cơng việc giao - Khá: hồn thành cơng việc giao có lần cơng việc q phức tạp nên chưa hồn thành - Trung bình: khơng q lần khơng hồn thành cơng việc giao dù mức độ phức tạp không cao - Yếu: thường xun khơng hồn thành cơng việc giao Chấp hành kỷ luât, nội quy làm việc - Xuất sắc: nghiêm chỉnh chấp hành giấc lao động, không vi phạm giấc lao động quan đề làm trễ, nghỉ làm buổi, sớm, khơng vắng buổi kể có phép, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy quan - Tốt: chấp hành giấc lao động, có vi phạm khơng q lần với mức độ khơng nghiêm trọng, có vắng khơng q ngày có lý cấp chấp nhận - Khá: chấp hành giấc lao động, có vi phạm từ 2-3 lần với mức độ không nghiêm trọng, nghỉ có phép từ ngày trở lên khơng số ngày quy định - Trung bình: chấp hành giấc lao động, có vi phạm từ 3-5 lần, có từ 1-2 buổi vắng khơng phép, có buổi bỏ họp khơng có lý do, có lần vi phạm quy định văn minh công sở bị phản ảnh, nhắc nhở Có lần không tham gia lớp học, tập huấn quan, đơn vị cấp tổ chức mà khơng có lý đáng - Yếu: Ít tn thủ giấc lao động quan, thường xuyên vắng mà khơng có phép B U CẦU NĂNG LỰC Sự am hiểu công tác quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế - Xuất sắc: Nắm vững 100% kiến thức chuyên môn quản lý nợ áp dụng tốt vào cơng việc, có khả hướng dẫn, giải đáp thắc mắc kỹ cho đồng nghiệp NNT, đem lại hiệu cao công việc - Tốt: Nắm vững kiến thức chuyên môn vận dụng vào công việc hiệu chưa cao - Khá: Am hiểu kiến thức chuyên môn chưa sâu sắc, chưa vận dụng tốt vào tình thực tế - Trung bình: Kiến thức chun mơn chưa nắm vững, xử lý cơng việc hiệu - Yếu: Thiếu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ kế toán, cần đào tạo thêm Nắm vững vận dụng quy trình thủ tục quản lý nợ thuế - Xuất sắc: Ghi nhớ vận dụng xác 100% quy trình, thủ tục quản lý nợ thuế Nghiên cứu đề xuất biện pháp đôn đốc thu nợ cưỡng chế nợ thuế hiệu quả; Thực thủ tục thu tiền thuế nợ, tiền phạt; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết thu hồi tiền thuế nợ, tiền phạt vào ngân sách nhà nước - Tốt: Có khả vận dụng tốt 90% quy trình thủ tục quản lý nợ thuế - Khá: Hiểu biết quy trình quản lý nợ thuế, việc áp dụng chậm, có 10% quy trình khơng vận dụng - Trung bình: Nhiều quy trình xảy sai sót, thiếu số bước cần có thủ tục, chưa gây hậu lớn - Yếu: Thiếu nhiều bước theo quy trình thủ tục quản lý nợ thuế dẫn đến hậu nghiêm trọng Khả lập dự toán thu thuế báo cáo nợ thuế - Xuất sắc: Có khả hồn thành tốt 100% dự toán thu thuế chế độ báo cáo quản lý nợ thuế theo quy định; Tổng hợp, báo cáo kết thực công tác quản lý nợ thuế trước thời hạn với kết xác tuyệt đối - Tốt: Thực tốt chế độ báo cáo quản lý nợ thuế theo quy định, thời hạn - Khá: Nghiên cứu tìm tòi cách thức thực báo cáo nợ thuế vận dụng chưa tốt, để xảy số sai sót khơng nghiêm trọng - Trung bình: Lập số báo cáo chi tiết, chưa tổng hợp báo cáo phức tạp, xảy nhiều sai sót - Yếu: Chưa có khả lập báo cáo đọc hiểu tiêu báo cáo nợ thuế dẫn đến nhiều sai sót nghiêm trọng Khả lập hoàn thành kế hoạch cá nhân, giải vấn đề độc lập - Xuất sắc: Xây dựng kế hoạch chi tiết, hợp lý, hiệu để hồn thành mục tiêu cơng việc tốt nhất, có khả giải 100% vấn đề nảy sinh công tác quản lý nợ thuế - Tốt: Biết cách lập kế hoạch thời gian, khối lượng cơng việc chưa đạt hiệu tối đa, có khả độc lập thực công việc - Khá: Kế hoạch công việc lập cụ thể chưa hợp lý, cơng việc chưa hồn thành với kết tốt, cần giúp đỡ tổ chức giải vấn đề công việc cá nhân - Trung bình: Trên 20% cơng việc cá nhân độc lập xử lý, xảy nhiều sai sót cần tổ chức xử lý lại - Yếu: Lập kế hoạch công việc không hợp lý, sơ sài, rối tư trình tự giải cơng việc, công việc cá nhân không xử lý tốt gây nhiều sai sót nghiêm trọng Sáng kiến cơng việc - Xuất sắc: thường xuyên đóng góp sáng kiến bổ ích cho quan, có nhiều sáng kiến áp dụng mang lại hiệu cao - Tốt: thường xuyên đóng góp sáng kiến cho quan phòng ban, có vài sáng kiến áp dụng có hiệu - Khá: có nhiều sáng kiến cho quan hiệu - Trung bình: Có đóng góp sáng kiến khả thi, không áp dụng - Yếu: Chưa đóng góp sáng kiến C TỐ CHẤT – ĐẶC ĐIỂM Chuyên nghiệp - Xuất sắc: Xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch thực công tác quản lý nợ thuế khoa học Hướng dẫn, đạo, kiểm tra cơng tác quản lý nợ tận tình, xác, khơng có sai sót - Tốt: Thực tốt chương trình, kế hoạch giao, khơng có sai sót, chưa đưa kế hoạch hoạt động hợp lý - Khá: Hồn thành cơng việc giao chưa tiến độ có số sai sót cơng việc khơng đáng kể - Trung bình: Thiếu cầu tồn cơng việc dẫn đến mục tiêu cơng việc khơng hồn thành 20% kế hoạch đề - Yếu: Khơng có thái độ cầu thị, không phối hợp tốt với đồng nghiệp công việc nhằm đạt mục tiêu chung… Nhanh nhạy - Xuất sắc: Nắm bắt công việc tốt, nhanh chóng xử lý kiến nghị xử lý vi phạm người nộp thuế, điều chỉnh kịp thời phát sai sót - Tốt: Sau đào tạo có khả tiếp cận nhanh với công việc, phát kịp thời sai phạm xử lý hiệu - Khá: Có thể thực công việc sau hướng dẫn kỹ càng, nhiên việc phát xử lý sai phạm chậm - Trung bình: chậm hòa nhập với cơng việc, khó khăn việc phát sai phạm, phát chậm xử lý - Yếu: Khó khăn thực cơng việc, bị sai phạm khơng biết cách giải vấn đề Lôgic - Xuất sắc: Phân loại nợ thuế theo quy định; phân tích tình trạng nợ thuế, xử lý xác, khoa học hồ sơ nợ thuế theo quy định; - Tốt: Thực công việc theo quy trình, hạn chế tối đa sai sót q trình xử lý, phân tích, lưu trữ - Khá: Thực cơng việc theo quy trình, đơi có qua loa khơng gây sai phạm nghiêm trọng - Trung bình: Thực cơng việc khơng theo quy trình, qua loa, hời hợt gây nên nhiều sai sót - Yếu: Trên lần gây sai sót nóng vội, khơng cẩn thận, có trường hợp gây sai sót nghiêm trọng D HÀNH VI VÀ THÁI ĐỘ - Tinh thần hợp tác: truyền lượng hợp tác, hỗ trợ, chấp nhận bổ sung để hoàn thiện thay bất đồng, mạnh dạn thẳng thắn trao đổi, chia sẻ, phối hợp, hỗ trợ, thống - Trách nhiệm: có cầu tiến, ham học hỏi, khơng ngừng trau dồi phát triển chuyên môn nghiệp vụ, giao nhận cơng việc rõ ràng có chuẩn bị chu đáo cho cơng việc, ln có kế hoạch định hướng rõ ràng để thực cơng việc hồn tất mục tiêu - Nhẫn nại: tận tình hướng dẫn, giải đắp vướng mắc người nộp thuế, quan tâm đến trường hợp thắc mắc đồng nghiệp người nộp thuế, - Nguyên tắc: cứng rắn việc xử lý trường hợp thu thuế cưỡng chế nợ thuế; rõ ràng, minh bạch không né tránh trước sai lầm yếu thân đồng nghiệp ... nhân viên để tránh mục tiêu áp đặt vượt khả thực nhân viên nhân viên đăng ký mức độ hoàn thành khả thực để dễ đạt thành tích - Hợp lý (Relevant): Tiêu chí bao qt tồn nhiệm vụ đặt nhân viên, nhân. .. đánh giá thành tích nhân viên Đánh giá thành tích nhân viên tổ chức công việc vô quan trọng “Đánh giá đủ” thành tích mà nhân viên làm cơng cụ để khích lệ tinh thần làm việc nhân viên, tạo công tổ... triển nhân viên Đó là: - Củng cố trì thành tích: Bằng cách cung cấp thơng tin phản hồi thành tích nhân viên, cấp khuyến khích nhân viên tiếp tục theo chiều hướng thành tích tốt mà họ đạt Nhân viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thành tích nhân viên tại cục thuế quảng bình , Đánh giá thành tích nhân viên tại cục thuế quảng bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn