Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên sàn chứng khoán việt nam

110 20 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ THỊ TUYẾT HẰNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ THỊ TUYẾT HẰNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHỐN VIỆT NAM Chun ngành: Kế tốn Mã số : 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH : PGS.TS Hoàng Tùng Đà Nẵng - Năm 2015 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Võ Thị Tuyết Hằng ii MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC HÌNH v DANH MỤC CÁC BẢNG vi MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài 2.Mục tiêu nghiên cứu 3.Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.Phƣơng pháp nghiên cứu: 5.Tổng quan tài liệu nghiên cứu 6.Bố cục luận văn: 10 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG NGÀNH XÂY DỰNG 11 1.1 HIỆU QUẢ KINH DOANH 11 1.1.1 Khái niệm: 11 1.1.2 Vai trò hiệu kinh doanh doanh nghiệp 12 1.1.3 Chỉ tiêu đánh giá hiệu kinh doanh 13 1.1.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp 20 1.2 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH XÂY DỰNG 28 1.2.1 Tính chất ngành Xây dựng 28 1.2.2 Đặc điểm hoạt động ngành Xây dựng thời gian gần 30 1.2.3 Tình hình phát triển ngành Xây dựng thời gian 2010-2013 35 KẾT LUẬN CHUƠNG 39 iii CHƢƠNG 2: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 40 2.1 XÁC ĐỊNH NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG VÀ XÂY DỰNG GIẢ THUYẾT 40 2.2 ĐO LƢỜNG VÀ MÃ HOÁ CÁC BIẾN 46 2.3 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 48 2.3.1 Mẫu nghiên cứu: 48 2.3.2 Kiểm tra xử lý liệu: 48 2.3.3 Xây dựng hệ số tƣơng quan 55 2.3.5 Mơ hình nghiên cứu 55 KẾT LUẬN CHUƠNG 59 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 60 3.1 ĐẶC TRƢNG CỦA HQKD VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG 60 3.1.1 Đặc trƣng HQKD 60 3.1.2 Đặc trƣng nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động kinh doanh 61 3.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MƠ HÌNH: 66 3.2.1 Phân tích hệ số tƣơng quan 66 3.2.2 Mơ hình hồi quy 66 3.2.3 Kiểm định Hausman 69 3.3 KẾT LUẬN 71 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 73 KẾT LUẬN CHUƠNG 80 KẾT LUẬN 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DN Doanh nghiệp DT Doanh thu HQKD Hiệu kinh doanh VCSH Vốn chủ sở hữu WACC Chi phí vốn bình qn gia quyền v DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình Trang Hình 1.1 Sơ đồ phƣơng trình Dupont 16 Hình 1.2 Biểu đồ giá trị sản xuất ngành Xây dựng 30 Hình 1.3 Biểu đồ giá trị sản xuất Xây dựng theo cơng trình xây dựng 32 Biểu đồ tần số Histogram PL3 Biểu đồ tần số Q-Q Plot (chƣa điều chỉnh phân phối chuẩn) PL4 Biểu dồ tần số Q-Q Plot SIZE1, SIZE2, GROWTH1, GROWTH2, RETURN điều chỉnh phân phối chuẩn PL5 vi DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang Bảng 1.1 Bảng hiệu suất lao động ngành 34 Bảng 1.1 Bảng so sánh chi phí xây dựng Việt Nam cá nƣớc khu vực 35 Bảng 2.1 Bảng tổng hợp đo lƣờng mã hoá biến 47 Bảng 2.2 Thống kê mô tả biến 49 Bảng 3.1 Thống kê liệu ROA 60 Bảng 3.2 Thống kê liệu tỷ lệ nợ vốn chủ sở hữu 61 Bảng 3.3 Thống kê liệu tỷ lệ nợ 62 Bảng 3.4 Thống kê liệu tỷ lệ nợ ngắn hạn 62 Bảng 3.5 Thống kê liệu doanh thu 63 Bảng 3.6 Thống kê liệu tài sản 63 Bảng 3.7 Thống kê liệu tỷ trọng tài sản cố định 64 Bảng 3.8 Thống kê liệu tốc độ tăng trƣởng doanh thu 64 Bảng 3.9 Thống kê liệu tốc độ tăng trƣởng tài sản 65 Bảng 3.10 Thống kê liệu tốc độ kỳ thu tiền bình qn 65 Bảng 3.11 Kết mơ hình OLS 67 Bảng 3.12 Kết mơ hình FEM 68 Bảng 3.13 Kết mơ hình REM 69 Bảng 3.14 Kết mơ hình REMsau loại biến khơng ảnh hƣởng 70 Bảng 3.15 Tỏng kết kết Bảng thống kê mô tả biến PL1 Bảng hệ số ma trận tƣơng quan PL2 vii Kết mơ hình hồi quy theo phƣơng pháp bình phƣơng bé PL6 Kết mơ hình hồi quy theo phƣơng pháp FEM PL7 Kết mơ hình hồi quy theo phƣơng pháp REM PL8 Kết kiểm đinh Hausman PL9 Kết mơ hình hồi quy theo phƣơng pháp REM sau loại bỏ nhân tố không ảnh hƣởng PL10 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Lợi nhuận mục tiêu hoạt động hầu hết doanh nghiệp Trong điều kiện sản xuất kinh doanh theo chế thị trƣờng, môi trƣờng cạnh tranh gay gắt, để tồn phát triển doanh nghiệp phải đáp ứng tối đa nhu cầu hàng hóa – dịch vụ xã hội giới hạn cho phép nguồn lực có thu đƣợc nhiều lợi nhuận Đảm bảo đƣợc điều đó, doanh nghiệp ln cần phải nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Hiệu kinh doanh mối quan hệ so sánh kết đạt đƣợc trình sản xuất kinh doanh với chi phí bỏ để đạt đƣợc kết Nó phản ánh trình độ sử dụng nguồn lực đầu vào doanh nghiệp Có nhiều yếu tố tác động đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp Các yếu tố xuất phát từ mơi trƣờng bên ngồi doanh nghiệp nhƣ: tình hình kinh tế - trị - xã hội, sách quy định Nhà nƣớc …Hoặc yếu tố xuất phát từ thân nội doanh nghiệp nhƣ: lực tài chính, việc huy động sử dụng vốn, cơng nghệ, ngƣời, cách thức quản lý … Và tùy theo ngành nghề kinh doanhdoanh nghiệp hoạt động ngành khác chịu ảnh hƣởng yếu tố tác động khác Để có định đắn nhà quản lý cần phải nắm đƣợc nhân tố ảnh hƣởng, mức độ xu hƣớng tác động nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu kinh doanh Ngành Xây dựng suốt nửa kỷ qua nổ lực để khẳng định vị trí kinh tế mũi nhọn nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc Xây dựng vốn ngành nhạy cảm với chu kỳ kinh doanh kinh tế vĩ mơ, làm để trì HQKD vấn đề cần nghiên cứu kỹ nhà quản lý doanh nghiệp Xây dựng [29] Tzelepis, D., and D Skuras, (2004), “The Effects of Regional Capital Subsidies on Firm Performance: An Empirical Study”, Journal of Small Business and Enterprise Development 11, 121-129 [30] Dữ liệu nghiên cứu thu thập từ trang: vietstock.vn ; cophieu68.vn Phụ lục 1: Bảng thống kê mô tả biến ROA N Valid TDTE TDTA STDTA LTDTA SIZE1 SIZE2 TANGB GROWTH1 GROWTH2 RETURN 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 0 0 0 0 0 Mean 3.1742 2.9061 65.4014 83.9231 16.0769 6.9804E5 1.2693E6 18.9279 30.8913 113.6798 230.769 Median 2.5200 2.3500 68.5000 91.0000 9.0000 3.1034E5 4.6291E5 13.0000 6.6000 7.7000 152.000 5.14727 2.27779 1.71839E1 1.92669E1 1.92669E1 1.54891E6 3.27515E6 1.59807E1 189.28758 1.99211E3 386.1712 Skewness 484 1.636 -.752 -1.609 1.609 6.395 6.728 1.486 11.887 20.387 12.935 Std Error of Skewness 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 7.273 3.540 -.101 2.398 2.398 48.001 51.069 2.601 166.693 415.754 213.727 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 Minimum -19.23 17 14.00 5.00 00 218.00 1.54E4 00 -99.00 -39.80 37.0 Maximum 34.88 13.83 93.00 100.00 95.00 1.51E7 3.17E7 91.00 3010.10 40641.20 6878.0 Missing Std Deviation Kurtosis Std Error of Kurtosis Phụ lục 2: Bảng hệ số ma trận tương quan ROA TDTE TDTA STDTA LTDTA SIZE1 SIZE2 TANGB GROWTH1 GROWTH2 ROA Pearson Correlation Sig (2-tailed) TDTE Pearson Correlation ** Sig (2-tailed) -.279 000 TDTA Pearson Correlation Sig (2-tailed) -.266 000 ** 817 000 ** STDTA Pearson Correlation Sig (2-tailed) 063 199 -.171 000 ** -.204 000 ** LTDTA Pearson Correlation Sig (2-tailed) -.063 199 171 000 ** 204 000 ** -1.000 000 ** SIZE1 Pearson Correlation Sig (2-tailed) 202 000 ** 358 000 ** 429 000 ** -.067 175 067 175 SIZE2 Pearson Correlation Sig (2-tailed) 047 336 370 000 ** 380 000 ** -.287 000 ** 287 000 ** 845 000 ** TANGB Pearson Correlation Sig (2-tailed) 052 293 -.106 030 * -.110 025 * -.531 000 ** 531 000 ** -.017 729 033 507 GROWTH1 Pearson Correlation Sig (2-tailed) 217 000 ** -.027 582 -.086 080 013 795 -.013 795 050 305 -.036 468 041 399 GROWTH2 Pearson Correlation Sig (2-tailed) 253 000 ** 049 317 011 826 -.070 152 070 152 -.004 942 132 007 ** -.011 816 260 000 ** RETURN Pearson Correlation Sig (2-tailed) -.434 000 ** -.049 315 -.080 105 -.014 783 014 783 -.411 000 ** -.048 327 -.164 001 ** -.337 000 ** -.027 582 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the ố.05 level (2-tailed) RETURN Phụ lục Biểu đồ tần số Histogram Phụ lục Biểu đồ tần số Q-Q Plot (chưa điều chỉnh phân phối chuẩn) Phụ lục 5: Biểu dồ tần số Q-Q Plot SIZE1, SIZE2, GROWTH1, GROWTH2, RETURN điều chỉnh phân phối chuẩn Phụ lục 6: Kết mơ hình hồi quy theo phương pháp bình phương bé Dependent Variable: ROA Method: Panel Least Squares Date: 12/05/14 Time: 20:27 Sample: 2010 2013 Periods included: Cross-sections included: 104 Total panel (balanced) observations: 416 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C TDTE 0.113910 -0.008614 0.035660 3.194367 0.000989 -8.709049 0.0015 0.0000 STDTA -0.000306 0.013058 -0.023424 0.9813 SIZE1 0.006616 0.001646 4.018087 0.0001 TANGB -0.015177 0.015796 -0.960800 0.3372 GROWTH_2 0.031762 0.004772 6.655499 0.0000 RETURN -0.027720 0.003271 -8.475511 0.0000 R-squared Adjusted R-squared 0.372075 Mean dependent var 0.362864 S.D dependent var 0.031742 0.051472 S.E of regression 0.041086 Akaike info criterion -3.529635 Sum squared resid 0.690402 Schwarz criterion -3.461811 Log likelihood 741.1641 Hannan-Quinn criter -3.502818 F-statistic 40.39203 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000000 1.282105 Phụ lục 7: Kết mơ hình hồi quy theo phương pháp FEM Dependent Variable: ROA Method: Panel Least Squares Date: 12/05/14 Time: 20:57 Sample: 2010 2013 Periods included: Cross-sections included: 104 Total panel (balanced) observations: 416 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C TDTE -0.056719 -0.008691 0.122290 0.001964 -0.463810 -4.425969 0.6431 0.0000 STDTA 0.043815 0.023332 1.877904 0.0613 SIZE1 0.016041 0.007208 2.225549 0.0268 TANGB -0.019303 0.032286 -0.597891 0.5504 GROWTH_2 0.029879 0.005101 5.857700 0.0000 RETURN -0.024395 0.006939 -3.515633 0.0005 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared 0.691366 Mean dependent var 0.581428 S.D dependent var 0.031742 0.051472 S.E of regression 0.033301 Akaike info criterion -3.744707 Sum squared resid 0.339343 Schwarz criterion -2.678900 Log likelihood 888.8990 Hannan-Quinn criter -3.323290 F-statistic 6.288673 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000000 2.286039 Phụ lục 8: Kết mô hình hồi quy theo phương pháp REM Dependent Variable: ROA Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 12/05/14 Time: 20:59 Sample: 2010 2013 Periods included: Cross-sections included: 104 Total panel (balanced) observations: 416 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient C TDTE STDTA SIZE1 TANGB GROWTH_2 RETURN 0.097616 -0.008540 0.011828 0.007390 -0.012440 0.029417 -0.028488 Std Error t-Statistic Prob 0.045177 0.001210 0.015409 0.002256 0.019225 0.004283 0.003719 0.0313 0.0000 0.4432 0.0011 0.5179 0.0000 0.0000 2.160759 -7.058369 0.767585 3.276307 -0.647110 6.868799 -7.660454 Effects Specification S.D Cross-section random Idiosyncratic random 0.024394 0.033301 Rho 0.3492 0.6508 Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.349561 0.340019 0.033366 36.63440 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat 0.017895 0.041071 0.455339 1.746312 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 0.369184 Mean dependent var 0.693581 Durbin-Watson stat 0.031742 1.265916 Phụ lục 9: Kết kiểm đinh Hausman Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects Test Summary Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f 7.598976 Cross-section random Prob 0.2690 Cross-section random effects test comparisons: Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob TDTE STDTA -0.008691 0.043815 -0.008540 0.011828 0.000002 0.000307 0.9224 0.0679 SIZE1 0.016041 0.007390 0.000047 0.2063 TANGB -0.019303 -0.012440 0.000673 0.7913 GROWTH_2 0.029879 0.029417 0.000008 0.8676 RETURN -0.024395 -0.028488 0.000034 0.4847 Cross-section random effects test equation: Dependent Variable: ROA Method: Panel Least Squares Date: 12/05/14 Time: 21:00 Sample: 2010 2013 Periods included: Cross-sections included: 104 Total panel (balanced) observations: 416 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C TDTE -0.056719 -0.008691 0.122290 0.001964 -0.463810 -4.425969 0.6431 0.0000 STDTA 0.043815 0.023332 1.877904 0.0613 SIZE1 0.016041 0.007208 2.225549 0.0268 TANGB -0.019303 0.032286 -0.597891 0.5504 GROWTH_2 0.029879 0.005101 5.857700 0.0000 RETURN -0.024395 0.006939 -3.515633 0.0005 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R- 0.691366 Mean dependent var 0.031742 squared 0.581428 S.D dependent var 0.051472 S.E of regression 0.033301 Akaike info criterion -3.744707 resid 0.339343 Schwarz criterion -2.678900 Log likelihood 888.8990 Hannan-Quinn criter -3.323290 F-statistic 6.288673 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000000 Sum squared 2.286039 Phụ lục 10: Kết mơ hình hồi quy theo phương pháp REM sau loại bỏ nhân tố không ảnh hưởng Dependent Variable: ROA Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 02/08/15 Time: 13:23 Sample: 2010 2013 Periods included: Cross-sections included: 104 Total panel (balanced) observations: 416 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 0.102787 0.039786 2.583485 0.0101 TDTE -0.008594 0.001185 -7.254139 0.0000 SIZE1 0.007433 0.002234 3.327078 0.0010 GROWTH_2 0.029487 0.004282 6.886166 0.0000 RETURN -0.028096 0.003638 -7.723747 0.0000 Effects Specification S.D Rho Cross-section random 0.024076 0.3412 Idiosyncratic random 0.033452 0.6588 Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared 0.346752 Mean dependent var 0.340395 S.D dependent var S.E of regression 0.033464 Sum squared resid F-statistic 54.54103 Durbin-Watson stat 0.018110 0.041203 0.460249 1.747044 Prob(F-statistic) 0.000000 Unweighted Statistics R-squared 0.368838 Mean dependent var 0.031742 Sum squared resid 0.693962 Durbin-Watson stat 1.275665 ... HỌC ĐÀ NẴNG VÕ THỊ TUYẾT HẰNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành: Kế toán Mã số :... ngành Xây dựng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu  Đối tƣợng nghiên cứu: Hiệu kinh doanh nhân tố tác động đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp ngành Xây dựng Việt Nam niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt. .. đến hiệu kinh doanh nhằm nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp ngành Xây dựng, tác giả lựa chọn đề tài Nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp ngành Xây dựng niêm yết sàn chứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên sàn chứng khoán việt nam , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên sàn chứng khoán việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn