Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên tại trung tâm y tế dự phòng, thành phố đà nẵng

114 20 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN THỊ THANH AN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG Đ N S THỎA M N TRONG C NG VIỆC CỦA NH N VIÊN TẠI TRUNG T M T D PH NG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN THỊ THANH AN NGHIÊN CỨU CÁC NH N TỐ ẢNH HƢỞNG Đ N S THỎA M N TRONG C NG VIỆC CỦA NH N VIÊN TẠI TRUNG T M T D PH NG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGU ỄN QUỐC TUẤN Đà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Phan Thị Thanh An MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ L LUẬN V S THỎA M N TRONG C NG VIỆC CỦA NH N VIÊN 1.1 TỔNG QUAN VỀ SỰ THỎA M N TRONG C NG VI C CỦA NHÂN VIÊN 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Lợi ích việc dựng du tr thỏa m n c ng việc nh n viên 1.1.3 M t số l thu ết nghiên cứu liên quan đến thỏa m n c ng việc nh n viên 1.1.4 M t số nghiên cứu trƣ c đ thỏa m n c ng việc nhân viên 20 1.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢ NG Đ N SỰ THỎA M N TRONG C NG VI C CỦA NHÂN VIÊN 24 1.2.1 Đặc điểm công việc 25 1.2.2 Tiền lƣơng 25 1.2.3 Điều kiện làm việc 26 1.2.4 Cơ h i đào tạo thăng tiến 26 1.2.5 Đồng nghiệp 26 1.2.6 L nh đạo 27 1.2.7 Phúc lợi 27 K T LUẬN CHƢƠNG 28 CHƢƠNG THI T K NGHIÊN CỨU 29 2.1 TỔNG QUAN VỀ TRUNG TÂM T DỰ PH NG THÀNH PHỐ ĐÀ N NG VÀ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÂN SỰ CỦA TRUNG TÂM 29 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 29 2.1.2 Vị trí Chức Nhiệm vụ 31 2.1.3 Thực trạng nguồn nhân lực Trung t m tế Dự ph ng Thành phố Đà N ng 32 2.2 M HÌNH VÀ GIẢ THI T NGHIÊN CỨU VỀ SỰ THỎA M VI C CỦA NHÂN VIÊN TẠI TRUNG TÂM T N TRONG C NG DỰ PH NG THÀNH PHỐ ĐÀ N NG 35 2.2.1 Cơ sở dựng m h nh 35 2.2.2 M h nh nghiên cứu đề uất 37 2.2.3 Giả thu ết nghiên cứu 37 2.3 QU TRÌNH NGHIÊN CỨU 38 2.3.1 Nghiên cứu định tính 39 2.3.2 Nghiên cứu định lƣợng 39 2.4 TIỀN KIỂM ĐỊNH THANG ĐO 39 2.4.1 Thiết kế thang đo cho bảng c u hỏi 39 2.4.2 Diễn đạt m hóa thang đo 40 2.4.3 X dựng bảng c u hỏi cách thức thu thập th ng tin .43 2.5 PHƢƠNG PHÁP CHỌN MẪU VÀ XỬ LÝ DỮ LI U 44 2.5.1 Phƣơng pháp chọn mẫu 44 2.5.2 Phƣơng pháp l số liệu 44 K T LUẬN CHƢƠNG 45 CHƢƠNG K T QUẢ NGHIÊN CỨU 47 3.1 M TẢ MẪU 47 3.2 KIỂM ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ THANG ĐO 51 3.2.1 Ph n tích nh n tố khám phá (EFA) 51 3.2.2 Ph n tích Cronbach’s Alpla 56 3.3 M HÌNH NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHỈNH 57 3.3.1 M h nh nghiên cứu điều chỉnh 57 3.3.2 Giả thu ết nghiên cứu điều chỉnh 58 3.4 KIỂM ĐỊNH M HÌNH VÀ CÁC GIẢ THU T 58 3.4.1 Ph n tích hồi qu 58 3.4.2 Kiểm định giả thu ết 61 3.5 KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BI T THEO CÁC ĐẶC T NH CÁ NHÂN Đ N SỰ THỎA M N TRONG C NG VI C CỦA NHÂN VIÊN 63 3.5.1 Khác biệt gi i tính 63 3.5.2 Khác biệt đ tuổi 64 3.5.3 Tr nh đ học vấn 64 3.5.4 Khác biệt th m niên c ng tác 65 3.6 K T QUẢ THỐNG KÊ M TẢ 65 3.6.1 Thống kê m tả ếu tố 65 3.6.2 Thống kê m tả cho biến quan sát ếu tố 66 K T LUẬN CHƢƠNG 69 CHƢƠNG K T LUẬN VÀ HÀM CHÍNH SÁCH 70 4.1 K T LUẬN 70 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO TRUNG TÂM 71 4.3 ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 74 4.4 HẠN CH VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TI P THEO CỦA ĐỀ TÀI 75 K T LUẬN CHƢƠNG 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO QU T ĐỊNH GIAO Đ TÀI (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VI T TẮT AJDI Adjusted Job Descriptive Index BHXH Bảo hiểm xã h i BHYT Bảo hiểm y tế JDI Job Descriptive index JDS Job Diagnostic Survey JIG Job in General JSS Job Satisfaction Survey MPS Motivating Potential Score MSQ Minnesota Satisfaction Questionnaire MTV M t thành viên NLĐ Ngƣ i lao đ ng STM Sự thỏa m n PTTH Phổ th ng trung học SYT Sở tế TNHH Trách nhiệm hữu hạn DANH MỤC CÁC BẢNG ] Số hiệu Tên bảng bàng 2.1 Cơ sở hình thành mơ hình nghiên cứu Trang 36 2.2 Thang đo biến đ c lập 40 2.3 Thang đo thỏa m n c ng việc 42 3.1 Cơ cấu gi i tính 47 3.2 Cơ cấu đ tuổi nhân viên 48 3.3 Cơ cấu tr nh đ học vấn nhân viên 49 3.4 Cơ cấu th m niên c ng tác nhân viên 50 3.5 Ma trận nhân tố đ 53 3.6 Tổng hợp biến nhân tố Fj sau phân tích EFA 54 3.7 Kết ph n tích Crobach’s alpha 56 3.8 Kết ph n tích hồi qu lần đầu 59 3.9 Kết hồi quy sử dụng phƣơng pháp enter sau loại biến 60 3.10 Kết kiểm định giả thuyết 63 3.11 Qu ƣ c mức đ thỏa m n c ng việc 65 3.12 Kết thống kê m 66 3.13 Thống kê mô tả biến quan sát yếu tố đạo L nh 67 3.14 Thống kê mô tả biến quan sát yếu tố đào tạo Cơ h i 67 3.15 Thống kê mô tả biến quan sát yếu tố lợi Descriptive Statistics Ph c 68 3.16 Thống kê mô tả biến quan sát yếu tố mn Sự thỏa 68 oa kết EF A lần tả ếu tố DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Các cấp bậc nhu cầu Maslow 1.2 Thuyết hai nhân tố Herzberg 12 1.3 Mơ hình tổng thể hành vi tổ chức Kreitner & Kinicki 13 1.4 Lý thuyết ERG Alderfer 14 1.5 Thuyết kỳ vọng Victor Vroom 15 1.6 Mơ hình số cơng việc việc JDI Smith, Kendall Hulin (1969) 17 1.7 M h nh đặc điểm công việc Hackman & Oldham 19 1.8 Mơ hình Đo lƣ ng thỏa m n c ng việc ngƣ i lao đ ng c ng t TNHH MTV cấp nƣ c Kiên 22 Giang 1.9 Mơ hình Nghiên cứu hài l ng nh n viên E imbank Chi nhánh Đà N ng 23 2.1 Mô hình nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến thỏa m n c ng việc nh n viên 37 2.2 Quy trình nghiên cứu 38 3.1 M h nh nghiên cứu điều chỉnh 57 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sự thỏa mãn cơng việc đƣợc hiểu cảm c thích hƣ ng đến cơng việc Sự thỏa mãn công việc nh n viên đƣợc định nghĩa đo lƣ ng theo hai khía cạnh: thỏa m n chung đối v i công việc thỏa mãn theo yếu tố thành phần công việc Sự thỏa mãn chung thể cảm xúc bao hàm chung lên tất khía cạnh cơng việc Việc nghiên cứu thỏa mãn công việc nhân viên giúp doanh nghiệp có đƣợc thông tin nhân viên mức đ thỏa mãn công việc Từ kết nghiên cứu sở khoa học khách quan gi p cho nhà l nh đạo hiểu rõ nhân viên m nh đƣa giải pháp cần tập trung để nâng cao thỏa mãn công việc nhân viên V i đặc th m t doanh nghiệp nhà nƣ c hoạt đ ng lĩnh vực tế dự ph ng Trung t m tế dự ph ng Thành phố Đà N ng th i gian qua c ng đ có bƣ c phát triển m i nguồn nh n lực số lƣợng lẫn chất lƣợng Trung t m đ thực nhiều sách quản l sử dụng lao đ ng sách khu ến khích nh m phát hu tối đa lực cán b c ng nh n viên thu h t nh n tài làm việc cho Trung t m Tu nhiên thực tế c n nhiều bất cập diễn ra: có nh n viên có tƣ tƣởng lại thức làm việc chƣa cao Có t nh trạng nà ả sách lƣơng thƣởng chế đ đ i ng đ i c n chƣa sát đ ng v i kết làm việc; cấp quản l chƣa n m b t kịp th i t m tƣ ngu ện vọng nh n viên để đáp ứng cho nh n viên Tu nhiên để ác định xác nhân tố tác đ ng đến thỏa mãn công việc nhân viên đ i hỏi ban l nh đạo Trung tâm y tế dự phòng Thành phố Đà N ng tổ chức m t cu c nghiên cứu, khảo sát Từ thực tế t i đ chọn đề tài Nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến thỏa mãn công việc nhân viên CV5 703 CV3 572 CV2 569 PL2 832 PL1 777 PL3 LD5 648 DTTT4 638 LD3 562 LD4 520 559 DN2 795 DN3 713 DN1 582 DN4 552 573 DK1 795 DK2 728 DK3 589 DK4 566 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in 14 iterations PHÂN TÍCH EFA LẦN 3: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 822 2189.565 df 465 Sig .000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings Initial Eigenvalues % of Cumulative Variance % % of Variance Cumulative % 9.589 3.605 30.934 11.629 30.934 42.563 2.344 7.560 56.253 1.900 4.937 61.190 1.231 3.972 1.176 Rotation Sums of Squared Loadings % of Variance Cumulative % 4.342 3.398 14.006 10.962 14.006 24.968 50.123 3.163 10.204 35.172 6.130 56.253 2.504 8.077 43.249 1.531 4.937 61.190 2.300 7.419 50.668 65.162 1.231 3.972 65.162 2.248 7.251 57.919 3.792 68.954 1.176 3.792 68.954 2.247 7.247 65.166 1.038 3.347 72.302 1.038 3.347 72.302 2.212 7.136 72.302 903 2.913 75.215 10 806 2.601 77.816 11 682 2.199 80.014 643 2.076 82.090 576 1.857 83.947 14 512 1.650 85.597 15 487 1.570 87.167 Component Total 9.589 3.605 30.934 11.629 2.344 7.560 42.563 50.123 1.900 6.130 1.531 30.934 12 13 448 1.446 88.613 16 17 389 1.254 89.867 18 373 1.204 91.071 19 354 1.143 92.214 326 1.053 93.266 20 21 310 1.000 94.267 22 265 856 95.123 23 251 809 95.932 24 222 717 96.649 Total Total 25 197 635 97.284 26 182 586 97.870 27 170 550 98.420 28 156 505 98.925 29 139 448 99.373 105 339 99.712 089 288 100.000 30 31 Extraction Method: Principal Component Analysis a Rotated Component Matrix Component PL6 782 LD7 760 PL5 703 LD6 679 LD2 641 TL1 838 TL2 809 TL3 700 TL4 684 DTTT2 832 LD1 712 DTTT1 679 CV6 644 CV4 773 CV5 707 CV2 591 CV3 575 DN2 792 DN3 726 DN1 587 DN4 532 585 LD5 676 DTTT4 640 LD3 579 LD4 524 564 PL2 833 PL1 788 DK1 794 DK2 730 DK3 589 DK4 566 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in 12 iterations * PH N TÍCH EFA NH N TỐ S THỎA M N KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig .701 98.004 000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Compo nent Total % of Variance Cumulative % 2.101 70.044 70.044 491 16.364 86.409 408 13.591 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Total 2.101 % of Variance 70.044 Cumulative % 70.044 PHỤ LỤC 5: K T QUẢ PH N TÍCH ĐỘ TIN CẬY CRONBACH ’S ALPHA Kiểm định độ tin cậy thang đo “ nh đạo” Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 873 Item Statistics Mean Std Deviation N LD2 3.41 885 116 LD6 3.29 834 116 LD7 3.28 1.043 116 PL5 3.41 844 116 PL6 3.26 1.135 116 Kiểm định độ tin cậy thang đo “Tiền lương” Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 860 Item Statistics Mean Std Deviation N TL1 3.22 961 116 TL2 3.24 992 116 TL3 3.23 795 116 TL4 3.31 1.025 116 Kiểm định độ tin cậy thang đo “Cơ hội đào tạo” Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 796 Item Statistics Mean Std Deviation N DTTT1 3.65 877 116 DTTT2 3.53 879 116 CV6 3.65 935 116 LD1 3.75 812 116 Kiểm định độ tin cậy thang đo “Đ c điểm công việc” Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 728 Item Statistics Mean Std Deviation N CV2 CV3 3.68 3.64 851 762 116 116 CV4 3.46 828 116 CV5 3.47 839 116 Kiểm định độ tin cậy thang đo “Đồng nghiệp” Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 767 Item Statistics Mean Std Deviation N DN1 3.61 778 116 DN2 3.59 722 116 DN3 3.64 727 116 DN4 3.45 926 116 Kiểm định độ tin cậy thang đo “Cơ hội thăng tiến” Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 832 Item Statistics Mean Std Deviation N DTTT4 3.26 1.080 116 LD3 3.65 897 116 LD4 3.40 1.054 116 LD5 3.55 868 116 Kiểm định độ tin cậy thang đo “Ph c lợi” Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 750 Item Statistics Mean Std Deviation N PL1 4.07 719 116 PL2 3.83 772 116 Kiểm định độ tin cậy thang đo “Điều kiện làm việc” Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 748 Item Statistics Mean Std Deviation N DK1 3.77 848 116 DK2 3.77 738 116 DK3 3.52 797 116 DK4 3.64 751 116 Kiểm định độ tin cậy thang đo “Sự thỏa m n” Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 786 Item Statistics Mean Std Deviation N STM1 3.66 768 116 STM2 3.59 780 116 STM3 3.39 821 116 PHỤ LỤC 6: PH PH N TÍCH HỒI QU N TÍCH HỒI QU LẦN Model Summary b Std Error of the Model R Square R 824 a Adjusted R Square 678 Estimate 654 Durbin-Watson 389 1.855 a Predictors: (Constant), F8, F7, F2, F3, F4, F5, F1, F6 b Dependent Variable: STM ANOVA Model Sum of Squares b df Mean Square F Regression 34.097 4.262 Residual 16.182 107 151 Total 50.279 115 Sig 28.182 000 a a Predictors: (Constant), F8, F7, F2, F3, F4, F5, F1, F6 b Dependent Variable: STM Coefficients Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients a Collinearity Correlations Std Model B (Cons Error -.074 330 F1 403 068 F2 102 F3 Statistics ZeroBeta t Sig order Partial Part Tolerance VIF -.224 824 474 5.956 000 667 499 327 474 2.109 060 123 1.693 093 548 162 093 572 1.750 135 065 141 2.089 039 456 198 115 658 1.520 F4 005 074 005 073 942 442 007 004 656 1.525 F5 -.083 077 -.076 -1.067 288 462 -.103 -.059 595 1.681 F6 134 071 161 1.885 062 645 179 103 411 2.434 F7 314 064 317 4.883 000 492 427 268 715 1.398 F8 008 077 007 109 913 399 011 006 638 1.568 tant) a Dependent Variable: STM PH N TÍCH HỒI QU SAU KHI LOẠI BI N Model Summary b Std Error of the Model R R Square a Adjusted R Square 649 805 Estimate 639 Durbin-Watson 397 1.946 a Predictors: (Constant), F7, F1, F3 b Dependent Variable: STM ANOVA Sum of Squares df Model b Mean Square Regression 32.611 10.870 Residual 17.667 112 158 Total 50.279 115 F Sig 68.912 a 000 a Predictors: (Constant), F7, F1, F3 b Dependent Variable: STM Coefficients Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B (Cons Std Error -.161 279 F1 486 049 F3 197 F7 348 Beta a Correlations t Sig Zero-order Partial Collinearity Statistics Part Tolerance VIF -.576 566 573 9.924 000 667 684 556 941 1.063 058 205 3.388 001 456 305 190 854 1.171 059 351 5.914 000 492 488 331 890 1.124 tant) a Dependent Variable: STM PHỤ LỤC 7: KIỂM ĐỊNH CÁC ĐẶC TÍNH CÁ NH N ẢNH HƢỞNG Đ N S THỎA M N TRONG C NG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Đ c tính giới tính ảnh hưởng đến thỏa m n công việc nhân viên Group Statistics Gi i tính STM N Mean Std Deviation Std Error Mean Nam 48 3.75 651 094 Nữ 68 3.41 636 077 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of the F STM Equal variances 062 Sig .804 t df Sig (2- Mean tailed) Difference Std Error Difference Difference Lower Upper 2.836 114 005 343 121 103 583 2.824 99.885 006 343 121 102 584 assumed Equal variances not assumed Đ c tính độ tuổi ảnh hưởng đến thỏa m n công việc nhân viên ANOVA STM Sum of Squares Between Groups df Mean Square 5.268 1.756 Within Groups 45.011 112 402 Total 50.279 115 F Sig 4.369 006 Multiple Comparisons STM LSD Mean Difference (I) Tuổi (J) Tuổi Dƣ i 25 tuổi Từ 25 - 35 Từ 25 - 35 Sig Lower Bound Upper Bound 188 002 -.97 -.23 Từ 35 - 45 -.452 240 062 -.93 02 Trên 45 tuổi -.251 209 231 -.67 16 Dƣ i 25 tuổi 602 * 188 002 23 97 150 188 427 -.22 52 * 147 018 06 64 452 240 062 -.02 93 -.150 188 427 -.52 22 Trên 45 tuổi 201 209 338 -.21 61 Dƣ i 25 tuổi 251 209 231 -.16 67 * 147 018 -.64 -.06 -.201 209 338 -.61 21 Trên 45 tuổi Dƣ i 25 tuổi Từ 25 - 35 Trên 45 tuổi Std Error * Từ 35 - 45 Từ 35 - 45 (I-J) 95% Confidence Interval Từ 25 - 35 Từ 35 - 45 -.602 351 -.351 * The mean difference is significant at the 0.05 level Đ c tính trình độ học vấn ảnh hưởng đến thỏa m n công việc nhân viên ANOVA STM Sum of Squares Between Groups df Mean Square 1.748 583 Within Groups 48.531 112 433 Total 50.279 115 F Sig 1.345 264 Multiple Comparisons STM LSD Mean Std Difference (I-J) Error 95% Confidence Interval (I) Tr nh đ học vấn (J) Tr nh đ học vấn THPT Sơ cấp Trung cấp 264 270 330 -.27 80 Cao đẳng 117 312 709 -.50 74 Đại học Sau đại học -.043 245 860 -.53 44 THPT Sơ cấp -.264 270 330 -.80 27 Cao đẳng -.148 249 554 -.64 35 Đại học Sau đại học -.308 157 052 -.62 00 THPT Sơ cấp -.117 312 709 -.74 50 Trung cấp 148 249 554 -.35 64 -.160 222 472 -.60 28 THPT Sơ cấp 043 245 860 -.44 53 Trung cấp 308 157 052 00 62 Cao đẳng 160 222 472 -.28 60 Trung cấp Cao đẳng Đại học Sau đại học Đại học Sau đại học Sig Lower Bound Upper Bound Đ c tính thâm niên cơng tác ảnh hưởng đến thỏa m n công việc nhân viên ANOVA STM Sum of Squares Between Groups df Mean Square 1.619 540 Within Groups 48.660 112 434 Total 50.279 115 F Sig 1.242 298 Multiple Comparisons STM LSD Mean (I) Th m niên 95% Confidence Interval Difference (I- c ng tác (J) Th m niên c ng tác Dƣ i năm Từ đến dƣ i năm -.126 214 558 -.55 30 Từ đến dƣ i năm -.327 205 114 -.73 08 Từ năm trở lên -.076 198 701 -.47 32 126 214 558 -.30 55 -.202 173 246 -.54 14 Từ năm trở lên 049 164 764 -.28 38 Từ đến dƣ i Dƣ i năm 327 205 114 -.08 73 năm Từ đến dƣ i năm 202 173 246 -.14 54 Từ năm trở lên 251 153 104 -.05 55 Dƣ i năm 076 198 701 -.32 47 Từ đến dƣ i năm -.049 164 764 -.38 28 Từ đến dƣ i năm -.251 153 104 -.55 05 Từ đến dƣ i Dƣ i năm năm Từ đến dƣ i năm Từ năm trở lên J) Std Error Sig Lower Bound Upper Bound ... tố ảnh hƣởng đến thỏa mãn công việc nhân viên Trung t m tế dự ph ng Thành phố Đà N ng Phạm vi nghiên cứu: toàn b nh n viên Trung t m tế dự ph ng Thành phố Đà N ng Đề tài nghiên cứu thỏa mãn công. .. tổ chức m t cu c nghiên cứu, khảo sát Từ thực tế t i đ chọn đề tài Nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến thỏa mãn công việc nhân viên Trung tâm y tế dự phòng Thành phố Đà Nẵng v i mong muốn góp m... nguồn nhân lực Trung t m tế Dự ph ng Thành phố Đà N ng 32 2.2 M HÌNH VÀ GIẢ THI T NGHIÊN CỨU VỀ SỰ THỎA M VI C CỦA NHÂN VIÊN TẠI TRUNG TÂM T N TRONG C NG DỰ PH NG THÀNH PHỐ ĐÀ N
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên tại trung tâm y tế dự phòng, thành phố đà nẵng , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên tại trung tâm y tế dự phòng, thành phố đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn