Phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần vận tải đa phương thức

1,029 26 0
  • Loading ...
1/1,029 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:40

B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG VILAYPHONE PHASONNABANE PHÁT TRIN NGUN NHÂN L C TI CÔNG TY C PH N VN T I A PHƯƠNG TH C LUN VĂN THC SĨ QU N TR KINH DOANH Nng - Năm 2015 B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG VILAYPHONE PHASONNABANE PHÁT TRIN NGUN NHÂN L C TI CÔNG TY C PH N VN T I A PHƯƠNG TH C Chuyên ngành: Qu ᄉ n tr ᄉ kinh doanh Mã s: 60.34.05 LUN VĂN THC SĨ QU N TR KINH DOANH Ng i h ng dn khoa hc: PGS TS LÊ TH GII Nng - Năm 2015 L-I CAM OAN Tôi cam oan tài :“Phát trin ngun nhân lc ti Công ty C phn v n ti a Phương Th c” công trình nghiên c u c ᄉ a riêng tơi Các s liu kt qu nêu lu n văn hoàn toàn trung thc chưa t ᄉ ng c cơng b bt kỳ cơng trình nghiên c u khác Tác gi ᄉ VILAYPHONE PHASONNABANE MC LC M U 1 Tính cp thit c a Mc tiên nghiên c u it ng , ng mc tiêu s/n xut kinh doanh c a n v3 áp 80 KT LUN c n i dung sau: Vi mc tiêu ban u hi ᄉn ã ra, lun văn nghiên c u ã thc Tp trung nghiên c u s6 lý lun t? tài li ᄉ u v phát trin ngun nhân lc, áp dng thc t ang thc hi ᄉ n t ᄉ i doanh nghi ᄉ p, s6 ó rút m ts kinh nghi ᄉ m áp dng thc ti:n c a Công ty c ph.n Vn t/i a phương th c Xem xét phân tích sách phát trin ngun nhân lc Cơng ty c ph.n Vn c ang áp dng kt h t/i a phương th p vi vi ᄉ c thu thp, phân tích s li ᄉ u c.n thit nhìn tng quát v phát trin ngun nhân lc c a Công ty Tin hành i u tra, phCng nhà Lãnh ᄉ o nhân viên Cơng ty làm sáng tC v tình hình phát trin ngun nhân lc c a Công ty Trên s6 s li ᄉ u ã có, lun văn trình bày gi/i pháp phát trin ngun nhân lc c a Công ty th-i gian ti Tuy nhiên lun văn chD d?ng l ᄉ i gi/i pháp nh8m mc ích phc v t t nâng cao lc c a ngun nhân lc Các gi/i pháp u b4t ngun t? quan im c a chuyên gia nh9ng ng -i kinh nghi ᄉ m, nhà Lãnh ᄉ o th thc hi ᄉ n c t ᄉ i Công ty Vi nh9ng xut , lun văn hy vng s@ óng góp ph.n vi ᄉ c phát trin ngun nhân lc hi ᄉ n t ᄉ i c a Công ty nh8m gia tăng lc c ᄉ nh tranh cho Công ty th-i gian n Hy vng răng, nh9ng xut s@ làm cho thương hi ᄉ u s/n ph!m d3ch v áp ng ngày nhi u cho khách hàng không nh9ng n c mà vươn t.m xa TÀI LI!U THAM KH O Ti%ng Vi#t [1] TS Tr.n Kim Dung (2011), Qun tr" ngun nhân lc , NXB T ng hp TP H Chí Minh [2] Ths Nguy:n Văn i m - PGS.TS Nguy:n Ngc Quân (2004), NXB Lao ng xã h i, Hà N i [3] c 3nh (1998), to s! d#ng ngun nhân lc & nư c ASEAN mt s nư c kinh t công nghip m i & Châu Á, Trung tâm khoa hc xã hi nhân văn, Hà N i [4] PGS.TS Nguy:n Văn Tài (2003), “Ngun nhân lc Vi ᄉ t Nam: Vn t ᄉ o, thu hút s= dng”, K) yu hi tho v phát trin ngun nhân lc, thành ph H Chí Minh [5] Nguy:n Thanh (2002), Phát trin ngun nhân lc ph#c v# cơng nghip hố, hin i hố, NXB tr3 qu c gia, Hà N i [6] TS Nguy:n Qu c Tun, TS oàn Gia Dũng, TS ài H9u Hoà, Th.s Nguy:n Th3 Loan, Th.s Nguy:n Th3 Bích Châu, Th.s Nguy:n Phúc Nguyên (2006), Qun tr" ngun nhân lc, NXB Thng kê [7] TS Võ Xuân Tin (2010), “M t s t ᄉ o phát trin ngun nhân lc”, Tp chí khoa hc - cơng ngh, ᄉ i hc NAng Ti%ng Anh [8] B.B.Mahapatro (2010), Human Resource Management, New Age International Publishers [9] Martin Hilb (2003), Qun tr" nhân s t ng th, NXB Th ng kê [10] Micheal Amstrong (200), Amstrongs Hanbook of Resource Management Practice, Replike Press Pvt Ltd [11] http://en.wikipedia.org/wiki/Learning_organization [12] http://en.wikipedia.org/wiki/human_ resource_development ... TRIN NGUN NHÂN L C TI CÔNG TY C PH I A PHƯƠNG TH N VN T C 41 2.1 KHÁI QUÁT V*CÔNG TY C+ PH,N V(N T#I A PHƯƠNG TH-C #NH HƯ%NG &N PHÁT TRIN NGUN NHÂN LC 41 2.1.1 Tng quan v c 2.1.2 S Công ty C ph.n... PHÁP PHÁT TRIN NGUN NHÂN L C TI CÔNG TY C PH N VN T I A PHƯƠNG TH C 58 3.1 CĂN C- XÂY DNG GI#I PHÁP 58 3.1.1 3nh h ng phát trin Công ty n năm 2020 58 3.1.2 Quan im, mc tiêu phát. .. ph.n t/i a Phương Th 41 l ng lao ng 44 2.1.3 0c im, chin l c kt qu/ s/n xut kinh doanh c a công ty 45 2.2 THC TRNG PHÁT TRIN NGUN NHÂN LC TI CÔNG TY C+ PH,N V(N T#I A PHƯƠNG TH-C
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần vận tải đa phương thức , Phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần vận tải đa phương thức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn