Tổ chức thông tin kế toán quản trị phục vụ ra quyết định ngắn hạn tại công ty cổ phần pymepharco

119 14 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:40

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ NGUYỆT THU TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN QUẢN TRỊ PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ NGUYỆT THU TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN QUẢN TRỊ PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Ngô Hà Tấn Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Nguyệt Thu MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN: ĐẶC ĐIỂM VÀ QUI TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái quát định kinh doanh ngắn hạn 1.1.2 Đặc điểm định ngắn hạn 10 1.1.3 Quy trình định ngắn hạn 11 1.2 CÁC QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP 14 1.2.1 Chấp nhận hay từ chối đơn hàng đặc biệt 14 1.2.2 Ngừng hay không ngừng sản xuất kinh doanh ngành hàng 15 1.2.3 Tự sản xuất hay mua phận, chi tiết sản phẩm 17 1.2.4 Bán nửa thành phẩm hay tiếp tục sản xuất 18 1.2.5 Quyết định giá bán 18 1.3 THÔNG TIN KTQT PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP 21 1.3.1 Các loại thông tin KTQT 21 1.3.2 Tổ chức thông tin KTQT phục vụ định ngắn hạn 24 KẾT LUẬN CHƯƠNG 35 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN QUẢN TRỊ PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO 36 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO 36 2.1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần Pymepharco 36 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty cổ phần Pymepharco 39 2.1.3 Tổ chức kế toán Công ty cổ phần Pymepharco 45 2.2 TỔ CHỨC THÔNG TIN KTQT PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO 48 2.2.1 Tổ chức thông tin KTQT Công ty cổ phần Pymepharco 48 2.2.2 Quyết định ngắn hạn dựa vào thơng tin kế tốn quản trị Công ty cổ phần Pymepharco 57 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN QUẢN TRỊ PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO 68 2.3.1 Những kết đạt 68 2.3.2 Những mặt hạn chế 69 KẾT LUẬN CHƯƠNG 70 CHƯƠNG 3: HỒN THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN QUẢN TRỊ PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO 71 3.1 HỒN THIỆN CƠNG TÁC XỬ LÝ VÀ CUNG CẤP THƠNG TIN KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO 71 3.1.1 Hồn thiện qui trình xử lý thơng tin KTQT Cơng ty 71 3.1.2 Hoàn thiện báo cáo cung cấp thông tin KTQT Công ty 75 3.2 HỒN THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHO MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO 86 3.2.1 Sử dụng giá thành kế hoạch theo phương pháp trực tiếp định giá bán 86 3.2.2 Tổ chức thông tin KTQT phục vụ định tự sản xuất hay th ngồi gia cơng đơn đặt hàng 90 3.2.3.Tổ chức thông tin KTQT phục vụ định tín dụng khách hàng 92 KẾT LUẬN CHƯƠNG 97 KẾT LUẬN 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ đầy đủ BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CN Chi nhánh CP BH Chi phí bán hàng CPBH & QLDN Chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp CP NCTT Chi phí nhân cơng trực tiếp CP NVLTT Chi phí ngun vật liệu trực tiếp CP QLDN Chi phí quản lý doanh nghiệp CP SXC Chi phí sản xuất chung KPCĐ Kinh phí cơng đồn KTQT Kế tốn quản trị KTTC Kế tốn tài LN Lợi nhuận PX Phân xưởng SDĐP Số dư đảm phí TK Tài khoản DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 2.1 Dự toán doanh thu tiêu thụ 54 2.2 Báo cáo tình hình thực doanh thu 55 2.3 Bảng phân tích tình hình thực doanh thu 55 2.4 Bảng kế hoạch tiêu thụ 58 2.5 Kế hoạch sản xuất 59 2.6 Định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 60 2.7 Định mức chi phí nhân cơng trực tiếp 61 2.8 Dự tốn chi phí sản xuất chung 62 2.9 Dự toán giá thành sản phẩm 63 2.10 Dự toán CPBH chi phí QLDN 64 2.11 Kế hoạch giá bán sản phẩm năm 2013 65 2.12 Bảng quy định bán nợ năm 2013 66 2.13 Bảng quy định bán nợ theo đối tượng khách hàng năm 2013 66 2.14 Bảng dự tốn chi phí sản xuất 67 2.15 Bảng phân tích chênh lệch 68 3.1 Báo cáo phân tích 74 3.2 Báo cáo trách nhiệm trung tâm đầu tư 79 3.3 Báo cáo trách nhiệm trung tâm lợi nhuận 80 3.4 Báo cáo doanh thu 82 3.5 Báo cáo tình hình tiêu thụ cơng ty 83 3.6 Báo cáo chi phí sản xuất 84 3.7 Bảng phân tích tình hình biến động chi phí ngun vật liệu trực tiếp 3.8 86 Giá thành kế hoạch theo phương pháp trực tiếp Quý IV Năm 2013 87 3.9 Giá bán kế hoạch năm 2013 90 3.10 Bảng phân tích chi phí theo phương án 92 3.11 Bảng phân tích cơng nợ đến ngày 31/12/2013 93 3.12 Bảng phân tích khả tốn 96 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu Tên sơ đồ sơ đồ Trang 1.1 Sơ đồ định quản trị ngắn hạn 11 2.1 Quy trình sản xuất thuốc viên 38 2.2 Quy trình sản xuất thuốc tiêm 38 2.3 Sơ đồ tổ chức quản lý Công ty cổ phần Pymepharco 40 2.4 Sơ đồ tổ chức máy kế toán Cơng ty 45 2.5 Hình thức kế tốn áp dụng Cơng ty 47 3.1 Qui trình xử lý cung cấp thông tin KTQT Công ty 3.2 72 Sơ đồ cung cấp phản hồi thông tin đơn vị Công ty 76 95 Từ số liệu trên, ta tính tốn tiêu phân tích sau: Hệ số tự tài trợ = Nguồn vốn CSH Tổng nguồn vốn Năm 2012 = 186.036 / 272.645 = 0,68 Năm 2013 = 190.933 / 260.094 = 0,73 Tổng cộng tài sản Hệ số toán chung = Tổng cộng nợ phải trả Năm 2012 = 272.645 / 86.609 = 3,15 Năm 2013 = 260.094 / 68.160 = 3,76 Hệ số toán hành = Tài sản ngắn hạn Nợ ngắn hạn Năm 2012 = 64.508 / 55.787 = 1,16 Năm 2013 = 67.430 / 50.888 = 1,33 Hệ số toán nhanh = Tiền + Đầu tư chứng khoán ngắn hạn Nợ ngắn hạn Năm 2012 = (24.450 + 0) / 55.787 = 0,44 Năm 2013 = (25.733 + 0) / 50.888 = 0,51 Hệ số toán tức thời = Tiền khoản tương đương tiền Nợ ngắn hạn Năm 2012 = 24.450 / 55.787 = 0,44 Năm 2013 = 25.733 / 50.888 = 0,51 Trên sở số liệu xử lý, tiến hành lập bảng phân tích sau: 96 Bảng 3.12: Bảng phân tích khả tốn ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Ghi NGUỒN VỐN 272.645 260.094 NVCSH 186.036 190.933 Tài sản ngắn hạn 64.508 67.430 Nợ ngắn hạn 55.787 50.888 Tiền TĐ tiền 24.450 25.733 - - Nợ phải trả 86.609 69.161 Hệ số tự tài trợ 0,68 0,73 Tốt Hệ số toán chung 3,15 3,76 Tốt Khả toán hành 1,16 1,33 Chấp nhận Khả toán nhanh 0,44 0,51 Tốt Đầu tư chứng khoán ngắn hạn Khả toán tức thời 0,44 0,51 Tốt Qua bảng phân tích trên, ta thấy Cơng ty cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức có khả tự chủ tài cao khả tốn nợ ngắn hạn tốt Đây sở cho nhà quản trị Cơng ty định tín dụng khách hàng thời gian tới để tránh phát sinh khoản nợ phải thu khó đòi khách hàng khả tốn - Đối với Nhà thuốc Hòa Bình, nhà thuốc Ngọc Anh, nhà thuốc Tân Tiến từ ngày 1/1/2014, đối tác có đơn đặt hàng phải toán hết nợ cũ trì mức tín dụng phù hợp theo sách Cơng ty doanh số bình qn tháng với thời hạn tháng 97 KẾT LUẬN CHƯƠNG Ở chương 3, sở tìm hiểu thực tế thông tin KTQT phục vụ định ngắn hạn Công ty cổ phần Pymepharco, luận văn đề xuất giải pháp hồn thiện tổ chức thơng tin KTQT phục vụ định ngắn hạn Công ty, gồm: hồn thiện cơng tác xử lý cung cấp thông tin KTQT phục vụ định ngắn hạn, hoàn thiện mẫu báo cáo KTQT, tổ chức phân loại chi phí theo cách ứng xử để tính giá thành theo phương pháp trực tiếp, đề xuất sử dụng thơng tin thích hợp việc định ngắn hạn Qua giải pháp trên, thông tin KTQT Công ty cổ phần Pymepharco tổng hợp phân tích nhanh chóng, có hệ thống phục vụ hiệu cho việc định giá bán, định mức tín dụng khách hàng, định tự sản xuất hay thuê gia công đơn hàng Các giải pháp tham khảo cho doanh nghiệp ngành việc tổ chức thông tin KTQT phụỜỘỏ ụ định ngắn hạn 98 KẾT LUẬN Luận văn khẳng định vai trò quan trọng thơng tin KTQT việc định ngắn hạn doanh nghiệp, tổ chức hồn thiện thơng tin KTQT phục vụ định ngắn hạn Công ty cổ phần Pymepharco nhằm đảm bảo cho định ngắn hạn Cơng ty có sở thơng tin đầy đủ Xuất phát từ mục đích nghiên cứu luận văn, kết đạt luận văn thể hiện: Tổng hợp sở lý luận thông tin KTQT phục vụ định quản trị kinh doanh làm sở cho nghiên cứu thực trạng sử dụng thông tin KTQT định ngắn hạn Cơng ty cổ phần Pymepharco Tìm hiểu thực trạng thông tin KTQT phục vụ định ngắn hạn Công ty cổ phần Pymepharco định giá bán sản phẩm, định hàng tồn kho sản lượng sản xuất, định mức tín dụng cho khách hàng, định th ngồi gia cơng hay tự sản xuất Trên sở thực tế kết hợp với lý luận, tác giả đưa giải pháp tổ chức hồn thiện thơng tin KTQT phục vụ định ngắn hạn Công ty cổ phần Pymepharco như: hồn thiện cơng tác xử lý cung cấp thơng tin, tổ chức hồn thiện thơng tin KTQT cho số trường hợp định ngắn hạn Cơng ty Qua q trình nghiên cứu tổ chức thông tin KTQT phục vụ định kinh doanh Công ty cổ phần Pymepharco, tác giả nhận thấy, việc tổ chức hồn thiện thơng tin KTQT phục vụ định ngắn hạn Công ty cần thiết có ý nghĩa quan trọng Tổ chức thành công hệ thống thông tin KTQT giúp nhà quản lý có thơng tin tin cậy, giúp cho việc đánh giá 99 kiểm soát chặt chẽ hiệu hoạt động đơn vị Công ty, đảm bảo cho định ngắn hạn Cơng ty có sở thơng tin đầy đủ Nhìn chung đề tài đáp ứng yêu cầu mục tiêu đề ra, giúp cấp quản trị Công ty nhận thức vai trò KTQT, từ nghiên cứu ứng dụng giải pháp luận văn vào việc tổ chức thông tin KTQT phục vụ định ngắn hạn theo chức phụ trách Trong trình thực luận văn, hạn chế khả thời gian nghiên cứu, nên luận văn chắn khơng tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận ý kiến góp ý từ q Thầy, Cơ đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Trần Thị Dương (2014), Tổ chức thơng tin kế tốn quản trị phục vụ định ngắn hạn Công ty cổ phần xi măng Cosevco Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng [2] Nguyễn Thị Thu Đến (2012), Kế toán quản trị phục vụ việc định doanh nghiệp thương mại qua trường hợp công ty cổ phần ô tô Trường Hải Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng [3] Hồ Phan Minh Đức (2011), Bài giảng thơng tin thích hợp cho việc định, địa http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/ke-toan-quan-tri-bai-8-thong-tin-thichhop-cho-viec-ra-quyet-dinh.502570.html [4] Nguyễn Sĩ Hiếu (2013), Kế tốn trách nhiệm Cơng ty cổ phần Pymepharco, Đại học Đà Nẵng [5] Vũ Quang Kết (2009), Bài giảng KTQT cho việc định ngắn hạn, địa http://dlib.ptit.edu.vn/bitstream/123456789/472/6/KTQT%20Ch5.pdf [6] Nguyễn Hoàng Thiên Kim (2012), Tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn quản trị Công ty cổ phần kỹ thuật Thủy Sản (SEATECCO), Đại học Đà Nẵng [7] Mơ hình tổ chức Kế toán quản trị số nước giới, Tạp chí nghiên cứu khoa học kiểm tốn, địa http://www.khoahockiemtoan.vn/ Category.aspx.newsID=432 [8] TS Trần Đình Phụng đồng nghiệp, Khoa Kế tốn tài chính, Đại học Tơn Đức Thắng (2009), Kế toán quản trị, Nhà xuất Lao Động [9] TS Đoàn Ngọc Quế đồng nghiệp, Khoa Kế tốn Kiểm tốn, Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh (2009), Kế toán quản trị, Nhà xuất Lao Động [10] GS.TS Trương Bá Thanh, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng (2008), Kế toán quản trị , NXB Giáo dục [11] Đồn Thị Thanh Thảo (2013), Kế tốn quản trị phục vụ định ngắn hạn Cơng ty cổ phần cơng nghiệp hóa chất Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng [12] Đoàn Xuân Tiên (2002), Tổ chức thơng tin kế tốn quản trị tư vấn cho tình định ngắn hạn doanh nghiệp, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Học viện tài chính, Hà Nội [13] Võ Khắc Thường (tháng 01-02/2013), “Ứng dụng kế toán quản trị vào hoạt động kinh doanh doanh nghiệp”, Tạp chí phát triển hội nhập số (p18) [14] ThS Bùi Văn Trường, Bộ mơn kế tốn quản trị (2007), Phân tích hoạt động kinh doanh, Khoa Kế tốn Kiểm tốn, Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh, Kế tốn quản trị, Nhà xuất Xã Hội PHỤ LỤC Phụ lục 1: Báo cáo tài Bệnh viện Tim Tâm Đức năm 2013 Phụ lục 2: Báo cáo tài Bệnh viện Tim Tâm Đức năm 2012 ... thơng tin có thơng tin thu thập lần đầu cho mục đích cụ thể thơng tin có từ trước sử dụng cho mục đích a Thông tin khứ thông tin tương lai [8],[12] * Thông tin khứ Thông tin khứ thông tin thu... NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO 48 2.2.1 Tổ chức thông tin KTQT Công ty cổ phần Pymepharco 48 2.2.2 Quyết định ngắn hạn dựa vào thơng tin kế tốn quản trị Công ty cổ phần Pymepharco. .. cứu thực trang công tác KTQT phục vụ định ngắn hạn Công ty cổ phần Ơ tơ Trường Hải đưa đánh giá như: + Tổ chức thơng tin kế tốn Công ty chủ yếu trọng thông tin KTTC, trọng đến thông tin KTQT +
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức thông tin kế toán quản trị phục vụ ra quyết định ngắn hạn tại công ty cổ phần pymepharco , Tổ chức thông tin kế toán quản trị phục vụ ra quyết định ngắn hạn tại công ty cổ phần pymepharco

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn