Quản trị chi phí tại công ty cổ phần đất quảng quận hải châu, thành phố đà nẵng

145 26 0
  • Loading ...
1/145 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN THỊ NGỌC HIỀN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẤT QUẢNG QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng, Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN THỊ NGỌC HIỀN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẤT QUẢNG QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số : 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Giảng viên hướng dẫn khoa học: GS.TS TRƯƠNG BÁ THANH Đà Nẵng, Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn PHAN THỊ NGỌC HIỀN MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm chi phí 1.1.2 Phân loại chi phí 1.1.3 Vai trò quản trị chi phí doanh nghiệp 12 1.2 NỘI DUNG QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 13 1.2.1 Hoạch định chi phí doanh nghiệp 13 1.2.2 Ra định quản trị chi phí 15 1.2.3 Tổ chức thực chi phí 17 1.2.4 Kiểm sốt chi phí 18 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ CHI PHÍ 29 1.4 MƠ HÌNH ABC 30 1.4.1 Vận dụng mơ hình ABC giới 30 1.4.2 Vận dụng mơ hình ABC vào Việt Nam 41 KẾT LUẬN CHƯƠNG 50 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẤT QUẢNG 51 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 51 2.1.1 Quá trình hình thành công ty 51 2.1.2 Q trình phát triển cơng ty 52 2.1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 53 2.1.4 Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty 57 2.1.5 Tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty cổ phần Đất Quảng 59 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY 62 2.2.1 Thực trạng hoạch định chi phí 62 2.2.2 Thực trạng định quản trị chi phí Cơng ty 66 2.2.3 Tổ chức thực chi phí 66 2.2.4 Kiểm sốt chi phí 67 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẤT QUẢNG 85 2.3.1 Kết đạt 85 2.3.2 Những tồn 85 KẾT LUẬN CHƯƠNG 89 CHƯƠNG HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẤT QUẢNG 90 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 90 3.2 HỒN THIỆN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT QUẢNG 91 3.2.1 Hồn thiện phân loại chi phí theo chức hoạt động 91 3.2.2 Hồn thiện kiểm sốt chi phí Cơng ty cổ phần Đất Quảng 95 3.3 VẬN DỤNG MƠ HÌNH ABC TRONG HỒN THIỆN QUẢN TRỊ CHI PHÍ 112 3.3.1 Sự cần thiết khả vận dụng mơ hình ABC vào cơng tác quản trị chi phí cơng ty 112 3.3.2 Vận dụng mơ hình ABC vào cơng tác quản trị chi phí 114 KẾT LUẬN CHƯƠNG 118 KẾT LUẬN 119 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHTN Bảo Hiểm Thất Nghiệp BHXH Bảo Hiểm Xã Hội BHYT Bảo Hiểm Y Tế CCDC Công cụ dụng cụ CP Chi Phí CT Chủ Tịch GĐ Giám Đốc GTGT Giá trị gia tăng HND Hội Nông Dân KD - KT - VT Kinh Doanh – Kế Toán – Vật Tư KH Khấu hao NCTT Nhân Công Trực Tiếp NVLTT Nguyên Vật Liệu Trực Tiếp PCT Phó Chủ Tịch P HC -NS Phòng Hành Chính – Nhân Sự P KT Phòng Kế Tốn PGĐ Phó Giám Đốc PX BTP Phân Xưởng Bán Thành Phẩm PX T.P Phân Xưởng Thành Phẩm SLSP Số lượng sản phẩm SXC Sản Xuất Chung TK Tài Khoản TSCĐ Tài Sản Cố Định UBMTTQVN Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam UBND Ủy Ban Nhân Dân XK Xuất kho DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 Danh sách sản phẩm gạch sản xuất công ty 54 2.2 Dự tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp năm 2013 63 2.3 Dự tốn chi phí nhân cơng trực tiếp năm 2013 64 2.4 Trích khấu hao tài sản cố định nhà máy gạch đại hiệp năm 65 bảng 2013 2.5 Dự tốn chi phí sản xuất chung năm 2013 66 3.1 Phân tích chi tiết chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 104 3.2 Phân tích chi tiết chi phí nhân cơng trực tiếp 108 3.3 Phân tích so sánh chi phí sản xuất chung 111 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu Tên sơ đồ Trang sơ đồ 2.1 Sơ đồ quy trình sản xuất 53 2.2 Sơ đồ máy quản lý công ty 57 2.3 Sơ đồ tổ chức kế tốn cơng ty 60 2.4 Hình thức kế tốn cơng ty 62 DANH MỤC CÁC LƯU ĐỒ Số Trang hiệu Tên lưu đồ lưu đồ 2.1 Kiểm sốt q trình mua đưa vào sử dụng vật liệu 70 sản xuất 2.2 Kiểm soát trình xuất kho vật liệu sản xuất 73 2.3 Kiểm sốt q trình sử dụng vật liệu sản xuất 75 2.4 Kiểm sốt q trình ghi chép sổ sách kế tốn 76 2.5 Kiểm sốt q trình tuyển dụng 78 2.6 Kiểm soát khâu theo dõi lao động 79 2.7 Kiểm sốt q trình ghi chép 81 2.8 Kiểm sốt trình tự ghi chép kế tốn 84 3.1 Kiểm sốt q trình mua đưa vào sản xuất 106 3.2 Kiểm sốt q trình sử dụng NVLTT 107 3.3 Kiểm sốt chi phí nhân cơng trực tiếp 110 [13] Nguyễn Phi Sơn (2006), Xây dựng hệ thống kiểm soát chi phí xây lắp đơn vị trực thuộc Tổng Công ty xây dựng Miền Trung, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, chuyên ngành kế toán, Đại học Đà Nẵng [14] TS Trương Bá Thanh, ThS Trần Đình Khơi Ngun (2001), Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh, Nxb Giáo dục [15] Victor Z Bink, Herbert Witt (2000), Kiểm tốn nội đại, Nxb Tài chính, Hà Nội Website: [16] www.mof.gov.vn [17] www.vcci.com.vn Phụ lục CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN BÀN GIAO MẶT BẰNG V/v cải tạo đồng ruộng kết hợp khai thác nguyên liệu Hôm lúc 15 00 ngày 23 tháng 02 năm 2013 Đại điểm xứ đồng Cồn Kho thôn Phú Đông, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam I Thành phần tham dự * Đại diện UBND xã Ơng Nguyễn Văn Đơng Chức vụ: PCT.UBND xã Bà Nguyễn Thị Điền Chức vụ: CT UBMTTQVN xã Ông Nguyễn Xuân Minh Chức vụ: CT HND xã * Đại diện bên cải tạo khai thác Ông Nguyễn Tâm Chức vụ: Giám đốc Ông Nguyễn Xuân Cường Chức vụ: Quản lý nhà máy II Nội dung bàn giao mặt Căn Quyết định số 963/QĐ – UBND UBND huyện Đại Lộc ngày 04/01/2013 việc phê duyệt thiết kế cải tạo đồng ruộng kết hợp tận thu đất sét Công ty Cổ Phần Đất Quảng xứ đồng Bàu Tề thôn Phú Mỹ xứ đồng Cồn Kho thôn Phú Đông, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam Về diện tích khai thác: 146.600 m2 Về cao trình: Theo thiết kế Về cải tạo trả mặt bằng: Theo thiết kế Về khối lượng: 152.909 m3 Phương án thi công môi trường: Theo phương án thi công bảo vệ môi trường Nay UBND xã Đại Hiệp tiến hành bàn giao mặt phạm vi thiết kế xứ đồng: Cồn Kho thôn Phú Đông, xã Đại Hiệp III Ý kiến bên tham gia - Về cao trình: Lấy ruộng ông Nguyễn Văn Phước, ông Đặng Ngọc Dũng, ông Võ Liêu, ông Lê Hữu Thanh - Mở đường rộng 3m sát khe Bầu Giông - Dọc đường giao thông nội đồng chứa mương theo trạng - Trong q trình khai thác Ban địa xã, hợp tác xã, đơn vị thi công phải phân lô chỉnh trang đồng ruộng - Trong q trình thi cơng đơn vị thi công thường xuyên tưới nước đường giao thông đảm bảo vệ sinh môi trường chung - Đơn vị thi công phải thực theo thiết kế cải tạo đồng ruộng phê duyệt thực phương án thi công bảo vệ môi trường - Lưu lượng xe chạy khu dân cư không 20km/h, đóng bạt vận chuyển đất IV Ý kiến kết luận - Ban giám sát UBND xã, hợp tác xã thường xuyên giám sát, kiểm tra trình thực thi công cải tạo đồng ruộng - Về đơn vị thi công phải thực theo cao trình phê duyệt theo biên họp dân cao trình, phương án cải tạo đảm bảo mơi trường việc thi cơng Hồn trả mặt đảm bảo giao lại diện tích cho dân sản xuất, đảm bảo không để khiếu nại xảy - Trong q trình khai thác có số vấn đề phát sinh ngồi phương án khai thác đơn vị thi công phải báo cho UBND xã để giải - Biên kết thúc vào lúc 16 00 ngày Thông qua biên bên thống ký tên vào biên Đại diện bên khai thác (Ký tên, đóng dấu) Hội đồng UBND xã (Ký tên, đóng dấu) Phụ lục CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẤT QUẢNG NHÀ MÁY GẠCH ĐẠI HIỆP PHIẾU YÊU CẦU Bộ phận yêu cầu:… Bộ phận tạo hình………………………………………… Người yêu cầu:………Nguyễn Văn A…………………….…………………… Ngày, tháng, năm:………25/9/2013…………………………………………… KIỂM TRA/ XÁC NHẬN GHI CHÚ TT NỘI DUNG ( Ghi rõ yêu cầu) 01 Than cám (15 Tấn) 02 Than cám bùn ( 1060 Tấn) 03 (02 bản: giao phận thực lưu văn phòng) LÃNH ĐẠO CTY PHỤ TRÁCH NHÀ MÁY NG.VỤ KIỂM TRA NGƯỜI YÊU CẦU Phụ lục HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Liên 2: Giao khách hàng Mẫu số: 01 GTKT- 3LL LS/2010N 0096664 Ngày 28 tháng năm 2013 Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH ABC Địa chỉ: 831 Nguyễn Lương Bằng Số tài khoản:……………………………………………………………………… Điện thoại:……………………….MST:………………………………………… Họ tên người mua hàng: Nguyễn Thị Kim Chi Tên đơn vị:………Công ty CP Đất Quảng……………………………………… Địa chỉ:……Lơ 1268 KDC Tây Nam Hòa Cường, Đà Nẵng…………………… Số tài khoản:……………………………………………………………………… Hình thức tốn: CK MST:……4000100114……… STT Tên hàng hóa, dịch vụ A B ĐVT Số lượng C 1 Than cám Tấn 15 Than cám bùn Tấn 1060 Thuế suất GTGT: 10% Đơn giá Thành tiền 3= 1x2 1.681.818 25.227.270 959.607 1.017.183.420 Cộng tiền hàng: 1.042.410.690 Tiền thuế GTGT: 104.241.069 Tổng cộng tiền toán: 1.146.651.759 Số tiền viết chữ: (Một tỷ trăm bốn mươi sáu triệu sáu trăm năm mươi mốt ngàn bảy trăm năm mươi chín đồng y) Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị Đơn vị : Công ty Cổ Phần Đất Quảng Địa chỉ: Lơ 1268 KDC Tây Nam Hòa Cường BTC Mẫu số 01 - VT (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ Ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC) PHIẾU NHẬP KHO Ngày 28 tháng năm 2013 Nợ:…… Số : 27 Có:…… Họ tên người giao:………………………………………………………………………… Theo:………………………Số:…………………… Ngày…tháng….năm… của………… Nhập kho:……………………………………… Địa điềm:…………………………… Số T T Tên, nhãn hiệu, Mã qui cách vật tư số ĐV T 01 Than cám Tấn 15 15 02 Than cám bùn Tấn 1060 1060 Số lượng Yêu cầu Thực nhập Tổng cộng Đơn giá Thành tiền 1.681.818 25.227.270 959.607 1.017.183.420 1.042.410.690 Tổng số tiền (viết chữ): (Một tỷ không trăm bốn mươi hai triệu bốn trăm mười ngàn sáu trăm chín mươi đồng y) Số chứng từ gốc kèm theo: Nhập, ngày 28 tháng năm 2013 Người lập phiếu (Ký, họ tên) Người giao hàng (Ký, họ tên) Thủ kho (Ký, họ tên) Kế tốn trưởng (Ký, họ tên) Phụ lục CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẤT QUẢNG NHÀ MÁY GẠCH ĐẠI HIỆP PHIẾU ĐỀ NGHỊ XUẤT KHO Bộ phận yêu cầu: Tổ trưởng sản xuất Người yêu cầu: Trần Thị Anh Thư Ngày, tháng, năm:………1/10/2013…………………………………………… TT TÊN, QUI CÁCH VẬT TƯ SỐ LƯỢNG ĐVT 01 Đất sét Cty khai thác 905,4 M3 02 Đất sét A cường 1885 M3 LÃNH ĐẠO CTY PHỤ TRÁCH NHÀ MÁY GHI CHÚ NGƯỜI YÊU CẦU Phụ lục Đơn vị : Công ty Cổ Phần Đất Quảng Địa chỉ: Lơ 1268 KDC Tây Nam Hòa Cường Mẫu số 02 - VT (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ - BTC Ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC) PHIẾU XUẤT KHO Ngày 01 tháng 10 năm 2013 Nợ:…… Số : 45 Có:…… Họ tên người nhận hàng: Trần Thị Anh Thư Địa ( Bộ phận): Tổ trưởng sản xuất Lý xuất:………Xuất dùng sản xuất sản phẩm………….……………………………… Nhận kho: Số 01 Địa điềm: Nhà máy gạch Đại Hiệp Số T T Tên, nhãn hiệu, qui Mã ĐV cách vật tư số T 01 Đất sét Cty khai thác 02 Đất sét A cường Số lượng Yêu cầu Thực xuất Đơn giá Thành tiền M3 905,4 905,4 29.463 26.675.800 1885 1885 55.000 103.675.000 M Tổng cộng 130.350.000 Tổng số tiền (bằng chữ): Một trăm ba mươi triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng y Số chứng từ gốc kèm theo: Xuất, ngày 01 tháng 10 năm 2013 Người lập phiếu (Ký, họ tên) Người nhận hàng (Ký, họ tên) Thủ kho (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Phụ lục Đơn vị:Công ty Cổ Phần Đất Quảng Địa chỉ: Lô 1268 KDC Tây Nam Hòa Cường, ĐN CHỨNG TỪ GHI SỔ Ngày 15 tháng 10 năm 2013 Trích yếu Số hiệu tài khoản Số: 01 Đơn vị tính: Đồng Số tiền Ghi Nợ Có Nhập kho than cám 1523 111 8.409.090 PNK 27, 08/07 Nhập kho than cám bùn 1523 111 6.717.249 PNK 27, 08/07 Xuất kho Đất sét Cty khai thác 621 1521 1.477.275 PXK 45, 10/07 Xuất kho than cám nghiền 621 1523 710.908 PNK 45, 10/07 … … … … … Cộng 223.123.940 Phụ lục SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ Năm: 2013 Chứng từ ghi sổ Số hiệu 01 … Ngày tháng 15/10/2013 … Cộng (ĐVT: Đồng) Số tiền 223.123.340 …… 905.280.940 Phụ lục CÔNG TY CP ĐẤT QUẢNG NHÀ MÁY GẠCH ĐẠI HIỆP BẢNG CHẤM CƠNG TỔ TẠO HÌNH - THÁNG 10/2013 Ngày tháng TT Họ tên Dương Tấn An Trương Thê Nguyễn Văn Thành Dương Trần Long … Tổng Người chấm công x x x 1/2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Quy công Số Số Số công công Số nghỉ công hưởng công việc … 27 28 29 30 31 hưởng lương hưởng hưởng lương thời BHXH sp 100% gian lương … x x x x 29 … x x x x x 28,5 … 1/2 x x x x 30,5 … x 0 x 28 … … … Phụ trách phận Đại Hiệp, ngày 01 tháng 11 năm 2010 Người duyệt CÔNG TY CP ĐẤT QUẢNG NHÀ MÁY GẠCH ĐẠI HIỆP BẢNG THỐNG KÊ SẢN LƯỢNG TỔ TẠO HÌNH THÁNG 10/2013 Ngày D5 D3 T7 T3 Tổng cộng 90.900 13.700 … … 90.900 13.700 … 30 … … … 140.900 140.900 31 Tổng cộng 368.800 71.600 1.665.480 176.500 2.282.380 Hệ số công 29,5 5,94 333,1 41,12 409,66 Đơn vị: Công ty Cổ Phần Đất Quảng Địa chỉ: Lơ 1268 KDC Tây Nam Hòa Cường, ĐN BẢNG TÍNH LƯƠNG KHỐN SẢN PHẨM TỔ TẠO HÌNH - THÁNG 10/2013 Hệ số Hệ số Hệ số Lương Lương SP sản bốc xe tổ bốc xe phẩm Tổng lương STT HỌ VÀ TÊN Phạm Phi Long 19,39 12,62 1.066.450 1,2 429.080 1.708.820 Võ Đình Thanh 43,925 19,61 2.415.875 1,2 666.740 3.565.790 Nguyễn Sáu 24,18 13,16 1.329.900 1,2 447.440 2.043.320 … … … … … … … … 409,66 286,92 22.531.300 9.755.280 36.792.840 Tổng cộng Ghi Phụ lục Đơn vị: Công ty Cổ Phần Đất Quảng Địa chỉ: Lô 1268 KDC Tây Nam Hòa Cường, ĐN BẢNG TỔNG HỢP THANH TỐN LƯƠNG Tháng 10 năm 2013 S T T Các khoản phải trừ Bộ phận Tổng quỹ lương Tạm ứng kì Tổ tạo 45.555.078 5.600.000 hình Tổ máy 4.590.854 1.200.000 ủi Tổ phơi 71.326.343 12.000.000 sấy ……… Tổng cộng 305.508.144 49.000.000 Thực nhận Khấu trừ BHXH+ YT Khấu trừ BHTN Truy thu BHTN 1.547.813 206.375 727.805 8.081.993 37.473.085 176.54 25.22 100.88 1.502.640 3.088.214 3.451.013 460.135 1.840.540 17.751.688 53.574.655 11.169.240 1.499.875 5.675.735 67.344.850 238.163.294 Tổng Phụ lục 10 Đơn vị:Công ty Cổ Phần Đất Quảng Địa chỉ: Lô 1268 KDC Tây Nam Hòa Cường, ĐN CHỨNG TỪ GHI SỔ Ngày 31 tháng 10 năm 2013 Số hiệu tài khoản Trích yếu Số 07 Ghi Số tiền Nợ Có Lương T7 tổ tạo hình 622 334 37.473.085 Lương T7 tổ điện 622 334 14.139.931 … … Các khoản trích theo lương T7 622 Cộng 338 50.795.424 281.683.715 Đơn vị: Công ty Cổ Phần Đất Quảng Địa chỉ: Lô 1268 KDC Tây Nam Hòa Cường, ĐN SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ Năm: 2013 Chứng từ ghi sổ ĐVT: Đồng Số tiền Số hiệu Ngày tháng 07 31/10/2010 281.683.715 … … … Cộng 862.236.946 ... THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẤT QUẢNG 51 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 51 2.1.1 Q trình hình thành cơng ty 51 2.1.2 Quá trình phát triển công ty ... kinh doanh công ty 53 2.1.4 Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty 57 2.1.5 Tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty cổ phần Đất Quảng 59 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY 62 2.2.1... thụ kỳ Chi phí thời kỳ (Period costs) Chi phí thời kỳ gồm khoản mục chi phí lại sau xác định khoản mục chi phí thuộc chi phí sản phẩm Bao gồm: Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị chi phí tại công ty cổ phần đất quảng quận hải châu, thành phố đà nẵng , Quản trị chi phí tại công ty cổ phần đất quảng quận hải châu, thành phố đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn