Nghiên cứu chất lượng dịch vụ đăng ký kinh doạnh tại sở kế hoạch và đầu tư đà nẵng

1,306 22 0
  • Loading ...
1/1,306 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:39

B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG ÔNG THUN ÁNH NGHIÊN CU CH T LƯ NG DCH V ĂNG KÝ KINH DOANH TI S K HOCH VÀ ᄂ U TƯ À NNG LUN VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH Nng - Năm 2015 B GIÁO DC VÀ ÐÀO TO ÐI HC ÐÀ NNG ÔNG THUN ÁNH NGHIÊN CU CH T LƯ NG DCH V ĂNG KÝ KINH DOANH TI S K HOCH VÀ ᄂ U TƯ À NNG Chuyên ngành: QUN TR KINH DOANH Mã s ᄂ: 60.34.05 LUN VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH Ng i h ng dn khoa hc: PGS.TS ÀO HU HÒA Ðà Nng – Năm 2015 LI CAM OAN Tơi cam oan lun văn cơng trình nghiên cu ca riêng Các s li u, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng c công b b t kỳ công trình khác Tác gi lun văn Ơng Thun Ánh M CL C M ᄂ U 1 Tính cp thit c a tài Mc tiêu nghiên c u it ng ph ᄂ m vi nghiên c u Phương pháp nghiên c u B DU15 UX24 670 606 TC8 601 UX28 518 TC12 813 TC11 687 DU14 677 DU16 643 TC10 540 TC13 HH3 760 TC7 650 HH1 632 TC6 631 HH2 524 DU17 693 DU18 679 TC9 515 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Component 632 375 552 395 -.386 -.299 893 102 -.220 717 078 -.621 -.603 -.229 364 672 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Phân tích nhân t ᄂ l5n KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df Sig Communalities HH1 HH2 HH3 TC6 TC7 TC8 TC9 TC10 TC11 TC12 DU14 DU15 DU16 DU17 DU18 PV20 UX24 UX25 UX28 Initial Extraction 1.000 1.000 1.000 666 506 617 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 525 587 609 412 532 520 681 535 538 664 571 647 590 591 668 608 Extraction Method: Principal Component Analysis .867 1378.634 171 000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Component Loadings Total % of Cumulative Total % of Cumulative Variance % Variance % 6.074 31.967 31.967 6.074 31.967 31.967 2.605 13.708 45.676 2.605 13.708 45.676 1.322 6.957 52.633 1.322 6.957 52.633 1.065 5.605 58.238 1.065 5.605 58.238 854 4.496 62.734 804 4.230 66.964 754 3.968 70.932 723 3.807 74.739 620 3.265 78.003 10 596 3.135 81.139 11 575 3.027 84.166 12 478 2.516 86.681 13 458 2.411 89.093 14 416 2.189 91.282 15 409 2.152 93.434 16 359 1.887 95.321 17 334 1.760 97.081 18 310 1.631 98.712 19 245 1.288 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Variance % 3.412 17.956 17.956 2.834 14.917 32.872 2.811 14.792 47.665 2.009 10.574 58.238 Component UX24 713 HH1 694 TC8 680 DU15 662 PV20 662 UX25 661 UX28 658 TC6 652 HH2 598 HH3 572 TC7 558 TC9 543 DU17 516 503 DU18 TC12 748 TC11 656 TC10 575 DU14 531 DU16 -.546 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Rotated Component Matrixa Component UX25 759 PV20 693 DU15 667 TC8 609 UX24 UX28 605 532 HH3 761 TC7 665 TC6 628 HH1 624 HH2 535 TC12 798 TC11 693 DU16 678 DU14 656 TC10 525 DU18 702 DU17 693 TC9 526 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Component 647 -.381 563 -.174 318 896 403 148 -.303 723 112 -.611 -.586 361 -.290 665 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Phân tích nhân t ᄂ cho thang (o s2 hài lòng KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df 652 119.797 000 Sig Anti-image Matrices HL29 HL30 Anti-image Covariance Anti-image Correlation HL31 HL29 HL30 0.71 -0.28 -0.28 0.616 -0.1 -0.26 HL31 -0.1 -0.26 0.74 HL29 HL30 669a -0.43 -0.14 -0.43 -0.14 -0.38 HL31 613a -0.38 695a a Measures of Sampling Adequacy(MSA) Communalities Initial Extraction HL29 HL30 HL31 1.000 1.000 1.000 617 728 583 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Component Loadings Total % of Variance Cumulative Total % 1.928 64.264 64.264 0.637 21.229 85.493 0.435 14.507 100 1.928 Extraction Method: Principal Component Analysis % of Cumulative Variance % 64.264 64.264 Component Matrixa Component HL30 HL29 HL31 0.853 0.785 0.763 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted II.3 Phân tích (3 tin cy (l5n 2) Phân tích Cronbach Aplha cho F1 Reliability Case Processing Summary Cases N % Valid Excludeda 194 100.0 Total 194 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 850 Item Statistics Mean Std Deviation N TC8 DU15 3.8196 3.7835 86583 86650 194 194 PV20 3.5412 72758 194 UX24 3.8557 93841 194 UX25 3.8041 84730 194 UX28 3.7577 93191 194 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Item Deleted if Item Deleted Total Correlation TC8 DU15 18.7423 18.7784 11.042 11.199 630 598 826 832 PV20 19.0206 11.989 576 836 UX24 18.7062 10.499 664 819 UX25 UX28 18.7577 18.8041 10.827 10.614 695 648 814 823 Scale Statistics Mean Variance Std Deviation 22.5619 15.418 3.92663 N of Items Phân tích Cronbach alpha cho F2 Reliability Case Processing Summary % Valid Excludeda 194 100.0 Total 194 100.0 Cases N a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 779 Cronbach's Alpha if Item Deleted Item Statistics Mean Std Deviation N HH1 HH2 3.7577 3.5928 95389 82333 194 194 HH3 3.6649 85541 194 TC6 3.5722 89179 194 TC7 3.4072 72993 194 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Item Deleted if Item Deleted Total Correlation HH1 HH2 14.2371 14.4021 5.943 609 494 719 757 HH3 14.3299 584 728 TC6 14.4227 579 729 TC7 14.5876 508 754 6.874 6.419 6.297 7.166 Scale Statistics Mean 17.9948 Variance Std Deviation 9.684 3.11190 N of Items Cronbach's Alpha if Item Deleted Phân tích Cronbach alpha cho nhân t ᄂ F3 Reliability Case Processing Summary N Cases % Valid Excludeda 194 100.0 Total 194 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 756 Item Statistics Mean TC10 TC11 TC12 DU14 DU16 Std Deviation 3.3814 3.4639 3.2835 3.4175 3.3814 N 82629 80235 84989 81177 74030 194 194 194 194 194 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Item Deleted if Item Deleted Total Correlation TC10 TC11 TC12 DU14 DU16 13.5464 13.4639 13.6443 13.5103 13.5464 5.731 5.545 5.039 5.619 6.052 462 544 651 511 451 Scale Statistics Mean 16.9278 Variance Std Deviation 8.243 2.87114 N of Items Cronbach's Alpha if Item Deleted 735 705 663 717 737 Phân tích Cronbach alpha cho nhân t ᄂ F4 Reliability Case Processing Summary N Cases % Valid Excludeda 194 100.0 Total 194 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 636 Item Statistics Mean TC9 DU17 DU18 Std Deviation 3.6134 76857 3.6031 3.5979 74957 77070 N 194 194 194 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted TC9 DU17 7.2010 7.2113 1.674 1.608 386 454 619 526 DU18 7.2165 1.497 499 460 Scale Statistics Mean 10.8144 Variance Std Deviation N of Items 3.033 1.74148 II.4 Phân tích h7i quy b3i Variables Entered/Removedb Variables Entered Variables Removed Model Method F4, F2, F3, F1a a All requested variables entered b Dependent Variable: SHL Enter Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Square Std Error of the Estimate 0.314 0.3 561a c Predictors: (Constant), F4, F2, F3, F1 d Dependent Variable: SHL 0.49276 DurbinWatson 1.884 ANOVAb Model Sum of Squares df Mean Square Regression 21.05 5.262 Residual 45.892 189 0.243 Total 66.942 193 F Sig 21.673 000a a Predictors: (Constant), F4, F2, F3, F1 b Dependent Variable: SHL Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B (Constant) F1 Std Error 0.915 0.207 0.286 0.078 F2 0.185 0.079 F3 0.2 F4 0.13 t Sig Beta Collinearity Statistics Tolerance 3.201 0.002 0.23 2.667 0.008 VIF 0.489 2.045 0.02 0.525 1.904 0.07 0.195 2.848 0.005 0.777 1.287 0.076 0.128 1.717 0.088 0.648 1.543 a Dependent Variable: SHL 0.196 2.354 Collinearity Diagnosticsa Model Dimension Eigenvalue Condition Variance Proportions Index (Constant) F1 F2 F3 F4 1 4.938 0 0 0.027 0.015 0.012 0.008 13.593 18.404 20.219 24.307 0.02 0.97 0.01 0.2 0.1 0.4 0 0.3 0.2 0.7 0 0.2 0.1 0.8 0.6 0.2 0.2 a Dependent Variable: SHL Coefficient Correlationsa Model F4 Correlations F4 F2 F3 F1 Covariances F4 F2 F2 F3 F1 -0.019 -0.381 -0.35 -0.215 -0.602 -0.019 -0.381 -0.215 0.149 -0.35 -0.602 0.149 0.006 -0.002 -0.002 0.006 -0.001 -0.004 F3 -0.002 -0.001 0.005 0.001 F1 -0.002 -0.004 0.001 0.006 a Dependent Variable: SHL Predicted Value Residual Std Predicted Value Std Residual Residuals Statisticsa Minimum Maximum Mean Std Deviation 1.937 4.523 3.503 0.33025 -1.16139 1.60959 0.48763 -4.743 3.087 -2.357 3.266 0.99 a Dependent Variable: SHL N 194 194 194 194 II.5 Phân tích Anova Anova cho lo-i hình doanh nghi$p ANOVA SHL Sum of Squares Between Groups Within Groups Total Anova cho trình (3 Mean Square df 1.881 65.062 66.942 188 193 376 346 F Sig 1.087 369 ANOVA SHL Sum of Squares Between Groups Within Groups Total df Mean Square 735 66.207 190 66.942 193 245 348 F Sig .703 551 Multiple Comparisons Dependent Variable: SHL Bonferroni 95% Confidence Std Interval Difference Sig Error Lower Upper (I-J) Bound Bound 03879 15173 1.000 -.3658 4433 -.09380 17296 1.000 -.5549 3673 Mean (I) TD (J) TD Trên ᄂ i h?c ᄂ i h?c Cao Mng/ Trung cp Khác Trên ᄂ i h?c Cao Mng/ Trung cp Khác ᄂ i h?c -.32353 44128 1.000 -15.001 8530 -.03879 -.13259 15173 1.000 -.4433 10928 1.000 -.4240 -.36232 42042 1.000 3658 1588 -14.832 7586 Cao Mng/ Trung cp Trên ᄂ i h?c ᄂ i h?c Khác 09380 13259 -.22973 17296 1.000 -.3673 10928 1.000 -.1588 42854 1.000 -13.723 5549 4240 9128 Khác Trên ᄂ i h?c ᄂ i h?c Cao Mng/ Trung cp 32353 36232 22973 44128 1.000 -.8530 42042 1.000 -.7586 42854 1.000 -.9128 15.001 14.832 13.723 ...HOCH VÀ ᄂ U TƯ À NNG LUN VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH Nng - Năm 2015 B GIÁO DC VÀ ÐÀO TO ÐI HC ÐÀ NNG ÔNG THUN ÁNH NGHIÊN CU CH T LƯ NG DCH V ĂNG KÝ KINH DOANH TI S K HOCH VÀ ᄂ U TƯ À NNG... TRNG CHT L NG D ᄂ CH V ĂNG KÝ KINH DOANH TI S" K HOCH VÀ &U TƯ À N'NG 26 1.4.1 Tng quan v S# K ho ᄂ ch u tư N(ng 26 1.4.2 Tình hình yu t cht l ng dch v ăng ký kinh doanh 27... tiêu nghiên c u it ng ph ᄂ m vi nghiên c u Phương pháp nghiên c u B cc tài Tng quan tài liu nghiên c u CHƯƠNG CƠ S LÝ THUY T VÀ THC TI N V! O L NG CH T LƯ NG DCH V 1.1 TNG QUAN V ᄂ D ᄂ CH V VÀ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu chất lượng dịch vụ đăng ký kinh doạnh tại sở kế hoạch và đầu tư đà nẵng , Nghiên cứu chất lượng dịch vụ đăng ký kinh doạnh tại sở kế hoạch và đầu tư đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn