Phân đoạn thị trường tiêu dùng thực phẩm tưới sống tại thành phố đà nẵng

125 16 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN HOÀNG ANH THI PHÂN ĐOẠN THỊ TRƢỜNG TIÊU DÙNG THỰC PHẨM TƢƠI SỐNG TẠI TP ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN HOÀNG ANH THI PHÂN ĐOẠN THỊ TRƢỜNG TIÊU DÙNG THỰC PHẨM TƢƠI SỐNG TẠI TP ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số : 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH TS LÊ THỊ MINH HẰNG Đà Nẵng - Năm 2015 i LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Hoàng Anh Thi ii MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI: MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI: BỐ CỤC ĐỀ TÀI: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU: CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN ĐOẠN THỊ TRƢỜNG TIÊU DÙNG THỰC PHẨM TƢƠI SỐNG 1.1 THỊ TRƢỜNG TIÊU DÙNG VÀ HÀNH VI MUA CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG 1.1.1 Một số đặc điểm ngƣời tiêu dùng 1.1.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hành vi ngƣời tiêu dùng .11 1.2 TỔNG QUAN VỀ PHÂN ĐOẠN THỊ TRƢỜNG 23 1.2.1 Khái niệm phân đoạn thị trƣờng: 23 1.2.2 Lý lợi ích việc phân đoạn thị trƣờng: 24 1.2.3 Sự phân đoạn có hiệu 26 1.2.4 Các kiểu phân đoạn thị trƣờng 26 1.2.5 Quy trình phân đoạn thị trƣờng 28 1.3 LÝ LUẬN CHUNG VỀ BÁN LẺ THỰC PHẨM TƢƠI SỐNG 28 1.3.1 Khái quát bán lẻ: 28 1.2.2 Các định chế bán lẻ 29 1.2.3 Khái niệm thực phẩm tƣơi sống 31 CHƢƠNG 2" THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 33 iii 2.1 GIỚI THIỆU THỊ TRƢỜNG TIÊU DÙNG ĐÀ NẴNG 33 2.1.1 TỔng quan triển vọng thị trƣờng tiêu dùng Việt Nam 33 2.1.2 Thị trƣờng tiêu dùng Đà Nẵng 34 2.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU PHÂN ĐOẠN THỊ TRƢỜNG 36 2.2.1 Phƣơng pháp nghiên cứu: 36 2.2.2 Tiến trình nghiên cứu: 37 2.2.3 Xác định tiêu chí phân đoạn thị trƣờng thực phẩm tƣơi sống: 39 2.3 XÂY DỰNG THANG ĐO VÀ THIẾT KẾ BẢNG CÂU HỎI 39 2.3.1 Thang đo nhóm yếu tố nhân học 40 2.3.2 Thang đo nhóm yếu tố hành vi lựa chọn địa điểm mua sắm 40 2.4 NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC 44 2.4.1 Kết cấu bảng câu hỏi khảo sát 44 2.4.2 Mẫu điều tra 44 2.4.3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 45 2.4.4 Phƣơng pháp thu thập liệu 45 2.4.5 Phƣơng pháp phân tích liệu 46 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .49 3.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ 49 3.2 ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO BẰNG HỆ SỐ TIN CẬY CRONBACH’S ALPHA 54 3.3 PHÂN TÍCH CỤM 58 3.4 DIỄN GIẢI CÁC PHÂN ĐOẠN 62 3.4.1 Nhóm ngƣời mua đại: 63 3.4.2 Nhóm ngƣời tiêu dùng thoáng qua: 64 3.4.3 Nhóm ngƣời tiêu dùng truyền thống: 64 3.5 KIỂM ĐỊNH SỰ PHÙ HỢP CỦA CÁC PHÂN ĐOẠN 65 3.6 MÔ TẢ HỒ SƠ CÁC PHÂN ĐOẠN: 67 iv 3.6.1 Nhóm ngƣời tiêu dùng đại: 68 3.6.2 Nhóm ngƣời tiêu dùng thoáng qua : 68 3.6.3 Nhóm ngƣời tiêu dùng truyền thống : 68 CHƢƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 70 4.1 KẾT LUẬN NGHIÊN CỨU : 70 4.2 KIẾN NGHỊ 71 4.3 HẠN CHẾ VA HƢỚNG PHÁT TRIỂN NGHIÊN CỨU CHO CÁC ĐỀ TÀI SAU 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (BẢN SAO) PHỤ LỤC v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TP.Đà Nẵng Thành phố Đà Nẵng ST Siêu thị NXB Nhà xuất TTBL Thị trƣờng bán lẻ PĐTT Phân đoạn thị trƣờng vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng Tên bảng Trang Sơ đồ 1.1 Mơ hình hành vi mua ngƣời tiêu dùng 10 Sơ đồ 1.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hành vi ngƣời tiêu dùng 11 Bảng 2.1 Tổng hợp thang đo nhân học 40 Bảng 2.2 Thang đo hành vi lựa chọn 43 Bảng 3.1 Thơng tin mẫu khảo sát theo giới tính 49 Bảng 3.2 Thông tin mẫu khảo sát theo độ tuổi 50 Bảng 3.3 Thông tin mẫu khảo sát theo trình độ học vấn 51 Bảng 3.4 Thơng tin mẫu khảo sát theo nghề nghiệp 52 Bảng 3.5 Thông tin mẫu khảo sát theo thu nhập hộ gia đình 52 Bảng 3.6 Thông tin mẫu khảo sát số lần mua thực phẩm tuần 53 Bảng 3.7 Thông tin mẫu khảo sát giá trị lần mua hàng 54 Bảng 3.8 Thông tin mẫu khảo sát theo thời điểm mua hàng ngày 54 Bảng 3.9 Hệ số Cronbach’s Alpha thành phần thang đo 55 Bảng 3.10 Hệ số Cronbach’s Alpha thành phần thang đo sau loại biến 56 Bảng 3.11 Kết phân tích cụm theo phƣơng pháp Ward 59 Bảng 3.12 Phân tích ANOVA 60 Bảng 3.13 Giá trị trung bình yếu tố phân đoạn 62 Bảng 3.14 Eigenvalues 66 Bảng 3.15 Wilks' Lambda 66 Bảng 3.16 Kết theo nhóm - Classification Resultsa,b 67 Bảng 3.17 Số lƣợng mẫu phân đoạn 68 Bảng 3.18 Mô tả số phân đoạn 66 vii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỄU ĐỒ Số hiệu hình Tên hình Trang Hình 1.1 Quy trình phân đoạn thị trƣờng 28 Sơ đồ 2.1 Tiêu dùng thực phẩm ngƣời Việt Nam giai đoạn 2005-2012 34 Sơ đồ 2.2 Quy trình nghiên cứu 38 MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI: Cùng với phát triển đời sống kinh tế xã hội, năm vừa qua nhu cầu thực phẩm không ngừng tăng với yêu cầu cao chất lƣợng, giá cả, dịch vụ… thúc đẩy thị trƣờng bán lẻ mặt hàng thực phẩm phát triển nhanh chóng, với cạnh tranh ngày khốc liệt nhà bán lẻ Với thâm nhập hệ thống bán hàng đại( siêu thị, trung tâm thƣơng mại, cửa hàng tiện lợi) năm gần có xu hƣớng ngày tăng dẫn đến cạnh tranh thực gay gắt hệ thống bán lẻ đại mà đại diện siêu thị hệ thống bán lẻ truyền thống mà đại diện chợ địa phƣơng Các siêu thị với mạnh nhƣ mặt khơng gian thống mát, sẽ, bố trí hàng hóa bắt mắt dễ lựa chọn cho ngƣời mua hay dịch vụ kèm lợi cạnh tranh lớn chợ truyền thống Tuy nhiên chợ truyền thống lại có ƣu điểm khoảng cách gần khu dân cƣ, ngƣời mua hàng mặc cả, hàng hóa tƣơi hơn( thực phẩm tƣơi sống)… Nhờ lợi riêng mình, hệ thống siêu thị hệ thống chợ truyền thống thu hút khách hàng có đặc tính khác Việc phân đoạn thị trƣờng quan trọng giúp cho ngƣời quản lý siêu thị hay tiểu thƣơng chợ tập trung nguồn lực vào việc phục vụ chủ yếu cho phân đoạn mà họ hƣớng đến Tuy nhiên, nghiên cứu Việt Nam có nghiên cứu phân đoạn thị trƣờng Vì vậy, tơi chọn đề tài: “Phân đoạn thị trường tiêu dùng thực phẩm tươi sống thành phố Đà Nẵng” để thực luận văn tốt nghiệp Đây nghiên cứu nhằm xác định phân đoạn ngƣời tiêu dùng thực phẩm tƣơi sống mà phân đoạn có 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 2 2 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 3 1 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 3 2 3 3 3 2 1 3 2 2 3 3 3 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 2 1 3 3 1 2 3 2 1 1 1 3 3 3 2 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 3 1 3 2 3 2 2 3 3 Phụ lục 4.3 Giá trị trung bình phân đoạn Mean Mean Mean Thực phẩm tƣơi sống chợ tƣơi siêu thị 3.4828 3.7706 4.3876 Siêu thị hoạt động ngày chợ hoạt động vào định 4.6092 4.0459 3.8295 Ngƣời tiêu dùng mặc giá chợ 3.4713 3.7706 4.4496 Có thuận tiện siêu thị tơi mua nhiều mặt hàng gia dụng khác thời điểm 4.3333 3.8165 3.3333 Tôi thƣờng gặp gở ngƣời quen mua chợ truyền thống 3.069 3.5688 3.7752 Tại chợ truyền thống ngƣời bán nhớ tên 3.3563 3.7248 4.3178 Chợ truyền thống có mơi trƣờng thống mát 4.3793 4.0275 3.5426 Tơi đổi trả hàng dễ dàng mua thực phẩm tƣơi sống chợ truyền thống 3.1379 3.7248 4.2403 Thực phẩm tƣơi sống siêu thị hợp vệ sinh chợ truyền thống 4.4023 4.1009 3.4884 Sản phẩm siêu thị đƣợc niêm yết giá rõ ràng 4.3678 4.1376 3.5426 Nhà bán lẻ chợ truyền thống hiểu rõ sản phẩm họ cung cấp 3.1954 4.1284 4.2713 Thực phẩm tƣơi sống đƣợc trình bày tốt siêu thị 4.3678 4.1101 3.3798 Tại siêu thị hàng hóa có xuất xứ nhãn hiệu rõ ràng 4.3333 3.9817 3.5814 Tôi mua thực phẩm tƣơi sống chợ giá cạnh tranh 3.5977 4.0826 4.4109 Chợ truyền thống gần nhà tơi thuận tiện mua thực phẩm tƣơi sống 3.5402 Siêu thị cung cấp dịch vụ khách hàng tốt so với chợ 4.3448 4.0367 3.5969 4.055 4.4186 truyền thống Tơi mua chịu chợ truyền thống 3.0575 4.0092 4.3798 Thực phẩm siêu thị đƣợc đóng gói bảo quản tốt chợ truyền thống 4.3448 4.0367 3.4574 Nhân viên bán hàng siêu thị thân thiện phục vụ tốt 4.3793 3.9358 3.5969 Ngƣời bán hàng chợ truyền thống xử lý thực phẩm tƣơi sống tốt 3.5977 4.0092 4.2558 Tơi tự chọn hàng hóa mua thực phẩm tƣơi sống siêu thị 4.3678 4.0183 3.5116 Phụ lục 4.4 Phân tích ANOVA cho phân cụm Sum of Mean Squares df Square T1 Between Groups Within Groups 47.159 95.610 322 142.769 324 Between Groups Within Groups 32.281 61.731 322 Total 94.012 324 Between Groups Within Groups 55.613 94.867 322 150.480 324 52.427 90.330 322 142.757 324 26.356 88.801 322 Total 115.157 324 Between Groups Within Groups 51.103 105.666 322 Total 156.769 324 37.957 79.416 322 Total T2 T3 Total T4 Between Groups Within Groups Total T5 T7 T9 Between Groups Within Groups Between Groups Within Groups F Sig 23.579 79.412 297 000 16.140 84.191 192 000 27.807 94.382 295 000 26.213 93.443 281 000 13.178 47.785 276 000 25.552 77.864 328 000 18.978 76.950 247 000 Total T10 Between Groups Within Groups Total T11 Between Groups Within Groups Total T12 Between Groups Within Groups Total T13 Between Groups Within Groups Total T14 Between Groups Within Groups Total T15 Between Groups Within Groups Total T16 Between Groups Within Groups Total T17 Between Groups 117.372 324 63.512 103.638 322 167.151 324 47.727 79.042 322 126.769 324 40.376 73.181 322 113.557 324 66.259 87.384 322 153.643 324 58.716 83.296 322 142.012 324 30.065 72.692 322 102.757 324 34.356 86.401 322 120.757 324 40.095 31.756 98.665 322 000 23.864 97.215 245 000 20.188 88.827 227 000 33.130 122.079 271 000 29.358 113.489 259 000 15.032 66.589 226 000 17.178 64.018 268 000 20.047 91.339 000 Within Groups Total T19 Between Groups Within Groups Total T20 Between Groups Within Groups Total T21 Between Groups Within Groups Total T23 Between Groups Within Groups Total T24 Between Groups Within Groups Total T25 Between Groups Within Groups Total 70.674 110.769 322 324 30.456 84.547 322 115.003 324 92.758 112.091 322 204.849 324 44.488 99.524 322 144.012 324 31.848 72.072 322 103.920 324 22.528 120.469 322 142.997 324 39.987 98.426 322 138.412 324 219 15.228 57.996 263 000 46.379 133.232 348 000 22.244 71.969 309 000 15.924 71.145 224 000 11.264 30.108 374 000 19.993 65.408 306 000 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH BIỆT SỐ Phụ lục 5.1 Bảng tóm tắt phân tích (Analysis Case Processing Summary) Analysis Case Processing Summary Unweighted Cases Valid Excluded Missing or out-of-range group codes At least one missing discriminating variable Both missing or out-of-range group codes and at least one missing discriminating variable Unselected Total Total N Percent 163 0 50.2 0 0 162 162 325 49.8 49.8 100.0 Phụ lục 5.2 Kiểm định giá trị trung bình nhóm Tests of Equality of Group Means Wilks' Lambda T1 T2 T3 695 527 T4 650 686 T5 F 35.057 71.814 43.143 df1 df2 2 Sig 160 160 000 000 160 000 160 000 36.536 2 774 23.338 160 000 T7 625 48.032 160 000 T9 681 37.511 160 000 T10 633 46.351 160 000 T11 676 38.350 160 000 T12 593 54.841 160 000 T13 590 55.553 160 000 T14 555 64.067 160 000 T15 658 41.635 160 000 T16 685 36.771 160 000 T17 605 52.194 160 000 160 000 160 000 T19 T20 782 543 T21 22.274 67.210 2 687 36.436 160 000 T23 750 26.713 160 000 T24 880 10.927 160 000 T25 684 36.926 160 000 Phụ lục 5.3 Hệ số tƣơng quan Pooled Within-Groups Matrices T1 T2 T3 T4 T5 T7 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T19 T20 T21 T23 T24 T25 T1 1.000 -.051 -.031 150 -.104 155 053 034 015 -.007 068 -.024 036 005 037 002 011 -.069 -.175 159 067 T2 -.051 1.000 -.045 -.149 072 047 -.068 -.140 -.130 057 009 -.132 -.043 020 -.068 -.065 110 -.063 015 -.089 079 T3 -.031 -.045 1.000 032 -.094 -.062 -.177 -.094 -.112 -.160 091 023 025 102 -.016 -.012 173 090 122 -.030 078 T4 150 -.149 032 1.000 -.008 -.042 042 -.074 049 029 -.060 -.147 -.174 093 058 -.046 041 058 021 -.049 -.017 T5 -.104 072 -.094 -.008 1.000 -.027 -.002 083 -.092 020 135 -.047 -.135 -.039 135 020 -.071 -.095 -.091 -.054 027 T7 155 047 -.062 -.042 -.027 1.000 -.077 048 016 001 -.128 153 -.041 -.055 014 206 070 -.103 016 184 019 T9 053 -.068 -.177 042 -.002 -.077 1.000 -.083 -.009 -.033 008 053 -.046 -.064 -.024 -.053 064 -.108 -.086 005 -.042 T10 034 -.140 -.094 -.074 083 048 -.083 1.000 -.072 -.037 026 -.020 -.037 067 085 039 -.139 072 020 -.084 061 T11 015 -.130 -.112 049 -.092 016 -.009 -.072 1.000 -.028 -.058 065 047 -.092 -.040 089 -.093 025 052 099 063 T12 -.007 057 -.160 029 020 001 -.033 -.037 -.028 1.000 156 -.119 -.172 107 098 014 033 037 -.010 053 -.067 T13 068 009 091 -.060 135 -.128 008 026 -.058 156 1.000 -.200 004 068 069 -.009 -.111 -.125 -.114 -.130 -.048 T14 -.024 -.132 023 -.147 -.047 153 053 -.020 065 -.119 -.200 1.000 130 -.007 -.060 043 085 -.001 -.112 -.009 -.121 T15 036 -.043 025 -.174 -.135 -.041 -.046 -.037 047 -.172 004 130 1.000 023 009 -.029 109 025 040 -.017 077 T16 005 020 102 093 -.039 -.055 -.064 067 -.092 107 068 -.007 023 1.000 -.008 -.070 027 -.051 -.154 117 043 T17 037 -.068 -.016 058 135 014 -.024 085 -.040 098 069 -.060 009 -.008 1.000 009 -.007 -.015 -.067 095 -.049 T19 002 -.065 -.012 -.046 020 206 -.053 039 089 014 -.009 043 -.029 -.070 009 1.000 121 -.014 187 -.109 017 T20 011 110 173 041 -.071 070 064 -.139 -.093 033 -.111 085 109 027 -.007 121 1.000 -.209 128 -.117 -.023 T21 -.069 -.063 090 058 -.095 -.103 -.108 072 025 037 -.125 -.001 025 -.051 -.015 -.014 -.209 1.000 120 036 001 T23 -.175 015 122 021 -.091 016 -.086 020 052 -.010 -.114 -.112 040 -.154 -.067 187 128 120 1.000 -.211 066 T24 159 -.089 -.030 -.049 -.054 184 005 -.084 099 053 -.130 -.009 -.017 117 095 -.109 -.117 036 -.211 1.000 -.059 T25 067 079 078 -.017 027 019 -.042 061 063 -.067 -.048 -.121 077 043 -.049 017 -.023 001 066 -.059 1.000 Phụ lục 5.4 Bảng tóm tắt giá trị biệt số Eigenvalues Function Eigenvalue % of Variance 93.2 6.8 Cumulative % 93.2 100.0 Canonical Correlation 961 684 12.001a 877a a First canonical discriminant functions were used in the analysis Phụ lục 5.5 Ma trận cấu trúc Structure Matrix Function T12 T17 234* -.230* 186 133 T10 -.219* -.042 T7 -.217* -.204 T3 -.209* -.141 T15 206* 103 T9 198* -.004 T11 197* 126 T16 -.196* 022 T4 195* -.019 T21 193* 091 T25 193* 132 T23 167* -.026 T5 T19 -.153* 152* 116 -.006 T24 -.104* 081 T13 -.215 402* T14 242 330* T20 -.250 319* T2 261 -.300* T1 -.183 -.205* Phụ lục 5.6 Giá trị trung tâm nhóm Functions at Group Centroids Ward Method Function 521 -3.691 1.311 -.550 4.814 -.797 PHỤ LỤC THỐNG KÊ MƠ TẢ MẪU Phụ lục 6.1 Giới tính Cumulative Frequency Percent Valid PercentPercent Valid Nữ 309 95.1 95.1 95.1 Nam 16 4.9 4.9 100.0 Tổng 325 100.0 100.0 Phụ lục 6.2 Độ tuổi Valid duoi 25 tuoi 25-35 tuoi Frequency Percent Valid Percent 31 9.5 9.5 103 31.7 31.7 Cumulative Percent 9.5 41.2 35-45 tuoi 136 41.8 41.8 83.1 tren 45 tuoi 55 16.9 16.9 100.0 325 100.0 100.0 Total Phụ lục 6.3 Trình độ học vấn Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Từ THPT trở xuống 88 27.1 27.1 27.1 Trung cấp, cao 133 40.9 40.9 68.0 đẳng Đại học 92 28.3 28.3 96.3 Sau đại học 12 3.7 3.7 100.0 325 100.0 100.0 Tổng Phụ lục 6.4 Nghề nghiệp Frequency Percent Valid Percent Học sinh, sinh viên 11 3.4 3.4 Nhân viên văn phòng 93 28.6 28.6 Công nhân 89 27.4 27.4 Cumulative Percent 3.4 32.0 59.4 Buôn bán 66 20.3 20.3 79.7 Nội trợ 32 9.8 9.8 89.5 Khác 34 10.5 10.5 100.0 Total 325 100.0 100.0 Phụ lục 6.5 Thu nhập Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Dƣới triệu đồng 39 12.0 12.0 12.0 5-10 triệu đồng 120 36.9 36.9 48.9 10-20 triệu đồng 129 39.7 39.7 88.6 tren 20 triệu đồng Total 37 325 11.4 100.0 11.4 100.0 100.0 Phụ lục 6.6 ... cho phân đoạn mà họ hƣớng đến Tuy nhiên, nghiên cứu Việt Nam có nghiên cứu phân đoạn thị trƣờng Vì vậy, tơi chọn đề tài: Phân đoạn thị trường tiêu dùng thực phẩm tươi sống thành phố Đà Nẵng ... trƣớc 9 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN ĐOẠN THỊ TRƢỜNG TIÊU DÙNG THỰC PHẨM TƢƠI SỐNG 1.1 THỊ TRƢỜNG TIÊU DÙNG VÀ HÀNH VI MUA CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG Thị trƣờng tiêu dùng bao gồm tất cá nhân hộ gia... liệt MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI: - Nghiên cứu hành vi lựa chọn địa điểm mua sắm khách hàng mua thực phẩm tƣơi sống thị trƣờng Đà Nẵng - Phân đoạn thị trƣờng tiêu dùng thực phẩm tƣơi sống -
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân đoạn thị trường tiêu dùng thực phẩm tưới sống tại thành phố đà nẵng , Phân đoạn thị trường tiêu dùng thực phẩm tưới sống tại thành phố đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn