Hoàn thiện hoạt động nhận tiền gởi tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam, chi nhánh đà nẵng

111 35 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN THỊ PHƯƠNG DUNG HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN THỊ PHƯƠNG DUNG HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lâm Chí Dũng Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN –C— Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Đà Nẵng, tháng năm 2015 Phan Thị Phương Dung MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Tổng quan đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Vốn chủ sở hữu 1.1.2 Vốn huy động hình thức tiền gửi 1.1.3 Nguồn vay 1.1.4 Nguồn khác 1.2 HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI CỦA NHTM 1.2.1 Khái niệm hoạt động nhận tiền gửi 1.2.2 Các hình thức nhận tiền gửi NHTM 10 1.2.3 Vai trò hoạt động nhận tiền gửi 12 1.2.4 Nội dung hoạt động nhận tiền gửi 13 1.2.5 Rủi ro hoạt động nhận tiền gửi 14 1.2.6 Tiêu chí đánh gía kết hoạt động nhận tiền gửi NHTM 16 1.2.7 Những nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động nhận tiền gửi NHTM 21 KẾT LUẬN CHƯƠNG 25 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 26 2.1 KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 26 2.1.1 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Đà Nẵng 26 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ VCB Đà Nẵng 27 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý VCB Đà Nẵng 28 2.1.4 Kết kinh doanh chủ yếu từ năm 2011 đến 2013 Vietcombank Đà Nẵng 29 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI TẠI NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 37 2.2.1 Những đặc điểm ảnh hưởng đến hoạt động tăng trưởng hoạt động nhận tiền gửi Vietcombank Đà Nẵng thời gian qua 37 2.2.3 Kết hoạt động nhận tiền gửi Vietcombank Đà Nẵng 47 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI TẠI VCB ĐÀ NẴNG 66 2.3.1 Những thành tựu đạt 66 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế 69 KẾT LUẬN CHƯƠNG 76 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 77 3.1 ĐỊNH HƯỚNG VỀ HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM –CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 77 3.1.1 Bối cảnh hoạt động nhận tiền gửi VCB Đà Nẵng thời gian tới 77 3.1.2 Định hướng hoạt động nhận tiền gửi VCB ĐN thời gian tới 80 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 81 3.2.1 Tiếp tục phát triển mạng lưới cách hợp lý 81 3.2.2 Tăng cường hoạt động củng cố thương hiệu 82 3.2.3 Hồn thiện sách chăm sóc khách hàng 83 3.2.4 Đa dạng hóa sản phẩm huy động 84 3.2.5 Phát triển đa dạng dịch vụ ngoại vi liên quan đến sản phẩm huy động vốn 85 3.2.6 Xây dựng văn minh giao tiếp khách hàng 86 3.2.7 Các giải pháp hổ trợ 90 3.3 KIẾN NGHỊ 92 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 92 3.3.2 Kiến nghị với NH Ngoại thương Trung ương 96 KẾT LUẬN CHƯƠNG 97 KẾT LUẬN 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Kết kinh doanh chủ yếu từ năm 2011 -2013 30 2.2 Kết công tác huy động vốn giai đoạn 2011-2013 31 2.3 Kết cơng tác tín dụng giai đoạn 2011-2013 33 2.4 Kết công tác xuất nhập giai đoạn 2011-2013 35 2.5 Kết công tác kinh doanh ngoại tệ giai đoạn 2011-2013 36 2.6 Lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng 44 2.7 Lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng 45 2.8 Quy mô nhận tiền gửi giai đoạn 2011-2013 48 2.9 Cơ cấu tiền gửi theo loại tiền giai đoạn 2011-2013 50 2.10 Cơ cấu tiền gửi theo kỳ hạn giai đoạn 2011-2013 53 2.11 Cơ cấu tiền gửi theo đối tượng giai đoạn 2011-2013 58 2.12 Chi phí trả lãi tiền gửi giai đoạn 2011-2013 61 2.13 Lý khách hàng gửi tiết kiệm chi nhánh 64 2.14 Sự hài lòng khách hàng 65 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ Tên biểu đồ Trang 2.1 Kết kinh doanh giai đoạn 2011-2013 30 2.2 Kết công tác huy động vốn giai đoạn 2011-2013 32 2.3 Kết công tác tín dụng vốn giai đoạn 2011-2013 34 2.4 Kết công tác xuất nhập giai đoạn 2011-2013 35 2.5 Kết công tác kinh doanh ngoại tệ giai đoạn 2011-2013 36 2.6 Cơ cấu tiền gửi theo loại tiền giai đoạn 2011-2013 50 2.7 Cơ cấu tiền gửi theo kỳ hạn giai đoạn 2011-2013 53 2.8 Cơ cấu tiền gửi theo đối tượng giai đoạn 2011-2013 58 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Với phát triển nhanh thị trường tài liên quốc gia, có nhiều loại tài sản có lợi tức ổn định khoản cao mở ra, vấn đề khó khăn khơng đầu tư vào đâu mà trở thành làm để có đủ vốn cho đầu tư mơi trường cạnh tranh đầy kịch tính hệ thống NHTM Các ngân hàng chạy đua khốc liệt, cạnh tranh vốn, nguồn lực, chất lượng dịch vụ công nghệ để tăng hiệu hoạt động, tối đa hố lợi nhuận Để trì điều nguồn vốn yếu tố cần thiết Nguồn vốn ngân hàng huy động từ nhiều nguồn khác nhau, nguồn vốn chủ yếu tiền gửi tổ chức cá nhân Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), với mạng lưới chi nhánh rộng khắp nước, tiếp tục khẳng định vị cơng tác huy động vốn đáp ứng nhu cầu tín dụng cho thành phần kinh tế Nguồn vốn huy động Vietcombank liên tục tăng trưởng qua năm so với yêu cầu kết đạt khiêm tốn Chỉ tiêu huy động vốn, đặc biệt huy động từ tiền gửi tổ chức dân cư tiêu trọng tâm phải hoàn thành kế hoạch kinh doanh hàng năm Vietcombank nói chung Vietcombank Đà Nẵng nói riêng Trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt nay, hoàn thành tiêu huy động vốn từ tiền gửi trở nên khó khăn yêu cầu cần phải có đánh giá mức, đồng thời phải có giải pháp, cách tiếp cận để hồn thành cơng tác huy động vốn Đó lý tơi chọn đề tài “Hoàn thiện hoạt động nhận tiền gửi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng” 2 Mục tiêu nghiên cứu Luận văn tập trung mục tiêu sau đây: - Hệ thống hoá vấn đề lý luận liên quan đến huy động vốn tiền gửi, tiêu chí đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến hiệu huy động tiền gửi - Mô tả phân tích, đánh giá tình hình thực tế cơng tác huy động tiền gửi từ tổ chức kinh tế dân cư Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng - Đưa giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng Câu hỏi nghiên cứu Để đạt mục tiêu trên, đề tài đặt câu hỏi nghiên cứu sau: - Nội dung hoạt động nhận tiền gửi gì? Những tiêu chí đánh giá hoạt động nhận tiền gửi Ngân hàng TM? - Thực trạng hoạt động nhận tiền gửi Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng thời gian qua nào? - Những giải pháp để hoàn thiện hoạt động nhận tiền gửi Ngân hàng TMCP Ngoại thương Viêt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng? Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận hoạt động nhận tiền gửi NHTM thực tiễn hoạt động nhận tiền gửi VCB Đà Nẵng - Phạm vi nghiên cứu + Về nội dung: Phân tích thực trạng nhận tiền gửi ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng theo tiêu chí: quy mơ, cấu chi phí, cân đối nguồn vốn Luận văn giới hạn nội dung nghiên cứu hoạt động nhận tiền gửi trên, không nghiên cứu công tác quản trị rủi ro hoạt động nhận tiền gửi 89 - Xây dựng chương trình chấm điểm qua người tự đánh giá chấm điểm để có bước cải tiến, chấn chỉnh kịp thời tác phong giao dịch, trình độ nghiệp vụ nhân viên, làm sở xét thưởng động viên kịp thời - Muốn có được, giữ thu hút đội ngũ nhân viên có trình độ, tâm huyết có tầm nhìn chiến lược điều kiện kinh tế phát triển theo xu hội nhập kinh tế giới khu vực Người lao động có chất lượng ngày có nhiều hội lựa chọn nghề nghiệp nơi làm việc tốt Do đòi hỏi phải quan tâm đến môi trường làm việc cán xây dựng sách tiền lương, sách động lực, khen thưởng vật chất tinh thần cho người đặc biệt cá nhân có thành tích bật công tác huy động vốn phát triển dịch vụ tạo động lực cho toàn CBCNV chi nhánh - Tạo hội thăng tiến cho nhân viên dựa tài phẩm chất thực dựa vào mối quan hệ thâm niên công tác qua việc tổ chức thi cử lực, trình độ nhân viên thể cơng tâm bình đẳng nhân viên với Yếu tố người yếu tố quan trọng suốt trình hoạt động chi nhánh Bởi tất chiến lược huy động vốn, biện pháp nâng cao sức huy động vốn lập thực Sự thành công của chúng phụ thuộc lớn vào khả năng, trình độ người Đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ công việc nên làm thường xun có tác dụng vừa phát triển trình độ nghiệp vụ vừa nâng cao khả sáng tạo nhân viên để thích ứng tốt với điều kiện Trong trình đào tạo chi nhánh nên ý đến hai vấn đề sau : - Nâng cao kĩ nghiệp vụ cho giao dịch viên: Vai trò giao dịch viên quan trọng, hình ảnh đánh giá khách hang chi nhánh Do cần nâng cao ý thức tác phong nghiệp vụ giao tiêp 90 đội ngũ giao dịch viên việc đào tạo nghiệp vụ: Thuê chuyên gia Marketing, tiếp xúc khách hàng , đào tạo kĩ xử lý tình Bên cạnh cần có chế độ khen thưởng nhân viên giao dịch hợp lý để khuyến khích tinh thần làm việc họ - Cử cán nguồn vốn học thêm khoá ngắn dài hạn huy động vốn, marketing…để họ có thêm kiến thức cập nhật thông tin sản phẩm phương pháp huy động vốn ngân hang giới để từ xây dựng sách huy động vốn hiệu 3.2.7 Các giải pháp hổ trợ Cải tiến đổi công nghệ ngân hàng Trong thời gian tới ngân hàng cần tiếp tục hồn thiện chương trình phần mềm ứng dụng rút gửi tiền tiết kiệm để tạo thuận lợi giao dịch cho nhân viên cho khách hàng đến giao dịch Hiện nay, thời gian giao dịch bị kéo dài khoản tiền gửi lớn, khâu phân loại đếm tiền Vì bên cạnh việc nhân viên hỗ trợ, hướng dẫn giúp cho khách hàng nhanh chóng kê loại tiền ngân hàng cần trang bị máy đếm tiền đại, có khả phát tiền giả cao đồng thời đếm tiền cũ lẫn tiền cách xác tuyệt đối Như thời gian giao dịch rút ngắn không tạo căng thẳng cho khách hàng đến gửi tiền khoản tiền lớn Lắp đặt thêm hệ thống thông tin đa chức chẳng hạn hệ thống mạng lưới nội bộ, internet làm sở cho việc cung cấp, thu thập khai thác thơng tin kịp thời xác có chất lượng cho khách hàng họ cần cần vào máy biết cách chi tiết tiền giao dịch khách hàng Thực gửi tiền nơi rút nhiều nơi dịch vụ khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh tốt hiệu qủa Ngân hàng trang bị cho phòng ban có máy vi tính ứng dụng phần 91 mềm tin học đại công tác quản lý kiểm tra hoạt động ngân hàng Trang bị hoàn chỉnh hệ thống mạng máy tính nội hội sở với tất điểm giao dịch, tổ quĩ để áp dụng đồng qui trình rút, gửi tiền tiết kiệm tức thời để đáp ứng trước yêu cầu hội nhập kinh tế nước ta Tăng cường công tác tư vấn Thói quen để tiền nhà hay mua vàng, ngoại tệ cất trữ người dân phổ biến Vì để thay đổi thói quen cán phòng tiền gửi dân cư cần lập nhóm chun đảm trách cơng việc tư vấn cho người gửi tiền tiết kiệm Đối với nhóm nhân viên có trình độ chun mơn cao, đạo đức nghề nghiệp tốt có khả truyền đạt thơng tin ngân hàng đến với khách hàng Chính hoạt động nhóm mang đến cho khách hàng cảm giác quan tâm đến giao dịch với ngân hàng Một cơng việc đáng ý cải tiến giấc làm việc để thuận tiện cho người gửi rút tiền, quầy giao dịch bố trí người làm việc sớm nghỉ muộn giao dịch tối ngày nghỉ Trong năm tới nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển thành phố tăng lên nhanh.Trong chủ yếu trơng chờ vào vốn tín dụng ngân hàng ngân hàng cần trọng đẩy mạnh huy động vốn địa bàn đặc biệt từ nguồn tiền gửi tiết kiệm dân chúng Đơn giản hoá thủ tục giao dịch Vấn đề thủ tục tưởng chừng đơn giản, áp dụng đảm bảo lợi ích cho ngân hàng khách hàng, nhiên thủ tục rườm rà, gây thời gian cho khách hàng lại điều hồn tồn khơng nên Khách hàng cảm thấy phiền hà, đơi ảnh hưởng đến định tiếp tục gửi tiền hay khơng khách hàng Vì việc đơn giản hố thủ tục hành mục tiêu quan trọng ngân hàng Ngân hàng cần phải cải tiến thể thức thủ 92 tục gửi tiền tiết kiệm đơn giản, thuận tiện, gửi nơi lấy nhiều nơi bảo đảm bí mật cho người gửi tiền, khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng theo hình thức online quầy với thủ tục đơn giản 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến ngh•với Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà nước ngân hàng ngân hàng, định hành động NHNN ảnh hưởng đến toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam Trong năm qua NHNN tích cực điều chỉnh ban hành nhiều sách ngân hàng nhằm thúc đẩy phát triển hệ thống ngân hàng nước Tuy nhiên, trước thay đổi kinh tế nước giới, NHNN cần có nhiều điều chỉnh hỗ trợ ngân hang thương mại để hệ thống ngân hàng Việt Nam vững mạnh hơn, chẳng hạn : thực giảm toán tiền mặt, tăng toán qua ngân hàng để ngân hàng huy động nhiều vốn hơn; điều chỉnh lãi suất chiết khấu thích hợp để hỗ trợ vốn cho ngân hàng thương mại họ gặp khó khăn vốn… - NHNN thực tốt chức quản lý nhà nước, tăng cường hoạt động tra, chấn chỉnh xử lý kịp thời hành vi, biểu sai trái làm thất thoát vốn nhà nước, nhân dân, đưa hoạt động NHTM vào nề nếp, có hiệu quả, phục vụ tốt cho chơng trình, mục tiêu phát triển kinh tế đất nước không ngừng nâng cao uy tín hệ thống ngân hàng kinh tế - Lành mạnh hoá hệ thống ngân hàng, đề cao trách nhiệm NHTM việc định cho vay, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước thiết lập đồng chế phòng ngừa rủi ro, bảo đảm lành mạnh, an toàn hệ thống ngân hàng 93 Lành mạnh hoá hệ thống ngân hàng không mục tiêu phấn đấu thân ngành ngân hàng, mà bao quát trận địa rộng phức tạp, cần phối hợp đồng ngành chức nhà nước, từ lập pháp đến hành pháp tư pháp việc vận hành sách tiền tệ quốc gia quy định luật NHNN luật TCTD - Hồn thiện hệ thống tốn chế tín dụng để hội nhập phát triển, đẩy nhanh tiến độ cải tổ đổi mặt, ngành ngân hàng Việt Nam cần tập trung chỉnh sửa hạn chế vốn làm suy yếu hệ thống nhằm đuổi kịp hệ thống ngân hàng nước phát triển khu vực giới, đồng thời khai thác triệt để tinh hoa kỹ thuật nghiệp vụ ngân hàng giới với bề dầy lịch sử lâu đời ngành đặc biệt Hệ thống ngân hàng Việt Nam phải thực tăng chất lượng qui mơ cơng tác tốn khơng dùng tiền mặt Khả ngân hàng Việt Nam cải tiến nhiều năm gần đây, yếu, chất lượng thấp lạc hậu so với nhiều nước giới - Nâng cao hiệu tác động nghiệp vụ thị trường mở tới sách tiền tệ Nghiệp vụ thị trường mở hoạt NHTW thị trường mở thông qua việc mua bán chứng khoán làm ảnh hưởng gián tiếp đến mức lãi suất Nghiệp vụ thị trường mở thực chất hoạt động NHTW thị trường mở để tác động tới lượng tiền tệ cung ứng thời kỳ + Về lãi suất : NHNN đạo chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố chủ trì tổ chức hội nghị NHTM địa bàn nhằm thoả thuận cam kết mức lãi suất phù hợp cho vay huy động vốn khu vực + Kiềm chế đẩy lùi tượng đô la hố + Nâng cao vai trò tra giám sát Kiện toàn lại hệ thống tra NHTW có chế đạo theo 94 chiều dọc thống Lập tiêu chí tra giám sát với vai trò NHTW, với mục tiêu giữ vững an tồn hệ thống ngân hàng - Về sách tiền tệ Về tỉ lệ dự trữ bắt buộc, việc quy định tỷ lệ dự trữ bắt buộc ngân hàng thương mại ảnh hưởng đến nguồn vốn khả dụng ngân hàng chủ trương phân bổ nguồn vốn huy động ngân hàng, NHNN cần áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho phù hợp với tình hình thực tế, vừa đảm bảo an tồn khoản, vừa đảm bảo cho ngân hàng tận dụng hiệu nguồn vốn huy động vào hoạt động sinh lời Tuy nhiên, không nên lạm dụng công cụ dự trữ bắt buộc việc thực thi sách tiền tệ - Hỗ trợ phát triển tốn khơng dùng tiền mặt Ngân hàng Nhà nước tạo điều kiện phối hợp với ngân hàng thương mại với quan có liên quan việc phát triển hình thức tốn khơng dùng tiền mặt toán thẻ, chi trả lương qua hệ thống ATM kết nối hệ thống ATM ngân hàng thương mại, thu loại phí, lệ phí, tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại qua hệ thống tài khoản ngân hàng thông qua hệ thống ATM Nhờ đó, khách hàng tiện lợi khơng cần tích trữ sử dụng nhiều tiền mặt để toán, ngân hàng thương mại thu hút nguồn vốn tạm thời nhàn rooic tài khoản toán khách hàng Các quy định pháp lý hoạt động toán, dịch vụ thẻ cần bổ sung hồn thiện cho phù hợp với tình hình thực tế nhu cầu phát triển Ngân hàng Nhà nước cần phối hợp với ngân hàng thương mại việc nâng cấp hệ thống toán hành để tăng tính hiệu hoạt động tốn, đẩy nhanh việc kết nối liên thông mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ, tăng tốc độ xử lý giao dịch, giảm chi phí tốn Bên cạnh đó, ngân hàng Nhà nước cần ban hành tiêu chuẩn trạng bị máy ATM, máy POS, phần mềm thiết bị hỗ trợ 95 Hiện nay, dịch vụ tài ngân hàng vào đời sống người dân Một phận lớn dân cư am hiểu có sử dụng dịch vụ ngân hàng Tuy nhiên, bên cạnh đó, có phận chưa hiểu biết hoạt động ngân hàng Chính vậy, NHNN cần tăng cường hỗ trợ ngân hàng thương mại việc tuyên truyền giúp người dân biết hiểu hoạt động ngân hàng Việc tuyên truyền thực thông qua việc tăng cường phát hành báo, tạp chí, phóng sự, tổ chức buổi gặp mặt, trao đổi tài ngân hàng, hiệu việc gửi vốn vào ngân hàng với nội dung mang tính dễ hiểu, đại chúng Ngân hàng Nhà nước cần mở rộng hợp tác với tổ chức toán quốc tế, hiệp hội ngân hàng khu vực giới để học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ tón ứng dụng hiệu vào hoạt động toán Việt Nam - Hỗ trợ NHTM nâng cao lực quản trị rủi ro Về hoạt động quản lý rủi ro ngân hàng thương mại, NHNN cần hoàn thiện quy chế tra, giám sát nâng cao hiệu tra ngân hàng, tăng cường khả dự báo khoa học xác Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cần phối hợp với ngân hàng thương mại việc hoàn thiện phương thức giám sát, thiết lập hệ thống cảnh báo sớm phát kịp thời tổ chức tín dụng có dấu hiệu khó khăn hoạt động, tiến hành đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động tổ chức tín dụng Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cần xây dựng hoàn thiện tiêu chí giám sát an tồn hoạt động ngân hàng thương mại sở nghiên cứu hiệp ước quốc tế hiệp ước Basel I Basel II Đối với rủi ro lãi suất, NHNN cần quan tâm thực tốt công tác dự báo biến động lãi suất thị trường, nhằm cung cấp thông tin cần thiết, kịp thời cho ngân hàng thương mại việc đo lường kiểm soát 96 rủi ro lãi suất Đồng thời, khuyến khích hỗ trợ ngân hàng thương mại phát triển nghiệp vụ phái sinh phòng ngừa rủi ro lãi suất Đối với rủi ro khoản, NHNN cần điều chỉnh tỉ lệ dự trữ bắt buộc cho hợp lý, vừa đảm bảo mức cần thiết tính an tồn hoạt động ngân hàng thương mại, vừa tạo điều kiện cho ngân hàng thương mại tận dụng tối đa nguồn lực để phát triển hoạt động kinh doanh nhằm đạt hiệu cao Bên cạnh đó, NHNN cần tích cực hỗ trợ khoản cho NHTM thơng qua hoạt động tái cấp vốn hốn đổi ngoại tệ, điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn lãi suất tái chiết khấu cho phù hợp với tình hình thị trường 3.3.2 Kiến ngh•với NH Ngoại thương Trung ương Để tăng cường huy động vốn, Ngân hàng cần xây dựng sách huy động vốn cụ thể phù hợp với tình hình thị trường huy động vốn Trong đó, Ngân hàng nên điều chỉnh biểu lãi suất huy động để tăng cao khả cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần nước Bên cạnh đó, Ngân hàng nên khuyến khích chi nhánh tự xây dựng thực chương trình huy động vốn riêng nhằm phát huy cao chủ động chi nhánh trình hoạt động kinh doanh Khi chi nhánh gặp khó khăn ngân hàng nên dùng nhiều biện pháp hỗ trợ khác biện pháp cấp vốn trực tiếp Về nhân sự, Ngân hàng nên thường xuyên tổ chức khoá đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ, kĩ làm việc cho cán chi nhánh Ngoài ra, mối liên hệ chi nhánh cần thúc đẩy hơn, để chi nhánh có điều kiện giúp thực hoạt động kinh doanh có hiệu Tăng cường tính tự chủ cho ngân hàng ngoại thương chi nhánh Đà Nẵng Cần có chế độ khen thưởng rõ ràng Mỗi đưa sách cần tìm hiểu rõ ràng đặc điểm riêng chi nhánh 97 KẾT LUẬN CHƯƠNG Để vào giải pháp hoàn thiện hoạt động nhận tiền gửi Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng, phần đầu chương tác giả đưa định hướng hoạt động nhận tiền gửi ngân hàng thời gian tới, phân tích bối cảnh bên ngồi bối cảnh bên Từ đó, đưa nhóm giải pháp đặt khách hàng lên hàng đầu phát triển mạng lưới, thương hiệu, chăm sóc khách hàng, đa dạng hố sản phẩm….Từ đưa kiến nghị với tổ chức liên quan Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng tổng nhằm mang lại kết tốt 98 KẾT LUẬN Hoạt động nhận tiền gửi có vai trò vơ quan trọng kinh tế, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước Hệ thống ngân hàng trung gian chu chuyển vốn lớn kinh tế, có ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế Việc nhận tiền gửi hệ thống ngân hàng có hiệu lượng vốn huy động đầu tư cho kinh tế cao, tạo sức mạnh cho kinh tế vươn xa để đạt thành tựu, tiến Qua phân tích hoạt động nhận tiền gửi Vietcombank chi nhánh Đà Nẵng, ngân hàng có uy tín lâu năm nhiều nỗ lực hoạt động huy động vốn đặc biệt nhận tiền gửi, đóng góp phần khơng nhỏ vào phát triển kinh tế thành phố Đà Nẵng năm qua Tuy nhiên trước cạnh tranh gay gắt thị trường ngân hàng đòi hỏi việc đổi hoạt động, chi nhánh cần tiếp tục giữ vững lợi có đồng thời phát triển nhiều cách thức huy động vốn để đứng vững thị trường TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách [1] Lâm Chí Dũng (2010), Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại [2] Phan Thị Thu Hà (2007), Giáo trình Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội [3] Phan Thu Hà (2004), Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống kê [4] Luật tổ chức tín dụng 2010 [5] Nguyễn Minh Kiều (2007), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất thống kê, Hà Nội [6] Nguyễn Thị Mùi (2006), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất tài chính, Hà Nội [7.] Quản trị ngân hàng - Học Viện Ngân hàng (2001), Nhà xuất Thống kê [8] Lê Văn Tư, Lê Tùng Vân, Lê Nam Hải (2004), Ngân hàng thương mại Nhà xuất Thống kê Luận văn [9] Đinh Thụy Kim Hoàng (2012), “Giải pháp tăng cường hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm chi nhánh ngân hàng xuất nhập Đồng Nai”, Báo cáo nghiên cứu khoa học đại học Lạc Hồng [10] Nguyễn Hữu Huy (2013), “Giải pháp tăng cường huy động vốn ngân hàng thương mại cổ phần dầu khí tồn cầu”, luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Đà Nẵng [11] Mai Xuân Phúc (2013), “Mở rộng huy động vốn ngân hàng TMCP Phương Tây CN Đà Nẵng”, luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Đà Nẵng [12] Trần Tiến Nam (2012), “Giải pháp tăng cường huy động vốn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng”, luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Đà Nẵng [13] Lương Thị Quỳnh Nga (2011), “Nâng cao hiệu huy động nguồn tiền gửi ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam”, luận văn thạc sĩ kinh tế , Đại học kinh tế TP.HCM Chính sách quy đ•nh [14] Quyết định 1160/2004/QĐ – NHNN điều chỉnh hoạt động nhận chi trả tiền gửi tiết kiệm tổ chức nhận tiền gửi pháp luật cho phép [15] Quyết định 47/2006/QĐ – NHNN việc điều chỉnh, sửa đổi bổ sung quy chế bảo hiểm tiền gửi [16] Quyết định 2003/QĐ – NHNN định thống đốc NHNN việc ban hành quy chế dự trữ bắt buộc tổ chức tín dụng [17] Một số định NHNN ban hành liên quan đến việc điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc thời kì như: Quyết định 1141/2007/QĐ – NHNN, Quyết định 187/2008/QĐ – NHNN Tài liệu khác [18] Báo cáo tài VCB Đà Nẵng năm 2012-2013 [19] Các số báo Ngân hàng năm 2005 2006 [20] Tạp chí Đầu tư Phát triển – số 109 (8/2005), 114 (2/2006) Trang web [21] www.saga.vn [22] www.cafeF.vn PHỤ LỤC BẢNG KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG Giới tính Anh/chị a Nam b Nữ Anh/Chị thuộc nhóm tuổi a Dưới 25 b 25-30 c 31-40 d 41-50 e 51-60 Trên 60 Anh/chị gửi tiền vào ngân hàng nhằm mục đích a Cất giữ an tồn b Hưởng lãi c Thanh toán d Khác Tại Anh/Chị tin tưởng gửi tiền chi nhánh a Là ngân hàng có uy tín b Có nhiều chương trình khuyến c Lãi suất hấp dẫn d Thái độ phục vụ nhân viên nhiệt tình e Khác Thời gian sử dụng dịch vụ ngân hàng Vietcombank a Dưới năm b năm – năm c năm – năm d Trên năm Đây lần gửi tiền thứ anh/chị a lần b 2-3 lần c lần d Nhiều lần Các dịch vụ tiền gửi Anh/chị sử dụng Ngân hàng a TGTK có kỳ hạn VND b TGTK có kỳ hạn USD c TGTK có kỳ hạn vàng d TGTK khơng có kỳ hạn VND e TGTK khơng có kỳ hạn USD Thủ tục gửi tiền a Rất đơn giản b Đơn giản c Bình thường d Phức tạp e Rất phức tạp Lãi suất tiền gửi tiết kiệm a Rất thấp b Thấp c Phù hợp d Cao e Rất cao 10 Ưu đãi ngân hàng người gửi a Ít quan tâm b Có quan tâm c Bình thường d Nhiều e Rất tốt 11 Thời gian xử lý giao dịch a Rất chậm b Chậm c Bình thường d Nhanh 12 Xin Anh/Chị cho đánh giá tổng quát quầy dịch vụ – ngân quỹ a Rất khơng hài lòng b Khơng hài lòng c Bình thường d Hài lòng e Rất hài lòng 13 Nhân viên có kiến thức chun môn để trả lời câu hỏi Anh/chị a Hồn tồn khơng đồng ý b Khơng đồng ý c Đồng ý d Hoàn toàn đồng ý 14 Thái độ phục vụ nhân viên giao dịch a Rất không nhiệt tình b Khơng nhiệt tình c Nhiệt tình d Nhiệt tình e Rất nhiệt tình ... HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 77 3.1 ĐỊNH HƯỚNG VỀ HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT... luận hoạt động nhận tiền gửi Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động nhận tiền gửi Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động nhận. .. Nội dung hoạt động nhận tiền gửi gì? Những tiêu chí đánh giá hoạt động nhận tiền gửi Ngân hàng TM? - Thực trạng hoạt động nhận tiền gửi Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động nhận tiền gởi tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam, chi nhánh đà nẵng , Hoàn thiện hoạt động nhận tiền gởi tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam, chi nhánh đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn