Xây dựng chính sách marketing cho sản phẩm thép xây dựng của công ty cổ phần kim khí miền trung

1,183 24 0
  • Loading ...
1/1,183 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:41

B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG - BÙI TH HUYN HNH XÂY DNG CHÍNH SÁCH MARKETING CHO SN PH M THÉP XÂY DNG CA CÔNG TY C PH N KIM KHÍ MIN TRUNG LU N VĂN THC SĨ THC SĨ KINH DOANH Nng – Năm 2015 B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG - BÙI TH HUYN HNH XÂY DNG CHÍNH SÁCH MARKETING CHO SN PH M THÉP XÂY DNG CA CƠNG TY C PH N KIM KHÍ MIN TRUNG Chuyên ngành: QUN TR KINH DOANH Mã s: 60.34.05 LU N VĂN THC SĨ THC SĨ KINH DOANH Nng – Năm 2015 LI CAM OAN Tôi cam oan ây cơng trình nghiên cu ca riêng tơi Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng c công b b t kỳ cơng trình khác Tác gi ᄉ Bùi Th ᄉ Huyn Hnh MC LC M U 1.Tính cp thit ca tài nghiên cu M c tiêu nghiên cu it 84 KT LU N Trong xu th tồn c,u hóa, h)i nhp kinh t qu c t ngày m3 r)ng, môi tr ng kinh doanh ngày c ᄉ nh tranh kh c lit Là n v- kinh doanh m't hàng thép xây dng, m't hàng có vai trò quan trng ca n n kinh t, có nhim tham gia bình ᄉ n giá theo quy -nh ca Chính ph M't khác, chin l v c kinh doanh ca công ty nhng năm t%i, ho ᄉ t )ng phân ph i thép xây dng v2n tng tâm ngày m3 r)ng Qua q trình phân tích thc tr ᄉ ng tình hình sn xut kinh doanh thc tr ᄉ ng sách marketing cho sn ph m thép xây dng t ᄉ i cơngty C ᄉ ph,n Kim khí Mi n Trung, ngồi nhng thành cơng ã ᄉ t c sách marketing sn ph m t ᄉ i công ty b)c l) nhi u h ᄉ n ch Chính vy, nh9m m c ích nâng cao kh c ᄉ nh tranh, gia tăng th- ph,n ngày khAng -nh c thương hiu công ty th- tr ng, tài ã tin hành xây dng sách marketing cho sn ph m thép xây dng ca cơng ty có nhng óng góp c th& sau: Khái quát h th ng hóa nhng lý lun v sách marketing doanh nghip d ng vào i u kin thc t ca công ty C ᄉ ph,n Kim khí mi n Trung Phân tích ,y xác tình hình kinh doanh thc tr ᄉ ng sách marketing sn ph m thép xây dng ca công ty thi gian qua, ch7 nhng thành công t(n t ᄉ i Căn c vào nghiên cu lý lun thc tr ᄉ ng sách Marketing sn ph m thép xây dng, tài tin hành xây dng sách Marketing cho sn ph m thép xây dng t ᄉ i Cơng ty C ᄉ ph,n Kim Khí Mi n Trung TÀI LI-U THAM KHO [1] Tr,n Th- Hoàng Anh (2012), Xây dng sách marketing cho sn ph ᄉ m xi măng ca Công ty C ᄉ phn xi măng Hi Vân, Lun văn th ᄉ c sĩ Qun tr- kinh doanh, ᄉ i hc N@ng [2] PGS.TS Lê Th Gi%i, TS Nguy=n Xuân Lãn (2010), Qun tr Marketing – nh h ng giá tr, NXB Tài chính, Hà N)i [3] PGS.TS Lê Th Gi%i, TS Nguy=n Thanh Liêm (2009), Qun tr chin l c, NXB Th ng kê, Hà N)i [4] Hoàng Th- H(ng H ᄉ nh (2012), Chính sách marketing cho sn ph ᄉ m h cao c p ti công ty TNHH u tư Phát tri#n Hoàn Quc, Lun văn th ᄉ c sĩ Qun tr- kinh doanh, ᄉ i hc N@ng [5] Mai Thanh Hào (2002), Tip th th k$ 21, NXB Tu ᄉ i Tr8, Hà N)i [6] Tr,n Th- Hoàng Lan (2012), Xây dng chin l c marketing cho ngành hàng Vt liu xây dng ti công ty C&T, Lun văn th ᄉ c sĩ Qun tr- kinh doanh, ᄉ i hc N@ng [7] PGS.TS Nguy=n Th- Như Liêm (2001), Marketing bn, NXB Giáo D c, N@ng [8] Nguy=n Thùy Nhung (2011), Qun tr kênh phân phi sn ph ᄉ m thép xây dng ti th tr ng Trung ca công ty C ᄉ phn Kim Khí Min Trung, Lun văn th ᄉ c sĩ Qun tr- kinh doanh, ᄉ i hc N@ng [9] Philip Kotler (2007), Marketing bn, NXB Lao )ng xã h)i, Hà N)i [10] Philip Kotler (2006), Qun tr marketing, NXB Th ng kê, Hà N)i [11] TS Nguy=n Th ng Thái (2006), Giáo trình Marketing dch v-, NXB Bưu in, Hà N)i Ti#ng Anh [12] Gary Hamel, C.K Prahalad (1994), Competing for the future, Harvard Business School Press, USA Website [13] Chuyên trang marketing, http://marketing.24h.com.vn [14] Cơng ty C ᄉ ph,n Kim Khí Mi n Trung, http://www.cevimetal.com.vn [15] Công ty C ᄉ ph,n ,u tư thép Nhân Lut, http://www.nhanluat.com.vn/ [16] Hip h)i thép Vit Nam, http://www.vsa.com.vn/ [17] Tin s:t thép, http://satthep.net/ [18] Sàn giao d-ch s:t thép, www.vinametal.com/ ... v sách marketing sn ph m thép xây dng t ᄉ i cơng ty c ᄉ ph,n Kim Khí Mi n Trung 53 KT LU!N CHƯƠNG 56 CHƯƠNG XÂY DNG CHÍNH SÁCH MARKETING CHO SN PH PH M THÉP XÂY DNG CA CÔNG... )ng kinh doanh ca công ty 43 2.3 THC TRNG XÂY DNG CHÍNH SÁCH MARKETING CHO S*N PH+M THÉP XÂY DNG TI CƠNG TY C ᄉ PH$N KIM KHÍ MIN TRUNG 45 2.3.1 Các sách marketing ... 16 1.2.3 Thit k sách marketing cho sn ph m 19 KT LU!N CHƯƠNG 33 CHƯƠNG THC TRNG MARKETING SN PH M THÉP XÂY DNG TI CÔNG TY C PH XÂY DNG CHÍNH SÁCH N KIM KHÍ MIN TRUNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chính sách marketing cho sản phẩm thép xây dựng của công ty cổ phần kim khí miền trung , Xây dựng chính sách marketing cho sản phẩm thép xây dựng của công ty cổ phần kim khí miền trung

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn