Hoàn thiện công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất tại tổng công ty sản xuất đầu tư dịch vụ xuất nhập khẩu bình định

136 30 0
  • Loading ...
1/136 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN KIM LỆ HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TẠI TỔNG CƠNG TY SẢN XUẤT ĐẦU TƯ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành Mã số : KẾ TOÁN : 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGÔ HÀ TẤN Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN KIM LỆ HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TẠI TỔNG CƠNG TY SẢN XUẤT ĐẦU TƯ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành Mã số : KẾ TOÁN : 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGÔ HÀ TẤN Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Kim Lệ MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 1.1 MƠ HÌNH CƠNG TY MẸ - CƠNG TY CON VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 1.1.1 Mơ hình cơng ty mẹ - cơng ty 1.1.2 Khái niệm cần thiết Báo cáo tài hợp .13 1.2 ĐẶC ĐIỂM BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT VÀ CÁC CHUẨN MỰC KẾ TỐN CĨ LIÊN QUAN 16 1.2.1 Đặc điểm Báo cáo tài hợp 16 1.2.2 Các chuẩn mực kế toán Báo cáo tài hợp 16 1.3 LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 18 1.3.1 Nguyên tắc lập trình bày Báo cáo tài hợp 18 1.3.2 Kỹ thuật lập trình bày Báo cáo tài hợp 23 KẾT LUẬN CHƯƠNG 35 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TẠI TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT ĐẦU TƯ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH ĐỊNH 36 2.1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC Ở TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT ĐẦU TƯ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH ĐỊNH 36 2.1.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng công ty sản xuất đầu tư dịch vụ xuất nhập Bình Định 36 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Tổng công ty sản xuất đầu tư dịch vụ xuất nhập Bình Định 37 2.1.3 Tổ chức kế tốn Tổng cơng ty sản xuất đầu tư dịch vụ xuất nhập Bình Định 44 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TẠI TỔNG CƠNG TY SẢN XUẤT ĐẦU TƯ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH ĐỊNH 46 2.2.1 Lập Báo cáo tài tổng hợp Phòng kế tốn Tổng cơng ty 46 2.2.2 Lập Báo cáo tài hợp Tổng cơng ty sản xuất đầu tư dịch vụ xuất nhập Bình Định 49 2.2.3 Đánh giá thực trạng lập Báo cáo tài hợp Tổng cơng ty sản xuất đầu tư đầu tư dịch vụ xuất nhập Bình Định .65 KẾT LUẬN CHƯƠNG 69 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TẠI TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT ĐẦU TƯ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH ĐỊNH 70 3.1 TỔ CHỨC CÁC MẪU BIỂU THU THẬP THÔNG TIN HỢP NHẤT 70 3.1.1 Bảng kê giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ Tổng Cơng ty 70 3.1.2 Bảng kê giao dịch bán tài sản cố định Tổng công ty 73 3.1.3 Bảng xác định phần lãi/lỗ công ty liên doanh, liên kết 75 3.2 HỒN THIỆN MỘT SỐ BÚT TỐN ĐIỀU CHỈNH KHI HỢP NHẤT 77 3.2.1 Về bút toán điều chỉnh thuế TNDN ảnh hưởng giao dịch bán TSCĐ 77 3.2.2 Về bút toán ghi nhận ảnh hưởng đến lợi ích CĐTS giao dịch bán TSCĐ nội 78 3.3 CHUYỂN ĐỔI GIÁ TRỊ KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT TỪ PHƯƠNG PHÁP GIÁ GỐC SANG PHƯƠNG PHÁP VỐN CHỦ SỞ HỮU KHI LẬP BCTC HỢP NHẤT 79 3.4 THIẾT LẬP BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU HỢP NHẤT CỦA BẢNG CĐKT VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 85 3.5 THIẾT LẬP CÁC BƯỚC LẬP BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT ĐỂ LOẠI TRỪ DÒNG TIỀN LUÂN CHUYỂN NỘI BỘ 86 KẾT LUẬN CHƯƠNG 93 KẾT LUẬN 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nội dung BCTC BĐ Báo cáo tài Bình Định BTC BộTài CĐKT Cân đối kế tốn CĐTS Cổ đông thiểu số CNN Công nông nghiệp CP Cổ phần HMLK Hao mòn lũy kế HTK Hàng tồn kho KQHĐKD Kết hoạt động kinh doanh LCTT Lưu chuyển tiền tệ LNST Lợi nhuận sau thuế LTTM Lợi thương mại SXKD Sản xuất kinh doanh TNHH Trách nhiệm hữu hạn TNDN Thu nhập doanh nghiệp TSCĐ Tài sản cố định TSCĐHH Tài sản cố định hữu hình VP Văn phòng XK Xuất DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 2.1 2.2 Tên bảng Danh sách công ty mà Tổng cơng ty có sở hữu vốn tính đến ngày 31/12/2013 Trang 38 Bảng theo dõi tình hình đầu tư xác định lợi thương mại Tổng công ty Công ty CP dịch vụ phát triển hạ tầng P.B.C 52 Bảng theo dõi khoản đầu tư vào công ty năm 2013 55 2.4 Bảng theo dõi tình hình nhận cổ tức năm 2013 58 2.5 Bảng theo dõi công ty liên doanh, liên kết năm 2013 61 2.6 Bảng kê dự phòng đầu tư dài hạn năm 2013 62 3.1 Bảng kê giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ Tổng công ty năm 2013 72 Bảng kê giao dịch bán tài sản cố định Tổng công ty năm 2013 74 Bảng xác định phần lãi/lỗ công ty liên doanh, liên kết 76 Bảng thể bút toán điều chỉnh thuế TNDN ảnh giao dịch bán TSCĐ 78 Thông tin khoản đầu tư công ty liên kết năm 2013 81 3.6 Xác định phần lãi/lỗ công ty liên kết năm 2013 83 3.7 Bảng thể bút toán điều chỉnh khoản đầu tư vào công ty liên kết 84 2.3 3.2 3.3 3.4 3.5 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ Tên sơ đồ Trang 2.2 Sơ đồ tổ chức máy kế tốn Tổng cơng ty 44 2.3 Quy trình lập BCTC hợp Tổng cơng Pisico 46 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tập đoàn kinh tế tổ hợp cơng ty có mối quan hệ mặt sở hữu công ty công ty khác, có quan hệ mật thiết chiến lược có mối liên kết định hoạt động kinh doanh Tập đồn kinh tế có khả huy động, tập trung sử dụng nguồn vốn lớn trình sản xuất kinh doanh, hình thành cơng ty đại, có tiềm lực kinh tế lớn Đồng thời nhờ mối liên kết công ty tăng cường sức mạnh kinh tế khả cạnh tranh công ty thành viên Trong năm gần đây, doanh nghiệp nước ta có xu hướng hợp tác với theo hình thức hợp kinh doanh để tạo thành tập đoàn kinh tế, hoạt động theo mơ hình cơng ty mẹ - cơng ty Đối với mơ hình cơng ty mẹ - cơng ty con, để thấy tranh toàn cảnh tình hình tài chính, ta khơng thể vào Báo cáo tài riêng lẻ Cơng ty mẹ Báo cáo tài Cơng ty con, mà phải thơng qua Báo cáo tài hợp Báo cáo tài hợp kết quy trình hợp báo cáo tài từ đơn vị tập đồn Nó có ý nghĩa quan trọng quản lý tài chính, thu hút quan tâm nhiều đối tượng sử dụng thông tin Do đó, đảm bảo thơng tin trung thực báo cáo tài hợp vấn đề quan trọng để giúp cho đối tượng liên quan đánh giá đưa định đắn Tổng công ty sản xuất đầu tư dịch vụ xuất nhập Bình Định, ngồi đơn vị trực thuộc, có đầu tư vốn vào nhiều công ty khác hình thành nên cơng ty cơng ty liên kết Như vậy, Tổng công ty sản xuất đầu tư dịch vụ xuất nhập Bình Định Tổng cơng ty hoạt động theo mơ hình cơng ty mẹ - công ty con, nên phải lập Báo cáo tài hợp vào cuối PHỤ LỤC 09 BẢNG KÊ HÀNG BÁN NỘI BỘ Công ty: Địa chỉ: BẢNG KÊ HÀNG BÁN NỘI BỘ Kỳ:……… Công ty STT mua hàng A B Tên hàng Số Đơn giá Tổng Đơn giá Tổng giá bán Các khoản giảm trừ hóa ĐVT lượng (Giá gốc) giá vốn bán (Chưa thuế) Chiết khấu thương mại Giảm giá hàng bán Hàng bán bị trả lại C D Tổng cộng …… Ngày….tháng… năm…… Người lập Kế toán trưởng Giám đốc PHỤ LỤC 10 BẢNG KÊ HÀNG MUA NỘI BỘ Công ty: Địa chỉ: BẢNG KÊ HÀNG MUA NỘI BỘ Năm: 2013 STT Công ty Tên hàng bán hàng hóa B C A Tồn đầu kỳ ĐVT D Số lượng Số tiền Nhập kỳ Xuất bán kỳ Số lượng Số tiền Số lượng Số tiền Tồn cuối kỳ Số lượng Tổng cộng …… Ngày….tháng… năm…… Người lập Kế toán trưởng Giám đốc Số tiền PHỤ LỤC 11 BẢNG KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH BÁN NỘI BỘ Công ty: Tổng công ty Pisico Địa chỉ: BẢNG KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH BÁN NỘI BỘ Năm: 2013 Công ty STT A mua TS B Công ty Cổ phần dịch vụ phát triển 1hạ tầng P.B.C Tổng cộng Tài Tên tài sản C Xe Toyota Landcruiser khoản D Số ĐVT E 2111 Chiếc lượng Thời Nguyên giá gian sử dụng Hao mòn lũy Giá trị kế lại Giá bán 857.000.000 10 599.900.000 257.100.000 270.000.000 857.000.000 10 599.900.000 257.100.000 270.000.000 …… Ngày….tháng… năm…… Người lập Kế toán trưởng Giám đốc PHỤ LỤC 12 BẢNG KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH MUA NỘI BỘ Công ty: Công ty Cổ phần dịch vụ phát triển hạ tầng P.B.C Địa chỉ: BẢNG KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH MUA NỘI BỘ Năm: 2013 STT Công ty Tên tài sản bán TS A B Tổng công ty Pisico Tổng cộng Người lập C Xe Toyota Landcruiser Tài Bộ phận khoản sử dụng D E Văn 2111phòng ĐVT Số lượng F Chiếc Thời Chi phí Nguyên giá gian sử dụng khấu hao 270.000.000 270.000.000 Kế toán trưởng 90.000.000 Hao mòn lũy kế 90.000.000 90.000.000 90.000.000 …… Ngày….tháng… năm…… Giám đốc PHỤ LỤC 13 BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU HỢP NHẤT CỦA BCĐKT VÀ BCKQKD Ngày 31 tháng 12 năm 2013 Chỉ tiêu Mã số 111 38,888,521,578 Các khoản tương đương tiền Đầu tư ngắn hạn 112 121 3,000,000,000 6,100,000,000 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn Phải thu khách hàng 129 131 22,736,367,322 7,268,200,689 Trả trước cho người bán 132 1,421,070,435 120,143,000 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ KHHĐXD Các khoản phải thu khác 134 135 26,359,372,954 80,439,793 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi Hàng tồn kho 139 141 (263,083,641) 40,307,336,687 (2,235,297,312) 1,534,591 Dự phòng giảm giá HTK 149 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 600,915,376 34,947,250 635,862,626 635,862,626 Thuế GTGT KT 152 2,127,072,631 22,460,080 2,149,532,711 2,149,532,711 Tiền Thuế khoản phải thu NN phiếu phủ Cơng ty mẹ Công ty P.B.C TH Cáp QN 1,102,561,185 1,256,924,084 Tổng cộng trước Đ/C 41,248,006,847 7,050,000,000 23,350,000,000 6,100,000,000 13,300,000,000 307,985,403 Điều chỉnh Nợ Số liệu hợp Có 41,248,006,847 6,100,000,000 23,350,000,000 - 30,312,553,414 30,312,553,414 1,541,213,435 1,541,213,435 - - 93,786,366 26,533,599,113 26,533,599,113 (10,000,000) 1,040,024,622 (2,508,380,953) 41,348,895,900 (2,508,380,953) 41,348,895,900 - - 154 - - 157 - - Tài sản ngắn hạn khác 158 52,500,000 2,000,000 54,500,000 54,500,000 Phải thu dài hạn khách hàng Vốn KD đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội 211 - - 212 213 - - Phải thu dài hạn khác 218 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi Ngun giá TSCĐHH 219 222 Giá trị HMLK TSCĐHH 223 Nguyên giá TSCĐ thuê TC 225 - - Giá trị HMLK TSCĐTC 226 - - Nguyên giá TSCĐVH 228 20,225,084,480 20,225,084,480 20,225,084,480 Giá trị HMLK TSCĐVH 229 (258,571,601) (258,571,601) (258,571,601) Chi phí xây dựng DD Nguyên giá BĐSĐT 230 241 521,763,372 45,408,146,645 1,210,524,110 36,987,019,963 1,732,287,482 82,395,166,608 1,732,287,482 82,395,166,608 Giá trị HMLK BĐSĐT 242 (9,791,905,799) (19,133,727,127) (28,925,632,926) (28,925,632,926) Đầu tư vào công ty 251 18,057,829,740 18,057,829,740 Đầu tư vào công ty LK, LD 252 108,260,130,774 108,260,130,774 Đầu tư dài hạn khác 258 11,685,119,996 11,685,119,996 Dự phòng giảm giá ĐTDH 259 (575,594,317) (575,594,317) Chi phí trả trước dài hạn 261 1,104,687,708 Tài sản thuế TN hoãn lại 262 3,922,280,660 924,841,533 4,847,122,193 4,847,122,193 71,778,519,332 1,650,273,011 15,839,529,210 89,268,321,553 587,000,000 89,855,321,553 (32,295,927,389) (839,350,727) (13,333,970,134) (46,469,248,250) 4,300,000 2,157,309,871 471,652,230 3,733,649,809 - (599,900,000) 18,057,829,740 5,958,892,433 3,544,350,000 (47,064,848,250) 110,674,673,207 11,685,119,996 (1,953,803,823) (2,529,398,140) 3,733,649,809 - Tài sản dài hạn khác 268 - Lợi thương mại 269 - TỔNG TS 379,371,636,943 36,344,472,580 19,025,339,111 2,504,449,028 2,504,449,028 434,741,448,634 9,054,641,461 32,760,332,591 21,361,500,000 6,100,000,000 411,035,757,504 Vay nợ ngắn hạn 311 21,361,500,000 Phải trả người bán 312 16,463,792,584 135,545,133 Người mua trả tiền trước 313 1,267,963,697 18,000,000 Thuế khoản PNNN 314 343,407,589 Phải trả người lao động 315 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 - - 318 - - Phải trả theo tiến độ KHHĐ XD Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Dự phòng phải trả ngắn hạn Quỹ khen thưởng, PL 319 320 323 15,261,500,000 16,599,337,717 16,599,337,717 66,000,000 1,351,963,697 1,351,963,697 42,587,021 1,674,052,221 2,060,046,831 2,060,046,831 5,102,776,828 68,585,093 370,391,157 5,541,753,078 5,541,753,078 415,816,593 60,134,132 495,763,371 971,714,096 971,714,096 25,537,554,278 6,086,806,554 7,277,371 11,000,000 80,785,650 25,625,617,299 25,625,617,299 534,938,829 6,632,745,383 6,632,745,383 Giao dịch mua bán lại trái phiếu phủ Phải trả dài hạn người bán 327 331 - - Phải trả dài hạn nội 332 - - Phải trả dài hạn khác 333 - - Vay nợ dài hạn hạn 334 - - Thuế TN hoãn lại phải trả 335 - - Dự phòng trợ cấp việc làm 336 - - Dự phòng phải trả dài hạn 337 Doanh thu chưa thực 338 Quỹ phát triển khoa học công nghệ Vốn đầu tư CSH 339 411 Thặng dư vốn cổ phần 412 Vốn khác CSH 413 Cổ phiếu quỹ 414 Chênh lệch đánh giá lại TS 415 Chênh lệch tỷ giá HĐ 416 Quỹ đầu tư phát triển 417 13,703,471,267 Quỹ dự phòng TC 418 9,758,527,548 Quỹ khác thuộc vốn CSH 419 Lợi nhuận sau thuế chưa PP Nguồn vốn đầu tư XDCB 420 421 Nguồn kinh phí 432 - - 433 - - 439 - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Lợi ích cổ động thiểu số TỔNG NV 4,044,838,117 157,291,629,772 17,046,250,868 15,000,000,000 - 22,460,080 21,113,549,065 21,113,549,065 4,928,380,712 177,220,010,484 157,291,129,772 19,928,880,712 51,299,475,192 4,928,380,712 56,227,855,904 4,928,380,712 51,299,475,192 43,411,814,331 - 43,411,814,331 43,411,814,331 - 650,000,000 - 541,143,952 14,244,615,219 270,571,976 13,974,043,243 199,278,728 10,607,806,276 309,664,959 10,298,141,317 23,282,262,593 3,305,092,962 5,183,763,699 31,771,119,254 - - 18,964,149,500 379,371,636,943 36,344,472,580 19,025,339,111 434,741,448,634 50,501,647,859 120,000,000 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ 267,766,354,825 10,835,025,586 31,244,487,298 309,845,867,709 - DTT BH cung cấp DV 10 267,766,354,825 10,835,025,586 31,244,487,298 309,845,867,709 13,815,790,615 26,622,760,369 - 12,980,166,114 12,980,166,114 26,795,956,729 411,035,757,504 309,725,867,709 - 309,725,867,709 Giá vốn hàng bán 11 251,810,466,850 5,346,063,985 12,592,058,268 269,748,589,103 Lợi nhuận gộp BH cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động TC 20 21 15,955,887,975 49,094,999,645 5,488,961,601 552,317,223 18,652,429,030 957,147,766 40,097,278,606 50,604,464,634 12,704,810,679 Chi phí tài 22 (480,268,965) 8,920,710 (471,348,255) 1,953,803,823 Trong đó: CP lãi vay 23 433,006,463 Chi phí bán hàng 24 8,412,451,553 Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ HĐKD 25 30 12,543,606,740 44,575,098,292 Thu nhập khác 31 Chi phí khác 433,006,463 1,357,186,082 9,769,637,635 3,619,425,428 2,412,932,686 3,703,498,805 14,548,891,909 19,866,530,973 61,536,922,887 46,946,597 309,818,182 23,486,244 380,251,023 32 1,057,456,160 165,658,066 57,890,085 1,281,004,311 Lợi nhuận khác 40 (1,010,509,563) 144,160,116 (34,403,841) (900,753,288) Phần lãi/lỗ công ty liên kết, liên doanh Tổng lợi nhuận KTTT 45 50 43,564,588,729 2,557,092,802 14,514,488,068 60,636,169,599 Chi phí thuế TNDN HH 51 810,381,974 498,841,568 3,621,784,620 4,931,008,162 Chi phí thuế TNDNHL 52 Lợi nhuận sau thuế TNDN 60 Lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ Cộng điều chỉnh 61 62 42,754,206,755 120,000,000 2,058,251,234 10,892,703,448 55,705,161,437 - 269,628,589,103 40,097,278,606 37,899,653,955 1,305,712,497 176,743,071 1,305,712,497 (872,706,034) 9,769,637,635 4,300,000 270,000,000 19,862,230,973 48,188,320,882 110,251,023 257,100,000 1,023,904,311 (913,653,288) 5,958,892,433 - 5,958,892,433 53,233,560,027 4,931,008,162 2,150,000 - 2,150,000 - 4,914,083,709 55,705,161,437 4,914,083,709 12,318,843,281 79,521,137,531 48,300,401,865 79,521,137,531 43,386,318,156 PHỤ LỤC 14 BẢNG TỔNG HỢP BÚT TOÁN ĐIỀU CHỈNH BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Ngày 31 tháng 12 năm 2013 STT Diễn giải Mã số BCLCTT Nợ a Loại trừ ảnh hưởng giao dịch bán TSCĐ nội tập đoàn Loại trừ lãi chưa thực giao dịch bán TSCĐ Lãi/Lỗ từ hoạt động đầu tư Lợi nhuận trước thuế b Điều chỉnh CPKH HMLK ảnh hưởng lãi chưa thực giao dịch bán TSCĐ Nợ Lợi nhuận trước thuế Có Số tiền Nợ 12,900,000 1 Có Khấu hao tài sản cố định Có 12,900,000 4,300,000 4,300,000 Loại trừ dòng tiền vào mua bán TSCĐ c tập đồn tốn tiền Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn khác Tiền thu lý, nhượng bán TSCĐ tài sản dài hạn khác Loại trừ cổ tức nhận từ công ty Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia Nợ Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư Có Lợi nhuận trước thuế Loại trừ khoản nhận nợ vay tập đoàn Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận 21 120,000,000 22 36 120,000,000 7,854,748,182 27 7,854,748,182 7,854,748,182 33 Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị 7,854,748,182 13,900,000,000 23 13,900,000,000 Loại trừ khoản trả nợ vay tập đoàn Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận Loại trừ chi phí lãi vay – doanh thu từ hoạt động cho vay nội tập đoàn Tiền lãi vay trả 24 14,400,000,000 35 13 14,400,000,000 1,305,712,497 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia Loại trừ khoản lập dự phòng nội tập đoàn Nợ Các khoản dự phòng 27 Có Lợi nhuận trước thuế 1,305,712,497 1,953,803,823 1,953,803,823 Loại trừ lãi/lỗ từ công ty liên doanh, liên kết Nợ Lợi nhuận trước thuế Có Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư Loại trừ cổ tức nhận từ công ty liên doanh, liên kết Nợ Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư Có Lợi nhuận trước thuế Cộng điều chỉnh 5,908,712,433 5 5,908,712,433 3,544,350,000 3,544,350,000 56,859,275,117 56,859,275,117 PHỤ LỤC 15 BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU HỢP NHẤT CỦA BCLCTT Ngày 31 tháng 12 năm 2013 Chỉ tiêu Mã Lợi nhuận trước thuế số Khấu hao TSCĐ BĐSĐT Công ty mẹ Công ty Tổng cộng 43,564,588,729 P.B.C 2,557,092,802 TH Cáp QN 14,514,488,068 trước Đ/C 60,636,169,599 8,208,471,850 2,750,208,386 1,942,348,309 12,901,028,545 Các khoản dự phòng (1,846,583,558) 1,672,931,928 (173,651,630) Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (12,482,999) (48,731,749,616) (552,317,223) (12,482,999) (50,241,214,605) Chi phí lãi vay 433,006,463 Tăng giảm khoản phải thu (19,319,780,854) (1,056,234,456) Tăng, giảm hàng tồn kho 10 (9,784,746,556) Tăng, giảm khoản phải trả 11 Tăng, giảm chi phí trả trước (957,147,766) Điều chỉnh Nợ 5,913,012,433 Số liệu hợp Có 13,365,802,005 53,183,380,027 4,300,000 12,896,728,545 1,953,803,823 1,780,152,193 11,411,998,182 (12,482,999) (44,737,928,856) 5,908,712,433 433,006,463 433,006,463 (62,723,195) (20,438,738,505) (20,438,738,505) 992,727 935,140,640 (8,848,613,189) (8,848,613,189) (21,023,794,921) (3,302,191,765) 3,161,380,542 (21,164,606,144) (21,164,606,144) 12 (59,459,499) 1,399,499,835 (31,037,627) 1,309,002,709 1,309,002,709 Tiền lãi vay trả 13 (420,439,796) Thuế TNDN nộp 14 (807,304,534) (567,892,877) Tiền thu khác từ hoạt động kinh 15 24,166,576,904 (18,242,055,103) doanh Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh (420,439,796) (2,410,865,134) 1,305,712,497 885,272,701 (3,786,062,545) (3,786,062,545) 4,514,175 24,171,091,079 24,171,091,079 (747,693,535) (18,989,748,638) (18,989,748,638) 16 Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ TSDH khác Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ TSDH khác Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn chủ sở hữu Tiền chi trả góp vốn cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp phát hành Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận 21 (2,151,231,677) (1,202,799,201) (400,340,874) (3,754,371,752) 120,000,000 (3,634,371,752) 22 - 120,000,000 (120,000,000) - 13,900,000,000 (13,900,000,000) 23 24 - 14,400,000,000 14,400,000,000 25 (5,000,000,000) (5,000,000,000) (5,000,000,000) 343,800,000 343,800,000 343,800,000 26 27 46,759,537,549 552,317,223 957,147,766 31 48,269,002,538 - 9,160,460,679 39,108,541,859 - 32 - - 33 Tiền chi trả nợ gốc vay 34 Tiền chi trả nợ thuê TC 35 Cổ tức, lợi nhuận trả cho cổ đông thiểu số Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái ngoại tệ Cộng điều chỉnh 36 64,489,704,843 (55,322,762,594) 64,489,704,843 (55,322,762,594) 13,900,000,000 (1,500,000,000) (18,448,221,042) (19,948,221,042) 78,389,704,843 (55,322,762,594) 14,400,000,000 7,854,748,182 (14,400,000,000) (12,093,472,860) 61 - 56,859,275,117 56,859,275,117 - PHỤ LỤC 16 TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT ĐẦU TƯ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH ĐỊNH 99 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT Mẫu B03-DN/HN Theo phương pháp gián tiếp Ngày 31 tháng 12 năm 2013 Thuyết CHỈ TIÊU I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trước thuế Điều chỉnh cho khoản Khấu hao tài sản cố định bất động sản đầu tư Các khoản dự phòng thực Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư Chi phí lãi vay Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động Tăng giảm khoản phải thu Tăng, giảm hàng tồn kho Tăng, giảm khoản phải trả Tăng, giảm chi phí trả trước Tiền lãi vay trả Thuế TNDN nộp Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ TSDH khác Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ TSDH khác Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác Mã số minh 10 11 12 13 14 15 16 20 Năm 2013 (Cách làm Pisico) Năm 2012 (Kết đề xuất tác giả) 60,636,169,599 - 53,183,380,027 12,901,028,545 (173,651,630) (12,482,999) (50,241,214,605) 433,006,463 12,896,728,545 1,780,152,193 (12,482,999) (44,737,928,856) 433,006,463 23,542,855,373 (20,438,738,505) (8,848,613,189) (21,164,606,144) 1,309,002,709 (420,439,796) (3,786,062,545) 24,171,091,079 (18,989,748,638) 23,542,855,373 (20,438,738,505) (8,848,613,189) (21,164,606,144) 1,309,002,709 885,272,701 (3,786,062,545) 24,171,091,079 (18,989,748,638) (24,625,259,656) (23,319,547,159) IV.10,11,13 21 (3,754,371,752) (3,634,371,752) 22 - (120,000,000) - (13,900,000,000) 23 Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợ nhuận chia Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn chủ sở hữu Tiền chi trả góp vốn cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp phát hành Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận Tiền chi trả nợ gốc vay Tiền chi trả nợ thuê TC Cổ tức, lợi nhuận trả cho cổ đông thiểu số Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Lưu chuyển tiền kỳ Tiền tương đương tiền đầu kỳ Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái ngoại tệ Tiền tương đương tiền cuối kỳ 24 25 14,400,000,000 IV 14 (5,000,000,000) (5,000,000,000) 343,800,000 343,800,000 48,269,002,538 39,108,541,859 39,858,430,786 31,197,970,107 26 27 30 31 - - - - 32 33 IV 18 64,489,704,843 (55,322,762,594) - 78,389,704,843 (55,322,762,594) (14,400,000,000) (19,948,221,042) (12,093,472,860) IV.1 (10,781,278,793) 4,451,892,337 60,416,294,510 (3,426,530,611) 4,451,892,337 60,416,294,510 IV.1 64,868,186,847 64,868,186,847 34 35 IV 18 36 IV.27 40 50 60 61 70 ... công ty sản xuất đầu tư dịch vụ xuất nhập Bình Định 44 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TẠI TỔNG CƠNG TY SẢN XUẤT ĐẦU TƯ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH ĐỊNH... luận lập Báo cáo tài hợp thực tiễn cơng tác lập Báo cáo tài hợp Tổng cơng ty sản xuất đầu tư dịch vụ xuất nhập Bình Định Phạm vi nghiên cứu cơng tác lập trình bày Báo cáo tài hợp Tổng công ty sản. .. 2.2.1 Lập Báo cáo tài tổng hợp Phòng kế tốn Tổng cơng ty 46 2.2.2 Lập Báo cáo tài hợp Tổng cơng ty sản xuất đầu tư dịch vụ xuất nhập Bình Định 49 2.2.3 Đánh giá thực trạng lập Báo cáo tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất tại tổng công ty sản xuất đầu tư dịch vụ xuất nhập khẩu bình định , Hoàn thiện công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất tại tổng công ty sản xuất đầu tư dịch vụ xuất nhập khẩu bình định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn