Tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại bệnh viện đa khoa tâm trí đà nẵng theo định hướng ứng dụng phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện

109 56 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN HỮU ANH THƢ TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TỐN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ ĐÀ NẴNG THEO ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ TỔNG THỂ BỆNH VIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN HỮU ANH THƢ TỔ CHỨC HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ ĐÀ NẴNG THEO ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ TỔNG THỂ BỆNH VIỆN Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN MẠNH TOÀN Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Hữu Anh Thƣ MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TỔNG THỂ BỆNH VIỆN 1.1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG BỆNH VIỆN 1.1.1 Khái niệm hệ thống thơng tin kế tốn Bệnh viện 1.1.2 Mối quan hệ hệ thống thông tin kế tốn với hệ thống thơng tin khác bệnh viện 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TỔNG THỂ BỆNH VIỆN 1.2.1 Khái niệm Giải pháp quản lý tổng thể bệnh viện 1.2.2 Tầm quan trọng phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện 1.2.3 Đặc trƣng phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện 11 1.2.4 Một số vấn đề cơng tác kế tốn triển khai giải pháp quản lý tổng thể Bệnh viện 12 1.2.5 Tổ chức sở liệu xây dựng mã đối tƣợng kế toán 14 1.3 TỔ CHỨC HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN THEO ĐỊNH HƢỚNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ TỔNG THỂ BỆNH VIỆN 22 1.3.1 Chu trình thu viện phí 23 1.3.2 Chu trình cung ứng 27 1.3.3 Chu trình khám chữa bệnh (chu trình chuyển đổi) 31 1.3.4 Chu trình tài 33 KẾT LUẬN CHƢƠNG 36 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ ĐÀ NẴNG 37 2.1 TỔNG QUAN VỀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ ĐÀ NẴNG 37 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 37 2.1.2 Đặc điểm hoạt động 37 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ 37 2.1.4 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 38 2.1.5 Cơ cấu tổ chức máy kế toán 39 2.2 KHÁI QUÁT HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TỐN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ 41 2.2.1 Tổ chức thơng tin chu trình thu viện phí BV (chu trình doanh thu) 41 2.2.2 Tổ chức thơng tin chu trình cung ứng BV 49 2.2.3 Tổ chức thơng tin chu trình khám chữa bệnh BV 52 2.2.4 Tổ chức thơng tin chu trình tài BV 55 2.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TỐN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ ĐÀ NẴNG 57 2.3.1 Ƣu điểm hệ thống thơng tin kế tốn Bệnh viện đa khoa Tâm Trí 57 2.3.2 Những tồn hệ thống thơng tin kế tốn Bệnh viện đa khoa Tâm Trí 58 KẾT LUẬN CHƢƠNG 60 CHƢƠNG TỔ CHỨC HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ ĐÀ NẴNG THEO ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ TỔNG THỂ BỆNH VIỆN 61 3.1 ĐỊNH HƢỚNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG ĐIỀU KIỆN ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ THEO ĐỊNH HƢỚNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH VIỆN 61 3.1.1 Định hƣớng ứng dụng Giải pháp quản lý tổng thể bệnh viện ngành y tế Việt Nam 61 3.1.2 Những thuận lợi khó khăn cơng tác kế tốn tổ chức HTTTKT theo định hƣớng phần mềm quản lý tổng thể Bệnh viện BV ĐK Tâm Trí 62 3.2 CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TỐN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ ĐÀ NẴNG THEO ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ TỔNG THỂ BỆNH VIỆN 63 3.2.1 Tổ chức máy kế toán bệnh viện đa khoa Tâm Trí theo định hƣớng ứng dụng phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện 63 3.2.2 Tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn BV ĐK Tâm Trí Đà Nẵng theo định hƣớng ứng dụng phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện 66 KẾT LUẬN CHƢƠNG 88 KẾT LUẬN 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nội dung HTTTKT Hệ thống thơng tin kế tốn CNTT Công nghệ thông tin BV Bệnh viện BVĐK Bệnh viện đa khoa BVĐKTT Bệnh viện đa khoa Tâm Trí VTYT Vật tƣ y tế HCXN Hóa chất xét nghiệm CĐHA Chuẩn đốn hình ảnh BHYT Bảo hiểm y tế 10 CSDL Cơ sở liệu 11 HCQT Hành quản trị 12 CNTT Công nghệ thông tin 13 CMND Chứng minh nhân dân 14 TNCN Thu nhập cá nhân 15 TK Tài khoản 16 TSCĐ Tài sản cố định 17 CCDC Công cụ dụng cụ DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu bàng 1.1 3.1 Tên bảng Các vấn đề giải pháp quản lý tổng thể bệnh viện Danh mục bệnh nhân theo phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện Trang 13 68 3.2 Mã bệnh nhân theo phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện 69 3.3 Các danh mục tùy chọn chu trình thu viện phí 72 3.4 Các tập tin danh mục chu trình cung ứng 74 3.5 3.6 Danh mục nhân viên theo phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện Danh mục TSCĐ CCDC theo phần mềm quản lý tổng thể BV 82 87 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số hiệu Tên hình vẽ hình vẽ 1.1 Các yếu tố Hệ thống thơng tin kế tốn 1.2 Mối quan hệ hệ thống thơng tin kế tốn với hệ Trang thống thông tin khác bệnh viện 1.3 Quy trình sử lý thơng tin điều kiện tin học hóa hình 15 1.4 Các cách phân loại mã đối tƣợng 19 1.5 Các chức quy trình thu viện phí phần 24 mềm quản lý tổng thể bệnh viện 1.6 Mối quan hệ phận chu trình thu viện phí 25 1.7 Sơ đồ dòng liệu chu trình thu viện phí 26 1.8 Sơ đồ chức chu trình cung ứng 28 1.9 Mối quan hệ phận chu trình cung ứng 29 1.10 Sơ đồ dòng liệu chu trình cung ứng 30 1.11 Sơ đồ chức chu trình khám chữa bệnh 31 BV 1.12 Sơ đồ chu trình khám chữa bệnh 33 2.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý BV ĐK Tâm Trí 38 2.2 Mơ hình tổ chức máy kế tốn BV ĐK Tâm Trí 40 2.3 Quy trình luân chuyển chứng từ chu trình thu viện 42 phí bệnh viện ĐK Tâm Trí 2.4a Phiếu thu nội trú (tổng hợp) 44 2.4b Phiếu thu nội trú (thuốc sử dụng) 45 2.5 Bảng tổng hợp doanh thu viện phí 48 2.6 Q trình luân chuyển chứng từ chu trình cung ứng 49 bệnh viện ĐK Tâm Trí 2.7 Ví dụ minh họa mã hàng hóa 50 2.8 Ví dụ minh họa mã nhà cung cấp 51 2.9 Quy trình khám chữa bệnh ngoại trú 53 2.10 Quy trình bệnh nhân nội trú 54 2.11 Chu trình tài bệnh viện đa khoa Tâm Trí 56 3.1 Cơ cấu tổ chức máy kế toán bệnh viện đa khoa Tâm 64 Trí –Hệ thống quản lý tổng thể bệnh viện 3.2 Mơ hình hệ thống thơng tin theo Giải pháp quản lý tổng 67 thể BV 3.3 Quy trình tiếp nhận thu phí – Hệ thống quản lý tổng thể 68 3.4 Phân hệ nội trú – Hệ thống giải pháp quản lý tổng thể 70 bệnh viện 3.5 Chu trình cung ứng – Hệ thống quản lý tổng thể bệnh viện 77 3.6 Chu trình khám điều trị - Hệ thống quản lý tổng thể 79 bệnh viện 3.7 Chu trình tài - Hệ thống quản lý tổng thể bệnh viện 81 3.8 Phân hệ tiền lƣơng – Hệ thống quản lý tổng thể bệnh viện 84 3.9 Mơ hình hệ thống kho dƣợc bệnh viện 85 3.10 Phân hệ quản lý kho dƣợc, VTYT – Hệ thống quản lý 86 tổng thể 87 * Phân hệ quản lý TSCĐ CCDC: Trong phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện, hệ thống thông tin kế toán phân hệ quản lý TSCĐ CCDC liên quan đến quản lý tài sản hạch toán kế toán Tập tin danh mục TSCĐ CCDC đƣợc thiết lập nhƣ sau: Bảng 3.6: Danh mục TSCĐ CCDC theo phần mềm quản lý tổng thể BV Tên tập tin Thuộc tính Mã TSCĐ/CCDC, Tên TSCĐ/CCDC, Số hiệu, Năm sản xuất, Nƣớc sản xuất, Thời gian bảo hành, Phụ kiện, Loại Danh mục TSCĐ CCDC tài sản, tình trạng nay, Đơn vị sử dụng, ngƣời sử dụng, Nhà cung cấp, Địa NCC, Số HĐ mua, Đơn vị ký hợp đồng mua TSCĐ/CCDC, Ngày mua, Ngày bắt đầu sử dụng, Thời gian sử dụng, Nguyên giá, Giá trị khấu hao, Giá trị lại Hệ thống thơng tin kế tốn phân hệ quản lý TSCĐ CCDC cho phép kế toán thực công việc: - Theo dõi tăng giảm tài sản theo nhóm tài sản, phận sử dụng, nguồn vốn hình thành - Quản lý khấu hao giá trị tài sản Tự động tính hạch tốn khấu hao TSCĐ theo nguồn vốn, mục đích sử dụng - Tự động tạo bút toán kế toán phát sinh q trình quản lý tài sản chuyển bút tốn từ sổ quản lý TSCĐ sang sổ tổng hợp - Hỗ trợ báo cáo quản trị liên quan đến TSCĐ nhƣ Bảng phân bổ khấu hao theo phận, theo nguồn vốn, Bảng tổng hợp trích khấu hao tài sản Bảng tổng hợp tình hình tăng giảm tài sản theo phận, theo nguồn vốn, theo phƣơng thức tăng giảm 88 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở sâu phân tích nghiên cứu thực trạng hệ thống thơng tin kế tốn BV ĐK Tâm Trí Đà Nẵng, tác giả đƣa vài giải pháp tổ chức xuyên suốt toàn bốn chu trình hệ thống thơng tin kế tốn theo định hƣớng phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện Qua việc tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn theo chu trình tạo đƣợc phối hợp hiệu việc thực chức định bệnh viện, tăng cƣờng chức thông tin phận kế toán phận khác bệnh viện, giúp quản lý liệu thông tin tập trung, nhờ nâng cao hiệu xử lý chia sẻ thông tin kịp thời, đầy đủ cho đối tƣợng sử dụng thông tin tham gia chu trình 89 KẾT LUẬN Trong xu đổi nay, với tiêu chí phục vụ bệnh nhân ngày chuyên nghiệp, giảm thiểu thủ tục hành lạc hậu, khâu trung gian khơng cần thiết gây tốn nhiều thời gian giải pháp quản lý tổng thể bệnh viện nhƣ chìa khóa dẫn đến thành công cho ngành y tế Việt Nam Đây không đơn áp dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực y tế mà bƣớc tiến tƣ quản lý Tuy nhiên, để tối ƣu hóa ứng dụng giải pháp quản lý bệnh viện cần phải có phƣơng hƣớng hành động cụ thế, nhƣ thực bƣớc tiến đáng kể cho ngành y tế Việt Nam tƣơng lai Qua trình nghiên cứu để thực đề tài, tác giả hệ thống hóa lý luận kế tốn, hệ thống thơng tin kế tốn, hệ thống hoạch định nguồn lực bệnh viện, nêu lên thực trạng công tác kế tốn Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng, từ đề xuất số giải pháp nhằm tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí nói riêng ngành y tế Việt Nam nói chung Đề tài mang ý nghĩa thực tiễn cao, với nghiên cứu tác giả mong muốn góp phần cung cấp hệ thống thơng tin kế tốn xun suốt, kịp thời, giúp kiểm soát tốt nguồn lực bệnh viện, nâng cao hiệu cơng tác kế tốn quản lý tài y tế Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] ThS Huỳnh Thị Hồng Hạnh (2012), Bài báo nghiên cứu khoa học “Hồn thiện hệ thống thơng tin kế toán bệnh viện theo định hƣớng giải pháp quản lý tổng thể”, Tạp chí Khoa học & Cơng nghệ Số: (58) Trang: 40-46 [2] ThS Huỳnh Thị Hồng Hạnh (2012), Bài báo nghiên cứu khoa học “Tiếp cận theo chu trình – Hƣớng hồn thiện hệ thống thơng tin kế tốn bệnh viện cơng”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Số: (50) Trang: 109-116 [3] Nguyễn Thế Hƣng (2008), Hệ thống thông tin kế tốn, NXB thống kê [4] Nguyễn Thị Bích Liên (2012), Xác định kiểm soát nhân tố ảnh hưởng chất lượng thơng tin kế tốn mơi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) doanh nghiệp Việt Nam, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh [5] PGS TS Trƣơng Bá Thanh (2008), Giáo trình kế tốn quản trị, Nhà xuất giáo dục, Hà Nội [6] Nguyễn Đình Thọ (2011), Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Trong Kinh Doanh, Nhà xuất Lao động – Xã hội [7] PGS.TS Nguyễn Mạnh Toàn (2010), ThS Huỳnh Thị Hồng Hạnh (2010), “Bút toán trùng phƣơng pháp xử lý phần mềm kế tốn”, Tạp chí kế tốn, số 87, tháng 12/2010 [8] PGS.TS Nguyễn Mạnh Toàn, ThS Huỳnh Thị Hồng Hạnh (2011), Giáo trình Hệ thống thơng tin kế tốn, Nhà xuất Tài [9] PGS.TS Nguyễn Mạnh Tồn, ThS Huỳnh Thị Hồng Hạnh (2011), “Tổ chức liệu kế tốn điều kiện tin học hóa”, Tạp chí Kế toán Kiểm toán Số 91 [10] Asustosh Deshmukh (2006), “Digital accounting - The effects of the internet andERP on accounting”, USA [11] http ://www.erpvietnam.wordpress com/ [12] http ://www.effect.com.vn/ [13] http://www.tapchikhcn.udn.vn [14] http://tuvancongnghe.net/erp-giai-phap-quan-tri-doanh-nghiep-tong-hop/ PHỤ LỤC Phụ lục Bảng câu hỏi vấn BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN NHẰM ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ ĐÀ NẴNG (Đối tƣợng: Nhân viên kế toán) Với câu hỏi sau đây, xin Anh (Chị) vui lòng cho ý kiến phát biểu có liên quan đến hệ thống thơng tin kế toán Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí: Đánh giá cơng tác kế tốn hoạt động thu viện phí Đã triển khai tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin công tác thu viện phí  Đã triển khai tốt  Vẫn chƣa triển khai  Đã triển khai nhƣng chƣa tốt Ý kiến khác: …………………………………………………………………… Đã áp dụng phần mềm hoạt động thu viện phí cho phân hệ nào? (có thể đánh dấu x vào phân hệ có)  Thu viện phí nội trú  Thu viện phí ngoại trú  Thu viện phí BHYT Ý kiến khác: …………………………………………………………………… Đơn giá, số lƣợng thuốc, VTYT DVKT bệnh nhân sử dụng có đƣợc cập nhật sẵn vào phần mềm, liệu có đƣợc kết chuyển tự động qua hệ thống mạng nội cho phận thu viện phí để xác định nhanh chóng số viện phí phải thu?  Có  Khơng Ý kiến khác: …………………………………………………………………… Ban lãnh đạo, trƣởng khoa/phòng có liên quan đƣợc phân quyền truy cập vào hệ thống để có đƣợc thơng tin tình hình thu viện phí khơng?  Có  Khơng Ý kiến khác: ………………………………………………………………… Hoạt động thu viện phí có đƣợc thực tốt với tiêu chí thu đúng, thu đủ, nhanh chóng xác?  Có  Khơng Ý kiến khác: …………………………………………………………………… Doanh thu viện phí đƣợc tập hợp nhƣ nào? Theo nhóm bệnh nhân (nội trú, ngoại trú, BHYT)   Theo khoa/phòng    Theo nhóm bệnh tật   Ý kiến khác: …………………………………………………………………… Công tác đối chiếu số liệu bệnh viện quan BHYT, đối chiếu số liệu phòng kế tốn phòng ban có liên quan đƣợc thực dễ dàng?  Có  Không Ý kiến khác: …………………………………………………………………… Các báo cáo tình hình thu viện phí đƣợc kế tốn cung cấp nhanh chóng, rõ ràng, dễ hiểu có yêu cầu ban lãnh đạo bệnh viện, khoa phòng liên quan?  Có  Khơng Ý kiến khác: …………………………………………………………………… Kế toán thực tốt chức kiểm sốt thu viện phí?  Có  Khơng Ý kiến khác: …………………………………………………………………… Đánh giá cơng tác kế tốn hoạt động cung ứng 10 Đã triển khai tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin công tác hạch toán nhập xuất thuốc, VTYT?  Đã triển khai tốt  Vẫn chƣa triển khai  Đã triển khai nhƣng chƣa tốt Ý kiến khác: …………………………………………………………………… 11 Dữ liệu kho dƣợc sau đƣợc cập nhật có tự động kết chuyển sang phòng kế tốn việc nhập xuất, theo dõi, quản lý thuốc VTYT?  Có  Không Ý kiến khác: …………………………………………………………………… 12 Ban lãnh đạo, trƣởng khoa/phòng có liên quan đƣợc phân quyền truy cập vào hệ thống để có đƣợc thơng tin tình hình cung ứng khơng?  Có  Khơng Ý kiến khác: …………………………………………………………………… 13 Kế tốn dƣợc có kiểm sốt tốt chu trình cung ứng thuốc, VTYT, HCXN,… bao gồm quy trình nhập xuất tồn kho, cơng nợ với nhà cung cấp, lựa chọn giá thầu hợp lý để đem lại lợi ích giá hợp lý cho bệnh nhân?  Có  Khơng Ý kiến khác: …………………………………………………………………… 14 Việc đối chiếu công nợ với nhà cung cấp đƣợc theo dõi chặt chẽ việc toán với nhà cung cấp hạn?  Có  Khơng Ý kiến khác: …………………………………………………………………… 15 Kế toán thực tốt chức thơng tin tình hình cung ứng thuốc, VTYT, tình hình cơng nợ với nhà cung cấp đƣợc thực có yêu cầu ban lãnh đạo?  Đã thực tốt  Còn nhiều vƣớng mắc Ý kiến khác: …………………………………………………………………… Đánh giá cơng tác kế tốn hoạt động khám điều trị 16 Đã triển khai tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin công tác khám điều trị?  Đã triển khai tốt  Vẫn chƣa triển khai  Đã triển khai nhƣng chƣa tốt Ý kiến khác: …………………………………………………………………… 17 Bệnh viện triển khai việc tính giá thành trọn gói cho ca bệnh bao gồm toàn tất hoạt động khám điều trị, sử dụng thuốc, VTYT, HCXN chƣa?  Đã tiến hành tính giá thành trọn gói Chƣa tiến hành tính giá thành trọn gói  Ý kiến khác: …………………………………………………………………… 18 Có liên kết liệu phòng kế tốn, khoa điều trị, khoa cận lâm sàn nhằm phục vụ cơng tác hạch tốn chi phí khám chữa bệnh phục vụ cho cơng tác thu viện phí?  Có  Khơng Ý kiến khác: …………………………………………………………………… Đánh giá cơng tác kế tốn chu trình tài 19 Đã triển khai tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin công tác lập báo cáo tài chính, báo cáo kế tốn quản trị chƣa?  Đã triển khai tốt  Vẫn chƣa triển khai  Đã triển khai nhƣng chƣa tốt Ý kiến khác: …………………………………………………………………… 20 Hệ thống thơng tin kế tốn đƣợc tích hợp với hệ thống quản lý chung tồn bệnh viện?  Có  Khơng Ý kiến khác: …………………………………………………………………… 21 Cơng tác theo dõi hạch tốn khoản lƣơng, phụ cấp, khoản trích theo lƣơng khoản thu nhập CBCNV bệnh viện, tình hình sử dụng trích khấu hao TSCĐ đƣợc kế tốn thực xác?  Có  Khơng Ý kiến khác: …………………………………………………………………… 22 Việc cung cấp thơng tin kế tốn, lập báo cáo tài chính, báo cáo kế tốn quản trị đƣợc thực nhanh chóng, xác, kịp thời ban lãnh đạo bệnh viện bên liên quan?  Có  Khơng Ý kiến khác: …………………………………………………………………… 23 Các bảng kê chi phí khám chữa bệnh bệnh nhân nội trú, ngoại trú, có BHYT đƣợc thực nhƣ nào? Thực phần mềm bệnh nhân ngoại trú BHYT,  bệnh nhân nội trú thực excel  Tất thực phần mềm quản lý tổng thể Ý kiến khác: …………………………………………………………………… 24 Tiền lƣơng đội ngũ Y Bác sỹ đƣợc tập hợp nhƣ nào?  Đƣợc khoa/ phòng tập hợp báo cáo với kế toán  Kế toán tập hợp tiền lƣơng tất cán bệnh viện Ý kiến khác: …………………………………………………………………… Những ý kiến Anh (Chị) đề nghị bổ sung: Trân trọng cảm ơn giúp đỡ Anh (Chị) BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN NHẰM ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ ĐÀ NẴNG (Đối tƣợng: Kế tốn trƣởng) Với câu hỏi sau đây, xin Ơng (Bà) vui lòng cho ý kiến phát biểu có liên quan đến hệ thống thơng tin kế tốn Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí: Số lƣợng cán kế toán bệnh viện?  Dƣới ngƣời  Từ 10-20 ngƣời  Trên 20 ngƣời Sơ đồ máy kế toán Bệnh viện đƣợc phân công công việc hợp lý để kế tốn viên đáp ứng tốt nhu cầu vị trí đảm nhiệm?  Hợp lý  Chƣa hợp lý Ý kiến khác: …………………………………………………………………… Hồ sơ bệnh án bệnh nhân đƣợc lập thủ công hay đƣợc cập nhật vào phần mềm quản lý bệnh viện với phân hệ thu viện phí?  Thủ cơng  Phần mềm Ý kiến khác: …………………………………………………………………… Đánh giá hiệu hệ thống thơng tin kế tốn với phần mềm đƣợc sử dụng bệnh viện công tác quản lý chuyên môn nhƣ nào?  Hiệu  Ít sai sót  Khơng hiệu Ý kiến khác: …………………………………………………………………… Quy trình xử lý thơng tin kế toán đƣợc thực bằng:  Phần mềm quản lý tổng thể có phân hệ kế toán  Phần mềm kế toán riêng biệt   Tên phần mềm kế toán sử dụng:……………………………………  Vừa phần mềm kế toán kết hợp với Excel  Ý kiến khác: …………………………………………………………………… Ngồi phần mềm kế tốn, bệnh viện có sử dụng phần mềm riêng biệt khác khơng?  Có  Khơng Tên phần mềm sử dụng phân hệ có phần mềm: ………… Ơng (Bà) có đƣợc cung cấp thơng tin kế tốn cách kịp thời, nhanh chóng xác khơng?  Có  Khơng Ý kiến khác: …………………………………………………………………… Các báo cáo tài Bệnh viện có chuẩn đƣợc kiểm tốn nhà nƣớc chấp nhận sau đợt kiểm tốn hay khơng?  Có  Khơng Ý kiến khác: …………………………………………………………………… Ơng (Bà) có hài lòng hệ thống thơng tin kế tốn bệnh viện áp dụng khơng?  Có  Không Ý kiến khác: …………………………………………………………………… 10 Khi Bệnh viện dự định tích hợp tất phân hệ tạo thành phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện để đáp ứng tốt nhu cầu quản lý?  Trong vòng 1-2 năm tới  Sau năm  Sẽ khơng tích hợp Ý kiến khác: …………………………………………………………………… Những ý kiến Ông (Bà) đề nghị bổ sung: Trân trọng cảm ơn giúp đỡ Ông (Bà) BẢNG TĨM TẮT ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ ĐÀ NẴNG Chu trình Chu trình doanh thu (thu viện phí) Thực trạng - Được theo dõi phần mềm quản lý bệnh viện với phân hệ phòng khám ngoại trú khám BHYT - Chưa có phân hệ nội trú nên tổng hợp viện phí nội trú thực excel Chu trình cung ứng - Chưa có phần mềm quản lý dược thực thủ cơng sau chuyển sang phần mềm Misa - Các mã thuốc, HCXN, VTYT, đối tượng công nợ tùy tiện khơng thống với hệ thống quản lý Chu trình khám điều trị (chu trình chuyển đổi) - Đã có áp dụng phần mềm quản lý bệnh viện với phân hệ phòng khám ngoại trú, phân hệ BHYT, phân hệ xét nghiệm, phân hệ cấp cứu - Chưa có phân hệ nội trú - Bệnh viện có giá thành chi tiết cho ca bệnh chưa có giá thành trọn gói cho loại bệnh bệnh viện thành lập Chu trình tài - Hoạt động tài thực chủ yếu phần mềm kế toán Misa Nhu cầu BV - Thu viện phí nội trú thực phần mềm không thực thủ công excel luân chuyển báo cáo qua nhiều công đoạn Giải pháp - Tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn bệnh viện theo định hướng phần mềm quản - Quản lý thuốc VTYT phần mềm lý tổng thể bệnh viện xuyên suốt tất để tránh nhầm lẫn công tác nhập chu trình để bệnh xuất tồn kho viện dễ dàng - Thông tin liệu kho dược tự động kết công tác quản lý nối liệu kế toán tổng hợp + Triển khai đồng - Việc khám chữa bệnh cho bệnh nhân tất phân hệ nội trú theo dõi phần mềm thiếu như: phân hệ nội đạo bác sỹ không theo dõi trú, phân hệ dược, + Bệnh viện sử thủ công thông qua điều dưỡng viên dụng phần mềm quản lý cho tất chu trình - Kế tốn truy cập thơng tin, liệu chu trình khác để dễ dàng tổng hợp thơng tin kiểm sốt hoạt động tài Phụ lục Giao diện Phần mềm kế toán Misa ... thơng tin kế tốn Bệnh viện đa khoa Tâm Trí 57 2.3.2 Những tồn hệ thống thơng tin kế tốn Bệnh viện đa khoa Tâm Trí 58 KẾT LUẬN CHƢƠNG 60 CHƢƠNG TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG... HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ 41 2.2.1 Tổ chức thông tin chu trình thu viện phí BV (chu trình doanh thu) 41 2.2.2 Tổ chức thông tin chu trình cung... máy kế toán bệnh viện đa khoa Tâm Trí theo định hƣớng ứng dụng phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện 63 3.2.2 Tổ chức hệ thống thông tin kế tốn BV ĐK Tâm Trí Đà Nẵng theo định hƣớng ứng dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại bệnh viện đa khoa tâm trí đà nẵng theo định hướng ứng dụng phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện , Tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại bệnh viện đa khoa tâm trí đà nẵng theo định hướng ứng dụng phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn