Phân tích hiệu quả hoạt động tại công ty cổ phần kim khí miền trung

779 19 0
  • Loading ...
1/779 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:40

B GIÁO DC VÀO IH C ÀO T O À N NG LƯƠNG TH QUỲNH TRANG PHÂN TÍCH HI U QU HO T NG TI CÔNG TY C PH N KIM KHÍ MI N TRUNG LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH N ng - Năm 2014 B GIÁO DC VÀO IH C ÀO T O À N NG LƯƠNG TH QUỲNH TRANG PHÂN TÍCH HI U QU HO T NG TI CÔNG TY C PH N KIM KHÍ MI N TRUNG Chuyên ngành: K toán Mã s : 60.34.30 LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS.TS HOÀNG TÙNG N ng - Năm 2014 L I CAM OAN Tôi cam oan ây cơng trình nghiên cu ca riêng tơi Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc, có ngu n gc rõ ràng chưa t ng c công b b ᄂ t kỳ mt cơng trình khoa hc Ng i cam oan Lương Th Quỳnh Trang M CL C M U 1 Tính cp thit ca tài Mc tiêu nghiên c u it ng ph m vi nghiên c u Phương pháp nghiên c u Ý nghĩa khoa hc thc tin ca tài B cc ca lun văn T ᄂ ng quan tài liu nghiên c u CHƯƠNG CƠ S HO T LÝ LU NV NG TRONG CƠNG TY C PHÂN TÍCH HI U QU PH N 10 1.1 CƠNG TY C PHN VÀ PHÂN TÍCH HIU QU HOT NG TRONG CÔNG TY C PHN 10 1.1.1 Các khái nim phân lo i bn 10 1.1.2 Ch- tiêu phân tích hiu qu ho t ng cơng ty c ᄂ ph n 13 1.1.3 S c n thit ca vic phân tích hiu qu ho t ng công ty c ᄂ ph n 14 1.1.4 !c i"m ca công ty c ᄂ ph n nh h #ng n hiu qu ho t ng 15 1.2 NGU$N THÔNG TIN VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HIU QU HOT NG TRONG CƠNG TY C PHN 17 1.2.1 Ngu'n thơng tin s( dng phân tích hiu qu ho t ng công ty c ᄂ ph n 17 1.2.2 Phương pháp phân tích hiu qu ho t ng cơng ty c ᄂ ph n 20 1.3 T CH)C CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HIU QU HOT NG CƠNG TY C PHN 26 1.4 NI DUNG PHÂN TÍCH HIU QU HOT NG CƠNG TY C PHN 28 1.4.1 Phân tích hiu qu kinh doanh 28 1.4.2 Phân tích hiu qu tài 38 K*T LU+N CHƯƠNG 45 CHƯƠNG TH C TR NG CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HI U QU HO T NG T I CƠNG TY C PH N KIM KHÍ MI N TRUNG 46 2.1 TNG QUAN V, CƠNG TY C PHN KIM KHÍ MI,N TRUNG 46 2.1.1 L-ch s( hình thành phát tri"n ca cơng ty 46 2.1.2 Ngành ngh kinh doanh -nh h ng phát tri"n 48 2.1.3 Cơ cu t ᄂ ch c qun lý ca công ty 49 2.1.4 T ᄂ ch c cơng tác k tốn t i công ty 54 2.2 /C I0M KINH DOANH C1A CÔNG TY C PHN KIM KHÍ MI,N TRUNG 57 2.2.1 V m!t hàng th- tr ng cung cp nguyên liu 57 2.2.2 V th- tr ng phương th c tiêu th sn ph2m 58 2.2.3 !c i"m cu tài sn, ngu'n v n ca Công ty C ᄂ ph n Kim khí Mi n Trung 60 2.3 TH3C TRNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HIU QU HOT NG TI CƠNG TY C PHN KIM KHÍ MI,N TRUNG 64 2.3.1 Nhu c u phân tích hiu qu ho t ng t i cơng ty bên có liên quan 64 2.3.2 T ᄂ ch c cơng tác phân tích hiu qu ho t ng t i công ty 67 2.3.3 Khái quát v thc tr ng phân tích hiu qu ho t ng t i Cơng ty C ᄂ ph n Kim khí Mi n Trung 70 2.3.4 Ni dung phân tích 76 2.4 ÁNH GIÁ TH3C TRNG CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HIU QU HOT NG TI CƠNG TY C PHN KIM KHÍ MI,N TRUNG 84 2.4.1 Mt s kt qu t c ca cơng tác phân tích hiu qu ho t ng 84 2.4.2 Mt s h n ch ca cơng tác phân tích hiu qu ho t ng 84 K*T LU+N CHƯƠNG 85 CHƯƠNG GI I PHÁP HỒN THI N CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HI U QU HO T NG T I CƠNG TY C PH N KIM KHÍ MI N TRUNG 86 3.1 S3 CN THI*T HỒN THIN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HIU QU TI CÔNG TY 86 3.2 5NH H 6NG CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HIU QU HOT NG TI CƠNG TY C PHN KIM KHÍ MI,N TRUNG 87 3.2.1 V t ᄂ ch c qun lý b phn thc hin công tác phân tích 87 3.2.2 V quy trình thc hin 87 3.2.3 V t ᄂ ch c s( dng kt qu phân tích 90 3.3 MT S7 GII PHÁP NH8M HOÀN THIN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HIU QU HOT NG TI CƠNG TY C PHN KIM KHÍ MI,N TRUNG 91 3.3.1 Phân tích kh sinh li ca VCSH 92 3.3.2 Phân tích t9 sut sinh li tài sn 94 K*T LU+N CHƯƠNG 97 K T LU N 98 TÀI LI U THAM KH QUY T PH L C NH GIAO O 99 TÀI LU N VĂN (B n sao) c (2006), K toán qu n tr,, Nhà xut bn Th ng kê, Hà Ni [14] PGS.TS Ph m Th- Gái (2004), Giáo trình Phân tích hot ng kinh doanh, Nhà xut bn Tài chính, Hà Ni [15] Th.S Nguyn Xn Hưng (2003), “Hồn thin Bng cân i k tốn ca Cơng ty c ᄂ ph n theo yêu c u ca th- tr ng ch ng khốn”, Tp chí Kinh t phát tri5n [16] Th.S Tr n Th- Minh Hương (2005), “Phân tích tài chính- Mt cơng c quan trng ca qun lý doanh nghip”, Tp chí Kinh t phát tri5n [17] TS Nguyn Th Khi (2000), Phân tích hot ng kinh t ca doanh nghip, Nhà xut bn Tài chính, Hà Ni [18] TS Nguyn Th Khi (2003), “Bàn v h ng ch- tiêu ánh giá khái quát thc tr ng tài kt qu kinh doanh ca doanh nghip”, th Tp chí Tài [19] Josette peyrard (2005), Phân tích tài doanh nghip, Nhà xut bn Thành ph H' Chí Minh [20] PGS.TS !ng Th- Loan (2005), Giáo trình K tốn tài chính, Nhà xut bn Tài chính, Hà Ni [21] ThS inh Th- Mai (2004), “Bàn v ch báo cáo tài áp dng Cơng ty c ᄂ ph n phi tài Vit Nam”, Tp chí Kinh t phát tri5n [22] PGS TS Võ Văn Nh- (Ch biên) (2005), K toán tài chính, Nhà xut bn Tài chính, Hà Ni [23] TS Võ Văn Nh ThS Vũ Thu H>ng (2004), “Bàn v k toán c ᄂ phiu ngân quA t i Công ty c ᄂ ph n vit Nam”, Tp chí Phát tri5n kinh t [24] PGS.TS Nguyn Năng Phúc (2004), Phân tích tài công ty c ph n Vit Nam, Nhà xut bn Tài chính, Hà Ni [25] PGS.TS Nguyn Năng Phúc (2005), Phân tích kinh t doanh nghip, Nhà xut bn Tài chính, Hà Ni [26] PGS.TS Nguyn Minh Phương (2004), Giáo trình K tốn qu n tr,, Nhà xut bn Tài chính, Hà Ni [27] TS Ph m Quang (2004), “ánh giá h th ng tài khon k toán doanh nghip sn xut- kinh doanh # vit Nam hin hành”, Tp chí Kinh t phát tri5n [28] Quy ch Qun lý tài ca T ᄂ ng cơng ty c ᄂ ph n dt may Hoà Th Ngng [29] TS Trương Bá Thanh, ThS Tr n ình Khơi Ngun (2001), Phân tích hot ng kinh doanh- Ph n II, Nhà xut bn Giáo dc [30] ThS H' Xn Thu9 (2004), “Trình bày thơng tin báo cáo tài Cơng ty c ᄂ ph n niêm yt”, Tp chí K tốn, s 46 [31] TS Nguyn Th- Thanh Thu9 (2004), “Bàn v ch- tiêu ánh giá khái quát thc tr ng tài kt qu kinh doanh ca doanh nghip báo cáo tài hin hành # Vit Nam”, Tp 87 Trang website [32] www.vcbs.com.vn [33] www.vse.org.vn [34] www.vietnamplastics.com chí Kinh t phát tri5n, s PH L C 1: B NG CÂN FI K TOÁN T NG HUP GIAI O NT NĂM 2008 N NĂM 2012 ơn v- tính: VND TÀI S N Mã s 100 110 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 126,870,813,075 13,971,768,817 209,554,803,329 15,642,633,817 378,294,390,696 17,687,169,460 294,844,991,844 9,742,542,938 178,548,981,291 14,149,410,769 Ti n Các khon tương ng ti n II Các kho n #$u tư tài ng"n h-n u tư ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hiệu quả hoạt động tại công ty cổ phần kim khí miền trung , Phân tích hiệu quả hoạt động tại công ty cổ phần kim khí miền trung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn