Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp vay vốn tại ngân hàng TMCP việt á chi nhánh hội an

113 24 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:40

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ THỊ THẢO VÂN HỒN THIỆN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á – CHI NHÁNH HỘI AN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ THỊ THẢO VÂN HỒN THIỆN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á – CHI NHÁNH HỘI AN Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS ĐOÀN NGỌC PHI ANH Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn VÕ THỊ THẢO VÂN MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ CƠNG TÁC PHÂN TÍCH BCTC DOANH NGHIỆP VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1.1 Khái niệm, đặc trưng, vai trò tín dụng ngân hàng 1.1.2 Rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 13 1.2.1 Khái niệm phân tích BCTC 13 1.2.2 Mục đích cơng tác phân tích BCTC 13 1.2.3 Nguồn thông tin phục vụ phân tích BCTC 16 1.2.4 Phương pháp phân tích BCTC doanh nghiệp vay vốn NHTM 18 1.3 NỘI DUNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BCTC DOANH NGHIỆP VAY VỐN TẠI NHTM 21 1.3.1 Dữ liệu phân tích BCTC doanh nghiệp 21 1.3.2 Phân tích BCTC doanh nghiệp phục vụ cho vay 24 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÂN TÍCH BCTC DOANH NGHIỆP VAY VỐN TẠI NHTM 38 1.4.1 Các nhân tố thuộc ngân hàng 38 1.4.2 Các nhân tố thuộc doanh nghiệp 39 1.4.3 Các nhân tố khác 41 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT Á CHI NHÁNH HỘI AN 43 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á - CHI NHÁNH HỘI AN 43 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân Hàng TMCP Việt Á - Hội An 43 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức Ngân Hàng TMCP Việt Á - Hội An 45 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Hội An năm 2010 – 2013 47 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC PHÂN TÍCH BCTC DOANH NGHIỆP VAY VỐN TẠI NH TMCP VIỆT Á CHI NHÁNH HỘI AN 50 2.2.1 Tổng quan quy trình cấp tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Á Chi nhánh Hội An 50 2.2.2 Thực trạng phân tích BCTC doanh nghiệp vay vốn Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Hội An 54 2.3 ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC PHÂN TÍCH BCTC DOANH NGHIỆP VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG VIỆT Á- CHI NHÁNH HỘI AN 71 2.3.1 Những kết đạt 71 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 72 CHƯƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH BCTC DOANH NGHIỆP VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á– CHI NHÁNH HỘI AN 76 3.1 MỤC TIÊU CỦA NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á– CHI NHÁNH HỘI AN TRONG CƠNG TÁC TÍN DỤNG 76 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH BCTC DOANH NGHIỆP VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á– CHI NHÁNH HỘI AN 77 3.2.1 Hồn thiện cơng tác thu thập thơng tin 77 3.2.2 Hoàn thiện phương pháp phân tích 78 3.2.3 Hồn thiện nội dung phân tích 81 3.2.4 Các giải pháp khác 97 3.3 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 98 3.3.1.Minh bạch, công khai nguồn thơng tin tài 98 3.3.2 Tăng cường vai trò trung tâm thơng tin tín dụng CIC 99 KẾT LUẬN 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BCĐKT : Bảng cân đối kế toán BCKQHĐKD : Báo cáo kết HĐKD BCLCTT : Báo cáo lưu chuyển tiền tệ BCTC : Báo cáo tài CBTD : Cán tín dụng DN : Doanh nghiệp DT : Doanh thu HĐTC : Hoạt động tài HĐKD Hoạt động kinh doanh LN : Lợi nhuận LNST : Lợi nhuận sau thuế NCVLĐR : Nhu cầu vốn lưu động ròng NHTM : Ngân hàng thương mại NQR : Ngân quỹ ròng NVTT : Nguồn vốn tạm thời NVTX : Nguồn vốn thường xuyên QLDN : Quản lý doanh nghiệp TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần TNDN : Thu nhập doanh nghiệp TSCĐ : Tài sản cố định VAB- HA : Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á- Hội An VCSH : Vốn chủ sở hữu DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh chi nhánh giai đoạn 2010-2013 2.2 Bảng cân đối kế toán rút gọn CP CP TV ĐT XDTân Trường 2.3 Bảng KQHĐKD CP CP TV ĐT XDTân Trường 2.4 Bảng phân tích khoản phải thu CP TV ĐT XD Tân Trường 2.5 Bảng phân tích khoản phải trả cơng ty CP TV ĐT XD Tân Trường 2.6 Bảng phân tích tiêu tài cơng ty CP TV ĐT XDTân Trường 2.7 Bảng phân tích khả sinh lợi Công ty TNHH TM&DV Duyên Hoa 3.1 Bảng số tài trung bình ngành 3.2 Bảng so sánh tiêu tài Công ty CP TV ĐT XD Tân Trường với trung bình ngành vận tải 3.3 Bảng phân tích cân Tài cơng ty CP TV ĐT XD Tân Trường 3.4 Bảng BCLCTT công ty CP TV ĐT XD Tân Trường 3.5 Tỷ trọng dòng tiền thu, chi từ HĐKD qua năm công ty CP TV ĐT XD Tân Trường 3.6 Bảng phân tích Khả tốn cơng ty CP TV ĐT XD Tân Trường Trang 47 58 61 62 63 65 69 79 80 82 84 85 87 3.7 Bảng phân tích hệ số Kts, Ktu Công ty CP TV ĐT XD Tân Trường 3.8 Tính Chỉ tiêu bảng CĐKT Công ty CP TV ĐT XD Tân Trường 3.9 Tính tiêu Bảng Báo cáo KQ HĐKD Công ty CP TV ĐT XD Tân Trường 3.10 Kết tính tốn tiêu Cơng ty CP TV ĐT XD Tân Trường 3.11 89 91 92 92 Bảng phân tích đảm bảo nợ vay Cơng ty CP TV ĐT XD 93 Tân Trường DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình vẽ Tên hình vẽ Trang 2.1 Sơ đồ đồ máy tổ chức NH TMCP Việt Á – Hội An 46 2.2 Sơ đồ quy trình cấp tín dụng NH TMCP Việt Á – Hội An 50 89 tài sản dài hạn nguồn vốn có kỳ hạn ngắn (Ví dụ: vay ngắn hạn) dòng tiền trở nên khơng ổn định, tiềm ẩn bất ổn định điều hành tài DN Nên đánh giá hệ số đồng thời với hệ số tài sản dài hạn vốn chủ sở hữu * Áp dụng ví dụ minh họa Công ty CP ĐT XD Tân Trường Bảng 3.7 Bảng phân tích hệ số Kts, Ktu Cơng ty CP TV ĐT XD Tân Trường ĐVT: Đồng TT Tên tiêu Năm 2011 2012 Tài sản dài hạn (đồng) 1,272,811,678 1,078,850,057 Vốn chủ sở hữu (đồng) 1,236,250,671 2,375,689,946 Nợ dài hạn (đồng) 231,540,000 160,260,000 Kts (%) = ½ 102.96% 45.41% Ktu (%) = 1/(2+3) 86.72% 42.54% (Nguồn: BCTC công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Tân Trường ) Qua bảng thấy, tiêu Ktu < 100 phản ánh tài sản dài hạn doanh nghiệp đầu tư chủ yếu nguồn vốn dài hạn, vay dài hạn, dòng tiền tương đối ổn định Còn tiêu Kts phản ánh khả định đoạt tài sản dài hạn cải thiện, nhiên bước sang năm 2013 số cải thiện đáng kể mức 45.41%, nằm mức cho phép doanh nghiệp sản xuất cho thấy doanh nghiệp có tình hình tài ổn định, khơng phát sinh tình trạng cân tài e Phân tích Z – score Hiện nước phát triển, số lượng doanh nghiệp phá sản nhiều người quan tâm ảnh hưởng đến tình hình kinh tế - 90 trị - xã hội Từ đó, yêu cầu đặt cần có phương pháp để tính tốn khả phá sản doanh nghiệp Phương pháp Z – score phương pháp sử dụng phổ biến nhiên Việt Nam chưa đưa vào ứng dụng nhiều việc phát cảnh báo sớm doanh nghiệp có khả phá sản Vì vậy, ngồi phương pháp phân tích số tài nhằm đánh giá tình hình tài doanh nghiệp khứ thời điểm CBTD sử dụng thêm số Z – score nhằm dự đốn khả doanh nghiệp có bị phá sản hay khơng? Từ đó, giúp giảm thiểu rủi ro q trình cấp tín dụng doanh nghiệp Mơ hình dự báo xác suất phá sản Z - score giáo sư người Mỹ Edward I.Altman, trường kinh doanh Leonard N Stern, thuộc Trường Đại học New York phát triển vào năm 1968 Mơ hình đánh giá dự báo cách tương đối xác cơng ty bị phá sản vòng năm thơng qua việc xem xét đến giá trị Z – score Z – score số kết hợp tỉ số tài khác với trọng số khác dựa phân tích biệt số bội MDA Công thức Z – score ban đầu (đối với doanh nghiệp cổ phần hóa, ngành sản xuất) sau: Z = 0.012 X1 + 0.014 X2 + 0.033 X3 + 0.0064 X4 + 0.999 X5 , đó: X1 = Vốn luân chuyển/Tổng tài sản X2 = Lợi nhuận giữ lại/Tổng tài sản X3 = EBIT/Tổng tài sản X4 = Giá trị thị trường vốn CSH/Tổng nợ phải trả X5 = Doanh thu/Tổng tài sản Trong mơ hình này, biến từ X1 đến X4 phải tính tốn giá trị phần trăm 91 Sau nhiều năm phát triển, mơ hình thay đổi số đặc điểm kỹ thuật để việc vận dụng thuận tiện hơn: Z = 1.2 X1 + 1.4 X2 + 3.3 X3 + 0.64 X4 + 0.999 X5 Với mơ hình này, biến từ X1 đến X5 khơng cần tính tốn giá trị phần trăm Nếu Z > 2.99: DN nằm vùng an tồn, chưa có nguy phá sản Nếu 1.8 < Z < 2.99: DN nằm vùng cảnh báo, có nguy phá sản Nếu Z < 1.8: DN nằm vùng nguy hiểm, có nguy phá sản cao Như vậy, áp dụng phương pháp tính số Z công ty CP TV ĐT XD Tân Trường để phát nguy phá sản sau: Theo bảng số liệu trên, tiêu Z – score công ty CP ĐT XD Tân Trường sau: Bảng 3.8 Tính Chỉ tiêu bảng CĐKT Công ty CP TV ĐT XD Tân Trường ĐVT: Đồng Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Tài sản ngắn hạn 3,818,366,525 7,420,644,321 Tổng tài sản 5,091,178,203 8,499,494,378 Nợ ngắn hạn 3,623,387,532 5,981,544,432 Nợ phải trả 3,854,927,532 6,141,804,432 Giá trị thị trường vốn chủ sở hữu 1,000,000,000 2,000,000,000 236,250,671 357,689,946 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Nguồn: BCTC công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Tân Trường ) 92 Bảng 3.9 Tính tiêu Bảng Báo cáo KQ HĐKD Công ty CP TV ĐT XD Tân Trường ĐVT: Đồng Chỉ tiêu Năm 2012 Doanh thu Chi phí lãi vay Lợi nhuận trước thuế Năm 2013 6,558,474,183 9,366,824,548 257,889,604 353,680,129 59,836,491 292,024,009 (Nguồn: BCTC công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Tân Trường ) Bảng 3.10 Kết tính tốn tiêu Công ty CP TV ĐT XD Tân Trường Chỉ tiêu Công thức Năm 2012 Năm 2013 (Tài sản ngắn hạn - Nợ ngắn hạn)/ X1 Tổng tài sản 0.038 0.169 X2 Lợi nhuận chưa phân phối/ Tổng tài sản 0.046 0.042 (Lợi nhuận trước thuế+ Lãi vay)/ Tổng X3 tài sản 0.062 0.076 X4 VCSH/ Nợ phải trả 0.321 0.384 X5 Doanh thu/ Tổng tài sản 1.288 1.102 1.755 1.773 Z – score (Nguồn: BCTC công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Tân Trường ) Áp dụng mơ hình: Z = 1.2 X1 + 1.4 X2 + 3.3 X3 + 0.64 X4 + 0.999 X5 (do công ty CP ĐT XD Tân Trường thuộc lĩnh vực sản xuất cổ phần hóa) 1.8 < Znăm 2012 = 1.807 < 2.99: Doanh nghiệp nằm vùng cảnh báo, có nguy phá sản 93 1.8 < Znăm 2013= 1.859 < 2.99: Doanh nghiệp nằm vùng cảnh báo, có nguy phá sản f Phân tích đảm bảo nợ vay Đảm bảo nợ vay vấn đề quan tâm góp phần hạn chế rủi ro Thực tế VAB- Hội An dựa vào giá trị tài sản bảo đảm tính theo giá trị thị trường theo giá đất Nhà nước, Ngân hàng khơng phân tích vào giá trị tài sản đảm bảo dựa bảng cân đối kế toán báo cáo kết kinh doanh Chính vậy,VAB cần bổ sung thêm bước phân tích bảo đảm nợ vay dựa báo cáo tài vào công tác thẩm định để làm rõ tài sản chấp khách hàng có đủ đảm bảo cho khoản vay hay khơng Bảng 3.11 Bảng phân tích đảm bảo nợ vay Công ty CP TV ĐT XD Tân Trường ĐVT: Đồng Chỉ tiêu Cách lấy số liệu Số tiền A GIÁ TRỊ TÀI SẢN ĐƯỢC A1+A2+A3+A4+A5+A6 TÍNH LÀM ĐẢM BẢO +A7+A8+A9 8,401,062,445 A1 Tiền (MS 110) 4,869,041,015 A2 Các khoản đầu tư tài (1) + (2) - (3) Các khoản đầu tư tài ngắn hạn (MS 121) Các khoản đầu tư dài hạn (MS 250 - MS 259) Trừ (-) khoản đầu tư hạn chưa thu hồi được, khoản rủi ro, khoản giảm giá chứng khoán A3 Các khoản phải thu (4) + (5) + (6) + (7) 1,161,938,402 (4) Phải thu người mua (MS 131 + MS 211) 1,161,938,402 94 hạn tốn có khả thu hồi (5) Thuế VAT khấu trừ (MS 152) (6) Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng (MS134) (7) Thuế khoản phải thu nhà nước (MS 154) A4 Hàng tồn kho tính làm đảm bảo (8) - (9) - (10) 1,291,232,971 (8) Hàng tồn kho (MS 141) 1,291,232,971 (9) Trừ (-) hàng chậm luân chuyển, kém, phẩm giá (10) Trừ (-) hàng hoá cấm cố bảo đảm cho hợp đồng bảo lãnh A5 Các khoản trả trước (11) + (12) + (13) (11) Tạm ứng mua hàng, vận chuyển, bốc xếp nhân viên thời hạn chờ toán (MS 158) (12) Trả trước người bán (MS 132) (13) Chi phí trả trước (MS 151 + MS 261) A6 TSCĐ tính làm bảo đảm (14) - (15) - (16) - (17) 1,078,850,057 (MS 221 + MS 224 + (14) Giá trị lại TSCĐ MS 227) 1,078,850,057 (15) Trừ (-) GTCL TSCĐ không cần dùng, hư hòng, lạc hậu, chờ lý, giảm giá (16) Trừ (-) giảm giá TSCĐ định 95 giá lại (17) Trừ (-) giá trị TSCĐ chấp, cầm cố, bảo đảm cho hợp đồng bảo lãnh A7 Chi phí XDCB dở dang (MS 230) A8 Bất động sản đầu tư (MS 240) A9 Tài sản khác (18) + (19) - (20) (MS 133 + 213 + 135 + (18) Phải thu nội bộ, phải thu khác 218) (19) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại (MS 262) (20) Trừ (-) khoản phải thu nội bộ, phải thu khác hạch toán sai mục đích/q hạn, khó có khả thu hồi B VỐN CHỦ SỞ HỮU THAM GIA SXKD (B1 - B2) 2,357,689,946 B1 Nguồn vốn chủ sở hữu (21) + (22) 2,357,689,946 (21) Nguồn vốn quỹ (MS 410) 2,357,689,946 (22) Nguồn kinh phí,quỹ khác (MS 430) B2 Các khoản phải trừ (23) + (24) (23) Các khoản cầm cố, ký quỹ, ký (MS 268) + Dư nợ TK cược 144 (MS 212) (24) Vốn kinh doanh đơn vị phụ thuộc (25) + (26) + (27) + (28) C CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ + (29) + (30) 2,920,052,929 96 (25) Người mua trả tiền trước (MS 313) (26) Thuế phải nộp Nhà nước (MS 314) 598,258,326 (27) Khoản phải trả người bán (MS 312 + MS 331) 2,321,794,603 (28) Phải trả CBCNV (MS 315) (29) Khoản phải trả, phải nộp khác (MS 319 + MS 333) (MS 316 + 318 + 320 + (30) Nợ khác 335 + 336 + 337) D GIÁ TRỊ TS ĐẢM BẢO NỢ VAY (A-B-C) 3,123,319,570 E NỢ VAY CỦA DOANH NGHIỆP (E1 + E2) 3,221,751,503 E1 Nợ vay ngắn hạn nợ dài hạn đến hạn trả (MS 311) 3,061,491,503 E2 Vay nợ dài hạn (MS 334) 160,260,000 G KẾT QUẢ PHÂN TÍCH (D - E) (98,431,933) (33) Thừa đảm bảo (34) Đủ đảm bảo (35) Thiếu đảm bảo 98,431,933 (Nguồn: BCTC công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Tân Trường ) Từ bảng số liệu ta thấy tài sản bảo đảm lô đất thị tính theo giá thị trường 2.800.000.000 đủ để đảm bảo Tuy nhiên dựa vào báo cáo tài cơng ty cung cấp để phân tích tiêu đảm bảo nợ vay rút nhân xét tình hình tài cơng ty chưa đủ để đảm bảo cho khoản vay ngân hàng Vì ngân hàng cần thận trọng nưã xem xét vấn đề đảm bảo nợ vay, cho vay vào giá thị trường tài sản bảo đảm năm phải tốn thời gian để định giá lại tài sản bảo đảm để có biện pháp xử lý kịp thời giá trị tài sản giảm sút Khi giá trị tài sản bảo đảm giảm sút, giá thị trường tài sản bảo đảm thấp dư nợ 97 khoản vay nguy khách hàng khơng tiếp tục trả nợ lớn Khi bán tài sản bảo đảm khơng thu đủ khoản nợ cho vay 3.2.4 Các giải pháp khác a Về tổ chức nhân Trong lĩnh vực, nhân tố người ln đóng vai trò vơ quan trọng Nâng cao trình độ cán đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế trở thành nhu cầu mà đối thủ cạnh tranh ngân hàng không ngân hàng nước mà ngân hàng nước ngồi với trình độ, kỹ năng, cơng nghệ cao Về cán phòng tín dụng: người đào tạo qua trường đại học nghiệp vụ đào tạo nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc số lượng chất lượng, đặc biệt trọng đến trình độ chun mơn đạo đức nghề nghiệp cán tín dụng Cán tín dụng phải am hiểu việc đọc lập báo cáo tài chính, hạch tốn doanh nghiệp, nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, ngồi phải biết đánh giá nắm bắt thơng tin thị trường để đánh giá yếu tố nhạy cảm yếu tố phi tài - coi yếu tố cạnh tranh ngân hàng tương lai b Về cơng tác phân tích BCTC khách hàng phải thực cách định kỳ, thường xuyên để nắm bắt kịp thời diễn biến tài HĐKD khách hàng Có thể định kỳ tháng, năm trường hợp bất thường cần phải phân tích BCTC khách hàng nhằm nắm bắt kịp thời diễn biến tài HĐKD khách hàng để đề xuất sách, biện pháp phù hợp cho khách hàng thời điểm, giai đoạn c Về trình độ cơng nghệ Đối với cơng tác phân tích BCTC DN hoạt động tín dụng, trang thiết bị cơng nghệ có ý nghĩa lớn trình thu thập, lưu trữ xử lý thông tin DN Công nghệ trang thiết bị đại giúp CBTD xử lý 98 số liệu cách xác, nhanh chóng đầy đủ Với trang thiết bị công nghệ đại, VAB-HA kết nối trực tuyến với tổ chức cung cấp thơng tin tín dụng, với ngân hàng khác phòng ban với hệ thống Ngân hàng TMCP Việt Á Điều khơng giúp cho q trình sử lý thơng tin DN diễn nhanh gọn, tiết kiệm thời gian, chi phí tinh tốn mà giúp cho CBTD cập nhật thông tin khách hàng vay vốn khứ, lịch sử toán họ với tổ chức tín dụng khác nhằm đưa đánh giá khách quan tình hình hoạt động doanh nghiệp Khai thác chương trình phần mềm phục vụ cho việc xử lý nghiệp vụ phân tích BCTC, thẩm định khách hàng Bên cạnh đó, cần tiến hành ứng dụng phần mềm đại quản lý hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng hệ thống thông tin, giám sát, phân tích, quản trị rủi ro nhằm hỗ trợ cho cơng tác thu thập thơng tin, phân tích đánh giá khách hàng cách tổng hợp khách quan, giảm thiểu cơng đoạn q trình phõn tích BCTC doanh nghiệp 3.3 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 3.3.1.Minh bạch, công khai nguồn thơng tin tài Đối với doanh nghiệp niêm yết sàn chứng khốn thơng tin doanh nghiệp đăng tải website tài Tuy nhiên số lượng doanh nghiệp so với số lượng doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam Việc tiếp cận nguồn thông tin trung thực, đáng tin cậy, có độ xác cao u cầu cấp thiết tổ chức tín dụng tình hình nợ xấu chưa có chiều hướng cải thiện Để làm điều này, đòi hỏi Nhà nước phải có sách phù hợp yêu cầu doanh nghiệp kể doanh nghiệp vừa nhỏ phải có báo cáo kiểm tốn gửi Sở tài địa phương quan hữu quan(theo quy định Nhà nước) 99 Các quan có trách nhiệm việc cơng bố thơng tin đến đơn vị có nhu cầu sử dụng Có tổ chức tín dụng có thơng tin xác doanh nghiệp, từ giúp giảm rủi ro cơng tác thẩm định tín dụng góp phần giảm nợ xấu 3.3.2 Tăng cường vai trò trung tâm thơng tin tín dụng CIC Hiện nay, việc cơng khai thơng tin gặp nhiều hạn chế ngân hàng sử dụng nguồn thơng tin tín dụng chủ yếu qua CIC Vì vậy, ngân hàng Nhà nước cần có biện pháp nhằm củng cố hệ thống, đảm bảo cho CIC thực phát huy chức năng, nhiệm vụ Đồng thời, ngân hàng Nhà nước cần phải bổ sung quy định, chế tài trường hợp cung cấp thơng tin thiếu xác gây ảnh hưởng đến đơn vị sử dụng dịch vụ từ CIC Ngồi dịch vụ tra cứu thơng tin tín dụng như: lịch sử quan hệ tín dụng, danh sách tài sản chấp tổ chức tín dụng, xếp hạng tín dụng CIC (các tổ chức tín dụng sử dụng dịch vụ này)… CIC nên mở rộng cung cấp thơng tin tình hình thị trường tài ngồi nước, sách áp dụng hành… Từ đưa CIC trở thành kênh thơng tin chủ yếu tin cậy tổ chức tín dụng 100 KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ việc đánh giá thực trạng cơng tác phân tích BCTC doanh nghiệp vay vốn Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Hội An, từ việc xem xét kết mà ngân hàng đạt được, vấn đề bất cập tồn Và để hoạt động tín dụng trở thành mảng đóng góp chủ yếu vào kết hiệu HĐKD VAB nói chung VAB-HA nói riêng thực trạng, luận văn đưa giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phân tích BCTC doanh nghiệp vay vốn ngân hàng – yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng tín dụng Các giải pháp là: Hồn thiện cơng tác thu thập thơng tin: Tăng cường việc tìm hiểu tiếp xúc khách hàng, Yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ báo cáo BCTC, Phát triển mạng lưới cộng tác viên tín dụng Hồn thiện phương pháp phân tích: Phương pháp Dupont Phương pháp đồ thị, XD hệ thống tiêu tài trung bình ngành Hồn thiện nội dung phân tích: Bổ sung Phân tích cân tài chính, Phân tích báo cáo lưu chyển tiền tệ, Tính tốn lại tiêu tài phù hợp, Bổ sung tỷ số tài sử dụng để phân tích, Phân tích Z – score, Phân tích đảm bảo nợ vay Hồn thiện tổ chức phân tích: Về tổ chức nhân sự, Về cơng tác phân tích, Về trình độ cơng nghệ 101 KẾT LUẬN Phân tích BCTC doanh nghiệp vay vốn NHTM ngày đóng vai trò quan trọng việc định cấp tín dụng ban lãnh đạo ngân hàng Trên sở thực tiễn cơng tác đơn vị, đề tài “Hồn thiện cơng tác phân tích báo cáo tài doanh nghiệp vay vốn Ngân hàng TMCP Việt Á- Chi nhánh Hội An” hoàn thành nội dung sau: Một là: Trình bày nội dung tín dụng ngân hàng cơng tác phân tích báo cáo tài doanh nghiệp vay vốn ngân hàng thương mại Hai là: Phân tích thực trạng cơng tác phân tích báo cáo tài doanh nghiệp vay vốn Ngân hàng TMCP Việt Á- Chi nhánh Hội An thơng qua ví dụ minh họa cụ thể Ba là: Từ phân tích sở lý thuyết thực tiễn luận văn đưa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác phân tích báo cáo tài doanh nghiệp vay vốn Ngân hàng TMCP Việt Á- Chi nhánh Hội An kiến nghị để thực giải pháp TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Ngô Thế Chi, Nguyễn Trọng Cơ (2008), Giáo trình phân tích tài DN, NXB Tài Chính [2] Phan Đức Dũng (2009), Giáo trình phân tích tài DN, NXB Tài Chính [3] Hồng Ngọc Minh Hiếu (2013), Hồn thiện cơng tác phân tích báo cáo tài doanh nghiệp vay vốn Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Trung Việt, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [4] Phạm Việt Hòa (2012), Hồn thiện phân tích báo cáo tài khách hàng Ngân hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam – chi nhánh Bình Định”, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [5] Nguyễn Minh Kiều (2006), Tín dụng thẩm định tín dụng Ngân Hàng, NXB Tài [6] Trần Thị Xn Lan (2011), Hồn thiện cơng tác phân tích báo cáo tài doanh nghiệp Navibank Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [7] Nguyễn Thị Bích Ngọc (2010), Hồn thiện cơng tác phân tích tình hình tài doanh nghiệp vay vốn Ngân hàng TMCP Hàng Hải – Chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [8] Nguyễn Năng Phúc (2009), Phân tích tài cơng ty cổ phần, NXB Tài [9] Trương Bá Thanh, Trần Đình Khơi Ngun (2009), Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh, Khoa Kế toán - Đại học kinh tế Đà Nẵng [10] Trương Bá Thanh, Bài giảng Phân tích tài doanh nghiệp (lớp cao học), Đại học Đà Nẵng ... tác phân tích BCTC doanh nghiệp vay vốn Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Hội An 3 Chương 3: Hồn thiện cơng tác phân tích BCTC doanh nghiệp vay vốn Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Hội An Tổng... HOÀN THIỆN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH BCTC DOANH NGHIỆP VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á– CHI NHÁNH HỘI AN 76 3.1 MỤC TIÊU CỦA NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á– CHI NHÁNH HỘI AN TRONG CÔNG TÁC TÍN DỤNG... DOANH NGHIỆP VAY VỐN TẠI NH TMCP VIỆT Á CHI NHÁNH HỘI AN 50 2.2.1 Tổng quan quy trình cấp tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Á Chi nhánh Hội An 50 2.2.2 Thực trạng phân tích BCTC doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp vay vốn tại ngân hàng TMCP việt á chi nhánh hội an , Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp vay vốn tại ngân hàng TMCP việt á chi nhánh hội an

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn