Tổ chức thông tin kế toán theo định hướng ERP tại công ty cổ phần vận tải đa phương thức

1,367 13 0
  • Loading ...
1/1,367 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:41

B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG NGUYN TH NGC QUỲNH T CH THEO NH H C THƠNG TIN K TỐN NG ERP TI CƠNG TY C PH NV N T ᄂ I A PHƯƠNG TH C LU N VĂN THC SĨ QU ᄂ N TR KINH DOANH Nng- Năm 2015 B GIÁO DC VÀ ÐÀO TO ÐI HC ÐÀ NNG NGUYN TH NGC QUỲNH T CH THEO NH H C THƠNG TIN K TỐN NG ERP TI CÔNG TY C PH NV N T ᄂ I A PHƯƠNG TH C Chuyên ngành: K ᄂ toán Mã s: 60.34.30 LU N VĂN THC SĨ QU ᄂ N TR KINH DOANH Ng i h ng dn khoa hc: PGS.TS NGUYN MNH TOÀN Ðà Nng – Năm 2015 LI CAM OAN Tơi cam oan ây cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng c công b b PH! L!C [1] Phiu yêu c+u [2] Phiu giao nhim v [3] Giy ngh- mua v,t tư, ph tùng, thit b[4] Danh sách tng h p nhà cung ng [5] Báo cáo thông tin thu nh,n t5 khách hàng [6] B#ng theo dõi báo giá, d* th+u [7] B#ng theo dõi bàn giao ch ng t5 n)i b) [8] B#ng tng h p kt qu# hồn thành cơng vic [9] B#ng tng h p ti n lương ph cp CÔNG TY C PH'N V%N T(I A PHƯƠNG TH P TÀI CHÍNH - K TỐN C B ᄂ NG TNG HEP KT QU ᄂ HỒN THÀNH CƠNG VI$C PHỊNG TÀI CHÍNH - K TỐN CƠNG TY MJ Tháng 3/2014 A- K ᄂ t qu hồn thành cơng vi(c cá nhân Công vic i-m KQHTCV Xp h ᄂ ng kt qu# hồn thành cơng vic Hhcn1 Phó TG K tốn trư$ng cơng ty Phó phòng KT Cv k toán chuyên qu#n –Tng hp Cv t thu h1i công n Cv công n khách hàng Cv k toán chuyên qu#n Th qu2 Cv k toán TSC 10 Cv k toán tng hp 11 Cv k toán v,t tư 12 CV k toán ti n mt 13 Cv cơng n, tốn, ti n lương 1.05 1.05 0.97 1.05 1.05 0.98 1.05 1.05 0.98 1.05 0.95 0.95 0.97 Hhcn2 1.1 1.1 Hhcn3 1.1 1.1 1.1 1 1.1 1 Hhcn5 Ghi Hhcn6 Tng G ánh giá Nt Nt Lãnh ᄂ o phòng ánh giá Nt Nt B- K ᄂ t qu hồn thành cơng vi(c t=p th7 - n v-, phòng ban t* ki-m i-m nh,n h ᄂ ng hoàn thành Tng G/G xét duyt h ᄂ ng hồn thành cơng vic cơng vic c a t,p th- + Hồn thành tt cơng vic Hhtt1 = 1.05 + Hồn thành tt cơng vic + Hồn thành tt cơng vic có m)t s Hhtt2 = 1.00 + Hồn thành tt cơng vic có m)t s thiu sót nh9 thiu sót nh9 + Chưa hồn thành cơng vic Hhtt3 = 0.95 + Chưa hồn thành cơng vic Hhtt1 = 1.05 Hhtt2 = 1.00 X - Hhtt3 = 0.95 Nng, ngày 31 tháng 03 năm 2014 TNG GIÁM 3C / GIÁM 3C (ký, ghi rõ h) tên) TR "NG N V (ký, ghi rõ h) tên) TR "NG BA PHN (ký, ghi rõ h) tên) ( Ngu1n Phòng Tài k tốn) ... THEO NH H C THÔNG TIN K TỐN NG ERP TI CƠNG TY C PH NV N TᄂI A PHƯƠNG TH C 61 3.1 HỒN THI ᄂ N T CH C THƠNG TIN K TOÁN THEO NH H "NG ERP 61 3.1.1 T ch c thông tin k tốn... cáo k toán 31 KT LU%N CHƯƠNG 33 CHƯƠNG TH%C TRNG T CH TI CÔNG TY C PH NV C THƠNG TIN K TỐN N T ᄂ I A PHƯƠNG TH C .34 2.1 TNG QUAN V ᄂ CÔNG TY C PH'N V%N T(I A PHƯƠNG... C THÔNG TIN K TỐN TI CƠNG TY C PH'N V%N T(I A PHƯƠNG TH C 41 2.2.1 Th*c tr ᄂ ng t ch c thông tin k tốn chu trình bán hàng thu ti n 41 2.2.2 Th*c tr ᄂ ng t ch c thông tin
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức thông tin kế toán theo định hướng ERP tại công ty cổ phần vận tải đa phương thức , Tổ chức thông tin kế toán theo định hướng ERP tại công ty cổ phần vận tải đa phương thức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn