Phân tích hiệu quả hoạt dộng của các công ty nhóm ngành bất động sản niêm yết tại thị trường chứng khoán việt nam

1,015 20 0
  • Loading ...
1/1,015 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:40

B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG TRN TH VÂN ANH PHÂN TÍCH HI U QU HOT NG CA CÁC CƠNG TY NHĨM NGÀNH B T NG SN NIÊM Y T TI TH TR NG CH ᄂ NG KHOÁN VI T NAM LUN VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH Nng - Năm 2015 B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG TRN TH VÂN ANH PHÂN TÍCH HI U QU HOT NG CA CÁC CƠNG TY NHĨM NGÀNH B T NG SN NIÊM Y T TI TH TR NG CH ᄂ NG KHOÁN VI T NAM Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã s ᄂ: 60.34.20 LUN VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH Ng i h ng dn khoa hc: PGS TS VÕ TH THÚY ANH Nng - Năm 2015 L I CAM OAN Tơi cam oan ây cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc, có ngu n gc rõ ràng chưa t ng công b b t kỳ cơng trình Tác gi Trn Th Vân Anh MC LC M- U 1 Tính cp thi t ca M c tiêu nghiên c tài TÀI LI U THAM KHO Tài li+u ti&ng Vi+t [1] : Nguyn Hồng Dun (2013), Phân tích hiu qu hot ᄂ ng ti Cơng ty c phn khống s n Bình ᄂ nh, Lu0n văn Thc sĩ kinh t , tr 2ng i h ᄂ c Kinh t N=ng [2] Ngơ ình Giao (1997), Giáo trình Qu n tr ᄂ kinh doanh tng hp doanh nghip , NXB Khoa h ᄂ c – k@ thu0t Hà Ni [3] Tr.n Th1 Hòa (2006), Phân tích hiu qu hot ᄂ ng ca công ty thương mi ᄂ a bàn thành ph N"ng, Lu0n văn Thc sĩ kinh t , tr 2ng i h ᄂ c Kinh t N=ng [4] Nguyn Th1 Huyn (2011), Phân tích hiu qu hot ᄂ ng ti Cơng ty c phn nha N"ng, Lu0n văn Thc sĩ kinh t , tr 2ng i h ᄂ c Kinh t N=ng [5] Võ c Nghiêm (2013), Phân tích hiu qu hot ᄂ ng công ty ngành d c th ᄂ tr ng chng khoán Vit Nam, Lu0n văn Thc sĩ kinh t , tr 2ng i h ᄂ c Kinh t N=ng [6] Trương Bá Thanh, Tr.n ình Khơi Ngun (2001), Phân tích hot ᄂ ng kinh doanh, NXB Giáo d c N=ng Tài li+u ti&ng Anh [7] Brush, Thomas H, Philip Bromiley, Margaretha Hendrickx (1999), The Relative Influence of Industry and Corporation on Business Segment Performance: An Alternative Estimate, Strategic Management Journal20(6) [8] Hansen, G and B Wernerfelt (1989), Determinants of Performance: The Relative Importance Fir of Economic m and Organizational Factors, Strategic Management Journal10(5) [9] Hyewon Youn & Zheng Gu (2013), Factors Affecting Return on Assets in the Korean Lodging Industry: A Preliminary Empirical Investigation, University of Nevada , Las Vegas [10]Kim, M K., & Burnie, D A (2002), The firm size effect and the economic cycle, The Journal of Financial Research [11] Narware P.C (2010), Working Capital Management: The Effect of Market Valuation and Profitability in Malaysia, International Journal of Business and Management [12]Nicolescu Elena Irina, Analysis of determinant factors of a company’s performance, Coordinator Prof Univ Dr Ion Stancu [13] Zahid Bashir, Ali Abbas, Shahid Manzoor Muhammad Nadeem Akram (2013), Empirical Investigation of the Factors Affecting Firm’s Performance: a Study Based on Food Sector of Pakistan, International SAMANM Journal of Finance and Accounting Website: [14] D3 liu ngành ca công ty BS ti M@ http://csimarket.com/Industry/industry_ManagementEffectiveness.php?ind=911 [15] H th ng phân ngành ca Stox.vn: http://admincp.stox.vn/stox/industrypage/industry_default.asp#help_content [16] Tính ch s trung bình ngành ca Reuters: http://reutersen.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1237/~/how-doyou-calculate-ratios-for-industries-and-sectors-on-your-website%3F [17] Nguyn Xuân Thành, Tr.n Th1 Qu Giang (2012), Chương trình ging dy kinh t Fulbright niên khố 2011-2013 mơn Phân tích tài chính, http://www.fetp.edu.vn/vn/mpp4/ [18] S$giao d1ch ch ng khốn H& Chí Minh: http://www.hsx.vn/hsx/Default.aspx [19] S$ giao d1ch ch ng khoán Hà Ni: http://www.hnx.vn/web/guest/home [20] Thơng tin u tư ch ng khốn: http://stox.vn/ PH LC Thông tin v3 công ty nghiên c5u STT Mã CK Tên công ty Sàn niêm TG l+ sA hHu Năm y&t Nhà nưc thành lIp 1C21 Th k5 21 HSX 4,7% 1994 2CCI CIDICO HSX 46,0% 1992 3CCL T&PT D.u khí C4u Long HSX 0,0% 2007 4CLG Cotec Land HSX 0,0% 2004 5CSC T XD Thành Nam HNX 0,0% 1993 6D11 1a c 11 HNX 60,0% 1989 7D2D Phát tri(n ô th1 s HSX 0,0% 1992 8DIG Dic Corp HSX 56,7% 1990 9DLR 1a c Lt HNX 0,0% 1992 10DRH u tư Căn Nhà Mơ Ư-c HSX 0,0% 2006 11DTA BS Tam HSX 0,0% 2003 12DXG 1a c t Xanh HSX 0,0% 2003 13FDC FIDECO HSX 0,0% 1989 14FLC T0p oàn FLC HSX 0,0% 2008 15HAG Hoàng Anh Gia Lai HSX 0,0% 1990 16HAR BS An Dương Tho in HSX 0,0% 2007 17HDC Phát tri(n Nhà BR-VT HSX 11,9% 1990 18HDG Xây d ᄂ ng Hà ô HSX 0,0% 1990 19HLD Bt ng sn HUDLAND HNX 51,0% 2007 20HQC 1a c Hoàng Quân HSX 0,0% 2000 21IDJ IDJ Financial HNX 0,0% 2007 22IDV PT H t.ng Vĩnh Phúc HNX 0,0% 2003 23IJC Becamex IJC HSX 78,8% 2006 24ITA u tư CN Tân To HSX 0,0% 1996 STT Mã CK Tên công ty Sàn niêm TG l+ sA hHu Năm y&t Nhà nưc thành lIp 25ITC u tư kinh doanh Nhà HSX 16,3% 2000 26KAC 1a c Khang An HSX 0,0% 2002 27KBC TCT ô th1 Kinh B;c HSX 0,0% 2003 28KDH Nhà Khang in HSX 0,0% 2001 29KHA XNK Khánh Hi HSX 31,4% 1982 30LGL Long Giang Land HSX 0,0% 2001 31LHG KCN Long H0u HSX 0,0% 2006 32NBB NBB CORP HSX 0,0% 2005 33NDN PT Nhà N=ng HNX 0,0% 1992 34NLG BS Nam Long HSX 0,0% 1992 35NTL ô th1 T7 Liêm HSX 0,0% 1974 36NVN Nhà Vit Nam HSX 0,0% 2002 37NVT Ninh Vân Bay HSX 0,0% 2006 38PDR BS Phát t HSX 0,0% 2004 39PIV Th/m 1nh giá D.u khí PIV HNX 0,0% 2008 40PPI BS Thái Bình Dương HSX 0,0% 1994 41PV2 u tư Phát tri(n PVI HNX 8,4% 2007 42PVL PVPOWER LAND HNX 29,3% 2007 43PXA T&TM D.u khí Ngh An HNX 54,7% 2008 44PXL D.u khí IDICO HSX 24,6% 2007 45QCG Quc C 2ng Gia Lai HSX 0,0% 1994 46RCL 1a c Ch L-n HNX 51,0% 1989 47SJS SUDICO HSX 36,7% 2003 48SZL Sonadezi Long Thành HSX 51,2% 2003 49TDH Th c House HSX 8,8% 1992 50TIX TANIMEX HSX 20,0% 1981 STT Mã CK Tên công ty Sàn niêm TG l+ sA hHu Năm y&t Nhà nưc thành lIp 51VC3 Xây d ᄂ ng S HNX 51,4% 1993 52VCR Vinaconex - ITC HNX 54,7% 2008 53VIC VinGroup HSX 0,0% 2002 54VNI T BS Vit Nam HSX 0,0% 2007 55VPH Vn Phát Hưng HSX 0,0% 1999 56VRC XL 1a c Vũng Tàu HSX 25,5% 1978 K&t qu# h1i quy mơ hình #nh hưAng ngu nhiên REM K&t qu# h1i quy mơ hình tăng trưAng ROE năm 2011 K&t qu# h1i quy mơ hình tăng trưAng ROE năm 2012 K&t qu# h1i quy mơ hình tăng trưAng ROE năm 2013 ... LUN V U QU HOT CA CÔNG TY NGÀNH B T HI NG NG SN 1.1 KHÁI QUÁT V HIU QU HOT NG CA CÔNG TY 1.1.1 Khái nim hiu qu hot ng công ty 1.1.2 Phân loi hiu qu hot ng công ty 1.2... QU HOT CƠNG TY NHÓM NGÀNH B T NG CA CÁC NG SN NIÊM Y T TRÊN TH TR NG CH ᄂ NG KHOÁN VI T NAM 38 2.1 T*NG QUAN V NGÀNH BS TI VIT NAM 38 2.1.1 Tình hình hot ng ngành BS giai... NG CH ᄂ NG KHOÁN VI T NAM LUN VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH Nng - Năm 2015 B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG TRN TH VÂN ANH PHÂN TÍCH HI U QU HOT NG CA CÁC CƠNG TY NHÓM NGÀNH B T NG SN NIÊM Y T TI
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hiệu quả hoạt dộng của các công ty nhóm ngành bất động sản niêm yết tại thị trường chứng khoán việt nam , Phân tích hiệu quả hoạt dộng của các công ty nhóm ngành bất động sản niêm yết tại thị trường chứng khoán việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn