Quản lý nhà nước về sử dụng đất rừng trên địa bàn huyện bắc trà my, tỉnh quảng nam

130 36 0
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HOÀNG VY TIN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ SỬ DỤNG ĐẤT RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẮC TRÀ MY, TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NINH THỊ THU THỦY Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn hoàn toàn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Hồng Vy Tin MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học đề tài Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ SỬ DỤNG ĐẤT RỪNG 1.1 KHÁI QUÁT VỀ SỬ DỤNG ĐẤT RỪNG VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ SỬ DỤNG ĐẤT RỪNG 1.1.1 Khái niệm, vai trò đất rừng 1.1.2 Sử dụng đất rừng 1.1.3 Khái niệm quản lý Nhà nước sử dụng đất rừng 11 1.1.4 Đặc điểm sử dụng đất rừng ảnh hưởng đến công tác quản lý Nhà nước sử dụng đất rừng 11 1.1.5 Ý nghĩa, mục đích, vai trò quản lý Nhà nước sử dụng đất rừng 12 1.2 NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ SỬ DỤNG ĐẤT RỪNG 14 1.2.1 Ban hành văn quy phạm pháp luật quản lý Nhà nước sử dụng đất rừng tổ chức thực văn 14 1.2.2 Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất rừng 16 1.2.3 Giao đất, giao rừng 17 1.2.4 Đăng ký, lập quản lý sổ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng 19 1.2.5 Kiểm tra, tra việc chấp hành luật pháp, sách sử dụng đất rừng 19 1.2.6 Giải tranh chấp đất rừng; giải khiếu nại, tố cáo vi phạm việc quản lý sử dụng đất rừng 21 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ SỬ DỤNG ĐẤT RỪNG 23 1.3.1 Điều kiện tự nhiên 23 1.3.2 Điều kiện kinh tế - xã hội địa phương 26 1.3.3 Các sách Nhà nước 26 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ SỬ DỤNG ĐẤT RỪNG TẠI HUYỆN BẮC TRÀ MY 28 2.1 ĐẶC ĐIỂM VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÌNH HÌNH KT-XH CỦA HUYỆN BẮC TRÀ MY 28 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 28 2.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội 30 2.1.3 Hiện trạng sử dụng đất, cấu loại đất, tiềm đất đai 37 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ SỬ DỤNG ĐẤT RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẮC TRÀ MY 40 2.2.1 Tổ chức máy quản lý Nhà nước đất đai 40 2.2.2 Công tác ban hành văn qui phạm pháp luật sử dụng đất rừng tổ chức thực văn 41 2.2.3 Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất rừng 46 2.2.4 Giao đất, giao rừng 58 2.2.5 Công tác đăng ký, lập quản lý sổ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng 74 2.2.6 Kiểm tra, tra việc chấp hành luật pháp, sách sử dụng đất rừng 80 2.2.7 Giải tranh chấp đất rừng; giải khiếu nại, tố cáo vi phạm việc quản lý sử dụng đất rừng 84 2.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ SỬ DỤNG ĐẤT RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẮC TRÀ MY 85 2.3.1 Những kết đạt 85 2.3.2 Những tồn tại, hạn chế công tác quản lý Nhà nước sử dụng đất rừng địa bàn huyện Bắc Trà My 90 2.3.3 Nguyên nhân tồn 90 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ SỬ DỤNG ĐẤT RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẮC TRÀ MY 94 3.1 QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ SỬ DỤNG ĐẤT RỪNG TẠI HUYỆN BẮC TRÀ MY 94 3.1.1 Phương hướng, mục tiêu 94 3.1.2 Quan điểm quản lý Nhà nước sử dụng đất rừng giai đoạn 20 năm đến 94 3.1.3 Định hướng 95 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ SỬ DỤNG ĐẤT RỪNG 95 3.2.1 Hồn thiện cơng tác ban hành văn qui phạm pháp luật quản lý sử dụng đất rừng tổ chức thực văn 95 3.2.2 Hồn thiện cơng tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất rừng 97 3.2.3 Hoàn thiện việc giao đất, giao rừng 99 3.2.4 Hồn thiện cơng tác đăng ký, lập quản lý sổ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng 103 3.2.5 Hồn thiện cơng tác kiểm tra, tra việc chấp hành luật pháp sách sử dụng đất rừng 103 3.2.6 Giải tốt tranh chấp, khiếu nại đôi với tuyên truyền giáo dục pháp luật 105 3.2.7 Tổ chức máy đào tạo đội ngũ cán đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước đất rừng 106 KẾT LUẬN 109 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT QLSD Quản lý sử dụng GCNQSD Giấy chứng nhận quyền sử dụng UBND Ủy ban nhân dân TN&MT Tài nguyên Môi trường NNP Đất nông nghiệp PNN Đất phi nơng nghiệp RPH Rừng phòng hộ RĐD Rừng đặc dụng RSX Rừng sản xuất NTTS Nuôi trồng thủy sản CSD Chưa sử dụng BCĐ Ban đạo NLN Nông lâm nghiệp TTCN Tiểu thủ công nghiệp KTV Kinh tế vườn KTTT Kinh tế trang trại TĐC Tái định cư TTHC Thủ tục hành VBQPPL Văn quy phạm pháp luật DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang Bảng 1.1 Ảnh hưởng lượng mưa đến xói mòn đất 24 Bảng 1.2 Ảnh hưởng độ dốc 25 Bảng 1.3 Ảnh hưởng chiều dài sườn dốc 25 Bảng 2.1 Giá trị sản xuất, cấu ngành huyện 30 Bảng 2.2 Hiện trạng tổng quỹ đất 37 Bảng 2.3 Tổ chức cán ngành Tài nguyên - Môi trường Bắc 41 Trà My Bảng 2.4 Số lượng văn ban hành từ năm 2003 – 2013 43 Bảng 2.5 Phân bổ diện tích loại đất rừng 2011 - 2015 49 Bảng 2.6 Kết thực phân bổ đất rừng so với kế hoạch 51 Bảng 2.7 Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất rừng 2011 - 2015 53 Bảng 2.8 Kết thực chuyển mục đích sử dụng so với kế 54 hoạch Bảng 2.9 Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 2011 - 2015 55 Bảng 2.10 Kết thực so với kế hoạch 56 Bảng 2.11 Kết giao đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân 65 huyện Bắc Trà My 2003 – 2013 Bảng 2.12 Kết giao đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân 66 so với tiêu kế hoạch từ 2003 - 2013 Bảng 2.13 Kết giao đất cộng đồng dân cư huyện Bắc Trà My 70 2004 - 2005 Bảng 2.14 Kết giao đất lâm nghiệp cho cộng đồng làng so với kế hoạch 71 Bảng 2.15 Tổng hợp vụ tranh chấp đất rừng 2003 - 2013 84 Bảng 2.16 Hiện trạng sử dụng đất rừng năm 2013 85 Bảng 2.17 Độ che phủ rừng từ năm 2003 - 2013 87 Bảng 2.18 Số lượng hạng mục xây dựng từ năm 2003 92 đến năm 2013 Bảng 2.19 Các hạng mục dự kiến nâng cấp, xây dựng năm 2014 92 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tài nguyên đất, tài nguyên rừng nguồn tài nguyên quan trọng người sống trái đất Việc sử dụng tài nguyên đất, tài nguyên rừng hợp lý có hiệu bảo vệ lâu bền vấn đề quan tâm hàng đầu quốc gia Khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên đất, tài nguyên rừng mục tiêu chiến lược sản xuất nông lâm nghiệp Nước ta có tổng diện tích đất tự nhiên 33,09 triệu ha, rừng chiếm 13,5 triệu ha, đạt tỷ lệ che phủ 40,7% Do việc quản lý sử dụng chưa bền vững nhu cầu lớn khai hoang đất rừng lâm khoáng sản cho phát triển kinh tế - xã hội nên diện tích chất lượng rừng nhiều năm trước bị suy giảm liên tục Theo tài liệu có được, năm 1943 Việt Nam có 14,3 triệu rừng, độ che phủ 43%, đến năm 1990 9,18 triệu ha, độ che phủ rừng 27,2%; thời kỳ 1980 - 1990, bình quân năm 100 nghìn rừng bị Nhưng từ 1990 trở lại đây, diện tích rừng tăng liên tục nhờ trồng rừng phục hồi rừng tự nhiên (trừ vùng Tây Nguyên Đơng Nam Bộ diện tích rừng có chiều hướng giảm), đến năm 2003 độ che phủ rừng 35,8%, năm 2013 40,8% nhiên chất lượng rừng thấp Đặc biệt vùng miền núi, tình trạng khai thác rừng bừa bãi, phá đốt rừng làm nương rẫy, du canh du cư nguyên nhân làm trạng thái rừng Một phận dân cư chưa có ý thức, chưa thật làm chủ mảnh đất, mảnh rừng họ sử dụng, điều không khai thác nguồn lực tiềm vốn để phát triển kinh tế, xã hội mà họ ngun nhân làm cạn kiệt tài ngun rừng Trước tình hình Đảng Nhà nước ta ban hành nhiều chủ trương, sách lớn nhằm bảo vệ phát triển vốn rừng đất rừng có, thúc đẩy q trình quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên rừng bền vững góp phần 107 hồn thiện cán địa cấp xã theo tinh thần Nghị định 09/CP Chính phủ định suất cán xã phường hoàn toàn phù hợp với nhu cầu quản lý Nhà nước đất đai Chính mơ hình tổ chức hợp lý giúp cho công tác quản lý đất đai vào nề nếp thời gian qua Dù có thực tinh giản máy, bố trí lại cán cơng chức hệ thống tổ chức phải trì lâu dài để phục vụ nhu cầu quản lý Phải tăng cường củng cố tổ chức máy huyện với phòng ban chun mơn gọn nhẹ, điều hành có hiệu lực Đặc biệt, tăng cường phận tra, kiểm tra đủ mạnh để giải kịp thời, pháp luật tranh chấp, ngăn chặn hành vi khai thác sử dụng đất trái phép Thực nghiêm túc cương xử phạt hành vi vi phạm hành quản lý sử dụng đất rừng địa bàn huyện Đào tạo đội ngũ cán : Với đội ngũ cán gồm11 người huyện, người xã, 26 người thị trấn lực lượng khiêm tốn để quản lý gần 40.000 đất rừng Vấn đề tiếp tục bồi dưỡng để cao trình độ, bổ sung kiến thức toàn diện cho đội ngũ cán nhằm đáp ứng yêu cầu ngày cao công tác quản lý sử dụng đất rừng Chú trọng xây dựng thực chiến lược đào tạo nâng cao lực cho cán lâm nghiệp cấp, đặc biệt cấp xã vùng sâu, vùng xa thông qua đào tạo chỗ, ngắn hạn, ưu tiên theo chuyên đề; bước nâng cao lực tự xây dựng, thực giám sát kế hoạch bảo vệ phát triển rừng Tổ chức nhiều lớp đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ quản lý bảo vệ rừng (theo Quyết định 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/12/2012 Thủ tướng Chính phủ ban hành số sách tăng cường cơng tác bảo vệ rừng) cho cán lâm nghiệp huyện, xã Đặc biệt cơng tác quản lý sử dụng đất rừng có liên quan trực tiếp đến 108 lợi ích kinh tế nghĩa vụ tài Cho nên ngồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật cán địa cần phải rèn luyện đạo đức, phẩm chất, tư cách tác phong để vượt qua cám dỗ vật chất, khắc phục khó khăn, thiếu thốn sống công tác hàng ngày, thực nhiệm vụ không với tinh thần trách nhiệm cao mà với tình cảm sáng, yêu nghề, gắn bó bền chặt với cơng việc đào tạo Trong giai đoạn nay, công tác đào tạo bồi dưỡng cán phải hướng vào việc khắc phục kịp thời hẩng hụt trình độ chun mơn, hạn chế lực quản lý, bổ sung kịp thời kiến thức quản lý Nhà nước, thỏa mãn yêu cầu chức danh tiêu chuẩn cán Để theo kịp tiến kỹ thuật công nghệ, đội ngũ cán huyện, xã, thị trấn cần cao kỹ tin học, sử dụng thành thạo chương trình phần mềm chuyên ngành đại hệ thống thiết bị điện tử để hỗ trợ cho việc lập hồ sơ địa chính, đo đạc, xác định ranh giới rừng đất rừng thực địa xác Đồng thời lựa chọn đạo tạo đội ngũ cán trẻ có trình độ đại học đại học, có trình độ ngoại ngữ để giao tiếp, làm việc với chuyên gia nhà đầu tư nước để theo kịp tiến độ hội nhập thu hút nhiều vốn đầu tư nước vào lĩnh vực trồng bảo vệ rừng 109 KẾT LUẬN Qua phân tích tình hình quản lý Nhà nước sử dụng đất rừng địa bàn huyện Bắc Trà My đề tài rút số kết luận sau: Trong thời gian qua, việc thực theo kế hoạch sử dụng đất huyện Bắc Trà My phần làm ổn định tình hình quản lý Nhà nước sử dụng đất rừng địa bàn huyện, đồng thời đem lại hiệu trình sử dụng đất, tiết kiệm quỹ đất Thơng qua sách giao khốn rừng, đất rừng cho người dân hưởng lợi từ sản phẩm từ rừng theo Quyết định 178 Chính phủ; mơ hình sản xuất kết hợp với quản lý, bảo vệ rừng có hiệu quả; đầu tư cơng trình phúc lợi xã hội cầu, đường, trường học, trạm xá …đã kích thích người dân tham gia trồng rừng quản lý, bảo vệ rừng; góp phần quan trọng vào việc ngăn chặn nạn phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác, vận chuyển lâm, khoáng sản trái phép; bước đưa công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng vào nếp Bên cạnh đó, huyện khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư trồng bảo vệ rừng, giải cho hộ nghèo vay vốn ưu đãi để trồng rừng, tạo công ăn việc làm, bước cải thiện nâng cao thu nhập cho người Đại đa số người dân (đồng bào dân tộc thiểu số) sống đất rừng, gần rừng gặp nhiều khó khăn, thu nhập từ rừng chưa cao, tình trạng đất rừng bị xâm lấn để làm nương rẫy; số nơi rừng bị chặt phá, khai thác trái phép sử dụng khơng theo quy hoạch gây khó khăn cho cơng tác quản lý thực sách nông lâm nghiệp Về hiệu sau giao, cho thuê, giao khoán rừng đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân cộng đồng: Cơng tác giao, cho thuê, giao khoán rừng đất lâm nghiệp góp phần tạo chuyển biến lĩnh 110 vực lâm nghiệp, làm cho rừng có chủ thực sự, hộ gia đình, cá nhân ý thức vai trò làm chủ diện tích đất lâm nghiệp giao thấy lợi ích kinh tế từ rừng nên đầu tư lao động, tiền vốn vào trồng rừng, khoanh nuôi bảo vệ rừng; nhiều hộ gia đình bước đầu có thu nhập cao, ổn định từ nghề rừng (chủ yếu trồng keo); chủ rừng sau nhận đất lâm nghiệp tổ chức khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình, cá nhân, lực lượng vũ trang đóng quân địa bàn quản lý, bảo vệ rừng Tuy nhiên, công tác bảo vệ, phát triển rừng địa bàn vấn đề đặt cho cấp, ngành, địa phương huyện phải giải quyết: Cơng tác khốn bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh phục hồi rừng, trồng rừng chương trình, dự án dàn trải, phân tán, chưa tạo diện tích rừng tập trung lớn, có chất lượng cao Độ che phủ rừng tăng lên chất lượng rừng thấp, loài quý hiếm, động vật rừng hoang dã ngày cạn kiệt Công tác tuyên truyền chưa thường xuyên rộng rãi, chưa thực nâng cao nhận thức cho người dân việc tham gia bảo vệ rừng Đội ngũ cán ngành lâm nghiệp mỏng, lực chun mơn hạn chế; tổ chức hoạt động Ban quản lý rừng phòng hộ chưa tương xứng với đòi hỏi nhiệm vụ phát triển rừng địa phương Một số cấp ủy, quyền chưa thực quan tâm lãnh đạo, đạo tổ chức phong trào quản lý bảo vệ phát triển rừng Ý thức quản lý, bảo vệ phát triển rừng phận nhỏ dân cư nên xảy tượng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm đặc sản trái phép Việc chuyển giao kỹ thuật, giống mới, áp dụng phương pháp canh tác bền vững đất dốc chưa quan tâm đầu tư, ứng dụng Tình trạng lấn chiếm đất rừng, khai thác, vận chuyển lâm, khống sản trái phép diễn biến phức tạp Việc giao rừng, cho thuê rừng, giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng điều cần thiết mang tính hiệu cao, cần đẩy 111 mạnh thời gian tới, nhiên vấn đề đặt phải có phương thức quản lý thật chặt chẽ, cần đánh giá trạng rừng, có sách, chế cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng giao quản lý, đồng thời có ràng buộc nghĩa vụ thật hợp lý công tác quản lý bảo vệ rừng có hiệu cao DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Huỳnh Tấn Anh (2006), Thực trạng giải pháp quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp Lâm trường Thuận An - huyện ĐăkSong, tỉnh ĐăkNông năm 2006 [2] Ban quản lý dự án WB3 huyện Bắc Trà My (2014), Báo cáo kết thực Dự án phát triển ngành Lâm nghiệp giai đoạn 2005 - 2013 huyện Bắc Trà My [3] PGS.TS Bùi Quang Bình (2010), Giáo trình Kinh tế phát triển, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, Hà Nội [4] Chính phủ (2015), Chiến lược Phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020 [5] TS Đỗ Thị Hải Hà (2010), Giáo trình Quản lý nhà nước kinh tế, NXB Trường Đại học Kinh tế quốc dân [6] Luật bảo vệ phát triển rừng năm 2004, Luật đất đai năm 1993 [7] GS.TS Trần Văn Mão biên dịch nghiên cứu Tác giả người Trung Quốc Shen Guofang, Nghiên cứu “Khoa học trồng chăm sóc rừng” (2001) [8] TS Đặng Văn Minh chủ biên (2006), Giáo trình Đất lâm nghiệp [9] Nghị định 163/NĐ-CP ngày 16/11/1999 việc giao đất, cho thuê đất rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp [10] Quyết định 327/CT số chủ trương, sách sử dụng đất trống, đồi núi trọc [11] Quyết định 178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 quyền hưởng lợi nghĩa vụ hộ gia đình, cá nhân giao, thuê, nhận khoán rừng đất rừng [12] Quyết định số 202/TTg ngày 02/05/1994 việc khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng trồng rừng [13] Quyết định số 202/TTg ngày 02/05/1994 việc khốn bảo vệ rừng, khoanh ni tái sinh rừng trồng rừng [14] Quyết định số 184/HĐBT ngày 6/11/1982 Hội đồng trưởng đẩy mạng giao đất, giao rừng, xây dựng rừng tổ chức kinh doanh theo phương thức Nông - Lâm kết hợp [15] TS Nguyễn Khắc Thái Sơn (2007), Giáo trình Quản lý nhà nước đất đai Trường ĐH Nông Lâm, ĐH Thái Nguyên, NXB Nơng nghiệp Hà Nội [16] GS TS Đỗ Hồng Tồn (2011), Giáo trình Quản lý nhà nước kinh tế, NXB Lao động - Xã hội [17] UBND tỉnh Quảng Nam, Thơng báo Kết luận đồng chí Lê Minh Ánh – Phó chủ tịch UBND tỉnh họp bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ giao đất lâm nghiệp cho cộng đông làng, 2004 [18] UBND huyện Bắc Trà My, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 – 2015 PHỤ LỤC 1: DANH MỤC VĂN BẢN QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẮC TRÀ MY ĐƯỢC BAN HÀNH 2003 - 2013 Quyết định số 492/QĐ-UB ngày 17/12/2003 việc phê duyệt Phương án giao đất lâm nghiệp thí điểm cho nhóm hộ thơn xã Trà Giác huyện Bắc Trà My Quyết định số 240 - 245/QĐ-UBND ngày 13/8/2004 giao đất, giao rừng cộng đồng làng xã Trà Dương; Quyết định số 358 - 364/QĐ-UBND ngày 07/9/2004 giao đất, giao rừng cộng đồng làng xã Trà Kót; Quyết định số 47, 49 - 55/QĐ-UBND ngày 21/01/2005 giao đất, giao rừng cộng đồng làng xã Trà Giác; Quyết định số 2461 - 2464/QĐ-UBND ngày 30/11/2005 giao đất, giao rừng cộng đồng làng xã Trà Nú; Quyết định số 2456, 2457/QĐ-UBND ngày 30/11/2005 giao đất, giao rừng cộng đồng làng xã Trà Giáp; Quyết định số 2458 - 2460/QĐ-UBND ngày 30/11/2005 giao đất, giao rừng cộng đồng làng xã Trà Đốc Công văn số 212/UBND-VP ngày 20/9/2005 UBND huyện việc chấn chỉnh lại công tác giao đất lâm nghiệp địa bàn huyện Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 03/10/2006 UBND huyện việc thành lập tổ cơng tác để thực việc rà sốt đất lâm nghiệp địa bàn huyện Công văn số 16/UBND-VP ngày 08/01/2007 UBND huyện việc tham gia đoàn nghiệm thu phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại năm 2006 Công văn số 18/UBND-VP ngày 10/01/2007 UBND huyện việc nghiêm cấm việc khai thác khoáng sản trái phép tăng cường quản lý khoáng sản địa bàn huyện Công văn số 06/BTHDA ngày 01/3/2007 Ban thực Dự án WB3 huyện việc phối hợp nghiệm thu trồng chăm sóc rừng Dự án phát triển ngành lâm nghiệp WB3 Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 06/4/2007 việc thành lập Tổ công tác điều tra quy hoạch loại rừng Công văn số 135/UBND-VP ngày 11/4/2007 UBND huyện việc kiểm tra thực địa tham mưu UBND huyện giao đất lâm nghiệp sản xuất số nhóm hộ dân xã Trà Dương Công văn số 305/UBND-VP ngày 27/7/2007 UBND huyện việc thống cho chủ trương khảo sát chi tiết đất trồng rừng huyện Bắc Trà My Thông báo số 96/TB-UBND ngày 06/8/2007 UBND huyện kết luận đồng chí Đặng Phong – PCT UBND huyện họp bàn biện pháp giải vướng mắc việc cấp Giấy CNQSD đất lâm nghiệp liên quan đến ranh giới 364 Công văn số 386/UBND-TNMT ngày 13/9/2007 UBND huyện việc nghiêm cấm phát dọn đất rừng trái phép xã, thị trấn triển khai dự án đo đạc đồ địa 1/10.000 Cơng văn số 69/UBND-VP ngày 20/02/2008 UBND huyện việc tăng cường quản lý khoáng sản, vật liệu nổ địa bàn huyện Công văn số 80/UBND-TCKH ngày 25/02/2008 UBND huyện việc tăng cường công tác quản lý đất đai, nhà khu tái định cư cơng trình thủy điện Sông Tranh Thông báo số 71/TB-UBND ngày 03/3/2008 UBND huyện Thơng báo kết luận đồng chí Đặng Phong – PCT UBND huyện họp bàn cơng tác quản lý tài ngun lâm khống sản năm 2008 Công văn số 333/UBND-VP ngày 01/7/2008 UBND huyện việc khảo sát, lập thủ tục đầu tư trồng rừng nguyên liệu Công văn số 419/UBND-VP ngày 11/8/2008 UBND huyện việc tăng cường quản lý công tác khống sản địa bàn huyện Cơng văn số 438/UBND-VP ngày 18/8/2008 UBND huyện việc tăng cường công tác quản lý đất đai, bảo vệ rừng Công văn số 499/UBND-VP ngày 19/9/2008 UBND huyện việc phối hợp hỗ trợ khảo sát lập dự án trồng rừng công nghệ cao Công văn số 187/BND-VP ngày 07/4/2009 UBND huyện việc đạo đẩy nhanh tiến độ thực Dự án thành lập đồ địa tỷ lệ 1/10/000 Công văn số 21/UBND-VP ngày 12/01/2010 UBND huyện việc rà soát quỹ đất tiến độ cấp Giấy CNQSD đất để thực Dự án phát triển ngành lâm nghiệp Công văn số 02/CV-HKL ngày 21/01/2010 Hạt Kiểm lâm huyện việc kiểm tra, xác nhận hồ sơ giao đất lâm nghiệp theo Dự án 1/10.000 Công văn số 50/UBND-VP ngày 24/01/2011 UBND huyện Bắc Trà My việc thống chủ trương khảo sát, lập dự án trồng cao su Quyết định số 2602/QĐ-DALN-KHKT ngày 23/02/2011 BQL Dự án Lâm nghiệp TW việc phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2011 Dự án phát triển ngành lâm nghiệp WB3 Công văn số 28/BQL-WB3 ngày 23/02/2011 Ban Quản lý Dự án phát triển ngành Lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam, V/v lập Phương án kỹ thuật dự tốn kinh phí đo đạc, giao đất cấp Giấy chứng nhận QSD đất năm 2011 Dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp tỉnh Công văn số 180/UBND-VP ngày 14/3/2011 UBND huyện Bắc Trà My việc đẩy nhanh thực Dự án phát triển ngành lâm nghiệp Cơng văn số 36/CV-VPĐK ngày 08/8/2011 Văn phòng đăng ký QSD đất việc triển khai công tác đo đạc đất lâm nghiệp theo dự án WB3 năm 2011 Cơng văn số 41/CV-VPĐK ngày 19/10/2011 Văn phòng đăng ký QSD đất việc đề nghị xác nhận diện tích đo đạc, giao đất khơng cấp giấy CNQSD đất lâm nghiệp theo Dự án WB3 năm 2010 Cơng văn số 42/CV-VPĐK ngày 20/10/2011 Văn phòng đăng ký QSD đất việc đẩy nhanh tiến độ giao đất cấp giấy CNQSD đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân tham gia Dự án WB3 năm 2011 Công văn số 43/CV-VPĐK ngày 24/10/2011 Văn phòng đăng ký QSD đất việc xác định trạng thái rừng để lập hồ sơ giao đất lâm nghiệp theo Dự án WB3 năm 2011 Công văn số 59/UBND-VP ngày 01/02/2012 UBND huyện Bắc Trà My việc truy quét tình trạng khai thác lâm sản khoáng sản trái phép địa bàn xã Trà Ka Công văn số 240/UBND-VP ngày 27/3/2012 UBND huyện Bắc Trà My việc tăng cường quản lý, kiểm tra, truy quét khai thác khoáng sản trái phép xã Công văn số 471/UBND-NN ngày 22/5/2012 UBND huyện Bắc Trà My việc khẩn trương lập phương án kỹ thuật dự tốn kinh phí đo đạc, giao đất cấp Giấy CNQSD đất năm 2012 dự án phát triển ngành lâm nghiệp Công văn số 549/UBND-NN ngày 11/6/2012 UBND huyện Bắc Trà My việc triển khai chuẩn bị điều kiện cần thiết để tiến hành cao su tiểu điền năm 2012 Công văn số 30/UBND-VP ngày 09/01/2013 UBND huyện Bắc Trà My việc báo cáo trạng sử dụng đất có nguồn gốc từ Lâm trường Quốc doanh địa bàn huyện Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 18/3/2013 giao tiêu cấp giấy chứng nhận cho xã thực Công văn số 71/UBND-NN ngày 21//01/2013 UBND huyện Bắc Trà My việc thành lập Tổ công tác kiểm tra, xác định diện tích đất lâm nghiệp có khả phát triển sản xuất nông nghiệp khu tái định cư Thủy điện địa bàn huyện Thông báo số 60/TB-UBND ngày 26/3/2013 UBND huyện Bắc Trà My việc Thơng báo kết luận đồng chí Trần Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hội nghị tổng kết đánh giá kết công tác quản lý bảo vệ rừng hoạt động Đội kiểm tra lâm sản liên ngành huyện năm 2012 nhiệm vụ năm 2013 Công văn số 320/UBND-KL ngày 02/4/2013 UBND huyện việc thực xếp, bố trí lại Đội kiểm tra, kiểm sốt lâm sản liên ngành Công văn số 357/UBND-VP ngày 11/4/2013 UBND huyện Bắc Trà My việc tham mưu xây dựng phương án kiểm tra, truy quét quản lý lâm khoáng sản địa bàn huyện Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 18/4/2013 UBND huyện việc phê duyệt phương án hoạt động Đội kiểm tra, kiểm soát lâm sản liên ngành huyện Bắc Trà My Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 17/4/2013 UBND huyện việc củng cố, kiện tồn Đội kiểm tra, kiểm sốt lâm sản liên ngành huyện Bắc Trà My Công văn số 533/UBND-VP ngày 27/5/2013 UBND huyện Bắc Trà My việc tăng cường cơng tác quản lý hoạt động khống sản bảo vệ rừng địa bàn huyện Công văn số 81/BQL-WB3 ngày 25/3/2013 Ban Quản lý Dự án phát triển ngành Lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam, V/v lập Phương án kỹ thuật dự tốn kinh phí đo đạc, giao đất cấp Giấy chứng nhận QSD đất năm 2013 Dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp tỉnh Quyết định số 1879/QĐ-UBND ngày 19/6/2013 UBND huyện Bắc Trà My việc thành lập Ban đạo thực kế hoạch bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2013-2020 Công văn số 905/UBND-VP ngày 09/8/2013 UBND huyện Bắc Trà My việc kiểm tra, đề xuất biện pháp xử lý trường hợp phá rừng trái phép để trồng cao su xã Trà Nú Công văn số 45/CV-VPĐK ngày 09/7/2013 Văn phòng đăng ký QSD đất việc triển khai đo đạc, cấp Giấy CNQSD đất theo Dự án WB3 xã, thị trấn địa bàn huyện Bắc Trà My Quyết định số 3093/QĐ-UBND ngày 08/11/2013 UBND huyện Bắc Trà My việc thành lập Tổ công tác kiểm tra, xác định trạng thái rừng để cấp Giấy CNQSD đất tham gia thực Dự án WB3 địa bàn huyện Bắc Trà My Công văn số 961/UBND-VP ngày 20/8/2013 UBND huyện Bắc Trà My việc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực đo đạc, cấp Giấy CNQSD đất thiết kế trồng rừng theo lô 2013 Thông báo số 185/TB-UBND ngày 23/8/2013 UBND huyện Bắc Trà My kết luận đồng chí Nguyễn Nhuần – PCT thường trực UBND huyện họp đánh giá công tác quản lý, bảo vệ rừng tháng đầu năm Công văn số 995/UBND-NN ngày 29/8/2013 UBND huyện Bắc Trà My việc quản lý tình hình phát triển trồng cao su địa bàn huyện STT Diện tích Số giấy (ha) 2003 Xã Trà Giang 94.2448 94.2448 Xã Trà Nú 0 Xã Trà Kot 63 63 Xã Trà Dương 108.7764 108.776 Xã Trà Đông 54.7316 54.7316 Thị Trấn Trà My 57.6460 57.6460 Xã Trà Tân 10.3056 10.3056 Xã Trà Đốc 25.7903 25.7903 Tổng Cộng 414.4947 414.495 Tổng CộngDiện tích ( ha) Số giấy 2003-2013 2152.7201 616 Tên xã, thị trấn PHỤ LỤC 2: TỔNG HỢP CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO NHU CẦU TỪ NĂM 2003 ĐẾN 2013 Diện tích Diện tích Số hộ Số giấy Số hộ Diện tích( ha) Số giấy Số hộ (ha) (ha) 2004 2005 2006 94.2448 94.2448 94.2448 94.2448 94.2448 94.2448 94.2448 94.2448 0 0 0 0 63 63 63 63 63 63 63 63 108.776 108.7764 108.776 108.776 108.7764 108.776 108.776 108.7764 54.7316 54.7316 54.7316 54.7316 54.7316 54.7316 54.7316 54.7316 57.6460 57.6460 57.6460 57.6460 57.6460 57.6460 57.6460 57.6460 10.3056 10.3056 10.3056 10.3056 10.3056 10.3056 10.3056 10.3056 25.7903 25.7903 25.7903 25.7903 25.7903 25.7903 25.7903 25.7903 414.495 414.4947 414.495 414.495 414.4947 414.495 414.495 414.4947 Số hộ 508 Số giấy Số hộ 94.2448 63 108.7764 54.7316 57.6460 10.3056 25.7903 414.4947 94.2448 63 108.776 54.7316 57.6460 10.3056 25.7903 414.495 Diện tích Số giấy (ha) 2013 94.2448 94.2448 0 63 63 108.7764 108.776 54.7316 54.7316 57.6460 57.6460 10.3056 10.3056 25.7903 25.7903 414.4947 414.495 Số hộ 94.2448 63 108.776 54.7316 57.6460 10.3056 25.7903 414.495 STT Tên xã, thị trấn Diện tích ( ha) Số giấy 2005 Xã Trà Giang 187.6420 52 Xã Trà Nú 0 Xã Trà Kot 0 Xã Trà Dương 0 Xã Trà Sơn 0 Xã Trà Đông 0 Thị Trấn Trà My 0 Tổng Cộng 187.6420 52 Tổng Cộng Diện tích ( ha) Số giấy 2005-2013 3767.8599 1815 Số hộ 40 0 0 0 40 Số hộ 1679 Diện tích ( ha) Số giấy 2006 49.5313 12 85.5644 18 43.5956 10 44.7101 17 0 0 0 223.4014 57 Số hộ Diện tích ( ha) Số giấy 2007 12 88.9977 44 17 36.3230 10 69.6387 29 11 69.3148 28 134.5080 49 96.7602 57 29.6941 20 50 525.2365 234 Số hộ 41 29 25 47 47 19 215 PHỤ LỤC 3: TỔNG HỢP CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT WB3 T Ừ NĂM 2005 ĐẾN NĂM 2013 Số hộ Diện tích( ha) Số giấy Số hộ Diện tích( ha) Số giấy Số hộ Diện tích( ha) Số giấy 2009 2010 2011 32 28.89 11 11 23.90 12 12 100.32 35 19 58.07 23 23 116.46 41 39 186.53 55 57 31.76 19 19 77.59 60 55 78.92 41 40 30.27 23 23 42.11 36 35 69.86 50 41 25.53 15 14 53.22 31 31 33.82 14 19 30.34 13 13 20.60 19 16 20.75 11 23 6.77 32.43 18 16 47.26 33 231 211.63 113 110 366.31 217 204 537.46 239 Diện tích( ha) Số giấy 2008 54.05 34 38.23 20 100.48 58 70.41 50 68.67 42 23.20 19 31.72 26 386.76 249 Số hộ 33 54 41 45 14 11 25 223 Diện tích( ha) Số giấy 2012 143.38 55 91.88 33 117.42 51 96.19 50 119.74 50 28.09 19 77.38 51 674.08 309 Số hộ 53 33 51 45 42 19 41 284 Diện tích( ha) Số giấy 2013 184.15 106 117.96 35 26.98 10 101.24 59 145.82 94 25.67 20 53.52 21 655.34 345 Số hộ 94 35 10 59 84 19 21 322 PHỤ LỤC 4: SỐ TIỀN ĐƯỢC GIẢI NGÂN CỦA DỰ ÁN WB3 TT NĂM Vay vốn tín dụng (triệu đồng) Lần Lần Số tiền Số hộ Số tiền Số hộ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 511.5 1641.5 2812.65 2258 1034 1176 18 25 112 118 55 102 329.2 1055.2 1810.43 2258 1034 1176 15 15 103 113 55 102 2011 2486.175 112 2470.175 111 2012 3794.715 142 3794.715 142 2013 4211.62 161 4211.62 161 19926.16 845 18139.34 817 Tổng cộng Tổng số tiền giải ngân là: 38.398,7 tỷ/1679 hộ Lần Số tiền Số hộ 53.3 279.9 10 333.2 17 PHỤ LỤC 5: TỔNG HỢP CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP THEO DỰ ÁN 1/10.000 NĂM 2010 Diện Số tích giấy Xã Trà Giang 166 100 81 Xã Trà Nú 27 18 18 Xã Trà Kot 82 31 27 Thị Trấn Trà My 170 244 175 Xã Trà Đông 176 193 128 Xã Trà Dương 318 293 219 Xã Trà Tân 145 142 108 Xã Trà Giáp 26 15 14 Xã Trà Đốc 51 20 19 10 Xã Trà Sơn 123 164 133 Tổng Cộng 1284 1220 922 STT Tên xã, thị trấn Số hộ ... nơng thôn miền núi Ngày 21/8/2003, UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định số 3508/QĐ-UB việc phê duyệt Dự án giao đất lâm nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Nam Với định này, tỉnh huyện thực nhiều sách phân cấp,... trường, suy thối đất Xuất phát từ yêu cầu cấp bách trên, vào nghiên cứu đề tài: “ uả u r t ớc s tr tr uả Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Trên sở tìm hiểu, đánh giá thực trạng QLSD đất rừng... Bắc Trà My 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Đề tài nghiên cứu địa bàn huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam - Về thời gian: Phạm vi thời gian thu thập số liệu nghiên cứu kết công tác QLSD đất
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về sử dụng đất rừng trên địa bàn huyện bắc trà my, tỉnh quảng nam , Quản lý nhà nước về sử dụng đất rừng trên địa bàn huyện bắc trà my, tỉnh quảng nam , PHỤ LỤC 1 DANH MỤC VĂN BẢN.doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn