Tạo động lực thúc đẩy nhân viên tại công ty cổ phần vinatex đà nẵng

140 36 0
  • Loading ...
1/140 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ TỐ QUỲNH TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ TỐ QUỲNH TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số : 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS VÕ XUÂN TIẾN Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập riêng Các số liệu kết sử dụng luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Các số liệu trích dẫn q trình nghiên cứu ghi rõ ràng nguồn gốc tài liệu Tác giả luận văn Nguyễn Thị Tố Quỳnh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu .1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu .3 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Các học thuyết động thúc đẩy .10 1.1.3 Ý nghĩa việc tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp .16 1.1.4 Đặc điểm nguồn nhân lực doanh nghiệp Dệt may Việt Nam 17 1.2 NỘI DUNG CỦA VIỆC TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG 19 1.2.1 Công tác tiền lương .19 1.2.2 Cải thiện điều kiện làm việc 23 1.2.3 Nâng cao đời sống tinh thần người lao động 24 1.2.4 Công tác đào tạo 26 1.2.5 Sự thăng tiến hợp lí .28 1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG 29 1.3.1 Nhóm nhân tố thuộc mơi trường 29 1.3.2 Nhóm nhân tố thuộc tổ chức 30 1.3.3 Nhóm nhân tố thuộc cá nhân người lao động 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG 32 2.1.NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA VINATEX ĐÀ NẴNG CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN 32 2.1.1 Đặc điểm hình thành phát triển 32 2.1.2 Đặc điểm nguồn lực 35 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Vinatex Đà Nẵng .40 2.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN TẠI VINATEX ĐÀ NẴNG 42 2.2.1 Công tác tiền lương .43 2.2.2 Cải thiện điều kiện làm việc 55 2.2.3 Nâng cao đời sống tinh thần người lao động 58 2.2.4 Công tác đào tạo 62 2.2.5 Sự thăng tiến hợp lí .66 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN TẠI VINATEX ĐÀ NẴNG 68 2.3.1 Thành công 68 2.3.2 Hạn chế 69 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế .70 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG 72 3.1 MỘT SỐ CĂN CỨ CỦA GIẢI PHÁP 72 3.1.1 Xu hướng thay đổi môi trường .72 3.1.2 Chiến lược phát triển Vinatex Đà Nẵng 73 3.1.3 Một số quan điểm có tính ngun tắc xây dựng giải pháp .74 3.2 CÁC GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN TẠI VINATEX ĐÀ NẴNG 75 3.2.1 Hồn thiện cơng tác tiền lương .75 3.2.2 Cải thiện điều kiện làm việc 87 3.2.3 Phong phú hóa hoạt động tinh thần 91 3.2.4 Hồn thiện cơng tác đào tạo 93 3.2.5 Tạo điều kiện thăng tiến hợp lí .97 KẾT LUẬN 100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT KÝ HIỆU Dij Đơn giá tiền lương tính sản phẩm cơng nhân j Hpp Hệ số phân phối Lij Tiền lương làm công nhân j Mbq Mức tiền lương sản phẩm bình qn Sij Sản lượng làm cơng nhân j CHỮ VIẾT TẮT BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BQ CBCNV Bình qn Cán bộ, cơng nhân viên LĐ Lao động SP Sản phẩm SX – KD Sản xuất – kinh doanh DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 1.1 Tổng hợp yếu tố có tác động thúc đẩy đến người lao động 15 2.1 Cơ cấu lao động Vinatex Đà Nẵng từ năm 2011 – 2013 36 2.2 Tình hình tài Vinatex Đà Nẵng từ 2011-2013 38 2.3 Phân bổ trang thiết bị, dây chuyền sản xuất 39 2.4 Giá trị tài sản cố định giai đoạn 2010-2012 40 2.5 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2013 41 2.6 Quy mô tiền lương Vinatex Đà Nẵng giai đoạn 2011-2013 43 2.7 Cơ cấu tiền lương qua năm 2011-2013 50 2.8 Phúc lợi tự nguyện Vinatex Đà Nẵng 52 2.9 Nhận xét CBCNV Vinatex Đà Nẵng tiền lương 54 2.10 Đánh giá CBCNV Vinatex Đà Nẵng thời gian làm việc 58 2.11 Nhận xét CBCNV Vinatex Đà Nẵng đời sống tinh thần 61 2.12 Chi phí đào tạo giai đoạn 2011-2013 64 2.13 Nhận xét CBCNV sách đào tạo 65 2.14 Nhận xét CBCNV Vinatex Đà Nẵng công tác đào tạo 66 2.15 Nhận xét CBCNV Vinatex Đà Nẵng thăng tiến 68 3.1 Hệ số lương trách nhiệm phận lao động trực tiếp 77 3.2 Các nhân tố sử dụng để định giá công việc 82 3.3 Định giá công việc cho chức danh 82 3.4 Bảng bậc hệ số lương 84 3.5 Mơ hình chun mơn hóa sản xuất Vinatex Đà Nẵng 87 bảng DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Hệ thống cấp bậc nhu cầu Maslow 10 1.2 Thuyết hai yếu tố Frederick Herzberg 12 1.3 Thuyết kỳ vọng Vitor Vroom 13 1.4 Khung phân tích nội dung tạo động lực thúc đẩy 16 1.5 Mơ hình hệ thống chu trình đào tạo 27 2.1 Sơ đồ tổ chức Vinatex Đà Nẵng 34 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Có phát triển Thành Phố Đà Nẵng năm qua nhờ phát triển vượt bậc số ngành Trong đó, ngành dệt may ngành phát triển số lượng chất lượng Vì vậy, sức cạnh tranh ngành trở nên gay gắt hết Trong bối cảnh này, doanh nghiệp ngành phải xây dựng cho chiến lược kinh doanh phù hợp phải thực quan tâm đến đội ngũ lao động Bởi họ nhân tố định cho thành công hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Vì vậy, để nguồn nhân lực phát huy hết khả việc nâng cao động lực thúc đẩy xem vấn đề quan trọng Vì có động lực người lao động có khát vọng cống hiến nên họ làm việc hăng say hơn, tích cực tạo hiệu cao Công ty Cổ Phần Vinatex Đà Nẵng (Vinatex Đà Nẵng) Doanh nghiệp chuyên hoạt động lĩnh vực Dệt may, quan tâm sâu sát đến công tác tạo động lực thúc đẩy người lao động làm việc để tạo lợi so với đối thủ cạnh tranh đem lại thành đáng ghi nhận Tuy nhiên, làm để sử dụng phát huy tác dụng nguồn nhân lực có vấn đề Thực tế rằng, công tác bộc lộ bất cập định Vì lẽ đó, nghiên cứu để hồn thiện việc nâng cao động lực thúc đẩy người lao động cần thiết mang tính cấp bách Do lí tác giả chọn đề tài “Tạo động lực thúc đẩy nhân viên Công ty Cổ Phần Vinatex Đà Nẵng” làm hướng nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến việc tạo động lực thúc đẩy người lao động làm việc doanh nghiệp Nhân viên đối xử cơng bằng, khơng phân biệt Chức danh Hồn tồn khơng hài lòng Khơng hài lòng Quản lý (người) Hồn Khơng Hài tồn ý kiến lòng hài Cộng lòng Chuyên viên (người) 10 23 LĐ phổ thông (người) 12 34 127 22 204 Tổng cộng (người) 13 38 11 141 30 233 Tỷ trọng (%) 16 61 13 100 Chính sách đào tạo hợp lý Hồn Chức danh tồn khơng hài lòng Quản lý (người) Khơng hài lòng Hồn Khơng Hài tồn ý kiến lòng hài Cộng lòng Chuyên viên (người) 12 23 LĐ phổ thông (người) 23 16 160 204 Tổng cộng (người) 25 30 14 164 233 Tỷ trọng (%) 11 13 70 100 Chương trình đào tạo theo u cầu cơng việc Hồn Chức danh tồn khơng hài lòng Khơng hài lòng Quản lý (người) Chun viên (người) 16 Hồn Khơng Hài tồn ý kiến lòng hài Cộng lòng 23 LĐ phổ thông (người) 12 54 133 204 Tổng cộng (người) 12 71 139 233 Tỷ trọng (%) 30 60 100 Anh (Chị) đào tạo kỹ cần thiết Chức danh Hồn tồn khơng hài lòng Quản lý (người) Khơng hài lòng Hồn Khơng Hài tồn ý kiến lòng hài Cộng lòng 10 23 Chuyên viên (người) LĐ phổ thông (người) 12 34 136 19 204 Tổng cộng (người) 16 43 149 22 233 Tỷ trọng (%) 18 64 100 Các hình thức đào tạo hợp lý Hồn Chức danh tồn khơng hài lòng Quản lý (người) Khơng hài lòng Hồn Khơng Hài tồn ý kiến lòng hài Cộng lòng 6 23 Chuyên viên (người) 11 LĐ phổ thông (người) 57 102 35 204 Tổng cộng (người) 11 71 110 35 233 Tỷ trọng (%) 30 47 15 100 Cơ hội thăng tiến cao Hồn Chức danh tồn khơng hài lòng Quản lý (người) Khơng hài lòng Hồn Khơng Hài tồn ý kiến lòng hài Cộng lòng Chuyên viên (người) 12 23 LĐ phổ thông (người) 156 35 204 Tổng cộng (người) 12 169 42 233 Tỷ trọng (%) 73 18 100 Hệ thống, tiêu chí thăng tiến rõ ràng Hồn Chức danh tồn khơng hài lòng Khơng hài lòng Quản lý (người) Hồn Khơng Hài tồn ý kiến lòng hài Cộng lòng Chuyên viên (người) 10 23 LĐ phổ thông (người) 34 56 85 23 204 Tổng cộng (người) 40 66 93 26 233 Tỷ trọng (%) 17 28 40 11 100 Sự thăng tiến dựa sở công lao, thành không dựa yếu tố Cộng tiêu cực Chức danh Hồn tồn khơng hài lòng Khơng hài lòng Quản lý (người) Chun viên (người) Hồn Khơng Hài tồn ý kiến lòng hài lòng 6 12 23 LĐ phổ thông (người) 21 47 12 90 34 204 Tổng cộng (người) 21 53 14 104 41 233 Tỷ trọng (%) 23 45 18 100 Phụ lục 04: Cách tính hệ số phân phối thâm niên HỆ SỐ PHÂN PHỐI VÀ THÂM NIÊN Stt Chức danh công việc Hệ số Ghi phân phối Tổng Giám đốc 12,00 Phó Tổng Giám đốc, Kế tốn Trưởng 10,00 Giám đốc điều hành 9,00 Trưởng phòng kế hoạch - kinh doanh 8,00 Trưởng phòng nghiệp vụ khác Chủ tịch cơng 7,00 đồn Cơng ty Phó Trưởng phòng KD-KH, Kế tốn PT 6,00 Kiểm sốt nội Phó Trưởng phòng nghiệp vụ khác; Phó chủ 5,00 tịch cơng đồn Cơng ty; Trạm trưởng trạm Y tế, Tổ trưởng tổ chuyên 4,00 môn, Trưởng ban Tổng Giám đốc định thành lập 9.1 Nhóm cơng tác chun mơn Nhóm 01: Cán bảng màu; Nhân viên May mẫu 2,00 kỹ thuật tiền phương; Nhân viên điện; Giao nhận xuất - nhập hàng hóa; Nhân viên QA Nhóm 02: Nhân viên XNK; Thống kê; Kế hoạch; 9.2 Lập CTTT hàng FOB; Quản trị mạng thông tin; Quản trị sản xuất; Quản trị kinh doanh; Marketing; Cán nghiệp vụ phụ trách công tác xây dựng 2,35 bản; Cán nghiệp vụ phụ trách công tác SA; Quản trị lao động; Quản trị tiền lương; Cán kỹ thuật tác nghiệp; Thiết kế; Cán lập kiểm tra tiêu chuẩn kỹ thuật; NV dịch thuật; cán định mức; hướng dẫn kỹ thuật đơn vị sản xuất gia công; Nhân viên kế tốn; Nhân viên ban lượng 9.3 Nhóm 3: Cán mặt hàng gia công; Cán theo 2,50 dõi đơn hàng (KTCN) 9.4 Nhóm 4: Cán mặt hàng FOB; Kế tốn tổng hợp tài chính; Kế tốn tổng hợp quản trị; Kế tốn Thuế; NV phân tích tình hình cải tiến sản xuất đơn vị SX; NV triển khai phương án cải tiến sản xuất đơn vị SX; NV xây dựng qui trình SX; PHỤ CẤP THÂM NIÊN CƠNG VIỆC: Nếu có cấp chun mơn: * Trình độ Đại học, Đại học kỹ thuật: Thâm niên công tác từ 02 đến 03 năm tăng thêm hệ số 0,3; Từ 04 đến 06 năm tăng thêm 0,4; Từ 07 năm trở lên tăng thêm 0,3 * Trình độ Cử nhân Đại học: Thâm niên công tác từ 02 đến 03 năm tăng thêm hệ số 0,2; Từ 04 đến 06 năm tăng thêm 0,4; Từ 07 năm trở lên tăng thêm 0,3 2,70 * Trình độ Cao đẳng: Thâm niên cơng tác từ 02 đến 03 năm tăng thêm hệ số 0,2; Từ 04 đến 06 năm tăng thêm 0,3; Từ 07 năm trở lên tăng thêm 0,2 * Trình độ Trung cấp : Thâm niên công tác từ 02 đến 03 năm tăng thêm hệ số 0,1; Từ 04 đến 06 năm tăng thêm 0,3; Từ 07 năm trở lên tăng thêm 0,1 * Trình độ Sơ cấp; trình độ nghề đào tạo từ bậc 3/7 khơng có cấp chuyên môn: Thâm niên công tác từ 02 đến 03 năm tăng thêm hệ số 0,1; Từ 04 đến 06 năm tăng thêm 0,2; Từ 07 năm trở lên tăng thêm 0,1 10 Nhân viên kiểm tra NPL kho Công ty 1,10 Thâm niên công tác từ 02 đến 03 năm tăng thêm hệ số 0,1; Từ 04 năm trở lên tăng thêm 0,2 11 Nhân viên lái xe: 1,60 Thâm niên công tác từ 02 đến 03 năm tăng thêm hệ số 0,2; Từ 04 năm trở lên tăng thêm 0,2 12 Thủ quĩ 2,00 Thâm niên công tác từ 02 đến 03 năm tăng thêm hệ số 0,2; Từ 04 năm trở lên tăng thêm 0,2 13 Thủ kho: Thâm niên công tác từ 02 đến 03 năm tăng thêm hệ số 0,1; Từ 04 năm trở lên tăng thêm 0,2 1,80 14 Văn thư, lễ tân; Y tế 1,60 Thâm niên công tác từ 02 đến 03 năm tăng thêm hệ số 0,1; Từ 04 năm trở lên tăng thêm 0,1 15 Nhân viên bảo vệ 1,10 Thâm niên công tác từ 02 đến 03 năm tăng thêm hệ số 0,2; Từ 04 năm trở lên tăng thêm 0,2 16 Nhân viên tạp vụ vệ sinh Thâm niên công tác từ 02 đến 03 năm tăng thêm hệ số 0,2; Từ 04 năm trở lên tăng thêm 0,1 1,00 Phụ lục 05: Tiêu chuẩn xếp loại đánh giá tháng TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI ABC Loại A: Có kế hoạch cơng tác hàng tuần, tháng hồn thành tốt khối lượng cơng việc với chất lượng chuyên môn cao Thực tốt nội quy kỷ luật lao động đơn vị, đảm bảo ngày công (trừ nghỉ phép năm, nghỉ khám thai, nghỉ việc riêng có lương khơng lương theo luật) Loại B: Khơng có kế hoạch cơng tác phải hồn thành nhiệm vụ giao; Vi phạm nội qui kỷ luật lao động mức độ nhẹ: trễ từ 05 phút/lần, sớm trước qui định 10 phút/lần Không mặc đồng phục, thẻ nhân viên từ 01 đến 02 lần (hoặc vi phạm tương đương) Nghỉ ốm, nghỉ ốm, nghỉ việc riêng không lương từ 01 đến 03 ngày tháng; nghỉ thai sản Loại C: Không hoàn thành nhiệm vụ giao Vi phạm nội qui kỷ luật lao động mức độ nặng: trễ từ 05 phút/lần trở lên, sớm 15 phút/lần; Không mặc đồng phục, không đeo thẻ nhân viên (hoặc vi phạm tương đương) từ 03 lần trở lên Nghỉ vô lý do; nghỉ ốm, nghỉ ốm, nghỉ việc riêng không lương từ 04 ngày trở lên tháng Phụ lục 06: Bảng tính quy trình giây cơng nghệ sản phẩm quần nam KH Trybus QUI TRÌNH CƠNG NGHỆ CHUẨN SẢN PHẨM KH: QUẦN NAM Thời gian làm việc _ ngày (giây) _ Thời gian hoàn tất sp(giây) _ Nhịp độ sx (giây) Trybus 32400 229 Thân trước: túi xéo 2,370 Thân sau: túi viền 47 Năng suất bình quân _ MH:11 (sp/lđ/ngày) 14 bậc thợ đơn giá (đồng/giây) _ Năng suất chuyền (sp) 793 Bậc 3.25 130% _ Lao động chuyền (lđ) 58 Bậc 3.40 _ Công nhân (lđ) 50 Bậc 3.55 _ Quản lí chuyền (lđ) Bậc 3.75 _ Dự trữ (lđ) TÊN CỤM CỤM TỔNG THỜI GIAN TỔNG LAO ĐỘNG I Cụm 1: Lưng + chi tiết rời 456 " 10 II Cụm 2: Thân sau 537 " 11 479 " III Cụm 3: Thân trước + Sườn giàn Lao BTP TRÊN CHUYỀN BTP/ BTP/lđ cụm 10 96 " 10 113 10 " 10 101 động IV Cụm 4: Lắp ráp 433 " " 10 91 V Cụm 5: Lắp ráp TP 465 " 10 " 20 2370 " 50 " Cấp BTP gối đầu 1h STT CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC I Cụm 1: lưng+ chi tiết rời Nối dây passant THIẾT BẬC THỜI LAO ĐƠN BỊ THỢ GIAN ĐỘNG GIÁ 456 10 1536 1K 0.08 13.60 Chạy dây passant+dựng (máy vắt) M.vắt 16 0.34 54.40 Thả dây passant M.ép 0.15 23.80 Nối lưng 1K 0.15 23.80 Ủi dãn lưng lót Ủi 0.17 26.00 Lượt lưng lót(xén máy) M.xén 14 0.30 47.60 Lót lưng*18 Thợ phụ 26 0.55 84.50 May lưng lót 1K 35 0.74 119.00 10 Ủi gấp lưng lót Ủi 14 0.30 45.50 11 Gắn dây passant vào lưng*6 MTĐ 26 0.55 88.40 13 Mo đầu quai nhê Rulô 14 0.30 47.60 14 Xén đầu quai nhê Thợ phụ 0.08 13.00 15 Bọc viền paget trái 1K 0.13 20.40 16 Ủi dãn bọc viền paget Ủi 0.06 9.75 17 Viền paget phải*1(2cạnh) M.viền 0.19 30.60 18 Mo paget phải*1 Rulô 11 0.23 37.40 19 Xén paget phải+ lộn Thợ phụ 0.15 22.75 20 Ủi bạt+gấp paget phải*1 Ủi 11 0.23 35.75 21 Kê đáp túi trước*2 1K 28 0.59 95.20 22 Kê nẹp túi trước*2 1K 25 0.53 85.00 23 Cuốn diễu miệng túi đồng hồ*1 1K-cử 0.15 23.80 24 Ủi định hình túi đồng hồ(ốp mẫu) Ủi 11 0.23 35.75 1K 25 0.53 85.00 Đóng túi đồng hồ hc+góc 25 tam giác *1(bộ) May xén lộn baoo túi 26 trước*2 95.20 M.xén 28 0.59 GHI CHÚ 68.25 Ủi se+gấp cạnh hông bao 27 túi trước*2 Ủi 21 0.44 28 Diễu bao túi trước*2 1K 18 0.38 63.90 29 Viền căng túi*5cạnh M.viền 18 0.38 61.20 30 Diễu túi(tự gấp) 1K 14 0.30 47.60 31 May căng túi vào túi*2 1K 21 0.44 71.40 Ủi dãn bao túi trước*2+dãn 32 đường may căng túi Ủi 10 0.21 32.50 33 Xén cưa lai lót gốit*2 M.xén 0.17 27.20 II Cụm 2: thân sau 537 11 1844 34 Kê mí đáp túi sau *2 1K 18 0.38 61.20 35 Viền túi sau*2(2cạnh) M.viền 0.19 30.60 36 Viền đáp túi sau*2 M.viền 0.19 30.60 M.viền 39 0.82 132.60 Viền Thân sau*2(chữa 37 lai+lưng+đáy-mtđ-bt) 38 Bọc viền đáy sau*2 1K 25 0.53 85.00 39 Ủi dãn bọc viền đáy Ủi 0.15 22.75 40 May pen sau*2 1K 21 0.44 71.40 Ủi 21 0.44 68.25 M.xả túi 49 1.03 173.95 Ủi 35 0.74 113.75 1K 36 0.76 135.00 Ủi bạt pen sau*2+ép keo 41 miệng túi sau*2 42 Xả cơi túi sau*2(TĐ-xả dao gốc) Ủi định hình túi sau+chỉnh 43 sửa form+âp+lộn*2 Chốt lưỡi gà túi sau*2(ko 44 lộn, tém chỉ) May cơi túi sau+ chốt định 45 vị khuy túi sau*2 1K 25 0.53 85.00 46 May lộn bao túi sau*2(máy vs) 1K 46 0.97 156.40 Mí cạnh túi sau*2(túi 47 viền, gấp lót) 1K 39 0.82 138.45 48 Diễu bao túi sau*2 1K 39 0.82 138.45 58.50 Ủi dãn bao túi+miệng 49 túi+chỉnh pen sau*2 Ủi 18 0.38 1K 53 1.12 180.20 M.bọ 16 0.34 54.40 Thợ phụ 0.15 22.75 1K 25 0.53 85.00 479 10 1623 Gắn nhãn vào lót túi 50 sau*2(4cạnh- nhãn lớn) 51 Bọ túi sau*4 52 Lấy dấu túi sau*2 Chốt túi sau*2+ chốt miệng 53 III 54 túi*1 Cụm 3: Thân trước+Sườn giàng Viền thân trước M.viền 67 1.41 227.80 M.viền 18 0.38 61.20 Rulô 39 0.82 138.45 1K 18 0.38 61.20 Ủi 11 0.23 35.75 1K 28 0.59 99.40 Ủi 0.17 26.00 1K 60 1.27 204.00 Thợ phụ 12 0.25 39.00 Viền đáy trung tâm+cặp 55 lót*2 56 Mở miệng túi trước+bấm*2 Mí ly cạnh miệng 57 túi*2 58 Ủi gấp miệng túi*2 59 Diễu miệng túi trước*2 60 Ủi dãn miệng túi *2 Chốt định vị túi trước+căng 61 túi*2+lượt lót gối 62 Lấy dấu túi trước*4(đặt mẫu) May sườn*2(móc xích)+có 63 lót M.m.xích 78 1.65 265.20 64 May giàng*2(móc xích)+lot M.m.xích 48 1.01 163.20 65 Ủi rẽ sườn+rập+gôm*2 Ủi +Rậ̣p 39 0.82 126.75 66 Ủi rẽ giàng+Rập*2 Ủi +Rậ̣p 32 0.68 104.00 67 Viền lại M.viền 21 0.44 71.40 IV Cụm 4: Lắp ráp 433 1512 May lượt dây kéo vào 68 maget trái(2K) 71.40 2K 21 0.44 69 May paget phải vào maget trái 1K 11 0.23 37.40 May đoạn đáy trước(2đg, 70 ôm quần canh ngã tư) 1K 30 0.63 102.00 71 May paget trái+mí(ơm quần) 1K 30 0.63 102.00 72 May lộn paget phải 1K 14 0.30 47.60 73 Mí kẹp túi hông*2 1K 32 0.68 108.80 74 Chốt cạnh lưng trên*2 1K 0.19 30.60 Luồn+ chốt đoạn túi 75 lại*2 1K 25 0.53 85.00 76 Tra lưng 1K 74 1.56 277.50 77 Cắt dựng đóng móc*2 Thợ phụ 0.08 13.00 78 Đóng móc đầu lưng*1 M.đmốc 32 0.68 108.80 79 Gối đầu lưng+ kê mí đầu lưng 1K 46 0.97 163.30 Thợ phụ 0.13 19.50 Cắt đầu dây kéo+lộn đầu 80 lưnh Ủi bạt+gấp lưng+2 đầu 81 lưng+gấp paget phải Ủi 39 0.82 126.75 82 Diễu to paget trái 1K 28 0.59 105.00 83 Vắt lai 1K 32 0.68 113.60 V Cụm 5: Lắp ráp TP 465 10 1571 84 May đáy sau(ko qua đáy) M.m.xích 39 0.82 132.60 85 Lột keo lưng Thợ phụ 0.15 22.75 86 Xén lưng lót+keo Thợ phụ 0.19 29.25 Ủi rẽ đáy trước sau+gấp lưng sau+dãn túi 87 hông+chỉnh sửa túi trước*2 Ủi 32 0.68 104.00 88 Mí kẹp paget phải lên lưng 1K 32 0.68 113.60 1K 18 0.38 61.20 Ủi 0.15 23.80 1K 17 0.36 57.80 Gấp+diễu đuôi paget*2+cắt 89 đuôi paget 90 Ủi paget trái+phải 91 Gấp chốt lưng sau*3 92 Chăn chân passant *6 M.chốt 26 0.55 88.40 M.chốt 10 0.21 34.00 Chăn passant lưng 94 sau*2(dính dựng lưnh-csl) 95 Bọ túi trước*4 M.bọ 16 0.34 54.40 96 Bọ paget*2+đáy M.bọ 12 0.25 40.80 97 Vắt lưng M.vắt 32 0.68 113.60 M.bọ 30 0.63 102.00 Bọ passannt cạnh 98 trên*6*8(CSL) 99 Đính điểm lưng*12+cắt M.đ điểm 60 1.27 204.00 100 Lấy dấu khuy*2 Thợ phụ 0.06 9.75 M.khuy 21 0.44 71.40 M.bọ 17 0.36 57.80 Khuy đầu lưng+paget 101 phải+túi sau*3 102 Bọ khuy*3+cắt 103 Cắt đầu dây passant*6 Thợ phụ 16 0.34 52.00 104 Tẩy hàng(màu trắng) Thợ phụ 0.11 16.25 105 Cắt chỉ+gờ căng túi Thợ phụ 56 1.18 182.00 2370 50 8087 Tổng ... Chương 2: Thực trạng tạo động lực thúc đẩy nhân viên Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy nhân viên Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng 3 Tổng quan tài liệu... 29 1.3.2 Nhóm nhân tố thuộc tổ chức 30 1.3.3 Nhóm nhân tố thuộc cá nhân người lao động 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG ... tích thực trạng công tác tạo động lực thúc đẩy người lao động Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao động lực thúc đẩy người lao động Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo động lực thúc đẩy nhân viên tại công ty cổ phần vinatex đà nẵng , Tạo động lực thúc đẩy nhân viên tại công ty cổ phần vinatex đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn