Hoàn thiện báo cáo kế toán quản trị tại công ty cổ phần dược DANAPHA

1,267 30 0
  • Loading ...
1/1,267 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:06

B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG NGUYN TH DIM PHƯƠNG HOÀN THI N BÁO CÁO K TỐN QU N TR TI CƠNG TY C PH ND C DANAPHA LU ᄂ N VĂN THC SĨ QU N TR KINH DOANH Nng - Năm 2015 B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG NGUYN TH DIM PHƯƠNG HỒN THI N BÁO CÁO K TỐN QU N TR TI CÔNG TY C PH ND C DANAPHA Chuyên ngành: K ᄂ toán Mã s ᄂ : 60.34.30 LU ᄂ N VĂN THC SĨ QU N TR KINH DOANH Ng i h ng dn khoa hc: PGS TS NGUYN MNH TOÀN Nng - Năm 2015 LI CAM OAN Tơi cam oan ây cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng c cơng b b t kỳ cơng trình khác Tác gi lu-n văn Nguyn Th Dim Phương M"C L"C M# U 1 Tính cp thit ca Mc tiêu nghiên c u ca tài tài ... Công ty m i quan h v$i t ch c Báo cáo k toán qun tr 34 2.2 TH%C TRNG V ᄂ BÁO CÁO K ᄂ TỐN QUN TR TI CƠNG TY C PH!N D "C DANAPHA 37 2.2.1 Các báo cáo d toán t ᄂ i Danapha. .. d toán 40 2.3 Báo cáo d toán sn xut 46 2.4 Báo cáo d tốn chi phí lương sn xut 51 2.5 Báo cáo d tốn chi phí lương c 52 2.6 Báo cáo doanh thu chi nhánh Thanh Hóa 56 2.7 Báo cáo doanh thu Cơng ty. .. ty 57 2.8 Báo cáo tiêu th 59 2.9 Báo cáo sn l ng sn xut 61 2.10 Báo cáo nh*p xut t0n nguyên liu 63 2.11 Báo cáo tình hình mua ngun v*t liu 64 2.12 Báo cáo tình hình cơng n 65 2.13 Báo cáo kim soát
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện báo cáo kế toán quản trị tại công ty cổ phần dược DANAPHA , Hoàn thiện báo cáo kế toán quản trị tại công ty cổ phần dược DANAPHA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn