Hoàn thiện hoạt động thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng TMCP ngoại thương, chi nhánh đà nẵng

126 22 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ TÙNG NI HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNGTHANH TỐN QUỐC TẾ BẰNG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG, CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ TÙNG NI HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNGTHANH TỐN QUỐC TẾ BẰNG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG, CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số : 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN PHÚ THÁI Đà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu luận văn trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố công trình Tác giả Nguyễn Thị Tùng Ni MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài .3 Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ 1.1.1 Khái niệm toán quốc tế 1.1.2.Vai trò toán quốc tế 1.1.3 Khái quát phương thức tốn quốc tế chủ yếu 1.2 THANH TỐN QUỐC TẾ BẰNG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .12 1.2.1 Tổng quan phương thức tốn tín dụng chứng từ NHTM 12 1.2.2 Hoạt động tốn quốc tế phương thức tốn tín dụng chứng từ NHTM 18 1.2.3 Hoàn thiện hoạt động tốn quốc tế phương thức tín dụng chứng từ NHTM 23 KẾT LUẬN CHƯƠNG 33 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TỐN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2011 -2013 34 2.1.KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG .34 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Vietcombank Đà Nẵng 34 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức ngân hàng TMCP ngoại thương chi nhánh Đà Nẵng 35 2.1.3 Khái quát hoạt động kinh doanh Vietcombank Đà Nẵng .40 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TỐN QUỐC TẾ BẰNG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2011-2013 44 2.2.1 Các văn pháp lý áp dụng toán quốc tế phương thức tín dụng chứng từ ngân hàng Vietcombank Đà Nẵng 44 2.2.2 Chính sách tốn quốc tế phương thức tín dụng chứng từcủa Ngân hàng Vietcombank Đà Nẵng 45 2.2.3 Thực toán quốc tế phương thức tín dụng chứng từ VCB Đà Nẵng 48 2.2.4 Các biện pháp Vietcombank Đà Nẵng thực thi để tăng cường hoạt động tốn quốc tế phương thức tín dụng chứng từ 57 2.2.5 Kết hoạt động toán quốc tế phương thức tín dụng chứng từ Vietcombank Đà Nẵng 58 2.2.6 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến kết hoạt động tốn tín dụng chứng từ chi nhánh .79 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 83 2.3.1 Những kết đạt 83 2.3.2 Những hạn chế 84 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 85 KẾT LUẬN CHƯƠNG 89 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG THANH TỐN QUỐC TẾ BẰNG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 90 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG THANH TỐN QUỐC TẾ BẰNG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG .90 3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Đà Nẵng thời gian tới 90 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động toán quốc tế phương thức tín dụng chứng từ 91 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG THANH TỐN QUỐC TẾ BẰNG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG .92 3.2.1 Chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ tốn tín dụng chứng từ 92 3.2.2 Đa dạng hóa loại L/C toán 92 3.2.3 Giải pháp nguồn ngoại tệ để toán L/C 93 3.2.4 Giải pháp xây dựng chiến lược khách hàng 94 3.2.5 Giải pháp công nghệ ngân hàng 96 3.2.6 Giải pháp tăng cường công tác kiểm tra, kiểm sốt .97 3.2.7 Giải pháp cơng tác tổ chức quản lý 97 3.2.8 Giải pháp công tác ngân hàng đại lý .99 3.3 KIẾN NGHỊ ĐỂ HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG THANH TỐN QUỐC TẾ BẰNG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 101 3.3.1 Đối với Chính phủ .101 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 102 3.3.3 Đối với Hội sở NHTMCP Ngoại thương Việt Nam 103 3.3.4 Đối với doanh nghiệp XNK 104 KẾT LUẬN CHƯƠNG 105 KẾT LUẬN 106 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 108 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CN Chi nhánh DN Doanh nghiệp KSV Kiểm soát viên KTĐN Kinh tế đối ngoại L/C /TDCT NHPH Tín dụng chứng từ Ngân hàng phát hành NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng Thương mại NK Nhập PGD Phòng giao dịch PGĐ Phó giám đốc TMCP Thương mại cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn TT Tỷ trọng TTQT Thanh toán quốc tế TTV Thanh toán viên TTXNK Thanh toán xuất nhập VCB/Vietcombank Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam XK Xuất XNK Xuất nhập DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình huy động vốn từ năm 2011 – 2013 40 2.2 Tình hình cho vay từ năm 2011 – 2013 41 2.3 Kết hoạt động kinh doanh từ năm 2011-2013 42 2.4 Doanh số toán quốc tế VCB Đà Nẵng 59 2.5 Doanh số toán xuất VCB Đà Nẵng 60 2.6 Doanh số toán nhập VCB Đà Nẵng 61 2.7 Số tốn L/C xuất qua VCB Đà Nẵng 62 2.8 Số tốn L/C nhập qua VCB Đà Nẵng 63 2.9 Doanh số tỷ trọng toán L/C năm 2013 số NHTM Đà Nẵng 63 2.10 Thu nhập từ hoạt động toán L/C XK VCB Đà Nẵng 64 2.11 Thu nhập từ hoạt động toán L/C NK VCB Đà Nẵng 65 2.12 Doanh số mặt hàng toán L/C XK qua VCB Đà Nẵng 66 2.13 Doanh số mặt hàng toán L/C NK qua VCB Đà Nẵng 68 2.14 Doanh số thị trường toán L/C XK qua VCB Đà Nẵng 69 2.15 Doanh số thị trường toán L/C NK qua VCB Đà Nẵng 70 2.16 Doanh số loại L/C toán XK qua VCB Đà Nẵng 71 2.17 Doanh số loại L/C toán NK qua VCB Đà Nẵng 72 2.18 Doanh số L/C xuất chưa toán VCB Đà Nẵng 73 2.19 Doanh số L/C nhập chưa toán VCB Đà Nẵng 74 2.20 Biểu phí số dịch vụ VCB Đà Nẵng so với ngân hàng khác 82 101 3.3 KIẾN NGHỊ ĐỂ HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG THANH TỐN QUỐC TẾ BẰNG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.3.1 Đối với Chính phủ Để phát triển mở rộng hoạt động TTQT nói chung tốn theo phương thức TDCT nói riêng NHTM khơng đòi hỏi nỗ lực thân ngân hàng mà phải có hệ thống sách kinh tế vĩ mơ phù hợp với Nhà nước Với vai trò điều tiết vĩ mô kinh tế, Nhà nước cần quan tâm thực số vấn đề sau: a Ổn định môi trường kinh tế vĩ mô Hoạt động TTQT nói chung TTQT tín dụng chứng từ nói riêng ngân hàng an toàn phát triển có hiệu mơi trường kinh tế ổn định tăng trưởng bền vững Khi kinh tế ổn định doanh nghiệp yên tâm đầu vào lĩnh vực xuất nhập khẩu, nâng cao khả tìm kiếm thị trường, hoạt động TTQT ngân hàng mở rộng phát triển, ngược lại bối cảnh kinh tế vĩ mô biểu dấu hiệu sa sút doanh nghiệp xuất nhập khơng dám đầu tư, hoạt động TTQT giảm sút theo b Xây dựng hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động tốn tín dụng chứng từ NHTM Trong tốn tín dụng chứng từ luật quốc gia đặt lên thông lệ tập quán quốc tế Hầu hết quốc gia lớn, có hoạt động XNK phát triển xây dựng hệ thống văn pháp luật tốn quốc tế Ví dụ: Mỹ Colombia chấp nhận UCP phận hệ thống pháp luật nước họ, Hy Lạp cho đời Luật thương mại vào năm 1995 bao gồm điều khoản quy chế hoá giao dịch TDCT Hy Lạp Trong nước ta chưa có văn pháp luật riêng biệt điều chỉnh quan hệ pháp lý chủ thể tham gia vào TTQT nói chung tốn L/C nói riêng Chúng ta 102 có quy định cho phép áp dụng tập quán quốc tế nói chung, chưa có nguồn luật cụ thể TTQT mà dừng lại mức độ cho phép sử dụng tập quán quốc tế không trái với pháp luật Việt Nam, điều gây khó khăn tới chủ thể tham gia vào TTQT quan luật pháp giải tranh chấp, kiện tụng phát sinh.Vì Nhà nước cần sớm xây dựng văn pháp lý cụ thể quy định quyền nghĩa vụ bên hoạt động tốn L/C Đồng thời cần phải hồn thiện luật hối phiếu, pháp lệnh ngoại hối… để tạo dựng hàng lang pháp lý chặt chẽ cho hoạt động toán L/C 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHNN chủ thể trực tiếp điều chỉnh hoạt động NHTM, NHNN cần tạo lập môi trường pháp lý cho hoạt động TTQT ngân hàng nói chung chi nhánh VCB Đà Nẵng nói riêng thơng qua biện pháp cụ thể sau: a Hoàn thiện chế sách hoạt động NHTM Hoạt động toán L/C NHTM liên quan tới hoạt động khác Ngân hàng hoạt động tín dụng, kinh doanh tiền tệ… Do NHNN cần tiếp tục xây dựng hồn thiện chế sách hoạt động Ngân hàng, tạo hành lang pháp lý đồng cho hoạt động tất mặt để phát triển đồng hoạt động Ngân hàng có TTQT b Phát triển thị trường ngoại hối Thị trường ngoại hối nơi nhà XNK NHTM sử dụng công cụ hợp đồng giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi, quyền chọn tương lai mua bán ngoại tệ để phục vụ nhu cầu tốn, phòng ngừa rủi ro tỷ giá Do thị trường ngoại hối phát triển tạo điều kiện cho hoạt động TTQT nói chung TTQT tín dụng chứng từ nói riêng thực tốt ngân hàng Để phát triển thị trường ngoại hối, NHNN cần phải thực số biện pháp sau: + Tỷ giá giao dịch thị trường phải tỷ giá hình thành cách 103 khách quan theo qui luật cung-cầu linh hoạt + Đa dạng hoá loại ngoại tệ, phương tiện TTQT mua bán thị trường + Mở rộng đối tượng tham gia thị trường ngoại tệ liên NH NHNN, NH thương mại, người môi giới, nhằm tạo cho thị trường hoạt động với tỷ giá chuẩn, sát thực tế c Hiện đại hóa cơng nghệ tốn theo tiêu chuẩn quốc tế Công nghệ TTQT NH Việt Nam lạc hậu so với ngân hàng nước ngoài, điều ảnh hưởng nhiều tới chất lượng tốn tín dụng chứng từ Ngân hàng nước Do NHNN cần lập chiến lược đại hóa cơng nghệ tốn cách đồng tồn diện cách khuyến khích NHTM tham gia đại hóa cơng nghệ tốn quốc tế NHTM đầu chiến lược NHNN ưu tiên hỗ trợ vốn nhiều hơn, cho vay với lãi suất thấp hơn… Trong trình hỗ trợ NHNN cần theo dõi sát việc sử dụng vốn tránh tình trạng NHTM sử dụng vốn khơng mục đích 3.3.3 Đối với Hội sở NHTMCP Ngoại thương Việt Nam Hàng năm nên tổ chức đợt đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho toàn thể nhân viên TTQT Việc đào tạo tổ chức tập trung, chi nhánh, phòng giao dịch cử cán đại diện tham gia, Hội sở mời chuyên gia nước nước lĩnh vực toán L/C, nghiệp vụ ngoại thương, luật thương mại quốc tế… truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm, giao lưu, thảo luận giải đáp câu hỏi đưa Từ học viên khơng ngừng trang bị thêm cho nhiều kiến thức Hàng năm Ngân hàng nên lựa chọn cán tốn có tiềm đào tạo nước ngồi, tham gia hội thảo quốc tế để giúp phát triển nguồn nhân lực cách thực tốt Định kỳ hàng năm hàng quý tổ chức buổi tổng kết rút thiếu sót hoạt động tốn L/C để từ rút kinh nghiệm 104 Đổi cơng nghệ máy móc, thiết bị phục vụ chất lượng toán L/C ngày hoàn thiện Cần nghiên cứu đưa sản phẩm dịch vụ khác lạ so với NHTM khác sở nâng cao vị ngân hàng thu hút nhiều khách hàng Mở rộng tăng cường mối quan hệ đại lý để phát triển hoạt động TTQT 3.3.4 Đối với doanh nghiệp XNK Cần thành lập phận chuyên trách lập chứng từ Bộ chuyên trách phải có kiến thức, am hiểu ngoại thương, luật thương mại quốc tế, nghiệp vụ toán L/C Khi ký kết hợp đồng thương mại phải quan tâm đến điều khoản toán Cho dù L/C hình thành từ hợp đồng thương mại thiết lập L/C có giá trị tốn hồn tồn độc lập với hợp đồng Chính vậy, điều khoản hợp đồng không ghi lại vào L/C khơng có giá trị thực tất bên có liên quan; ngược lại điều khoản mà hợp đồng không quy định lại quy định L/C lại có giá trị bắt buộc thực tất bên Do cần phải thương lượng điều khoản L/C cách hợp lý để tránh rủi ro xảy Khi nhận thông báo L/C cần đặc biệt ý tới kiểm tra chi tiết điều khoản L/C có nhiều điều khoản lắt léo, cài bẫy dễ bị lừa Các DN cần thiết lập mối quan hệ tốt với đầu mối như: Hãng tàu, công ty bảo hiểm, quan chứng nhận hàng hóa XK… để họ tạo điều kiện giúp đỡ việc lập chứng từ giúp DN lấy chứng từ nhanh theo quy định hay giúp đỡ sửa chữa chứng từ Các DN cần đặc biệt quan tâm tới việc tìm hiểu uy tín bạn hàng tình hình kinh tế, trị, sách quản lý nước bạn hàng để tránh sai sót xung đột xảy 105 KẾT LUẬN CHƯƠNG Để hoàn thiện hoạt động tốn quốc tế phương thức tín dụng chứng từ VCB Đà Nẵng, sở phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tốn tín dụng chứng từ VCB Đà Nẵng, tìm hạn chế nguyên nhân hạn chế hoạt động toán chương 2, chương tập trung vào vấn đề sau: - Mục đích giải pháp hồn thiện hoạt động tốn quốc tế phương thức tín dụng chứng từ VCB Đà Nẵng - Cơ sở để xây dựng giải pháp quy định phủ, ngân hàng nhà nước tập quán quốc tế… - Xây dựng giải pháp dựa thực trạng VCB Đà Nẵng Các giải pháp liên quan chủ yếu đến người, quy trình nghiệp vụ, cơng nghệ, ngân hàng đại lý… cho phù hợp với tình hình điều kiện thực tế chi nhánh Ngoài với kiến nghị mang tính hỗ trợ từ phía quan chức năng, tác giả hy vọng giải pháp vận dụng khả thi việc hồn thiện hoạt động tốn quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ thực tế VCB Đà Nẵng mang lại hiệu cao 106 KẾT LUẬN Mặc dù năm năm gần kinh tế Việt Nam có nhiều điểm tích cực nhiên ngân hàng Việt Nam phải đối mặt nhiều khó khăn: tỷ giá đồng tiền mạnh biến động mạnh, lãi suất ngoại tệ thị trường quốc tế dao động liên tục Nền kinh tế nước nói chung thành phố Đà Nẵng nói riêng gặp nhiều khó khăn lũ lụt, dịch bệnh, thay đổi thất thường thị trường chứng khoán, bất động sản, vàng; số giá tiêu dùng (CPI) tăng mạnh, số lạm phát mức cao khiến cho hoạt động TTQT gặp nhiều khó khăn Trước bối cảnh thuận lợi khó khăn đan xen vậy, Chi nhánh Đà Nẵng nói riêng hệ thống Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nói chung đồng sức đồng lòng vượt qua khó khăn, rộng mở đón nhận thời cơ, chuyển nhịp phát triển thời đại công nghệ Với phương châm lấy công nghệ làm tảng, phát triển nguồn nhân lực ưu tiên hàng đầu tiết kiệm chi phí nâng cao trình độ quản lý chiến lược, Chi nhánh đạt tăng trưởng đáng kết doanh số quy mơ hoạt động tốn L/C, hồn thành xuất sắc tiêu giao Với mong muốn đóng góp phần nhỏ bé vào việc hoàn thiện phát triển hoạt động TDCT chi nhánh, luận văn sâu nghiên cứu hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu sau: Thứ nhất, luận văn khai thác vấn đề lý luận tốn quốc tế tốn tín dụng chứng từ NHTM Thứ hai, dựa lý luận bản, luận văn vào phân tích, đánh giá hoạt động toán TDCT, mặt yếu, hạn chế tồn nguyên nhân tồn Thứ ba, luận văn đưa giải pháp kiến nghị có tính khả thi nhằm hồn thiện hoạt động toán TDCT Chi nhánh Ngân 107 hàng TMCP Ngoại thương Đà Nẵng Trên đóng góp đề tài việc xây dựng hệ thống giải pháp giúp hoàn thiện hoạt động tốn quốc tế phương thức tín dụng chứng từ ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Đà Nẵng Tuy nhiên vấn đề mang tính thực tiễn cao hạn chế thân mà đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót định Rất mọng nhận quan tâm bảo q thầy để luận văn hồn thiện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt [1] Võ Thị Thúy Anh, Hồ Hữu Tiến, Lê Phương Dung, Đặng Tùng Lâm: giảng viên trường ĐH Kinh tế, Đại học Đà Nẵng: “Thanh toán quốc tế”, Nxb Tài chính, Đà Nẵng [2] Báo cáo thường niên năm 2011, 2012, 2013 chi nhánh VCB Đà Nẵng [3] Báo cáo tổng hợp hoạt động kinh doanh TTXNK năm 2011, 2012, 2013 phòng TTXNK Chi nhánh VCB Đà Nẵng [4] Ngân hàng Ngoại thương Việt nam, “Quy trình nghiệp vụ tốn Thư tín dụng chứng từ Nhờ thu kèm chứng từ với nước hệ thống Ngân hàng Ngoại thương Việt nam” [5] Nguyễn Trọng Thuỷ: "Toàn tập UCP – Quy tắc thực hành thống TDCT", Nxb Thống kê, năm 2010 [6] Nguyễn Văn Tiến: "Cẩm nang Thanh toán quốc tế", xuất lần 2, Nxb Thống kê, năm 2009 [7] Tạp chí VCB news [8] Trang web Thành phố Đà Nẵng http:// www.danang.gov.vn, ngày 05/05/2014, tình hình xuất nhập [9] Trang web Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam http:// www.vcb.com.vn, ngày 01/05/2014, Giới thiệu chung, thành tựu, mạng lưới Tiếng anh: [10] International chamber of commerce: The uniform customs & practice for documentary credit, 2007 revision, Icc publication No 600, Paris [11] International chamber of commerce: International standard banking practice for the examination of documents under documentary credit, Icc Banking commission, 2007 PHỤ LỤC BIỂU PHÍ DỊCH VỤ THƯ TÍN DỤNG CỦA VIECOMBANK ĐÀ NẴNG (Áp dụng cho khách hàng Tổ chức, Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 24/10/2008) STT DỊCH VỤ MỨC PHÍ THƯ TÍN DỤNG NHẬP KHẨU 1.1 Phát hành thư tín dụng : 1.1.1 L/C Ký quỹ 100%, L/C đối ứng (trong trường hợp L/C qui định phải 0,05% trị giá L/C trả tiền L/C nhập sau nhận Tối thiểu 50USD tiền toán L/C xuất Tối đa 500 USD khẩu) 1.1.2 L/C Miễn ký quĩ ký quĩ < 100% đảm bảo hình thức khác: + Phần trị giá L/C ký quỹ Tối thiểu 50USD Tối đa 2.000 USD 0,05% phần trị giá L/C ký quỹ + Phần trị giá L/C miễn ký quỹ đảm bảo hình thức khác: 0,05% /tháng phần trị giá L/C miễn ký quỹ thời gian tính phí kể từ ngày phát hành đảm bảo đến ngày hết hạn hiệu lực L/C 1.2 Phí phát hành thư tín dụng sơ 1.3 Sửa đổi tăng trị giá và/hoặc gia hạn thời hạn hiệu lực hình thức khác 50 USD L/C : + Phần trị giá chứng từ chưa ký quỹ bảo đảm hình thức khác: thời gian tính phí kể từ ngày 0,12%/ tháng Tối thiểu 30 USD VCB thông báo chứng từ phù hợp cho khách hàng ngày đáo hạn 1.8 Phí cầm giữ hồ sơ 1.9 Bảo lãnh nhận hàng : 1.9.1 Phát hành bảo lãnh nhận hàng theo thư tín dụng 1.9.2 Phí trì bảo lãnh nhận hàng theo thư tín dụng : 15 USD/1bộ/quý (tính tròn q) 50 USD/1 bảo lãnh + Hồn trả bảo lãnh thời gian 60 ngày kể từ ngày phát hành bảo lãnh Miễn phí + Hồn trả bảo lãnh 60 ngày kể từ ngày phát hành bảo lãnh Thu thêm 0,15%/tháng trị giá bảo lãnh Tối thiểu 50 USD 1.9.3 Sửa đổi bảo lãnh nhận hàng 20 USD 1.10 Ký hậu vận đơn (trước chứng từ qua đường ngân hàng) 15 USD theo thư tín dụng 1.11 vấn phát hành thư tín dụng đặc biệt phức tạp theo yêu cầu KH Thu theo thoả thuận Tối thiểu 20 USD THƯ TÍN DỤNG XUẤT KHẨU 2.1 Thơng báo thư tín dụng Thơng báo qua 1NH khác: 25 USD; thông báo trực tiếp đến KH: 20USD, VCB NH thông báo thứ 2: 20 USD 2.2 Thơng báo sửa đổi thư tín dụng 10 USD/lần 2.3 Huỷ thư tín dụng theo yêu cầu 20 USD/lần 2.4 Thanh toán chứng từ (thu 0,15%/trị giá chứng từ gửi chứng từ đòi tiền) 2.5 Phí kiểm tra chứng từ : 2.5.1 Bộ chứng từ xuất trình VCB 2.5.2 Bộ chứng từ VCB thực kiểm tra xong khách hàng lại xuất Tối thiểu 20 USD Tối đa 200 USD Miễn phí 20-50 USD/bộ chứng từ trình NH khác 2.6 Chiết khấu chứng từ 2.7 Phí sửa đổi/ điều chỉnh thư đòi tiền theo yêu cầu Theo thoả thuận 10 USD/lần KH 2.8 Lập chứng từ theo thư tín dụng cho KH theo yêu cầu KH 0,1% trị giá hoá đơn Tối thiểu 20 USD Tối đa 200 USD 2.9 Chuyển nhượng thư tín dụng xuất 0,1% trị giá thư tín dụng chuyển nhượng Tối thiểu 50 USD Tối đa 500 USD 2.10 Sửa đổi thư tín dụng chuyển nhượng : 2.10.1 Sửa đổi tăng số tiền Thu mức phí chuyển Nhượng số tiền tăng thêm 2.10.2 Sửa đổi khác 20 USD/lần 2.11 Huỷ thư tín dụng chuyển nhượng 20 USD/lần 2.12 Phí sai sót chứng từ chuyển nhượng 50 USD theo thoả thuận PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Kính gửi: Q Cơng ty, Tơi tên Nguyễn Thị Tùng Ni Hiện học viên cao học khóa K26 – Ngành tài ngân hàng Đại học Đà Nẵng Trong khn khổ chương trình, tơi thực đề tài nghiên cứu “Hồn thiện hoạt động tốn quốc tế phương thức tín dụng chứng từ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh Đà Nẵng” Để hồn thành đề tài, tơi mong nhận quan tâm giúp đỡ quý công ty việc tham gia trả lời bảng câu hỏi Trước bắt đầu câu trả lời, mong quý công ty đọc ý đây: -Trả lời tất câu hỏi (theo dẫn bảng câu hỏi) -Tất thông tin mà quý công ty cung cấp bảng câu hỏi, sử dụng cho mục đích nghiên cứu đề tài, ngồi chúng tơi hồn tồn khơng sử dụng cho mục đích khác - Bảng câu hỏi gồm 04 trang Xin cảm ơn giúp đỡ quý công ty PHẦN 1: THƠNG TIN VỀ CƠNG TY Tên cơng ty: Lĩnh vực kinh doanh: PHẦN 2: ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG Q cơng ty vui lòng cho biết mức độ thường xuyên giao dịch với VCB Đà Nẵng cho dịch vụ tốn tín dụng chứng từ  Không giao dịch tháng  Khá thường xuyên  Thường xuyên  Rất thường xuyên Quý công ty vui lòng cho biết yếu tố sau thúc đẩy cơng ty sử dụng dịch vụ tốn tín dụng chứng từ VCB Đà Nẵng (Q cơng ty có nhiều lựa chọn)  Thủ tục gọn gàng, không phiền hà  Xử lý hồ sơ nhanh, xác  Đội ngũ nhân viên giỏi nghiệp vụ vấn tận tình  Giá dịch vụ VCB Đà Nẵng cạnh tranh  Yêu cầu đối tác nước ngồi  Có quan hệ tín dụng với VCB Đà Nẵng  VCB Đà Nẵng có chương trình khuyến hấp dẫn  VCB Đà Nẵng có mạng lưới rộng, dễ dàng giao dịch  VCB Đà Nẵng có uy tín trường quốc tế  Công nghệ ngân hàng đại Quý công ty vui lòng cho biết dịch vụ tốn tín dụng chứng từ VCB Đà Nẵng cung cấp có đáp ứng yêu cầu quý công ty không:  Rất hài lòng  Hài lòng  Khơng hài lòng  Hồn tồn khơng hài lòng Q cơng ty vui lòng cho biết ý kiến nhận xét nhân viên toán quốc tế VCB Đà Nẵng Thang điểm -4 (1) Hồn tồn khơng đồng ý (2) Không đồng ý (3) Đồng ý (4) Rất đồng ý Có nghiệp vụ vững vàng     Giao tiếp lịch sự, thân thiện, nhiệt tình     Xử lý cơng việc cách xác nhanh chóng     Cách phục vụ chuyên nghiệp     Quan tâm đến quyền lợi công ty     Luôn đáp ứng yêu cầu công ty chúng tơi cách nhiệt tình     vấn nghiệp vụ cho công ty nhiệt tình chu đáo     Cung cấp kịp thời cho cơng ty chúng tơi tận tình chu đáo     Quý công ty có định giới thiệu dịch vụ tốn tín dụng chứng từ VCB Đà Nẵng cho đồng nghiệp hay bạn bè khơng?  Rất  Có thể  Ít có khả  Hồn tồn khơng Xin chân thành cảm ơn q cơng ty dành thời gian để trả lời câu hỏi ... triển hoạt động tốn quốc tế phương thức tín dụng chứng từ 91 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG THANH TỐN QUỐC TẾ BẰNG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH... HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG THANH TỐN QUỐC TẾ BẰNG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 90 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG THANH TỐN QUỐC TẾ... THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2011-2013 44 2.2.1 Các văn pháp lý áp dụng toán quốc tế phương thức tín dụng chứng từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng TMCP ngoại thương, chi nhánh đà nẵng , Hoàn thiện hoạt động thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng TMCP ngoại thương, chi nhánh đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn