Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP á châu chi nhánh quảng ngãi

115 15 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN LÊ THANH LOAN HỒN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU, CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THỊ NHƢ LIÊM Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Nguyễn Lê Thanh Loan MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Tổng quan tài liệu CHƢƠNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.1.2 Tín dụng ngân hàng doanh nghiệp 1.1.3 Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp 14 1.2 CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 16 1.2.1 Khái niệm chất xếp hạng tín dụng nội .16 1.2.2 Các mơ hình xếp hạng tín dụng 22 1.2.3 Nội dung cơng tác xếp hạng tín dụng doanh nghiệp ngân hàng thƣơng mại 24 1.2.4 Tiêu chí đánh giá kết cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp 29 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 30 1.3.1 Nhân tố bên ngân hàng 30 1.3.2 Nhân tố bên ngân hàng 32 KẾT LUẬN CHƢƠNG 33 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI 35 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI 35 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 35 2.1.2 Chức nhiệm vụ 36 2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý 37 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng thƣơng mại cổ phẩn Á Châu Chi nhánh Quảng Ngãi 37 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH 39 2.2.1 Tình hình đặc điểm khách hàng doanh nghiệp 39 2.2.2 Hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Á Châu 41 2.2.3 Nội dung công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Chi nhánh 47 2.2.4 Đánh giá kết cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Chi nhánh 57 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ TẠI CHI NHÁNH 60 2.3.1 Kết đạt đƣợc 60 2.3.2 Hạn chế cơng tác xếp hạng tín dụng nội doanh nghiệp Chi nhánh 61 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế xếp hạng tín dụng nội doanh nghiệp Chi nhánh 62 KẾT LUẬN CHƢƠNG 65 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI 67 3.1 ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNGCƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH 67 3.1.1 Định hƣớng phát triển tín dụng doanh nghiệp 67 3.1.2 Định hƣớng công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp 68 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI 70 3.2.1 Hoàn thiện tổ chức thực cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp 70 3.2.2 Cải thiện chất lƣợng nguồn thông tin đƣợc sử dụng để xếp hạng tín dụng nội 71 3.2.3 Tăng cƣờng hoạt động kiểm tra, giám sát cơng tác xếp hạng tín dụng nội 74 3.2.4 Sử dụng có hiệu kết xếp hạng tín dụng nội 76 3.2.5 Nâng cao chất lƣợng cán phụ trách cơng tác xếp hạng tín dụng nội 78 3.2.6 Tăng cƣờng ứng dụng công nghệ thông tin công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp 81 3.3 KIẾN NGHỊ 82 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Á Châu 82 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam 85 KẾT LUẬN CHƢƠNG 87 KẾT LUẬN 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Tên đầy đủ Tên viết tắt Báo cáo tài BCTC Khách hàng doanh nghiệp KHDN Ngân hàng Nhà nƣớc NHNN Ngân hàng Thƣơng mại NHTM Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Á Châu ACB Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Á Châu - Chi nhánh Quảng Ngãi ACB Quảng Ngãi Quan hệ khách hàng QHKH Quản lý rủi ro QLRR Rủi ro tín dụng RRTD 10 Trung tâm cung cấp thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nƣớc CIC 11 Xếp hạng tín dụng XHTD 12 Xếp hạng tín dụng nội XHTDNB DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình huy động vốn ACB – Chi nhánh Quảng Ngãi năm 2011- 2013 38 2.2 Tình hình cho vay ACB Chi nhánh Quảng Ngãi năm 2011 – 2013 39 2.3 Số lƣợng khách hàng doanh nghiệp theo ngành kinh tế giai đoạn 2011 – 2013 40 2.4 Số lƣợng khách hàng doanh nghiệp theo loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2011 – 2013 40 2.5 Trọng số tiêu tài tiêu phi tài 41 2.6 Số lƣợng tỷ trọng khách hàng doanh nghiệp đƣợc xếp hạng 57 2.7 Tổng hợp kết xếp hạng doanh nghiệp tính đến hết quý III năm 2014 58 2.8 Báo cáo diễn biến chuyển hạng 59 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Quy trình thực cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp 24 2.1 Cơ cấu tổ chức quản lý 37 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cơng tác xếp hạng tín dụng doanh nghiệp ln đóng vai trò quan trọng việc đánh giá khách hàng doanh nghiệp quản trị rủi ro Trong năm qua, Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Á Châu (ACB) ln nỗ lực việc xây dựng quy trình thực cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Tuy nhiên, nhiều mặt hạn chế tồn tại, số việc thực công tác chi nhánh ACB Thực tiễn cho thấy, rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Á Châu Chi nhánh Quảng Ngãi (ACB Quảng Ngãi) chƣa có kiểm sốt tốt Mặc dù, ACB Quảng Ngãi sử dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội để đo lƣờng, cảnh báo rủi ro Nhƣng q trình sử dụng, cơng tác xếp hạng tín dụng nội doanh nghiệp ACB Quảng Ngãi có hiệu chƣa cao Xuất phát từ thực tế trên, chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, chi Nhánh Quảng Ngãi” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn Mục tiêu nghiên cứu - Làm rõ sở lý luận công tác XHTD nội KHDN NHTM - Phân tích thực trạng công tác XHTD nội KHDN ACB Quảng Ngãi - Kiến nghị giải pháp để hồn thiện cơng tác XHTD nội KHDN ACB Quảng Ngãi Câu hỏi nghiên cứu Đề tài tập trung vào việc trả lời câu hỏi sau: - Nội dung công tác XHTD nội KHDN NHTM gì? [11] Nguyễn Thị Việt (2013), Hồn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [12] Trần Thị Hoàng Vy (2013), Hoàn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á ChâuChi nhánh Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng PHỤ LỤC Phụ lục Điểm xếp hạng khách hàng doanh nghiệp STT Điểm Xếp hạng Phân loại nợ Ý nghĩa Là khách hàng đặc biệt tốt, hoạt động kinh doanh có hiệu cao liên tục tăng 95-100 AAA Đủ trƣởng mạnh Tiềm lực tài đặc biệt tiêu mạnh đáp ứng đƣợc tốt yêu cầu trả nợ chuẩn Cho vay khách hàng có khả thu hồi đầy đủ nợ gốc lãi vay hạn Đủ Là khách hàng tốt, hoạt động kinh doanh có hiệu tăng trƣởng vững chắc; tình hình tài tốt đảm bảo thực đầy đủ 85-95 AA tiêu chuẩn nghĩa vụ tài cam kết Cho vay khách hàng có khả thu hồi đầy đủ nợ gốc lãi hạn Đủ 72 – 85 A tiêu chuẩn Là khách hàng tốt, hoạt động kinh doanh ln tăng trƣởng có hiệu quả; tình hình tài ổn định; khả trả nợ đảm bảo Cho vay khách hàng có khả thu hồi đầy đủ nợ gốc lãi hạn STT Điểm Xếp hạng Phân loại nợ Ý nghĩa Là khách hàng tƣơng đối tốt, hoạt động kinh doanh có hiệu nhƣng nhạy cảm Cần 70 - 72 BBB ý điều kiện thay đổi ngoại cảnh; tình hình tài ổn định; cho vay khách hàng có khả thu hồi đầy đủ nợ gốc lãi nhƣng có dấu hiệu khách hàng suy giảm khả trả nợ Là khách hàng bình thƣờng, hoạt động kinh doanh có hiệu nhiên hiệu khơng cao nhạy cảm với điều kiện ngoại 65 - 70 BB Cần cảnh Khách hàng có số yếu điểm ý tài chính, khả quản lý; cho vay khách hàng có khả thu hồi đầy đủ nợ gốc lãi nhƣng có dấu hiệu khách hàng suy giảm khả trả nợ Là khách hàng cần ý, hoạt động kinh doanh gần nhƣ khơng có hiệu quả, lực 59 - 65 B Cần tài suy giảm, trình độ quản lý ý nhiều bất cập; dƣ nợ vay khách hàng có khả tổn thất phần nợ gốc lãi STT Xếp Điểm hạng Phân loại nợ Dƣới 56- 59 CCC tiêu chuẩn Ý nghĩa Là khách hàng yếu, hoạt động kinh doanh cầm chừng, lực quản trị khơng tốt, tài cân đối chịu tác động lớn có thay đổi môi trƣờng kinh doanh Dƣ nợ vay khách hàng có khả tổn thất phần nợ gốc lãi 53 - 56 CC Dƣới Là khách hàng yếu kém, hoạt động kinh doanh cầm chừng, không thực tiêu cam kết trả nợ, dƣ nợ vay khách hàng chuẩn có khả tổn thất phần nợ gốc lãi 45 - 53 C Nghi ngờ Là khách hàng yếu, kinh doanh thua lỗ có khả phục hồi Dƣ nợ vay khách hàng thuộc loại có khả tổn thất cao 10 20 - 45 D Có khả Đây khách hàng đặc biệt yếu kém, kinh doanh thua lỗ kéo dài khơng khả năng khơi phục Dƣ nợ vay khách hàng thuộc loại khơng khả thu hồi, vốn vốn (Nguồn: Quy định ACB) Phụ lục Phân loại ngành kinh tế chi tiết STT Ngành nghề Nông lâm ngƣ nghiệp Chế biến gỗ sản xuất sản phẩm từ gỗ lâm sản khác Chế biến thủy hải sản Khai khoáng Chế biến lƣơng thực thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi May, sản xuất trang phục da giày Sản xuất phân bón, hóa chất bản, hạt nhựa cao su tổng hợp Sản xuất thuốc, hóa dƣợc, dƣợc liệu Sản xuất kinh doanh thép 10 Sản xuất điện tử, máy vi tính quang học, thiết bị viễn thông 11 Sản xuất vật liệu xây dựng (trừ thép) 12 Sản xuất phân phối điện, lƣợng, dịch vụ viễn thông 13 Xây dựng (thi công) 14 Kinh doanh bất động sản sở hạ tầng 15 Thƣơng mại hàng tiêu dùng 16 Thƣơng mại hàng công nông lâm nghiệp 17 Kinh doanh vận tải đƣờng 18 Kinh doanh dịch vụ lƣu trú, ăn uống, vui chơi giải trí 19 Kinh doanh dịch vụ giáo dục y tế 20 Kinh doanh dịch vụ quảng cáo, tƣ vấn giám sát, in ấn 21 SX đồ gia dụng, thiết bị văn phòng, thiết bị giáo dục, trang thiết bị y tế 22 Cơ khí, chế tạo máy móc thiết bị STT Ngành nghề 23 Dệt - nhuộm - sản phẩm dệt, nhuộm 24 Kho bãi hoạt động hỗ trợ 25 SX kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc thiết bị) 26 Kinh doanh vận tải đƣờng thủy, hàng không (Nguồn: Quy định ACB) Phụ lục Chấm điểm quy mô doanh nghiệp >100 tỉ đồng 30 80 - 100 tỉ đồng 25 50 - 80 tỉ đồng 20 30 - 50 tỉ đồng 15 10 - 30 tỉ đồng 10 1500 ngƣời 15 1000 -1500 ngƣời 12 500 - 1000 ngƣời 100 - 500 ngƣời 50 -100 ngƣời 400 tỉ đồng 40 200 - 400 tỉ đồng 30 Doanh thu 100 - 200 tỉ đồng 20 50 - 100 tỉ đồng 10 20 - 50 tỉ đồng < 20 tỉ đồng > 400 tỉ đồng 15 200 - 400 tỉ đồng 12 100 - 200 tỉ đồng 50 - 100 tỉ đồng 20 - 50 tỉ đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP á châu chi nhánh quảng ngãi , Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP á châu chi nhánh quảng ngãi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn