Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP bưu điện liên việt, chi nhánh đà nẵng

102 42 1
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH THỊ HUYỀN TRANG HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT, CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Võ Xuân Tiến Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Huỳnh Thị Huyền Trang MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm cho vay tiêu dùng 1.1.2 Đặc điểm cho vay tiêu dùng 1.1.3 Phân loại cho vay tiêu dùng 10 1.1.4 Ý nghĩa cho vay tiêu dùng 14 1.2 HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 16 1.2.1 Hoạch định sách cho vay tiêu dùng 16 1.2.2 Đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng 16 1.2.3 Kiểm soát rủi ro 18 1.2.4 Các tiêu chí đánh giá kết hoạt động cho vay tiêu dùng 20 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 23 1.3.1 Nhóm nhân tố thuộc thân ngân hàng 23 1.3.2 Nhóm nhân tố thuộc khách hàng 26 1.3.3 Nhóm nhân tố thuộc mơi trường hoạt động ngân hàng .27 KẾT LUẬN CHƯƠNG 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 30 2.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 30 2.1.1 Đặc điểm tổ chức 30 2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh Chi nhánh 33 2.1.3 Đặc điểm môi trường kinh doanh 37 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG .42 2.2.1 Thực trạng hoạch định sách cho vay tiêu dùng .42 2.2.2 Thực trạng đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng 43 2.2.3 Cơng tác kiểm sốt rủi ro Chi nhánh 52 2.2.4 Kết hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Đà Nẵng 53 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 61 2.3.1 Thành công hạn chế 61 2.3.2 Nguyên nhân hạn chế 63 KẾT LUẬN CHƯƠNG 67 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 68 3.1 CĂN CỨ ĐỂ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHO VIỆC HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 68 3.1.1 Xu hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng thời gian đến 68 3.1.2 Định hướng hoạt động cho vay tiêu dùng LPB Đà Nẵng .73 3.1.3 Các quan điểm cần tuân thủ xây dựng giải pháp .75 3.2 CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ ĐỂ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 76 3.2.1 Hoàn thiện cơng tác hoạch định sách cho vay tiêu dùng 76 3.2.2 Tăng cường đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng .77 3.2.3 Hồn thiện cơng tác kiểm soát rủi ro 84 3.2.4 Các giải pháp bổ trợ 85 3.3 KIẾN NGHỊ 86 3.3.1 Kiến nghị với Hội sở 86 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước 87 3.3.3 Kiến nghị với Hiệp hội ngân hàng 89 3.3.4 Kiến nghị với Chính phủ 89 KẾT LUẬN CHƯƠNG 90 KẾT LUẬN 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CN CVTD : Chi nhánh : Cho vay tiêu dùng HSC : Hội sở KH : Khách hàng KHCN : Khách hàng cá nhân LPB : Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 Cơ cấu nguồn vốn LPB Đà Nẵng 33 2.2 Cơ cấu dư nợ LPB Đà Nẵng 35 2.3 Hoạt động kinh doanh LPB Đà Nẵng qua năm 37 2.4 Lãi suất cho vay tiêu dùng số ngân hàng thời điểm tháng 06/2014 45 2.5 Trình độ nguồn nhân lực LPB Đà Nẵng 48 2.6 Mức cho vay số ngân hàng 51 2.7 Thời gian cho vay tối đa số ngân hàng 51 2.8 Tốc độ tăng trưởng số lượng KH vay tiêu dùng 53 2.9 Tốc độ tăng trưởng dư nợ CVTD 54 2.10 Tỷ lệ CVTD tổng dư nợ cho vay 55 2.11 Dư nợ CVTD bình quân khách hàng 55 2.12 Cơ cấu số lượng khách hàng CVTD phân theo kỳ hạn vay 56 2.13 Cơ cấu số lượng khách hàng CVTD phân theo sản phẩm 56 2.14 Cơ cấu dư nợ CVTD phân theo kỳ hạn vay 57 2.15 Cơ cấu dư nợ CVTD phân theo đối tượng vay 57 2.16 Cơ cấu dư nợ CVTD phân theo sản phẩm 58 2.17 Lợi nhuận từ cho vay tiêu dùng so với tổng lợi nhuận cho vay 59 2.18 Chất lượng tín dụng LPB Đà Nẵng 60 2.19 Kết trích lập dự phòng rủi ro LPB Đà Nẵng 61 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ 2.1 Tên hình Tổ chức máy Chi nhánh Trang 31 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động kinh doanh Ngân hàng bao gồm nhiều dịch vụ khác Một dịch vụ đáng ý dịch vụ cấp tín dụng, cho vay nghiệp vụ quan trọng Cho vay hoạt động mang lại phần lớn thu nhập cho Ngân hàng Việt Nam, giúp hoạt động ngành Ngân hàng trở nên sôi động Cùng với phát triển mạnh mẽ kinh tế, Ngân hàng thương mại ln tìm cách đẩy mạnh hoạt động cho vay Thơng qua hoạt động cho vay, Ngân hàng đóng góp vai trò lớn việc cung ứng vốn cho kinh tế, thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững hiệu Ngoài nhu cầu vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh, nhu cầu vốn phục vụ cho mục đích tiêu dùng người dân ngày tăng cao Hiện hầu hết ngân hàng Việt Nam định hướng phát triển bán lẻ, cho vay tiêu dùng, qua phân tán giảm thiểu rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng Nhận thức điều đó, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt ý đến hoạt động cho vay tiêu dùng Hoạt động cho vay tiêu dùng đơn vị đạt số kết đáng kể Tuy nhiên, hoạt động nhiều vấn đề đáng bàn Đặc biệt, bối cảnh cạnh tranh khốc liệt ngân hàng địa bàn nay, việc nghiên cứu, đánh giá tìm giải pháp cho hoạt động cho vay tiêu dùng vấn đề quan tâm hàng đầu Xuất phát từ thực tiễn trên, đề tài "Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Đà Nẵng" chọn để nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận hoạt động cho vay ngân hàng thương mại - Phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Đà Nẵng thời gian qua - Đề xuất số giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Đà Nẵng năm Đối tượng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu - Đề tài nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Đà Nẵng b Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: nghiên cứu vấn đề liên quan đến hoạt động cho vay tiêu dùng hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng - Về không gian: nội dung nghiên cứu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Đà Nẵng - Về thời gian: nghiên cứu số liệu giai đoạn 2010 – 2013, đề xuất luận văn có ý nghĩa năm đến Phương pháp nghiên cứu Để phục vụ mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài sử dụng phương pháp: - Phương pháp thực chứng, phương pháp chuẩn tắc - Phương pháp khảo sát, điều tra, chuyên gia - Phương pháp phân tích tổng hợp, so sánh - Các phương pháp khác… Bố cục đề tài Ngoài phần mục lục, danh mục chữ viết tắt, bảng biểu, hình, sơ đồ, mở đầu, danh mục tài liệu tham khảo, kết luận phụ lục, đề tài chia làm chương sau: - Chương 1: Lý luận hoạt động cho vay tiêu dùng 80 nhiều Ngân hàng nước nước mạnh hệ thống Internet banking áp dụng Khách hàng đăng kí nhu cầu nhân viên tư vấn vòng 24 kể từ thiết lập nhu cầu Đây cách mà Ngân hàng HSBC, ANZ, Techcombank, MB… áp dụng để mở rộng quy mô khách hàng không tỉnh thành mà quy mô nước - Phát triển đội ngũ bán hàng trực tiếp Chi nhánh cần xây dựng đội ngũ bán hàng trực tiếp, từ tổ chức buổi hội thảo với nhân viên doanh nghiệp để tư vấn, bán sản phẩm chỗ Đồng thời, thân cán ngân hàng cần chủ động tìm kiếm, tận dụng quan hệ sẵn có, tiếp cận thu hút khách hàng vay vốn Ngân hàng cần triển khai cách triệt để sách phát triển đội ngũ bán hàng trực tiếp thông qua việc giao tiêu cho cán có chế thưởng phạt cơng minh, đặc biệt thưởng phạt doanh số phát triển nhằm tạo động lực để tăng dư nợ CVTD cách hiệu - Tăng cường cho vay gián tiếp: Ngân hàng mua khoản nợ phát sinh công ty bán lẻ bán chịu hàng hóa cho người tiêu dùng Tuy khoản vay nhỏ, mức độ lại nhiều Ngoài ra, khoản vay thường đơn giản mặt thủ tục, độ rủi ro khoản vay thấp Tóm lại, thơng qua mạng lưới điểm giao dịch, kênh phân phối trực tiếp, đội ngũ bán hàng trực tiếp kênh phân phối gián tiếp, Ngân hàng có sở thực tốt việc phát triển dư nợ CVTD, nắm bắt thông tin thị trường, từ có điều chỉnh phù hợp với thay đổi thị trường d Hoàn thiện công tác quảng bá, tiếp thị - Thiết lập quan hệ với đối tác chiến lược + Quan hệ với quan quản lý nhà đất phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận, huyện… công tác hỗ trợ việc đăng ký chấp tài sản chấp bất động sản Đồng thời, ngân hàng có 81 hiểu biết định hướng quy hoạch tương lai, xu thị trường bất động sản, từ đưa chiến lược sản phẩm cho vay mua nhà đất… phù hợp với giai đoạn thị trường + Quan hệ với chủ đầu tư dự án hộ chung cư, công ty xây dựng: Đây giải pháp hiệu áp dụng nhiều ngân hàng bạn ABBank, VIB, Techcombank LPB học tập ngân hàng bạn, liên kết với chủ đầu tư dự án để hỗ trợ việc giới thiệu khách hàng vay vốn quảng bá hình ảnh ngân hàng + Liên hệ với Công ty ô tô: Ngân hàng liên kết với Cơng ty tơ để tiếp cận với khách hàng có nhu cầu mua xe tơ thiếu vốn Chi nhánh mở rộng hợp tác với hãng xe KIA, Honda, Hyundai, Toyota Đà Nẵng để phát triển sản phẩm cho vay mua ô tô địa bàn - Chú trọng cơng tác chăm sóc khách hàng Ngân hàng dựa vào mức dư nợ, giá trị TSĐB khả tài khách hàng để chia khách hàng thành nhiều nhóm Tùy vào nhóm khách hàngNgân hàng có cách thức chăm sóc khác Chẳng hạn, với đối tượng có dư nợ cao, Chi nhánh nên có chương trình tặng q vào ngày sinh nhật, ngày lễ, định kỳ điện thoại thăm hỏi, thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng - Xây dựng chiến lược quảng bá dịch vụ ngân hàng Ngoài chiến lược quảng bá chung HSC, Chi nhánh cần lựa chọn hình thức quảng cáo, truyền thông phù hợp với khả tài mình, tập trung vào tính hiệu sáng tạo quy mô quảng cáo Chẳng hạn: + Phối hợp với đoàn thể, doanh nghiệp để tiếp cận đối thoại trực tiếp với khách hàng, kết hợp với phát tờ rơi nhằm cung cấp thông 82 tin chi tiết sản phẩm CVTD để khách hàng am hiểu vay vốn + Điện thoại gửi thư trực tiếp, gián tiếp: soạn mẫu thư gửi đến khách hàng tiềm lãnh đạo, trưởng phòng doanh nghiệp + Quảng bá thông qua hệ thống thuê bao điện thoại + Ngoài ra, cán ngân hàng cần giới thiệu trực tiếp với khách hàng thơng qua hình thức tư vấn, giới thiệu, hướng dẫn + Đẩy mạnh treo băng rôn, tranh ảnh quảng cáo trung tâm, đơn vị liên kết với Ngân hàng nhằm tạo hình ảnh góp phần xây dựng thương hiệu LienVietPostBank thị trường e Hồn thiện quy trình, quy định cho vay - Cải tiến chất lượng dịch vụ đơn giản hóa thủ tục cho vay Chi nhánh cần đơn giản hóa thủ tục vay vốn để thời gian giao dịch nhanh, tăng cường giao dịch ngồi hành để tạo điệu kiện thuận lợi với khách hàng cán công nhân viên chức đến giao dịch Chi nhánh Chi nhánh giảm thiểu thời gian thực xét duyệt hồ sơ cách định mức thời gian tối đa thẩm định, xét duyệt hồ sơ phận liên quan; thực phối hợp chặt chẽ phận liên quan để giải nhanh chóng hồ sơ vay Bên cạnh đó, khách hàng vay vốn ngại thủ tục xét duyệt cho vay rườm rà nhiều thời gian nên Chi nhánh cần đẩy mạnh trình điều tra xét duyệt cho khách hàng tốt Việc nâng cấp, ứng dụng công nghệ đại giúp cho thời gian giao dịch nhanh, xác, mặt khác giúp cho Chi nhánh bắt kịp công nghệ, kỹ thuật với ngân hàng nước giới 83 - Tăng mức cho vay Hiện tại, tỉ lệ cho vay/tổng nhu cầu vốn khách hàng LPB 70% Điều tạo khó khăn khách hàng có nguồn thu nhập tốt, tài sản đảm bảo có tính khoản cao mức tích lũy phần vốn tự có 30% tổng nhu cầu vốn khơng đủ Do đó, nhu cầu vay tiêu dùng mua nhà hay tài sản lớn vay 70% giá trị phương án xin vay chưa đủ đáp ứng nhu cầu họ Ngoài ra, với số NHTMCP địa bàn thành phố Đà Nẵng mức cho vay phổ biến từ 70%-80% Vì vậy, để tăng khả cạnh tranh thời gian tới, Chi nhánh nên xem xét tới tỉ lệ này, cần thay đổi linh hoạt theo nhu cầu khách hàng mặt chung thành phố Đà Nẵng Tỉ lệ cho vay/tổng nhu cầu vốn lên tới 75% khách hàng có khả trả nợ tốt, tài sản đảm bảo tốt - Tăng thời gian cho vay tiêu dùng Hiện HSC cho phép thời gian cho vay trả góp mua nhà, mua đất mức từ 10-20 năm thực tế Chi nhánh Đà Nẵng triển khai với mức thời gian ngắn Tuy thời gian cho vay khoản vay mua đất, mua nhà lên đến 10 năm hạn chế quan điểm lo ngại Ban Giám đốc rủi ro khoản vay với thời hạn vay dài Bên cạnh đó, sản phẩm cho vay mua ô tô, giá trị khoản vay thường lớn thời gian vay tối đa 05 năm, nên không phù hợp với khả chi trả gốc lãi định kỳ đại phận người dân có thu nhập trung bình xã hội Hiện ngân hàng địa bàn thành phố Đà Nẵng áp dụng thời gian cho vay mua ô tơ lên đến 05 năm, đặc biệt có ngân hàng cho vay lên đến 15 năm (Ngân hàng HSBC) thời gian cho vay khoản vay mua nhà, mua đất lên đến mức 25 năm Vì vậy, Chi nhánh nên tăng thời gian để thu hút khách hàng, tăng khả cạnh tranh 84 3.2.3 Hồn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro Việc phát triển cho vay thường dẫn tới việc gia tăng nợ xấu, giảm chất lượng khoản vay khơng có biện pháp kiểm soát rủi ro hợp lý Để phát triển đôi với hiệu quả, Chi nhánh cần triển khai đồng số cơng tác kiểm sốt rủi ro sau: - Thường xuyên xem xét, nghiên cứu mơi trường hoạt động theo dõi tình hình tài khách hàng để kịp thời nhận biết dấu hiệu vỡ nợ nguyên nhân - Phân loại nợ xấu cần ý đến nguyên nhân phát sinh, đánh giá lại khả thu hồi vốn khách hàng - Xây dựng mơ hình thích hợp để đánh giá mức độ, xác suất xảy nợ hạn/nợ xấu, mức độ tổn thất phát sinh nợ xấu để xem xét khả chấp nhận rủi ro Ngân hàng - Xây dựng, hoàn thiện hệ thống xếp hạng khách hàng, đánh giả khả vốn, xây dựng tỷ lệ trích dự phòng rủi ro tín dụng nhóm khách hàng, loại tài sản đảm bảo, kỳ hạn mục đích vay… - Ngăn ngừa, giảm thiểu tổn thất xảy biện pháp: + Hạn chế cho vay khách hàng có xếp hạng thấp; giảm thiểu tổn thất cách gia hạn nợ, cấu nợ; đa dạng hóa sản phẩm nhằm phân tán rủi ro; thành lập phận kiểm soát nội thuộc Chi nhánh + Định kỳ lên danh sách khoản vay đến hạn để thông báo nhắc nhở khách hàng chủ động dòng tiền tốn hạn, tránh phát sinh nợ hạn - Đa dạng hóa hình thức huy động vốn trung dài hạn như: phát hành trái phiếu ngân hàng, phát hành tiền gửi dài hạn để đảm bảo kịp thời nguồn vốn tài trợ cho khoản CVTD trung dài hạn 85 3.2.4 Các giải pháp bổ trợ a Phát triển nguồn nhân lực chất lượng số lượng Một vấn đề định đến chất lượng cho vay cao hay thấp phụ thuộc nhiều vào khả đạo đức cán tín dụng, thể qua việc chấp hành chế sách, khả thẩm định hồ sơ, định cho vay, kiểm tra sử dụng vốn sau cho vay… Nói chung, thành cơng hay thất bại phương án vay nguyên nhân khách quan, có nhân tố chủ quan người với tư cách chủ thể cho vay Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt thị trường có nhiều biến động khơng lường cơng tác thẩm định giám sát vốn vay quan trọng, nhằm đảm bảo an tồn vốn Vì vậy, đội ngũ cán tín dụng đòi hỏi phải hiểu biết rộng lĩnh vực thị trường, am hiểu đường lối, chủ trương pháp luật, Nhà nước, nắm rõ nghiệp vụ có tinh thần trách nhiệm cao Do đó, Ngân hàng cần phải làm số công tác như: - Xây dựng kế hoạch đào tạo; có sách khuyến khích cán tự học tập, nâng cao trình độ - Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá, chấn chỉnh đạo đức, tác phong nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật lao động, văn minh thương mại giao tiếp với khách hàng - Hoàn thiện vào thực chế độ trả lương theo lực sở chấm điểm theo tiêu công việc cách cơng khai, rõ ràng - Có chế độ đãi ngộ xứng đáng lương, thưởng cán tín dụng để động viên, khuyến khích kịp thời nhằm làm cho cán bộ, nhân viên không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, kích thích cố gắng phấn đấu công tác nghiệp vụ người, đồng thời quan thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Chi nhánh - Ngân hàng nên xem xét bố trí xếp sử dụng cán cách 86 hợp lý, cần tìm hiểu lực, trình độ, sở trường cán để đề bạt, bố trí, quản lý sử dụng nhân lực cách hợp lý, nhằm phát huy tối đa khả người để đem lại hiệu cao hạn chế rủi ro xảy công tác tín dụng b Tăng cường sở vật chất, cơng nghệ Trong thời đại nay, khoa học công nghệ ngày có vai trò trí quan trọng kinh tế nói chung hoạt động ngân hàng nói riêng Đổi đại hóa cơng nghệ ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi công tác kinh doanh ngân hàng thời gian thực tốn diễn nhanh gọn, an tồn, nâng cao chất lượng dịch vụ nâng cao lực cạnh tranh Việc sử dụng công nghệ đại tạo biến đổi bản, có tính đột phá chế quản lý chất lượng nhân Vì vậy, Chi nhánh cần quan tâm đến việc mua sắm công cụ, dụng cụ làm việc đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho cán thực tốt cơng việc giao Bên cạnh đó, Ngân hàng cần đảm bảo nguồn nhân lực có khả tiếp cận với công nghệ Để sử dụng hiệu cơng nghệ đòi hỏi cán Ngân hàng phải học hỏi thêm thích ứng với yêu cầu cao hơn: kỹ sử dụng máy tính, khả tiếng anh, khả nắm bắt nhanh nhạy, phong cách làm việc đại, tuân thủ quy trình nghiệp vụ liên quan để phát huy hiệu công nghệ mới, tránh gây thiệt hại cố kỹ thuật gây nên 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Hội sở - Ban hành quy chuẩn cách lưu trữ hồ sơ thống từ HSC đến Chi nhánh, Phòng giao dịch để phục vụ việc kiểm tra, kiểm sốt thuận tiện - Hồn thiện sách sản phẩm: 87 + Đầu tư sản phẩm mới: Phát triển thêm sản phẩm dịch vụ xu hướng tất yếu thị trường như: chứng minh tài chính, cho vay du học, phát triển sản phẩm thẻ Visa/Master card + Làm sản phẩm có: Cần làm tăng cường tính sản phẩm có Việc đa dạng hóa, biến thể hình thức cho vay giúp cho Ngân hàng có gói sản phẩm phù hợp với nhiều đối tượng khác, với nhiều mục đích vay điều kiện thực tế khách hàng - Cải thiện sách cho vay: Đơn giản hóa quy trình cho vay, giảm thiểu bước phê duyệt hồ sơ, tăng tỉ lệ vay/giá trị TSĐB, tăng thời gian cho vay tiêu dùng - Tăng hạn mức phán quyết, giao thêm quyền cho Giám đốc chi nhánh - Hoàn thiện, nâng cấp chương trình phầm mềm Core-Banking - Đa dạng hóa hình thức huy động vốn trung dài hạn Bởi có huy động nguồn vốn trung dài hạn ngân hàng có nguồn vay, đặc biệt cho vay trung dài hạn Bên cạnh hình thức huy động truyền thống, Ngân hàng áp dụng hình thức huy động như: phát hành trái phiếu, phát hành tiền gửi dài hạn có lãi suất biến động theo thị trường, phát hành giấy chứng nhận tiền gửi… 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước NHNN quan chủ quản, trực tiếp hướng dẫn hoạt động kiểm soát NHTM Do vậy, sách, định hướng NHNN ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh Ngân hàng Để nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tổ chức tín dụng, NHNN cần phải: - Thực chế điều hành lãi suất linh hoạt, sớm triển khai giải pháp điều hành lãi suất thỏa thuận phù hợp với chế thị trường NHNN cần chủ trì NHTM địa bàn trì điều chỉnh lãi suất tiền gửi ổn định, tránh tình trạng cạnh tranh khơng lành mạnh công tác huy động tiền gửi, 88 đẩy lãi suất lên cao dẫn đến lãi suất cho vay cao, áp lực chi phí – lợi nhuận cho ngân hàng người vay, kiên xử lý NHTM không tuân thủ theo quy định - Nâng cao chất lượng vai trò cung cấp thơng tin Trung tâm cung cấp thơng tin tín dụng (CIC): + Từng bước xếp trung tâm thành trung tâm độc lập, chuyên cung cấp thơng tin cho lĩnh vực tài - ngân hàng Trung tâm cần phối hợp với quan, ngành Chính phủ để thu thập đa dạng thông tin ngành, lĩnh vực khác kinh tế; cần sớm đưa hoạt động thông tin tín dụng tiếp cận, hội nhập với mơi trường quốc tế nhằm tiếp thu nhiều tri thức, kinh nghiệm công nghệ nước phát triển nhằm phục vụ tốt cho hoạt động ngân hàng Việt Nam + Ban hành quy chế bắt buộc tổ chức tín dụng phải tham gia vào trung tâm, coi quyền lợi nghĩa vụ NHNN phải có hướng dẫn cụ thể u cầu NHTM chấp hành quy định cung cấp thông tin cho trung tâm cung cấp thông tin tín dụng cách đầy đủ thường xuyên - Ban hành hoàn thiện văn bản, hướng dẫn định hướng hoạt động cho Ngân hàng thương mại kịp thời, xác thời kỳ NHNN cần vào chiến lược phát triển; xu hướng phát triển lĩnh vực tài chính, tiền tệ giới đạo Chính phủ thời kỳ để đưa định hướng phát triển cho hoạt động CVTD NHTM, ban hành văn bản, quy định hoạt động tín dụng để từ quản lý hoạt động Ngân hàng đảm bảo phát triển bền vững - Hỗ trợ NHTM mặt nghiệp vụ: NHNN cần tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ cho cán ngân hàng thương mại để nâng cao trình độ nghiệp vụ 89 3.3.3 Kiến nghị với Hiệp hội ngân hàng Để thể vai trò đầu tàu, hỗ trợ Ngân hàng Việt Nam hoạt động, Hiệp hội ngân hàng cần phải: - Thường xuyên tổ chức hội thảo, hội nghị vấn đề thời ngành ngân hàng Qua đây, NHTM trao đổi, học tập thêm kinh nghiệm việc phát riển, quản lý rủi ro tín dụng định hướng tín dụng thích hợp thời kỳ thời kỳ - Tổ chức khóa học ngắn ngày, dài ngày để tạo điều kiện cho cán ngân hàng nâng cao hiểu biết cạnh tranh trình hội nhập, thẩm định khách hàng 3.3.4 Kiến nghị với Chính phủ - Chính phủ cần hồn chỉnh đề án nghiên cứu cải tiến cách định giá tài sản đảm bảo việc xem xét khung giá quyền sử dụng đất cho phản ánh giá thị trường, làm cho việc định giá tài sản đảm bảo Ngân hàng - Sớm ban hành luật sở hữu tài sản để thống chuẩn mực giấy tờ sở hữu tài sản tất thành phần kinh tế Thơng qua hồn thiện thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản nhanh chóng, dễ dàng, tạo điều kiện cho NHTM việc nhận tài sản đảm bảo phát mại tài sản đảm bảo - Cải tiến cơng tác tồ án, thi hành án, sớm chỉnh sửa pháp lệnh thi hành án để nâng cao hiệu lực pháp lý án có hiệu lực thi hành, rút ngắn thời gian tố tụng, thời gian thi hành án, tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng công tác xử lý nợ xấu 90 KẾT LUẬN CHƯƠNG Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng yêu cầu cần thiết quan trọng để nâng cao khả cạnh tranh Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Đà Nẵng so với NHTM khác địa bàn Để làm điều đó, Chi nhánh cần xem cho vay tiêu dùng hướng phát triển mang tính chiến lược, lâu dài, cần có sách riêng để đẩy mạnh loại hình dịch vụ Đây tiền đề quan trọng để phát triển loại hình dịch vụ phục vụ cá nhân khác Ngân hàng Trên sở phân tích đánh giá mang tính chất thực tiễn, tác giả mạnh dạn đưa số giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn Chi nhánh, với mong muốn góp phần hồn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng thời gian tới nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh chung Chi nhánh 91 KẾT LUẬN Trong năm gần đây, triển vọng phát triển cho vay tiêu dùng xu hướng tất yếu rõ ràng Người dân biết đến cho vay tiêu dùng số lượng người vay tiêu dùng ngày tăng lên Các NHTM tích cực triển khai loại hình cho vay tiêu dùng thành cơng lĩnh vực kiểm chứng ngân hàng nước, đặc biệt nước phát triển Tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Đà Nẵng, số lượng khách hàng đến vay tiêu dùng ngày tăng, tỷ lệ thu nhập cao, rủi ro thấp Tuy nhiên, năm qua Chi nhánh chưa phát triển hoạt động thành nghiệp vụ lớn Trong thời gian đến, Chi nhánh nên đầu tư vào việc thu thập thông tin khách hàng, nghiên cứu đối tượng khách hàng, tạo bước tiến thuận lợi cho Ngân hàng chiếm lĩnh thị trường cho vay tiêu dùng, giúp Chi nhánh nâng cao hiệu đạt mục tiêu đề Trên sở vận dụng phương pháp nghiên cứu, bám sát mục tiêu, phạm vi nghiên cứu, luận văn hoàn thành nhiệm vụ sau: - Trong chương 1, luận văn tìm hiểu lý luận cho vay tiêu dùng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại - Nội dung chương đánh giá thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Đà Nẵng thông qua số liệu năm - Cuối cùng, chương 3, sở đánh giá thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Đà Nẵng thời gian qua, luận văn đề xuất số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động CVTD đơn vị thời gian đến Do thời gian khả nghiên cứu hạn chế, luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết định, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp vấn đề để tác giả tiếp tục tu chỉnh hoàn thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: [1] Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm LienVietPostBank Đà Nẵng [2] Phan Thị Cúc (2008), Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê [3] Phan Thị Cúc (2010), Tín dụng - Ngân hàng, NXB Thống Kê [4] Nguyễn Đăng Dờn (2012), Quản trị ngân hàng thương mại đại, NXB Phương Đông [5] Hồ Diệu (2002), Quản trị Ngân hàng, NXB Thống kê [6] Nguyễn Văn Hà, Vũ Ngọc Nhung, Hồ Ngọc Cẩn (2000), Vay vốn ngân hàng – từ lý thuyết đến thực tiễn, NXB Thống Kê [7] Phan Thị Thu Hà (2007), Ngân hàng thương mại, NXB Đại học Kinh tế quốc dân [8] Phan Thị Thu Hà (2005), Giáo trình ngân hàng phát triển, NXB Lao động - Xã hội [9] Nguyễn Thị Minh Hiền (2003), Giáo trình marketing ngân hàng, NXB Thống kê [10] Lê Thị Tuyết Hoa, Nguyễn Thị Nhung (2012), Tiền tệ ngân hàng, NXB Phương Đông [11] Nguyễn Ngọc Hùng (1998), Lý thuyết tiền tệ - ngân hàng, NXB Tài Chính [12] Nguyễn Minh Kiều (2006), Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB Tài [13] Nguyễn Minh Kiều (2007), Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB Thống kê [14] Nguyễn Văn Ngọc (2008), Lý thuyết chung thị trường tài chính, ngân hàng sách tiền tệ, NXB Đại học Kinh tế quốc dân [15] Lưu Văn Nghiêm (2001), Marketing kinh doanh dịch vụ, NXB Thống Kê [16] Phạm Ngọc Phong (1996), Marketing ngân hàng, NXB Thống Kê [17] Ngô Văn Quế (2003), Quản lý phát triển tài - tiền tệ - tín dụng ngân hàng, NXB Khoa học Kỹ thuật [18] Quốc Hội (2010), Luật tổ chức tín dụng, NXB Chính trị quốc gia [19] Lê Văn Tư, Phạm Văn Năng (2003), Thị trường tài chính, NXB Thống Kê [20] Lê Văn Tề (2009), Tín dụng - Ngân hàng, NXB Giao thông vận tải [21] Lê Văn Tề (2011), Thị trường tài định chế tài trung gian, NXB Phương Đông [22] Nguyễn Văn Tiến (2005), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê Tiếng Anh: [23] Edward W.Reed Ph.D, Edward K.Gill Ph.D (2004), Ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê [24] Frederic S Miskin (1995), Tiền tệ ngân hàng thị trường tài chính, NXB Khoa học Kỹ thuật [25] Peter S.Rose (2001) Ngân hàng thương mại, Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Tài PHỤ LỤC Quy trình cho vay CÔNG VIỆC CẦN THỰC HIỆN THỰC HIỆN Tiếp xúc khách hàng Bước Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ khách hàng Tổ khách hàng - Phòng Khách hàng Thẩm định tín dụng lập tờ trình thẩm định Bước Kiểm sốt hồ sơ thẩm định Phòng Giám sát kinh doanh Bước Phê duyệt cho vay Ban Giám đốc/Cấp có thẩm quyền Bước Thơng báo kết phê duyệt Tổ khách hàng - Phòng Khách hàng Bước Soạn thảo Hợp đồng văn liên quan Tổ hỗ trợ tín dụng Phòng Khách hàng Bước Kiểm soát hợp đồng văn trước ký kết Phòng Giám sát kinh doanh Bước Ký kết hợp đồng với khách hàng Tổ hỗ trợ tín dụng Phòng Khách hàng Bước Nhập liệu hệ thống Tổ hỗ trợ tín dụng Phòng Khách hàng Bước Lập hồ sơ giải ngân Tổ hỗ trợ tín dụng Phòng Khách hàng Bước 10 Kiểm sốt hồ sơ giải ngân Phòng Giám sát kinh doanh Bước 11 Hạch tốn chuyển tiền giải ngân Tổ hỗ trợ tín dụng phối cho Khách hàng hợp Phòng KT – NQ Kiểm tra sau giải ngân thu hồi nợ Tổ hỗ trợ tín dụng phối hợp Phòng GSKD Bước 12 Bước 13 Thanh lý hợp đồng, quản lý lưu hồ sơ Tổ hỗ trợ tín dụng Phòng Khách hàng ... trạng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Đà Nẵng thời gian qua - Đề xuất số giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên. .. HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 68 3.1 CĂN CỨ ĐỂ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHO VIỆC HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG... TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG .42 2.2.1 Thực trạng hoạch định sách cho vay tiêu dùng .42 2.2.2 Thực trạng đẩy mạnh hoạt động cho vay
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP bưu điện liên việt, chi nhánh đà nẵng , Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP bưu điện liên việt, chi nhánh đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn