Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua điện thoại thông minh tại thành phố đà nẵng

109 27 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM THỊ SANG NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM THỊ SANG NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số : 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Đƣờng Thị Liên Hà Đà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Đà Nẵng, tháng 11 năm 2014 Tác giả PHẠM THỊ SANG MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục nghiên cứu .2 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu .3 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HÀNH VI MUA ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH 1.1 CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀNH VI MUA CỦA KHÁCH HÀNG 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Tiến trình mua khách hàng 1.1.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến hành vi mua khách hàng 10 1.2 CÁC HỌC THUYẾT GIẢI THÍCH HÀNH VI MUA CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ .14 1.2.1 Thuyết hành động hợp lý (TRA) 14 1.2.2 Thuyết hành vi dự định (TPB) 15 1.2.3 Thuyết mơ hình chấp nhận cơng nghệ (TAM) .16 1.3 MỘT SỐ MƠ HÌNH KHẢO CỨU VỀ HÀNH VI MUA ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH .16 1.3.1 Mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến định mua điện thoại thông minh (Silaban cộng sự, 2014) 16 1.3.2 Mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến ý định mua điện thoại thông minh (Lay-Yee cộng sự, 2013) 18 1.3.3 Mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến ý định mua điện thoại thông minh (Lee cộng sự, 2012) 22 1.3.4 Mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến ý định mua điện thoại thông minh (Qun cộng sự, 2012) 24 1.3.5 Nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến ý định mua điện thoại thông minh (Jongepier, 2011) 28 1.4 THỊ TRƢỜNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH TẠI VIỆT NAM 31 1.4.1 Khái niệm điện thoại thông minh 31 1.4.2 Thị trƣờng điện thoại thông minh Việt Nam .31 CHƢƠNG MƠ HÌNH VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU .37 2.1 MƠ HÌNH VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU .37 2.1.1 Mơ hình nghiên cứu 37 2.1.2 Giả thuyết nghiên cứu .42 2.2 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 43 2.3 PHƢƠNG PHÁP CHỌN MẪU 44 2.4 TIỀN KIỂM ĐỊNH THANG ĐO 45 2.4.1 Phân tích nhân tố (EFA) 45 2.4.2 Kiểm tra hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 46 2.5 XÂY DỰNG BẢN CÂU HỎI 46 2.6 CÁC PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 47 2.6.1 Phân tích thống kê mơ tả 47 2.6.2 Phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 47 2.6.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 47 2.6.4 Phân tích hồi quy bội 48 2.6.5 Phân tích ANOVA .49 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 51 3.1 MÔ TẢ MẪU 51 3.2 PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MẪU 53 3.3 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA 56 3.3.1 Phân tích nhân tố cho biến độc lập .56 3.3.2 Phân tích nhân tố cho biến phụ thuộc .59 3.4 KIỂM TRA HỆ SỐ TIN CẬY CRONBACH’S ALPHA .59 3.5 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU HIỆU CHỈNH 60 3.6 KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH VÀ CÁC GIẢ THUYẾT .61 3.6.1 Phân tích hồi quy 61 3.6.2 Kiểm định giả thuyết 63 3.7 PHÂN TÍCH ANOVA 65 3.7.1 Kiểm định ý định mua Nam Nữ 65 3.7.2 Kiểm định ý định mua ngƣời có độ tuổi khác 66 3.7.3 Kiểm định ý định mua ngƣời có nghề nghiệp khác .69 3.7.4 Kiểm định ý định mua ngƣời có thu nhập khác 70 3.8 KẾT QUẢ THỐNG KÊ VỀ MỨC ĐỘ ĐỒNG Ý ĐỐI VỚI CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH 71 3.8.1 Mức độ đồng ý nhóm yếu tố “thƣơng hiệu” 71 3.8.2 Mức độ đồng ý nhóm yếu tố “sự phụ thuộc” 71 3.8.3 Mức độ đồng ý nhóm yếu tố “tính sản phẩm” 72 3.8.4 Mức độ đồng ý nhóm yếu tố “giá” 72 3.8.5 Mức độ đồng ý nhóm yếu tố “ảnh hƣởng xã hội” 73 CHƢƠNG KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT .75 4.1 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 75 4.2 KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 76 4.3 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 79 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Một số thang đo ý định mua 3.1 Kết thống kê mức độ quan trọng yếu tố mua điện thoại thông minh 56 3.2 Tổng hợp kết phân tích nhân tố biến độc lập 58 3.3 Tổng hợp kết phân tích nhân tố biến phụ thuộc 59 3.4 Kết phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 60 3.5 Đánh giá độ phù hợp mơ hình Durbin-Watson 61 3.6 Kết kiểm định ANOVA 62 3.7 Kết hồi quy 63 3.8 Kết kiểm định phƣơng sai 65 3.9 Kết Independent Samples Test 66 3.10 Kết kiểm định phƣơng sai 66 3.11 Kết phân tích ANOVA 67 3.12 Multiple Comparisons 68 3.13 Kết kiểm định phƣơng sai 69 3.14 Kết phân tích ANOVA 69 3.15 Kết kiểm định phƣơng sai 70 3.16 Kết phân tích ANOVA 70 3.17 Kết thống kê mức độ đồng ý theo nhóm yếu tố thƣơng hiệu 71 3.18 Kết thống kê mức độ đồng ý theo nhóm yếu tố phụ thuộc 71 3.19 Kết thống kê mức độ đồng ý theo nhóm yếu tố tính sản phẩm 72 3.20 Kết thống kê mức độ đồng ý theo nhóm yếu tố giá 72 3.21 Kết thống kê mức độ đồng ý theo nhóm yếu tố ảnh hƣởng xã hội 73 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số hiệu hình vẽ Tên hình vẽ Trang 1.1 Mối quan hệ ý định mua đến định mua 1.2 Mơ hình hành vi ngƣời mua (Philip Kotler, 2005) 10 1.3 Thuyết hành động hợp lý (Davis, Bagozzi Warshaw, 1989) 14 1.4 Thuyết hành vi dự đinh (Ajzen, 1991) 15 1.5 Mơ hình chấp nhận công nghệ (Davis, Bagozzi Warshaw, 1989) 16 1.6 Mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến định mua điện thoại thông minh (Silaban cộng sự, 2014) 17 1.7 Mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến ý định mua điện thoại thông minh ( Lay-Yee cộng sự, 2013) 18 1.8 Mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến ý định mua điện thoại thông minh ( Lee cộng sự, 2012) 22 1.9 Mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến ý định mua điện thoại thông minh ( Qun cộng sự, 2012) 25 1.10 Mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến ý định mua điện thoại thông minh (Jongepier, 2011) 28 1.11 Thị phần điện thoại di động 32 1.12 Thị phần điện thoại thông minh 33 1.13 Thƣơng hiệu điện thoại thơng minh đƣợc mong muốn 34 2.1 Mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến ý định mua điện thoại thơng minh 37 2.2 Quy trình nghiên cứu 44 3.1 Giới tính ngƣời tiêu dùng 51 3.2 Độ tuổi ngƣời tiêu dùng 52 3.3 Nghề nghiệp ngƣời tiêu dùng 52 3.4 Thu nhập ngƣời tiêu dùng 53 3.5 Nhãn hiệu điện thoại thông minh mà ngƣời tiêu dùng biết 54 3.6 Nhãn hiệu điện thoại thông minh mà ngƣời tiêu dùng sử dụng 55 3.7 Việc chi tiêu cho việc mua điện thoại thơng minh 55 3.8 Mơ hình nghiên cứu hiệu chỉnh yếu tố ảnh hƣởng đến ý định mua điện thoại thông minh 60 C3 Anh/ chị vui lòng cho biêt Anh/ chị thƣờng chi tiêu cho việc mua điện thoại thông minh ? (chỉ chọn đáp án)  Dƣới triệu  Từ – triệu  Từ – 14 triệu  Trên 14 triệu  Từ – triệu C4 Anh/ chị đánh giá mức độ quan trọng yếu tố sau Anh/ chị mua điện thoại thông minh cách đánh số thứ tự từ đến 8, với quan trọng nhất, quan trọng    Giá Màu sắc   Thƣơng hiệu Bảo hành Các tính phụ trội (Facebook, Skype ) C5 Anh/ chị vui lòng đánh    Kiểu dáng Khuyến Địa điểm mua Mức độ đồng Yếu tố ý Thƣơng hiệu Tơi thích mua thƣơng hiệu điện thoại thơng minh đƣợc công nhận giới Tơi thích mua thƣơng hiệu điện thoại thơng minh đáng tin cậy Tôi mua thƣơng hiệu điện thoại thơng minh ƣa thích Tên thƣơng hiệu điện thoại thông minh ảnh hƣởng đến ý định mua Sự phụ thuộc Tôi dùng điện thoại thông minh công việc học tập Tôi cảm thấy khơng an tồn cho việc khơng có điện thoại thơng minh xung quanh 5 Thói quen dùng điện thoại thông minh sống cao Tơi khơng thể làm công việc học tập nhƣ điện thoại thơng minh Tính sản phẩm Tơi thích thiết kế điện thoại thơng minh Điện thoại thơng minh có ứng dụng mà cần nhƣ email, 5 skype, microshoft… Điện thoại thông minh dễ dàng kết nối internet điện thoại truyền thống Tôi mua điện thoại thơng minh hệ điều hành (Android, iOS…) Điện thoại thơng minh có tiêu chuẩn chất lƣợng đƣợc công nhận Thông tin đƣợc nạp vào điện thoại thông minh xác Sự tiện lợi Dùng điện thoại thông minh giúp tiết kiệm thời gian làm việc Tơi thích mang điện thoại thơng minh máy tính xách tay 5 Điện thoại thông minh kết hợp điện thoại máy vi tính Giá Tơi nghĩ tổng thề giá điện thoại thông minh đắt Tôi so sánh giá hãng cửa hàng khác trƣớc chọn mua điện thoại thông minh Tôi mua điện thoại thông minh với giá cao Tôi mua điện thoại thông minh với giá thấp Điện thoại thơng minh có giá thấp, tơi nghĩ có vài rủi ro nhƣ chất lƣợng thấp Tôi không điện thoại thông minh cung cấp giá trị thực cho số tiền bỏ cho chất lƣợng sản phẩm Tôi mua điện thoại thông minh xứng đáng giá chất lƣợng Giá đƣợc xem nhƣ cân nhắc ảnh hƣởng đến ý định mua điện thoại thông minh Ảnh hƣởng xã hội Tôi hỏi ý kiến bạn bè gia đình mua điện thoại thơng minh Bạn bè gia đình cho tơi lời khuyên hữu ích mua điện thoại thông minh Tôi nghĩ dùng điện thoại thông minh thể địa vị xã hội Tôi nghĩ ngƣời dùng điện thoại thông minh thể đƣợc uy tín ngƣời khơng dùng Lời khuyên ngƣời xung quanh ảnh hƣởng đến ý định mua điện thoại thông minh Ý định mua Tơi tìm hiểu thơng tin điện thoại thông minh từ ngày qua ngày khác Ln nói với bạn bè gia đình điện thoại thơng minh Sẽ khuyên bạn bè gia đình mua điện thoại thông minh Dự định mua điện thoại thông minh vài năm tới PHẦN B THÔNG TIN ĐÁP VIÊN Xin anh/ chị vui lòng cho biết vài thơng tin cá nhân: 1.Giới tính  Nam 2.Độ tuổi:  Dƣới 18 18 - 22  22 - 30 30 - 40  40 – 50  Trên 50  Nữ Nghề nghiệp:  Học sinh/ Sinh viên  Cơng nhân  Nhân viên văn phòng  Kinh doanh/ Buôn bán  Nghỉ hƣu  Nghề nghiệp khác Mức thu nhập:  Dƣới triệu  10 – 15 triệu  – 10 triệu  Trên 15 triệu Xin chân thành cảm ơn Anh/ chị ! Phụ lục 1.2 Thang đo mã hóa thang đo STT Tên biến Thang đo Tác giả Thƣơng hiệu TH1 Thích mua thƣơng hiệu điện thoại thơng minh đƣợc cơng nhận giới TH2 Thích mua thƣơng hiệu điện thoại thông minh Lay-Yee đáng tin cậy cộng TH3 Sẽ mua thƣơng hiệu điện thoại thơng minh ƣa thích TH4 (2013) Tên thƣơng hiệu điện thoại thông minh ảnh hƣởng đến ý định mua Sự phụ thuộc PT1 Luôn dùng điện thoại thông minh công việc học tập PT2 Cảm thấy khơng an tồn khơng có điện thoại thơng minh xung quanh Lay-Yee cộng PT3 Thói quen dùng điện thoại thơng minh sống cao (2013) PT4 Khơng thể làm cơng việc học tập nhƣ khơng có điện thoại thơng minh Tính sản phẩm SP1 Thích thiết kế điện thoại thơng minh Lay-Yee 10 SP2 Điện thoại thơng minh có ứng dụng cần nhƣ email, skype, microshoft… cộng 11 SP3 Điện thoại thông minh dễ dàng kết nối internet (2013); điện thoại truyền thống 12 SP4 Dùng điện thoại thông minh hệ điều hành Android, iOS… 13 SP5 Điện thoại thơng minh có tiêu chuẩn chất lƣợng đƣợc công nhận 14 SP6 Thông tin đƣợc nạp vào điện thoại thơng minh xác Lee cộng (2012) Sự tiện lợi 15 TL1 Dùng điện thoại thông minh tiết kiệm thời gian làm việc Lay-Yee cộng 16 TL2 Thích mang điện thoại thơng minh máy tính xách tay 17 TL3 Điện thoại thơng minh kết hợp điện thoại máy vi tính (2013) Giá 18 G1 Nghĩ tổng thể giá điện thoại thông minh đắt 19 G2 So sánh giá hãng cửa hàng khác trƣớc chọn mua điện thoại thông minh Lay-Yee cộng 20 G3 Mua điện thoại thông minh với giá cao 21 G4 Mua điện thoại thông minh với giá thấp (2013); 22 G5 Điện thoại thơng minh có giá thấp, nghĩ có vài rủi ro nhƣ chất lƣợng thấp Qun 23 G6 Không điện thoại thông minh cung cấp giá trị thực cho số tiền bỏ cho chất lƣợng sản phẩm 24 G7 Mua điện thoại thơng minh xứng đáng cộng (2012) giá chất lƣợng 25 G8 Giá đƣợc xem nhƣ cân nhắc ảnh hƣởng đến ý định mua điện thoại thông minh Ảnh hƣởng xã hội 26 27 28 XH1 Hỏi ý kiến bạn bè gia đình mua điện thoại thơng minh XH2 Bạn bè gia đình cho lời khun hữu ích mua điện thoại thông minh XH3 Dùng điện thoại thông minh thể địa vị xã hội 29 XH4 Ngƣời mà dùng điện thông minh thể đƣợc uy tín ngƣời khơng dùng 30 XH5 Lời khuyên ngƣời xung quanh ảnh hƣởng đến ý định mua điện thoại thông minh Qun cộng (2012) Jongepie r (2011) Ý định mua 31 YD1 Tìm hiểu thơng tin điện thoại thông minh từ ngày qua ngày khác 32 YD2 Ln nói với bạn bè gia đình điện thoại thông Qun minh cộng 33 YD3 Sẽ khun bạn bè gia đình mua điện thoại thơng minh 34 YD4 Dự định mua điện thoại thông minh vài năm tới (2012) Phụ lục Tiền kiểm định thang đo Phụ lục 2.1 Bảng tổng hợp phân tích EFA Cronbach’s Alpha cho biến độc lập Biến quan sát Componet TH1 881 TH2 923 TH3 789 TH4 624 886 PT1 786 PT2 763 PT3 562 Cronbah Alpha 860 648 PT4 813 SP1 693 SP2 812 SP3 841 SP4 870 SP5 842 SP6 741 922 TL1 638 TL2 834 TL3 754 G1 733 G2 762 G3 781 G4 759 793 949 G5 798 G6 814 G7 800 G8 860 XH1 526 XH2 680 XH3 906 XH4 853 XH5 847 KMO P - value Eigenvalues % of Variance Cumulative % of Variance 11.462 3.497 38.205 11.656 38.205 49.861 664 000 2.595 2.448 8.651 8.161 887 2.017 6.722 1.34 4.468 58.512 66.673 73.395 77.862 Phụ lục 2.2 Bảng tổng hợp phân tích EFA Cronbach’s Alpha cho biến phụ thuộc Biến quan sát Componet Cronbah Alpha YD1 873 YD2 926 YD3 888 YD4 938 KMO 822 P – value 000 Eigenvalues % of Variance Cumulative % of Variance 3.288 82.211 82.211 927 Phụ lục Kiểm định EFA lần Biến quan sát TH1 TH2 TH3 TH4 PT1 PT2 PT3 PT4 TL1 TL2 TL3 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 XH1 XH2 XH3 XH4 XH5 KMO P - value Eigenvalues % of Variance Cumulative % of Variance Componet 825 794 848 730 724 769 785 757 835 812 509 835 798 734 808 790 721 763 808 772 756 633 788 784 691 706 852 762 717 811 000 8.956 3.325 2.556 2.488 29.852 11.083 8.519 8.295 29.852 40.936 49.454 57.749 1.828 6.093 63.842 Phụ lục Kiểm định Cronbach’s Alpha Trung bình Phƣơng sai Tƣơng thang đo loại biến thang đo loại biến quan biến tổng Cronbach’s Alpha loại biến Nhóm nhân tố “Thƣơng hiệu”: Cronbach’s Alpha = 0.858 TH1 10.0209 8.701 728 TH2 9.8243 8.372 686 826 TH3 9.8661 7.906 780 785 TH4 9.9289 8.352 627 852 811 Nhóm nhân tố “Sự phụ thuộc”: Cronbach’s Alpha = 0.899 PT1 16.6569 16.487 681 890 PT2 16.5105 17.259 747 877 PT3 16.3933 17.593 739 879 PT4 16.6109 17.415 665 890 TL1 16.5397 16.107 802 868 TL2 16.5146 17.763 743 879 Nhóm nhân tố “Tính sản phẩm”: Cronbach’s Alpha = 0.889 SP1 17.1590 15.462 557 894 SP2 16.8494 14.381 756 862 SP3 16.7699 14.170 790 856 SP4 16.8703 14.971 684 873 SP5 16.7866 14.614 716 868 SP6 16.7782 14.266 741 864 Nhóm “ Giá”: Cronbach’s Alpha = 0.913 G1 22.9079 33.143 670 905 G2 22.7322 32.130 687 904 G3 22.7071 31.023 781 896 G4 22.6653 31.862 738 900 G5 22.9289 32.369 734 900 G6 22.9707 32.146 597 913 G7 22.7071 31.065 777 896 G8 22.7029 31.470 759 898 XH1 Nhóm “Ảnh hƣởng xã hội”: Cronbach’s Alpha = 0.816 13.4979 8.873 585 787 XH2 13.3054 9.364 561 793 XH3 13.3431 8.638 735 742 XH4 13.3640 9.258 599 782 XH5 13.3347 9.114 560 794 YD1 Nhóm “ Ý định mua”: Cronbach’s Alpha = 0.714 9.9414 6.913 524 638 YD2 10.0167 6.496 585 600 YD3 10.0000 6.992 475 667 YD4 9.9205 7.099 426 698 Phụ lục Multiple Comparisons YD Bonferroni 95% Confidence Interval Mean (I) Nghe nghiep (J) Nghe nghiep Hoc sinh/sinh Cong nhan vien Nhan vien van phong Kinh doanh/ buon ban Nghi huu Khac Cong nhan Std Error Lower Upper Sig Bound Bound 05695 18863 1.000 -.5025 6164 06283 15966 1.000 -.4107 5363 11726 21338 1.000 -.5156 7501 1.07143* 24847 000 3345 1.8083 25084 19387 1.000 -.3241 8258 -.05695 18863 1.000 -.6164 5025 Nhan vien van phong 00587 15501 1.000 -.4539 4656 Kinh doanh/ buon ban 06031 20993 1.000 -.5623 6829 Hoc sinh/sinh vien Nghi huu Khac Nhan vien van phong Difference (I-J) 1.01447* 24551 001 2863 1.7426 19389 19006 1.000 -.3698 7576 Hoc sinh/sinh vien -.06283 15966 1.000 -.5363 4107 Cong nhan -.00587 15501 1.000 -.4656 4539 05444 18434 1.000 -.4923 6011 Kinh doanh/buon ban Nghi huu 1.00860* 22402 000 3442 1.6730 Khac 18801 16136 1.000 -.2905 6666 Kinh doanh/buon Hoc sinh/sinh vien -.11726 21338 1.000 -.7501 5156 Cong nhan -.06031 20993 1.000 -.6829 5623 ban Nhan vien van phong -.05444 18434 1.000 -.6011 4923 Nghi huu 95417* 26500 006 1682 1.7401 Khac Nghi huu Khac 13358 21465 1.000 -.5030 7702 Hoc sinh/sinh vien -1.07143* 24847 000 -1.808 -.3345 Cong nhan -1.01447* 24551 001 -1.742 -.2863 Nhan vien van phong -1.00860* 22402 000 -1.673 -.3442 Kinh doanh/buon ban -.95417* 26500 006 -1.740 -.1682 Khac -.82059* 24956 017 -1.560 -.0804 Hoc sinh/sinh vien -.25084 19387 1.000 -.8258 3241 Cong nhan -.19389 19006 1.000 -.7576 3698 Nhan vien van phong -.18801 16136 1.000 -.6666 2905 Kinh doanh/buon ban -.13358 21465 1.000 -.7702 5030 Nghi huu 82059* 24956 017 0804 1.5607 ... 18 1.8 Mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến ý định mua điện thoại thông minh ( Lee cộng sự, 2012) 22 1.9 Mô hình nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến ý định mua điện thoại thông minh ( Qun cộng... luận hành vi mua điện thoại thông minh - Xây dựng mơ hình yếu tố ảnh hƣởng đến ý định mua điện thoại thơng minh - Hiệu lực hóa thang đo yếu tố ảnh hƣởng đến ý định mua điện thoại thông minh cho phù... Mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến ý định mua điện thoại thông minh (Lee cộng sự, 2012) 22 1.3.4 Mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến ý định mua điện thoại thông minh (Qun cộng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua điện thoại thông minh tại thành phố đà nẵng , Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua điện thoại thông minh tại thành phố đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn