TỔ CHỨC THỰC HIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO LC NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG Á CHI NHÁNH QUẬN 9

36 32 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:41

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG CƠ SỞ II TẠI TP HỒ CHÍ MINH CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI BÁO CÁO THỰC TẬP GIỮA KHÓA ĐỀ TÀI TỔ CHỨC THỰC HIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO L/C NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG Á - CHI NHÁNH QUẬN Sinh viên: Lê Thị Kiều Trang Khóa : K47 Lớp : A14 GVHD : Th.S Nguyễn Thị Phƣơng Chi TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2011 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG ĐÔNG Á–CHI NHÁNH QUẬN I Lịch sử hình thành phát triển Lịch sử hình thành tóm tắt q trình phát triển Ngân Hàng Đông Á 2 Vài nét Ngân hàng TMCP Đông Á- chi nhánh quận II Cơ cấu tổ chức nhân Ngân Hàng Đông Áchi nhánh Quận Cơ cấu tổ chức Giới thiệu Bộ phận Thanh toán quốc tế III Tình hình kinh doanh Ngân Hàng Đông Á - chi nhánh Quận năm gần (2008-2011) Doanh thu Chi phí Lợi nhuận IV Tình hình tốn theo L/C nhập Ngân Hàng Đông Á - chi nhánh Quận năm gần (2008-2011) CHƢƠNG 2: TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ THANH TỐN L/C NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG Á- CHI NHÁNH QUẬN ÁP DỤNG CHO HỢP ĐỒNG SỐ 22/BB-TPL/10 I Mô tả hợp đồng số 22/BB-TPL/10 Bên mua – bên bán Đối tƣợng Giá Phƣơng thức toán II Mô tả qui trình tốn theo L/C nhập trả cho hợp đồng số22/BB-TPL/10 Một vài đặc điểm riêng giao dịch Sơ đồ 10 Cụ thể hóa qui trình 10 III So sánh với lý thuyết 14 Khi mở L/C 14 Khi nhận chứng từ 14 Khi tất toán hồ sơ 15 Khác 15 IV Nhận xét chung việc tổ chức thực toán L/C nhập trả Ngân hàng Đông Áchi nhánh quận 15 Ƣu điểm 15 Hạn chế 15 2.1 Hạn chế số lƣợng cán toán quốc tế 16 2.2 Hạn chế trình độ, kinh nghiệm cán tốn quốc tế 16 2.3 Hạn chế trình độ, kinh nghiệm doanh nghiệp khách hàng 16 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN L/C NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG ÁCHI NHÁNH QUẬN 17 I Dự báo nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu toán quốc tế qua L/C nhập thời gian tới 17 II Phƣơng hƣớng phát triển tốn L/C nhập Ngân Hàng Đơng Áchi nhánh Quận giai đoạn 2011-2016 18 III Giải pháp hồn thiện nghiệp vụ tốn L/C nhập Ngân Hàng Đông Á- chi nhánh Quận 18 Tăng số lƣợng nâng cao lực nhân viên toán quốc tế 1.1 Cơ sở đề xuất giải pháp 18 1.2 Mục đích 19 1.3 Cách thức tiến hành 19 1.4 Lợi ích 19 Phát triển công tác tƣ vấn dịch vụ hỗ trợ chuyên môn cho khách hàng 1.1 Cơ sở đề xuất giải pháp 20 1.2 Mục đích 20 1.3 Cách thức tiến hành 20 1.4 Lợi ích 21 KẾT LUẬN 22 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Từ tiếng Anh Từ tiếng Việt DAB DongA Bank Ngân hàng Đông Á UNDP United Nations Development Programme TTQT Chƣơng trình phát triển Liên Hợp Quốc Thanh tốn quốc tế L/C Letter of Credit Thƣ tín dụng LA Letter of Credit at sight Thƣ tín dụng trả ĐVT Đơn vị tính TTV Thanh toán viên DN Doanh nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng Bảng 1.1: Kết hoạt động TTQT theo L/C nhập Biểu đồ Biểu đồ 1.1: Kết hoạt động kinh doanh DAB- quận giai đoạn 20082010 Sơ đồ Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức DAB- Chi nhánh Quận Sơ đồ 2.2: Thực toán L/C DAB hợp đồng số 22/BB-TPL/10 10 LỜI MỞ ĐẦU Kể từ sau Việt Nam gia nhập WTO đến nay, tầm quan trọng tốn quốc tế thƣ tín dụng lại đƣợc khẳng định cần quan tâm hết Chính thế, tác giả chọn đề tài “Tổ chức thực toán quốc tế theo L/C nhập Ngân hàng Đông Á- Chi nhánh Quận 9” làm chủ đề nghiên cứu cho kỳ kiến tập Với đề tài đó, tác giả mong muốn đạt đƣợc mục tiêu: tìm hiểu Ngân hàng Đông Á- chi nhánh Quận 9, rõ qui trình tốn L/C nhập qua hợp đồng cụ thể, từ đƣa số ý kiến nhằm hoàn thiện khâu toán L/C nhập Chi nhánh Báo cáo kiến tập đƣợc chia làm phần: CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG ĐÔNG Á- CHI NHÁNH QUẬN CHƢƠNG 2: TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ THANH TỐN L/C NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG ĐƠNG Á- CHI NHÁNH QUẬN ÁP DỤNG CHO HỢP ĐỒNG SỐ 22/BB-TPL/10 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN L/C NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG ÁCHI NHÁNH QUẬN Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giáo viên hƣớng dẫn Thạc sỹ Nguyễn Thị Phƣơng Chi anh chị công tác Ngân hàng Đông Á- Chi nhánh Quận tạo điều kiện tận tình bảo, giúp đỡ tác giả hoàn thành báo cáo kiến tập Tuy nhiên, hạn chế kiến thức kinh nghiệm thực tiễn nhƣ giới hạn thời gian, viết tác giả tránh khỏi thiếu sót nội dung lẫn hình thức Tác giả mong nhận đƣợc bảo, góp ý q báu thầy anh chị để giúp tác giả trình học tập công tác sau SINH VIÊN Lê Thị Kiều Trang CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG ĐÔNG Á– CHI NHÁNH QUẬN I Lịch sử hình thành phát triển Lịch sử hình thành tóm tắt q trình phát triển Ngân Hàng TMCP Đơng Á Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đông Á (gọi tắt ngân hàng Đông Á, DongA Bank, hay DAB) thành lập ngày 16/04/1995, thức hoạt động vào ngày 01/07/1992 với số vốn điều lệ đăng ký 20 tỷ đồng, tƣơng đƣơng triệu USD Năm 1992- 2002: Sau 10 năm hoạt động, vốn điều lệ DongA Bank tăng lên gấp 10 lần - 200 tỷ đồng Năm 2002, Thẻ Đơng Á đƣợc thức phát hành Năm 2003-2007: Ngân hàng có 107 chi nhánh, phòng giao dịch 40 tỉnh, thành, chuyển đổi thành công sang core- banking, giao dịch online toàn hệ thống Doanh số toán quốc tế DongA Bank vƣợt tỷ đô la Mỹ DongA Bank lọt vào danh sách top 200 doanh nghiệp lớn Việt Nam UNDP bình chọn, đồng thời dẫn đầu tốc độ phát triển dịch vụ thẻ ATM Việt Nam với triệu khách hàng sử dụng thẻ đa năm sau phát hành Năm 2008- nay: Vốn điều lệ Ngân hàng đạt 3400 tỷ đồng Vốn chủ sở hữu 4200 tỷ đồng Đơng Á có 220 chi nhánh, phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm điểm giao dịch 24h 50 tỉnh thành Doanh số hoạt động tốn quốc tế tồn ngân hàng đạt 2,5 tỷ USD, tổng phí thu đƣợc từ toán quốc tế gần 3,6 triệu USD DongA Bank thức phát hành thẻ tín dụng (2008), đoạt giải xuất sắc lĩnh vực Ứng dụng Công nghệ thông tin hiệu khối doanh nghiệp lớn, nhận kỷ lục Guiness Việt Nam cho sản phẩm ATM lƣu động (2009) Vài nét Ngân hàng TMCP Đông Á- chi nhánh quận Địa chỉ: 218 Lê Văn Việt, P Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM Số điện thoại: 37360920 Fax: 37360934 Ngân hàng TMCP Đông Áquận chi nhánh đƣợc chuyển đổi từ chi nhánh quận Thủ Đức, thức khai trƣơng hoạt động vào ngày 19/09/2008 II Cơ cấu tổ chức nhân Ngân Hàng Đông Áchi nhánh Quận Cơ cấu tổ chức Ban giám đốc chi nhánh Phòng Khách hàng cá nhân Phòng Khách hàng doanh nghiệp Phòng Ngân quỹ Phòng Kế tốn Phòng Hành chính- nhân Bộ phận Tín dụng Doanh nghiệp Bộ phận Thanh toán quốc tế Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức DAB- Chi nhánh Quận (Nguồn: Báo cáo tổng kết DAB Quận năm 2009 Phòng Kinh doanh- DAB Quận 9) Tổng số nhân DAB- Chi nhánh quận 32 ngƣời Nhìn chung, DAB- Chi nhánh quận đƣợc tổ chức với cấu tinh gọn hợp lý; công tác quản lý, giám sát đƣợc tiến hành trực tiếp, xuyên suốt; phân định nhiệm vụ, trách nhiệm rõ ràng Giới thiệu Bộ phận Thanh toán quốc tế Theo cấu tại, phận Thanh toán quốc tế Chi nhánh quậnThanh tốn viên chuyên viên Thanh toán quốc tế, trực thuộc phòng Khách hàng doanh nghiệp Bộ phận thực độc lập gần nhƣ tồn qui trình TTQT, ngoại trừ L/C việc gửi công điện Ngân hàng Hội sở thực Trách nhiệm Thanh tốn viên: 2.1 Hạn chế trình độ, kinh nghiệm cán toán quốc tế Hoạt động tốn quốc tế, đặc biệt tốn L/C đòi hỏi đội ngũ nhân chất lƣợng cao: có hiểu biết nhiều lĩnh vực, dày dạn kinh nghiệm để xử lý vấn đề phát sinh, trình độ ngoại ngữ chun mơn sâu Trong đó, chi nhánh quận tham gia hoạt động toán quốc tế thời gian ngắn, đội ngũ cán nhân có cấp, có nhiệt tình, nhƣng phần đơng trẻ, nên kinh nghiệm cơng việc hạn chế Bên cạnh đó, khả thu thập thơng tin, đánh giá tình hình hoạt động doanh nghiệp chi nhánh nhiều bất cập hạn chế Từ đó, ngân hàng dễ gặp phải sai sót việc phân loại khách hàng, hay việc đánh giá tài sản cầm cố chấp,vv Những sai sót nhƣ dễ tạo khe hở cho doanh nghiệp lợi dụng vi phạm cam kết với ngân hàng 2.2 Hạn chế số lƣợng cán TTQT Thanh toán L/C nghiệp vụ phức tạp, khối lƣợng công việc nhiều Trong đó, Chi nhánh có TTV xử lý gần nhƣ toàn hồ sơ TTQT Ngoài ra, khối lƣợng cơng việc nhiều, trách nhiệm TTV Chuyên viên TTQT không phân định rõ ràng (ví dụ: Chun viên trực tiếp làm ln thay giám sát) 2.3 Hạn chế trình độ, kinh nghiệm doanh nghiệp khách hàng Những rủi ro việc toán L/C xảy ngân hàng Đông Á liên quan đến vấn đề nhƣ: đến thời hạn toán nhà nhập chƣa có khả tốn; hay chứng từ xuất trình đƣợc ngân hàng kiểm tra tính hợp lệ tốn, nhiên nhà nhập lại chƣa nhận đƣợc hàng lý Qua ví dụ trên, ta thấy lỗi khơng hồn tồn xuất phát từ phía DAB, nhƣng trực tiếp gián tiếp đến chất lƣợng tín dụng uy tín DAB Nhƣ vậy, bên cạnh xem xét việc Ngân hàng thiếu thông tin khách hàng, phải chấp nhận thực trạng hầu hết doanh nghiệp xuất nhập tham gia ạt vào hoạt động xuất nhập thực lực tài yếu thiếu hiểu biết tốn ngoại thƣơng CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN L/C NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG ÁCHI NHÁNH QUẬN I Dự báo nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu toán quốc tế qua L/C nhập thời gian tới Thuận lợi Các nhân tố thuận lợi góp phần đẩy lợi nhuận biên hoạt động tốn L/C nhập Ngân hàng Đơng Á là: - Uy tín ngân hàng lĩnh vực toán quốc tế khu vực ngày tăng cao Bằng chứng điển hình số lƣợng khách hàng đến với ĐAB ngày tăng, số lƣợng thƣ tín dụng nhập năm 2010 có dấu hiệu tích cực - Các sách khách hàng tỏ có hiệu việc giữ chân khách hàng quen thuộc Khó khăn - Cạnh tranh ngân hàng ngày tăng Chỉ dọc đƣờng Lê Văn Việt, quận 9- nơi tọa lạc DAB- quận 9, có đến 10 chi nhánh phòng giao dịch ngân hàng khác nhƣ BIDV, VCB ACB Mặc dù biểu phí toán L/C DAB- quận cạnh tranh, nhƣng biểu phí tốn L/C tỏ khơng phải yếu tố nhà nhập quan tâm nhiều ( phí chiếm khoảng % giao dịch , lại bị khống chế mức tối đa) Tóm lại, yếu tố quan trọng mà khách hàng quan tâm chất lƣợng, hiệu nghiệp vụ ngân hàng; nơi xử lý chứng từ nhanh, sai sót, chun nghiệp thu hút khách hàng đơng hơn.Về mặt này, DAB- quận phải nỗ lực nhiều để khẳng định chỗ đứng trƣớc đối thủ cạnh tranh, đặc biệt VCB- Ngân hàng có kinh nghiệm lâu đời hoạt động toán quốc tế - Tỷ giá hối đoái tỷ giá hối đối liên ngân hàng tiếp tục có chiều hƣớng tăng, gây bất lợi cho hoạt động nhập khẩu, ảnh hƣởng đến kết hoạt động toán L/C nhập Từ 1/2011 đến 21/07/2011, điển hình đồng đô la Mỹ tăng dần từ 18.932 đồng lên 20.608 đồng, đồng EURO tăng liên tục từ 25.187,13 đồng lên 29.174,75 đồng Việc vay tỷ giá toán tỷ giá khác cao gây thiệt hại đáng kể tâm lý e ngại nhiều doanh nghiệp khách hàng Cuối năm 2010 tăng tín dụng VND tăng 25,3%; tín dụng ngoại tệ tăng 49,3% so với cuối năm 2009 Những số nhu cầu vay ngoại tệ kể từ sau Việt Nam mở cửa hội nhập ngày tăng lên, trở thành nguồn thu quan trọng cho ngân hàng Việc tỷ giá hối đối tăng khơng ảnh hƣởng trực tiếp đến doanh thu từ L/C nhập mà ảnh hƣởng đáng kể đến lợi nhuận hoạt động ngân hàng II Phƣơng hƣớng phát triển toán L/C nhập Ngân Hàng Đông Áchi nhánh Quận giai đoạn 2011-2016 Ngân hàng đề phƣơng hƣớng hoạt động cho phận tốn quốc tế, có lĩnh vực toán qua L/C nhƣ sau: - Tăng cƣờng bồi dƣỡng kiến thức thƣơng mại quốc tế, luật, thông lệ quốc tế cho cán TTQT để phát triển nghiệp vụ tài trợ xuất tăng thu dịchvụ - Thƣờng xuyên xem xét sách phí, dịch vụ, lãi suất để cạnh tranh với Ngân hàng khác, vừa có lợi cho khách hàng - Cố gắng thuyết phục khách hàng sử dụng nghiệp vụ khác mà quốc tế sử dụng xa lạ Việt Nam, Hội sở đƣa vào thực nhƣ nghiệp vụ Option, bao tốn III.Giải pháp hồn thiện nghiệp vụ tốn L/C nhập Ngân Hàng Đơng Á- chi nhánh Quận Tăng số lƣợng nâng cao lực nhân viên toán quốc tế 1.1 Cơ sở đề xuất giải pháp Sự phát triển nhƣ DAB lĩnh vực TTQT nói chung, hay tốn theo L/C nhập nói riêng tƣơng lai phụ thuộc nhiều vào hệ cán TTQT Ngân hàng sau Nhƣng tại, cán TTQT đƣợc phân bố cách rời rạc toàn hệ thống DAB, chƣa có tính kế thừa Cụ thể DAB-Quận 9, có nhân viên phụ trách mảng này, chuyên viên TTQT vừa quản lý vừa giám sát kiểm tra nhân viên phận Tín dụng có biết kiến thức tảng L/C 1.2 Mục đích: phát triển dài hạn, cụ thể cho nguồn nhân lực phận nhằm đáp ứng đẩy mạnh phát triển toán quốc tế lâu dài tƣơng lai 1.3 Cách thức tiến hành - Cơng tác tổ chức: Bộ phận hành chính- nhân thực hiện, tham khảo ý kiến từ phận TTQT để đạt đƣợc hiệu tốt - Nội dung đào tạo tuyển dụng: Tuyển dụng: tuyển thêm nhân viên hỗ trợ phụ trách phận TTQT Nội dung công tác đào tạo đào tạo lại: + Giúp cán TTQT am hiểu tƣờng tận có khả phân tích điều khoản Các văn thông lệ quốc tế nhƣ: UCP 600, ISPB, ULB 1930, URR, URC + Pháp luật thực tiễn hoạt động nƣớc để tƣ vấn đƣợc cho khách hàng tránh rủi ro cho Ngân hàng + Đào tạo sâu tin học phần mềm nghiệp vụ - Hình thức tổ chức: mở lớp đào tạo tập trung với cán chi nhánh khác Song song với đó, kết hợp tổ chức đào tạo nội - Địa điểm: xin phép Hội sở - Thời gian: vào ngày nghỉ cuối tuần 1.4 Lợi ích - Kết thúc tình trạng thiếu nhân lực, ngƣời kham nhiều việc - TTV Chuyên viên TTQT tập trung vào cơng việc chính, đem lại hiệu cơng việc tính trách nhiệm cao - Có kế hoạch phát triển nguồn nhân lực rõ ràng, có tình kế thừa, tạo điều kiện thúc đẩy nhân viên có động lực làm việc ham học hỏi Phát triển công tác tƣ vấn dịch vụ hỗ trợ chuyên môn cho khách hàng 2.1 Cơ sở đề xuất giải pháp Nhƣ phân tích phần hạn chế, nhà nhập không hiểu biết rõ toán ngoại thƣơng, thiếu kinh nghiệm bn bán quốc tế khơng nhà nhậpngân hàng mở L/C dễ đối mặt với rủi ro nghiêm trọng 2.2 Mục đích: đảm bảo lợi ích nhà nhập quyền lợi Ngân hàng, Ngân hàng cần tƣ vấn thật kỹ cho doanh nghiệp khách hàng 2.3 Cách thức tiến hành - Cơng tác tổ chức: phận Thanh toán quốc tế phối hợp với phận Tín dụng.Vì nghiệp vụ L/C phát sinh nhiều nghiệp vụ kèm liên quan đến tín dụng - Hình thức: dƣới dạng gặp gỡ khách hàng, giới thiệu sản phẩm mới, qua kêt hợp tƣ vấn L/C với tƣ vấn tín dụng liên quan tƣ vấn nghiệp vụ Thanh toán quốc tế khác - Nội dung tƣ vấn + Tƣ vấn cho nhà nhâp nên mở loại L/C có lợi + Tƣ vấn cho nhà nhập việc đƣa điều khoản vào L/C + Tƣ vấn cho nhà nhập việc lựa chọn thời hạn L/C + Những rủi ro gặp phải TTQT qua L/C, lấy học thực tế xảy DAB cách phòng tránh - Đối tƣợng: gửi thƣ mời điện thoại cho khách hàng quen thuộc thƣờng sử dụng dịch vụ toán qua L/C, khách hàng có liệu sử dụng dịch vụ Thanh toán quốc tế DAB-Quận 9, đồng thời tìm hiểu hƣớng đến khách hàng doanh nghiệp có tiềm khu vực - Thời gian: vào chiều thứ bảy (khoảng tháng lần) để không ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh bình thƣờng Ngân hàng, Ngân hàng làm việc từ thứ đến sáng thứ - Địa điểm: hội trƣờng lớn ĐAB-Quận 2.4 Lợi ích - Cả Ngân hàng khách hàng có hiểu biết quyền lợi trách nhiệm đăng ký toán qua L/C, nên dễ thực hơn,tránh vụ kiện tụng khơng cần thiết làm ảnh hƣởng đến uy tín Ngân hàng - Khách hàng tránh đƣợc rủi ro mua bán quốc tế, ngân hàng tránh đƣợc rủi ro tốn ảnh hƣởng đến lợi ích tên tuổi Ngân hàng - Thông qua buổi tƣ vấn nhƣ vậy, giới thiệu cho khách hàng thƣờng sử dụng phƣơng thức Thanh Toán quốc tế DAB biết thêm lợi ích hạn chế loại phƣơng thức L/C, nhờ thu, ghi sổ , nhằm chọn cho phƣơng thức hiệu quả, phù hợp - Đẩy mạnh Marketing hình ảnh Ngân hàng, thu hút lƣợng khách hàng KẾT LUẬN Ngân hàng Đông Á- Chi nhánh quận Chi nhánh non trẻ lĩnh vực tốn quốc tế nói chung, tốn theo L/C nhập nói riêng Tuy nhiên, qui trình thực tốn qui củ chun nghiệp mà tác giả quan sát đƣợc suốt thời gian kiến tập đây, chứng minh đƣợc bƣớc vững Chi nhánh đƣờng trở thành Ngân hàng thực uy tín chất lƣợng đồng hành doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập địa bàn Bài viết với kết cấu chƣơng quán tập trung vào mục tiêu nghiên cứu xác định ban đầu khái quát đƣợc số nội dung sau: Một là, nhìn tổng quát cấu tình hình kinh doanh Ngân hàng Đơng Á- Chi nhánh quận 9, tác giả nhìn nhận rằng, tại, tốn qua L/C khơng phải nghiệp vụ đây; nghiệp vụ giúp Ngân hàng tăng thêm doanh thu, thu hút thêm khách hàng đẩy mạnh thƣơng hiệu Hai là, DAB- chi nhánh quận xây dựng đƣợc qui trình tốn L/C nhập chặt chẽ, trình tự, thống Ba là, từ ƣu điểm hạn chế phân tích đƣợc từ qui trình này, tác giả đƣa hai giải pháp tiêu biểu nhất, tập trung vào vấn đề phát triển nguồn nhân lực dài hạn đẩy mạnh hỗ trợ chun mơn cho khách hàng nhằm hồn thiện việc tổ chức toán L/C nhập Ngân hàng Đông Á- chi nhánh Quận Bài viết đƣợc thực thời gian ngắn nhiều thiếu sót, nhiên, tác giả hy vọng đóng góp đƣợc phần nhỏ vào hoạt động toán L/C nhập Ngân hàng Đông Á- chi nhánh Quận thời gian tới Tác giả tin tƣởng với nỗ lực không ngừng tập thể Ban giám đốc đội ngũ nhân viên động, đầy nhiệt huyết đây, Ngân hàng Đông Á- chi nhánh quận tiếp tục phát triển mạnh mẽ bền vững nữa, trở thành điểm đến uy tín doanh nghiệp xuất nhập địa bàn, góp phần mang thƣơng hiệu Dong A Bank lan rộng mạnh mẽ toàn quốc đến ngân hàng đối tác toàn giới DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO GS.NGƢT Đinh Xuân Trình (2009), Giáo trình Thanh tốn quốc tế, Nhà xuất thông tin truyền thông, Hà Nội Ngân hàng Đơng Á (2009), Hƣớng dẫn nghiệp vụ thƣ tín dụng Nhập trả Ngân hàng Đông Á Phòng Thƣơng Mại Quốc tế (2007), Các quy tắc thực hành thống tín dụng chứng từ UCP 600 2007 ICC Trƣơng Thị Thúy Bình (2010), Chính sách lãi suất Ngân hàng Nhà nƣớc tác động đến hệ thống Ngân hàng thƣơng mại giai đoạn từ năm 2008 đến http://docs.4share.vn/docs/6808/chu_de_CS_lai_suat_cua_NHTW_va_cac_tac_dong_t oi_NHTM.html Website Ngân hàng Đông Á (01/07/2011), Giới thiệu chung http://www.dongabank.com.vn/service/10/gioi-thieu-chung Website Ngân hàng Đơng Á (01/07/2011), Hành trình xây dựng phát triển http://www.dongabank.com.vn/service/14/lich-su-phat-trien Website tỷ giá ngoại tệ (20/07/2011), Tỷ giá ngoại tệ liên ngân hàng: Hy vọng điều chỉnh tỷ giá không gây sốc http://tygiangoaite.net/ty-gia-ngoai-te-lien-ngan-hang-hy-vong-dieu-chinh-ty-giakhong-gay-soc Website Xa lộ tin tức (22/07/2011), Chính sách lãi suất Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam http://tintuc.xalo.vn/001749077572/Chinh_sach_lai_suat_cua_Ngan_hang_Nha_nuoc_ Viet_Nam_hien_nay.html?id=1f271b&o=2344 PHỤ LỤC Chức năng, nhiệm vụ phòng ban DongA Bank- quận Các lĩnh vực kinh doanh DongA Bank- quận Bảng so sánh Biểu phí dịch vụ tốn L/C nhập DAB- quận 9, ngân hàng Vietcombank ngân hàng Á Châu- ACB Những thay đổi sách tỷ giá ngoại tệ liên ngân hàng nhà nƣớc năm 2009-2010 tác động tới doanh nghiệp nhập Mẫu Giấy đề nghị mở thƣ tín dụng (Biểu mẫu BM_TTQT_19) Mẫu Thơng báo nhận chứng từ Hợp đồng số 22/BB-TPL/10 Bộ chứng từ đòi tiền theo hợp đồng Phụ lục 1: Chức năng, nhiệm vụ phòng ban DongA Bank- quận Ban giám đốc - Đại diện pháp nhân Ngân hàng - Tổ chức đạo, thực sách, chế độ, nhiệm vụ xây dựng tiêu kế hoạch kinh doanh cho chi nhánh - Chịu trách nhiệm kết kinh doanh chi nhánh Phòng Hành nhân - Thực công tác hành Ngân hàng nhƣ: quản lý lao động, kế hoạch văn phòng phẩm, xét lƣơng, nộp khoản bảo hiểm cho cán cơng nhân viên - Bố trí lịch công tác, xếp trực nhật, công tác hậu cần, thực việc tuần tra canh gác bảo đảm an toàn cho Ngân hàng Khách hàng đến giao dịch - Kiểm tra việc thực sách, chế độ Nhà nƣớc Phòng Ngân quỹ Thực nhiệm vụ thu chi đồng Việt Nam ngoại tệ, công tác tiết kiệm, công tác chuyển ngân lƣu kho Phòng Kế tốn Quảnthực cơng tác hoạch tốn kế tốn chi tiết, kế tốn sổ sách kế tốn tổng hợp Phòng Khách hàng cá nhân - Cung cấp sản phẩm dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân, bao gồm sản phẩm tín dụng cá nhân, huy động vốn, thẻ, dịch vụ chuyển tiền cá nhân, chuyển khoản, toán tự động, chi trả kiều hối qua kênh giao dịch Ngân hàng - Chịu trách nhiệm chăm sóc khách hàng cá nhân, quản lý phát triển quan hệ với khách hàng cá nhân chi nhánh thông qua việc ghi nhận giải đáp ý kiến thắc mắc khách hàng cá nhân, tƣ vấn hƣớng dẫn khách hàng sản phẩm dịch vụ để đáp ứng nhu cầu khách hàng - Quản lý, lƣu trữ hồ sơ chứng từ, thực báo cáo thống kê cho Giám đốc chi nhánh hoạt động tín dụng, huy động vốn, kinh doanh dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân - Tham mƣu cho Giám đốc chi nhánh vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh sản phẩm dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân Phòng Khách hàng doanh nghiệp: - Tổ chức triển khai sản phẩm dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp - Quản lý, lƣu trữ hồ sơ chứng từ liên quan đến hoạt động tín dụng doanh nghiệp, quảntài khoản thông tin khách hàng doanh nghiệp - Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ báo cáo, thống kê kế toán, thực báo cáo thống kê hoạt động tín dụng, tốn quốc tế, huy động vốn, kinh doanh dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp - Thực công việc khác liên quan đến việc phát triển quan hệ chăm sóc khách hàng doanh nghiệp - Tham mƣu cho Giám đốc chi nhánh vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh sản phẩm dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp, tình hình phát triển quan hệ chăm sóc khách hàng doanh nghiệp chi nhánh Phụ lục 2: Các lĩnh vực kinh doanh DongA Bank- quận Huy động vốn: khai thác nguồn vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn nƣớc đối tƣợng Cho vay - Cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn - Cho vay tài trợ xuất nhập - Cho vay nơng thơn - Cho vay trả góp - Các loại cho vay khác Kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, đá quý Dịch vụ toán quốc tế Dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt (chuyển khoản, séc, thẻ…) Chiết khấu toán giấy tờ có giá Dịch vụ bảo lãnh nƣớc Dịch vụ chi trả kiều hối, chuyển tiền nhanh Các dịch vụ ngân quỹ (thu chi hộ, kiểm đếm hộ…) 10 Các nghiệp vụ phát hành, toán giao dịch khác thẻ Ngân hàng 11 Kinh doanh dịch vụ khác theo quy định pháp luật đƣợc Hội đồng quản trị Ngân hàng Đông Á cho phép Phụ lục 3: Bảng so sánh Biểu phí dịch vụ tốn L/C nhập DABquận 9, ngân hàng Vietcombank ngân hàng Á Châu- ACB Loại giao dịch Mức phí tối thiểu DAB VCB ACB 0.15% (TT TT USD50 TT USD20 Nhƣ phát hành Nhƣ phát hành Nhƣ phát hành + Khác USD10 USD20 USD10 Ký hậu vận đơn USD2 USD15 USD2 Ký hậu đảm bảo nhận hàng USD50 USD50 Chấp nhận hối phiếu kỳ hạn Làm tròn tháng TT Phát hành L/C USD20) + Số tiền ký quĩ + Số tiền chƣa ký quĩ Tu chỉnh + Tăng giá trị (20%) USD50 + Ký quỹ 100% 0.05%/tháng/trị giá + Ký quỹ
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔ CHỨC THỰC HIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO LC NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG Á CHI NHÁNH QUẬN 9, TỔ CHỨC THỰC HIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO LC NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG Á CHI NHÁNH QUẬN 9

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn