Quản trị chi phí tại công ty cổ phần đất quảng quận hải châu, thành phố đà nẵng

1,695 32 0
  • Loading ...
1/1,695 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:40

B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG PHAN TH NGC HIN QUN TR CHI PHÍ TI CƠNG TY C PH N T QUNG QU N HI CHÂU, THÀNH PH À NNG LU N VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH N ᄂ ng, Năm 2015 B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG PHAN TH NGC HIN QUN TR CHI PHÍ TI CƠNG TY C PH N T QUNG QU N HI CHÂU, THÀNH PH À NNG Chuyên ngành : QUN TR KINH DOANH Mã s : 60.34.05 LU N VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH Ging viên h ᄂ ng d ᄂ n khoa hc: GS.TS TRƯƠNG BÁ THANH N ᄂ ng, Năm 2015 LI CAM OAN Tôi cam oan ây cơng trình nghiên cu ca riêng tơi Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng c công b b t kỳ cơng trình khác Tác gi lun văn PHAN TH NGC HIN MC LC M U 1 Tính cp thit ca tài Mc ích nghiên c u it ng ph ᄂ m vi nghiên c u Phương pháp nghiên c u Cu trúc ca lun văn Tng quan tài li ᄂ u nghiên c u CHƯƠNG S LÝ LU N V QUN TR CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIP 1.1 T ᄂ NG QUAN V QUN TR CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIP 1.1.1 Khái ni ᄂ m chi phí 1.1.2 Phân lo ᄂ i chi phí 1.1.3 Vai trò ca qun tr chi phí doanh nghi ᄂ p 12 1.2 N I DUNG QUN TR CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIP SN XUT 13 1.2.1 Ho ᄂ ch nh chi phí doanh nghi ᄂ p 13 1.2.2 Ra quyt nh qun tr chi phí 15 1.2.3 T ch c thc hi ᄂ n chi phí 17 1.2.4 Ki-m sốt chi phí 18 1.3 CÁC NHÂN T NH H !NG "N QUN TR CHI PHÍ 29 1.4 MƠ HÌNH ABC 30 1.4.1 Vn dng mơ hình ABC th gi#i 30 1.4.2 Vn dng mơ hình ABC vào Vi ᄂ t Nam 41 K"T LU$N CHƯƠNG 50 Ph+ l+c ơn v2 : Công ty C/ PhCn 't Qung 2a chD: Lơ 1268 KDC Tây Nam Hòa Cư5ng M>u s 02 - VT (Ban hành theo Q s Ngày 20/3/2006 ca B( tr 0ng BTC) : 15/2006/Q - BTC PHIU XUT KHO Ngày 01 tháng 10 năm 2013 N :…… S : 45 H= tên ng 5i nhn hàng: Tr)n Th Anh Thư Có:…… a ch@ ( B( phn): T tr 0ng sn xut Lý xut:………Xut dùng sn xut sn ph1m………….……………………………… Nhn t ᄂ i kho: S 01 a i m: Nhà máy g ᄂ ch ᄂ i Hi ᄂ p S T T Tên, nhãn hi"u, qui Mã cách vt tư s V S lư-ng T Yêu cCu ơn giá Thành ti*n Th1c xu't 01 t sét Cty khai thác M 905,4 905,4 29.463 26.675.800 02 t sét A c 5ng M 1885 1885 55.000 103.675.000 T/ng c8ng Tng s 130.350.000 ti n (b:ng ch,): M(t trăm ba mươi tri ᄂ u ba trăm năm mươi ngàn -ng y S ch ng t4 g c kèm theo: Xut, ngày 01 tháng 10 năm 2013 Ngư5i lp phi(u (Ký, h tên) Ngư5i nhn hàng (Ký, h tên) Th) kho (Ký, h tên) K( toán trư:ng (Ký, h tên) Ph+ l+c ơn v2:Công ty C/ PhCn 't Qung 2a chD: Lô 1268 KDC Tây Nam Hòa Cư5 ng, N CHENG TJ GHI S Ngày 15 tháng 10 năm 2013 Trích y(u S hi"u tài khon S ti*n S: 01 n v tính: -ng Ghi N- Nhp kho than cám 1523 111 8.409.090 PNK 27, 08/07 Nhp kho than cám bùn 1523 111 6.717.249 PNK 27, 08/07 Xut kho t sét Cty khai thác 621 1521 1.477.275 PXK 45, 10/07 Xut kho than cám nghi n 621 1523 710.908 PNK 45, 10/07 … … … … … C8ng 223.123.940 Ph+ l+c S ĂNG KÝ CHENG TJ GHI S (VT: -ng) Năm: 2013 Ch ng t4 ghi s S hi ᄂ u 01 … Ngày tháng 15/10/2013 … C8ng S ti n 223.123.340 …… 905.280.940 Ph+ l+c CÔNG TY CP T QUNG NHÀ MÁY GCH I HIP BNG CHM CÔNG T TO HÌNH - THÁNG 10/2013 Ngày tháng TT H= tên Dương Tn An Trương Thê Nguy
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị chi phí tại công ty cổ phần đất quảng quận hải châu, thành phố đà nẵng , Quản trị chi phí tại công ty cổ phần đất quảng quận hải châu, thành phố đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn