KIểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại chi nhánh ngân hàng NNPTNT quận liên chiểu, thành phố đà nẵng

118 32 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM THỊ THU VÂN KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN LIÊN CHIỂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM THỊ THU VÂN KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN LIÊN CHIỂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: TàiNgân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ THẾ GIỚI Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn PHẠM THỊ THU VÂN MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 1.1.2 Hoạt động cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại 10 Trong quan hệ vay vốn với NH, khách hàng DN có đặc điểm sau .11 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 12 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 12 1.2.2 Các biểu rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 13 1.2.3 Phân loại rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 14 1.2.4 Hậu RRTD cho vay doanh nghiệp gây 17 1.2.5 Quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại 17 1.3 CÔNG TÁC KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 19 1.3.1 Mục đích yêu cầu kiểm soát RRTD cho vay DN 19 1.3.2 Nội dung kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 19 1.3.3 Các tiêu chí đánh giá kết cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 28 1.3.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 30 KẾT LUẬN CHƯƠNG 34 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT QUẬN LIÊN CHIỂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG .35 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CHI NHÁNH NHNo&PTNT QUẬN LIÊN CHIỂU, ĐÀ NẴNG 35 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Chi nhánh NHNo&PTNT Liên Chiểu, Đà Nẵng 35 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, hoạt động ngân hàng 36 2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản 39 2.1.4 Bối cảnh kinh doanh Chi nhánh NHNo&PTNT Liên Chiểu, Đà Nẵng 40 2.1.5 Tình hình hoạt động kinh doanh Chi nhánh NHNo&PTNT Liên Chiểu, Đà Nẵng qua năm (2011-2013) 42 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT LIÊN CHIỂU, ĐÀ NẴNG 48 2.2.1 Tình hình cho vay doanh nghiệp Chi nhánh NHNo&PTNT Liên Chiểu, Đà Nẵng giai đoạn 2011-2013 48 2.2.2 Các biện pháp kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Chi nhánh NHNo&PTNT Liên Chiểu, Đà Nẵng 50 2.2.3 Phân tích kết cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Chi nhánh NHNo&PTNT Liên Chiểu, Đà Nẵng .60 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT QUẬN LIÊN CHIỂU, ĐÀ NẴNG 64 2.3.1 Những kết đạt 64 2.3.2 Những mặt tồn 65 2.3.3 Nguyên nhân dẫn đến tồn 67 KẾT LUẬN CHƯƠNG 73 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT QUẬN LIÊN CHIỂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG .74 3.1 MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA CHI NHÁNH NHNo&PTNT QUẬN LIÊN CHIỂU, ĐÀ NẴNG 74 3.1.1 Mục tiêu định hướng chung Chi nhánh NHNo&PTNT Liên Chiểu, Đà Nẵng 74 3.1.2 Mục tiêu định hướng cho vay doanh nghiệp Chi nhánh NHNo&PTNT Liên Chiểu, Đà Nẵng 75 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SOÁT RRTD TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT LIÊN CHIỂU, ĐÀ NẴNG 77 3.2.1 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định khách hàng vay vốn 77 3.2.2 Tăng cường công tác kiểm tra sau cho vay 84 3.2.3 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội ngân hàng 86 3.2.4 Đa dạng dóa danh mục cho vay nhằm phân tán rủi ro 87 3.2.5 Hoàn thiện công tác định giá tài sản đảm bảo nợ vay 88 3.2.6 Hoàn thiện hệ thống thu thập, xử lý lưu trữ thông tin 91 3.2.7 Các giải pháp hỗ trợ 93 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 98 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ 98 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 100 3.3.3 Kiến nghị NHNo&PTNT Việt Nam 101 3.3.4 Đối với Hiệp hội Doanh nghiệp 103 KẾT LUẬN CHƯƠNG 104 KẾT LUẬN 105 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa tiếng việt CIC Trung tâm Thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHNo&PTNT Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn TCTD Tổ chức tín dụng CBTD Cán tín dụng NH Ngân hàng DN Doanh nghiệp KH Khách hàng CSTD Chính sách tín dụng TSĐB Tài sản đảm bảo RRTD Rủi ro tín dụng DPRR Dự phòng rủi ro XLRR Xử lý rủi ro QHKH Quan hệ khách hàng SXKD Sản xuất kinh doanh DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Thẩm quyền cấp tín dụng tối đa NHNo&PTNT VN 37 2.2 Tình hình huy động vốn Chi nhánh NHNo&PTNT Liên chiểu, Đà Nẵng giai đoạn 2011 – 2013 43 2.3 Tình hình hoạt động cho vay Chi nhánhNHNo&PTNT Liên chiểu, Đà Nẵng giai đoạn 2011 – 2013 45 2.4 Kết kinh doanh Chi nhánh NHNo&PTNT Liên chiểu, Đà Nẵng giai đoạn 2011 – 2013 47 2.5 Dư nợ cho vay Chi nhánh NHNo&PTNT Liên Chiểu, Đà Nẵng giai đoạn 2011 – 2013 48 2.6 Bảng xếp hạng khách hàng doanh nghiệp 56 2.7 Tổng hợp kết chấm điểm khách khàng Doanh nghiệp 56 2.8 Nhân Chi nhánh NHNo&PTNT Liên Chiểu, Đà Nẵng giai đoạn 2011 – 2013 60 2.9 Cơ cấu nhóm nợ cho vay doanh nghiệp 61 2.10 Tỷ lệ dư nợ từ nhóm đến nhóm 62 2.11 Tỷ lệ nợ xấu 62 2.12 Tỷ lệ xóa nợ ròng 63 2.13 Tỷ lệ trích lập dự phòng 63 93 Thiết lập phận độc lập chuyên nghiên cứu, phân tích diễn biến dự báo tình hình thị trường dựa tất kênh thông tin Nếu làm tốt công tác thu thập thông tin thị trường giúp cho NH kiểm sốt phần RRTD cho vay DN Phân tích xữ lý thơng tin Sau thu thập nguồn thông tin, CBTD phải sàng lọc, xử lý nguồn thông tin thu thập để phân tích, đánh giá khả tài KH, khả trả nợ vốn vay… để đưa định cấp tín dụng hay từ chối cấp tín dụng cho KH nhằm hạn chế rủi ro xảy Mặt khác, kết phân tích thơng tin giúp cho CBTD có sở giải thích thuyết phục KH bổ sung yêu cầu mà NH cần để tăng tính đảm bảo cho khoản vay Ngồi cần thường xuyên thu thập lưu trữ thông tin KH, KH cần có mã riêng để quản lý nhằm hạn chế tối đa việc cho vay chồng chéo Chi nhánh hệ thống Phương pháp thu thập phân tích thơng tin dựa vào vấn KH, trao đổi thông tin với quan chức hệ thống NH mua thơng tin bên ngồi thực tế thơng tin từ CIC NHNN không đầy đủ, không phản ánh hết thực trạng tín dụng DN thơng tin từ KH cung cấp khơng đảm bảo tính xác 3.2.7 Các giải pháp hỗ trợ a Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Chi nhánh Yếu tố người yếu tố quan trọng định đến thành bại hoạt động lĩnh vực Đối với hoạt động tín dụng yếu tố người lại đóng vai trò quan trọng, định đến chất lượng tín dụng, chất lượng dịch vụ hình ảnh NH từ định đến hiệu tín dụng NH Ngày nay, RRTD ngày diễn biến phức tạp khó lường Thực tế cho thấy, rủi ro hoạt động kinh doanh 94 NH RRTD NH phụ thuộc nhiều vào chất lượng cán làm cơng tác tín dụng thẩm định Ngay từ việc tuân thủ chấp hành sách, chế tín dụng thẩm định phương án kinh doanh, xét duyệt, định cho vay, kiểm tra việc sử dụng vốn vay thu nợ có hay sai, thành cơng hay thất bại khoản vay ngồi ngun nhân khách quan có yếu tố chủ quan người Việc chủ quan người thể hai yếu tố trình độ, kỹ chưa đáp ứng u cầu cơng việc có yếu tố chủ quan cố ý, mục đích tư lợi, biến chất đạo đức trước tiêu cực xã hội Do cần tiêu chuẩn hóa cán hoạt động tín dụng từ khâu tuyển dụng, xếp, bố trí cán theo chức năng, chun mơn, sở trường có đạo đức Những cán chưa đủ tiêu chuẩn, chưa đáp ứng yêu cầu cần phải tiến hành đào tạo đào tạo lại nhằm bổ sung cập nhập kiến thức để phục vụ cơng tác tín dụng tốt qua giảm thiểu rủi ro trình tác nghiệp Để hoạt động kinh doanh NH ngày hiệu môi trường cạnh tranh gay gắt, mở rộng tín dụng gắn với việc giảm thiểu rủi ro, Chi nhánh cần phải xây dựng riêng cho chế tuyển dụng, bố trí, xếp sử dụng người cách hợp lý nhằm phát huy tối đa tố chất, kỷ năng, sở trường họ, cụ thể là: Vấn đề tuyển dụng: Trong trình tuyển dụng, Chi nhánh đưa tiêu chí cụ thể vị trí cần tuyển dụng, cần tập trung vào vấn đề đạo đức, trình độ chun mơn, đào tạo bản, hiểu biết nhiều lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật xã hội Ngày nay, CBTD không đơn biết cho vay vốn mà biết tư vấn cho KH vấn đề liên quan đến sản xuất kinh doanh tài Do đó, Chi nhánh cần có sách thu hút tuyển dụng ưu tiên sinh viên giỏi, có kiến thức tốt, am hiểu nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội, 95 có lực phân tích, đánh giá tốt có khiếu hoạt động NH, không thiết phải sinh viên chuyên ngành NH Vấn đề bố trí nguồn nhân lực: Lựa chọn, bố trí nhân lực hợp lý cán có lực, có trình độ chun mơn có phẩm chất đạo đức tốt nhằm thay dần cán thiếu kiến thức, linh hoạt phẩm chất đạo đức hay chuyên môn nghiệp vụ Bố trí đủ phân cơng cơng việc cho cán cách hợp lý, tránh tình trạng tải cho cán để đảm bảo chất lượng công việc, giúp cho cán có đủ thời gian nghiên cứu, thẩm định kiểm tra giám sát khoản vay cách có hiệu Việc luân chuyển cán quản lý KH để giảm trừ tiêu cực mối quan hệ tạo lập dài, phát sai sót q trình cho vay Tuy nhiên việc luân chuyển phải đảm bảo việc phục vụ KH không bị thay đổi, bị ảnh hưởng cán thực Ngoài ra, Chi nhánh cần phân chia KH theo nhóm có đặc điểm riêng, sở Chi nhánh vào kỷ năng, lực sở trường kinh nghiệm CBTD để phân công cho cán thực quản lý, cho vay nhóm KH định Hiện nay, thực tế cho thấy cường độ làm việc CBTD thời gian qua căng thẳng, chí việc làm thêm ngồi phổ biến Và điều dẫn đến hạn chế hoạt động tiếp xúc với KH, kiểm tra kiểm sốt khoản cho vay Vì vậy, để đảm bảo an tồn tín dụng việc tăng cường số lượng chất lượng giúp cho NH đảm bảo nhịp độ tăng trưởng tín dụng đồng thời đảm bảo chất lượng tín dụng Vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Chi nhánh cần tạo điều kiện quan tâm mức việc đào tạo từ đến chuyên sâu nghiệp vụ cụ thể, đối tượng KH có đặc điểm đặc thù sản xuất kinh doanh cụ thể Thường xuyên tổ chức buổi hội 96 thảo chuyên đề trao đổi học kinh nghiệm liên quan đến tín dụng Cập nhập kiến thức nghiệp vụ tập huấn quy định pháp luật Ngoài ra, NH phải thường xuyên liên kết, tổ chức khóa đào tạo chun mơn nghiệp vụ để nâng cao trình độ Nếu chưa gửi người đào tạo kịp thời đào tạo chỗ thơng qua hình thức thuê chuyên gia bên ngoài, CBTD có kinh nghiệm NH, biên soạn cập nhật giáo trình giảng dạy mang tính thực tiễn Bênh cạnh đó, phát động phong trào tự nghiên cứu, học tập, nắm vững, thực quy định hành phải không ngừng nâng cao lực công tác, tránh tụt hậu trước thay đổi kinh tế thị trường, cơng nghệ q trình phát triển hội nhập NH Yêu cầu cán NH phải thường xuyên tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lĩnh nghề nghiệp nêu cao ý thức trách nhiệm Hàng năm cần thực rà sốt, đánh giá, phân loại CBTD để có hướng đào tạo, bổ sung kịp thời tránh hụt hẫng đội ngũ CBTD Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBTD chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, đạo đức nghề nghiệp ý thức phòng ngừa rủi ro để họ vận dụng cách linh hoạt, hiệu cho vay Vấn đề đãi ngộ, thưởng phạt: NH cần phải có chế độ đãi ngộ xứng đáng lương, khen thưởng hợp lý, cơng tránh tình trạng bình qn chủ nghĩa thu nhập Đối với cán có thánh tích xuất sắc nên biểu dương, khen thưởng mặt vật chất lẫn tình thần tương xứng với kết mà họ mang lại, kể việc nâng lương trước thời hạn đề bạt lên vị trí cao Đối với cán có sai phạm, làm thất vốn tùy theo mức độ mà giáo dục, chuyển sang phận khác xử lý kỷ luật, đặc biệt cán bị thoái hóa biến chất Có kỷ cương hoạt động tín dụng, uy tín NH ngày nâng cao chất lượng tín dụng chắn cải thiện đáng kể Đồng 97 thời, NH khơng thể bỏ qua việc xây dựng sách đãi ngộ nhân nhằm thu hút nhân tài trì đủ nhân lực chất lượng đảm trách hoạt động tín dụng NH, từ giúp cho chất lượng khoản tín dụng nâng cao, đồng thời tránh tình trạng “chảy máu chất xám” b Xây dựng mối quan hệ lâu dài với doanh nghiệp Biện pháp xuất phát từ ý tưởng “Quan hệ lâu dài với khách hàng”, có nghĩa với DN tốt, việc trì mối quan hệ lâu dài việc làm cần thiết mang lại hiệu cao Bằng việc làm cụ thể như: ưu tiên DN họ đến giao dịch, có chương trình khuyến mại tặng phẩm vào dịp lễ, Tết cho DN thường xuyên gọi điện trực tiếp đến thăm DN, đặc biệt tổ chức buổi hội nghị KH chắn tạo ấn tượng tốt với KH Biện pháp tạo lập mối quan hệ lâu dài với KH tốt giúp NH giảm chi phí thu thập thơng tin kiểm sốt rủi ro đạo đức nhằm phòng ngừa, hạn chế rủi ro cho vay Sự gắn bó chặt chẽ NH DN đem lại lợi ích cho hai Để tạo gắn bó chặt chẽ NH nắm giữ cổ phần DN mà họ cho vay tiền Hoặc đưa hạn mức tín dụng cho DN, theo NH cam kết cho DN vay lượng vốn định vào thời điểm định tương lai, đổi lại DN phải định kỳ cung cấp cho NH thơng tin tình hình thu nhập, hoạt động kinh doanh, tài sản Có tài sản Nợ… Cam kết có lợi cho hai phía: DN yên tâm khoản tín dụng có cần đến, NH giảm thiểu chi phí thu thập thơng tin đánh giá DN Đồng thời việc kiểm soát RRCV trở nên dễ dàng có hiệu c Nâng cao chất lượng công nghệ quản lý Một khó khăn Chi nhánh NHNo&PTNT Liên Chiểu ln thiếu thơng tin xác KH tình trạng bất cân xứng, khơng cập nhật kịp thời Những năm gần đây, Chi nhánh dành 98 quan tâm đặc biệt cho đầu tư, ứng dụng tin học phục vụ hoạt động ngành coi biện pháp để tăng khả cạnh tranh khẳng định vị NH Tuy nhiên, ứng dụng tin học dừng lại việc phục vụ cho cơng tác tốn, kế toán, lưu trữ số liệu hoạt động kinh doanh NH mà chưa quan tâm mức đến thơng tin phục vụ cho tín dụng Trong q trình đầu tư cơng nghệ, Chi nhánh cần phải có kế hoạch triển khai cụ thể theo hướng sau: Đầu tư theo chiều sâu vào trang thiết bị như: hệ thống mạng nội bộ, phần mềm tin học Cập nhật công nghệ NH đại giới đáp ứng nhu cầu phát triển hội nhập Việc đầu tư trang thiết bị công nghệ phải thực bước, không nên đầu tư cách dàn trải Bởi lẽ cần phải có thời gian thích ứng, thay đổi, phù hợp với phát triển hệ thống Nâng cấp phần mềm quảntín dụng, đặc biệt phần mềm thẩm định khoản vay, phần mềm chấm điểm tín dụng DN giúp thống kê nhanh chuẩn xác số liệu liên quan đến hoạt động tín dụng, từ có sở phân tích đánh giá biến động nhằm phát rủi ro tiềm tàng xảy để có sách điều chỉnh, chủ động ứng phó rủi ro xảy Thường xuyên kiểm tra hệ thống mạng, hệ thống an ninh mạng để tránh xảy cố mạng có hệ thống lưu phục hồi liệu sau bị lỗi mạng, tránh trường hợp phải nhập lại liệu Thường xuyên kiểm tra, nâng cấp hệ thống thông tin để đáp ứng yêu cầu quản trị RRTD giai đoạn 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ Hồn thiện mơi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động cho vay Xây dựng hệ thống luật chi tiết, minh bạch, ràng, đầy đủ đồng 99 hoạt động NH để làm sở điều chỉnh cho NH Hoàn thiện vấn đề liên quan đến quyền sở hữu chuyển nhượng BĐS hay thủ tục liên quan đến phá sản, phân chia tài sản quan hệ dân nhân, thừa kế Hồn thiện quy định pháp luật đảm bảo quyền chủ nợ NH xử lý TSĐB, quy định pháp lý liên quan đến giao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm, quy định cấp giấy tờ sở hữu tài sản, ngành nghề kinh doanh Tăng cường phối hợp với quan ban ngành liên quan trình xử lý nợ xấu Trong tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc thủ tục phát mãi, xử lý tài sản BĐS, khâu thi hành án, hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý tài sản Tăng cường công tác quảndoanh nghiệp Hoàn thiện quy định thuế, chế độ kế toán, báo cáo tài chính, chế độ chứng từ hóa đơn nhằm tăng cường công tác quản lý số liệu thống kê DN, tạo điều kiện giám sát, đánh giá hoạt động DN, từ giúp cho việc cho vay NH có sở thuận lợi Cơ quan quản lý cần hoàn thiện khung pháp lý hoạt động giải thể, sáp nhập, mua bán công ty, DN, đẩy mạnh tái cấu DN theo chủ trương, định hướng Chính phủ, lành mạnh hóa tình hình tài DN Kiểm sốt chặt chẽ, tăng cường trách nhiệm việc cấp giấy phép thành lập đăng kí kinh doanh DN cho phù hợp với lực thực tế DN Có sách hỗ trợ DN, đặc biệt DN nhỏ vừa tháo gỡ khó khăn vấn đề xử lý khối lượng hàng tồn kho lớn, đặc biệt có giải pháp tháo gỡ thị trường BĐS, giải tỏa vốn vay NH; tạo điều kiện cho DN tiếp cận vốn vay từ NH thơng qua sách hỗn, giãn thuế cho số đối 100 tượng DN ưu tiên bảo lãnh nhà nước vay vốn Có sách khuyến khích NH cho vay lĩnh vực ưu tiên, tạo điều kiện cho KHDN tiếp cận nguồn vốn vay NH với lãi suất thấp tăng khả cạnh tranh, khả trì lực sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm DN Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, khai thác mở rộng thị trường xuất có tiềm đẩy mạnh khai thác thị trường nội địa, tăng cường công tác kiểm sốt giá cả, thị trường, chống bn lậu, gian lận thương mại để bảo vệ sản xuất nước, hỗ trợ DN thu hồi vốn tiếp tục trì phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Tăng cường hiệu công tác tra, giám sát hoạt động tín dụng NHTM Thanh tra NHNN để đảm bảo TCTD tuân thủ quy định hoạt động NH, đặc biệt quy định cấp tín dụng, phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro quy định an toàn hoạt động tín dụng: Xây dựng hệ thống tra ban hành văn pháp lý liên quan đến hoạt động tra, giám sát NHNN đáp ứng yêu cầu hội nhập hệ thống ngân hàng Việt Nam Áp dụng biện pháp xử lý kiên sai phạm phát theo dõi chặt chẽ việc chỉnh sửa thực NHTM kiến nghị tra NHNN Xây dựng hệ thống giám sát từ xa để có khả cảnh báo sớm vi phạm từ có biện pháp xử lý thích hợp Đặc biệt ngăn ngừa canh tranh không lành mạnh NHTM nới lỏng điều kiện vay vốn dẫn đến nguy rủi ro hoạt động tín dụng Thường xuyên tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán tra lực chuyên môn, nắm vững hoạt động NH, pháp luật 101 văn liên quan đến hoạt động giám sát Nâng cao chất lượng cung cấp thông tin Trung tâm thơng tin tín dụng NHNN (CIC) nhằm giúp cho NHTM có nhiều thơng tin cần thiết góp phần giảm thiểu tình trạng thơng tin bất cân xứng từ nâng cao hiệu hoạt động tín dụng, ngăn ngừa hạn chế RRTD hoạt động cho vay kinh doanh CIC cần phải cập nhật thơng tin thường xun, kịp thời lịch sử tín dụng KH vay; thông tin số dư tiền gửi, tiền vay thơng tin tài KH quan hệ tín dụng NH sở quy định bắt buộc cung cấp thông tin NHTM hoạt động lãnh thổ Việt Nam Minh bạch hóa thơng tin quy trình xếp hạng tín dụng KH CIC Đồng thời CIC cần phải phối hợp với Bộ, Ngành quan địa phương để thu thập cung cấp thơng tin tình hình phát triển kinh tế, quy hoạch, định hướng phát triển ngành, nghề vùng, miền, khu vực địa phương để giúp NHTM việc định hướng cho hoạt động 3.3.3 Kiến nghị NHNo&PTNT Việt Nam Xây dựng hệ thống văn bản, quy chế, quy trình đồng bộ, chặt chẽ, quy định pháp luật tạo hành lang hoạt động cho vay DN Ban hành hướng dẫn đầy đủ, kịp thời văn chế độ có liên quan đến hoạt động cho vay để áp dụng thống nhất, đồng Thường xun, bổ sung, hồn thiện quy trình, quy định cho vay hướng dẫn khác theo yêu cầu hệ thống chuẩn mực Rà soát văn ban hành để đảm bảo tính tuân thủ, tính hiệu lực phù hợp so với thực tế Xây dựng mơ hình quản lý RRTD: Chi nhánh khơng ngừng hồn thiện mơ hình quản trị RRTD phù hợp với điều kiện nhân sự, mạng lưới hoạt động sở hạ tầng mình, tuân thủ nguyên tắc quản trị 102 RRTD theo tiêu chuẩn Hiệp ước Basel thông lệ quốc tế quản trị RRTD, có nhận định độc lập khâu tham gia vào quy trình quản trị RRTD Để làm điều đó, trước mắt NHNo&PTNT Việt Nam nên cho thành lập phận chức hoạt động tín dụng Chi nhánh bao gồm: phận Quan hệ khách hàng, phận Thẩm định tín dụng, phận Quản lý RRTD để tách bạch chức tìm kiếm KH, thẩm định quản lý RRTD, qua đảm bảo tính khách quan độc lập phận, giúp hạn chế RRTD NHNo&PTNT Việt Nam cần nhanh chóng hồn thiện đưa vào áp dụng thức hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng nội để hỗ trợ đầy đủ việc: Ra định cấp tín dụng, sách khách hàng, ủy quyền phán theo loại KH, phân loại khoản vay để phục vụ quảnkiểm soát rủi ro, phát triển chiến lược marketing theo hướng tới KH có rủi ro hơn, trích lập dự phòng RRTD kịp thời đầy đủ Ngoài dựa vào xếp loại KH giúp NH đề mức lãi suất cho vay theo KH phù hợp yếu tố bù rủi ro Xây dựng phận thu thập, hệ thống hóa cập nhật thơng tin về: Giá thị trường, tình hình phát triển ngành nghề, quy hoạch vùng miền, mạnh, xu hướng sản phẩm, định phức kinh tế kỹ thuật, suất đầu tư để có thơng tin giúp cơng tác thẩm định cho vay thuận lợi tin cậy Xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo sớm RRTD trường hợp: cho vay vượt thẩm quyền phán quyết, nghi ngờ đảo nợ, KH thành lập, không đủ TSĐB theo quy định, cho vay lòng vòng nhóm KH có liên quan, KH không hoạt động kinh doanh, chia tách chia nhỏ dự án để định cho vay thẩm quyền, cho vay trùng lắp Chi nhánh Thành lập công ty mua bán nợ khai thác tài sản trực thuộc NHNo&PTNT Việt Nam với chức mua bán nợ, khai thác tài sản bảo 103 đảm dịch vụ thẩm định tài sản để Chi nhánh thuận lợi việc bán nợ, xử lý tài sản chấp việc định giá TSĐB độc lập, khách quan 3.3.4 Đối với Hiệp hội Doanh nghiệp Để kiểm sốt RRTD cho vay DN ngồi nổ lực NHTM cần phải có cộng tác tích cực DN vay vốn q trình cấp tín dụng NH Hiệp hội DN cần giúp DN hội xây dựng phương án kinh doanh hiệu quả, hiểu quy định NH quy trình cấp tín dụng để giao dịch NH DN vay vốn thuận lợi, nhanh chóng hạn chế rủi ro Hiệp hội cần chủ động tham gia bảo vệ lợi ích DN kinh tế thị trường, giúp đỡ DN vượt qua tình hình khó khăn biến động thị trường để DN ổn định phát triển sản xuất kinh doanh hiệu để hồn vốn tín dụng cho NH quy định Hiệp hội cần phải thường xuyên tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, sách Nhà nước, NH cho hội viên, phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên; giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước trách nhiệm với khoản vay NH, xây dựng đạo đức văn hóa kinh doanh 104 KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ thực trạng cơng tác kiểm sốt RRTD cho vay DN Chi nhánh NHNo&PTNT quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, nội dung chương xây dựng định hướng, giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kiểm sốt RRTD cho vay DN Chi nhánh Mặc dù thực tế hoạt động kinh doanh NH phải đối mặt chấp nhận rủi ro, Chi nhánh sử dụng biện pháp nhằm hạn chế mức thấp RRTD giảm thiểu tổn thất gây ra, nâng cao khả quản trị, điều hành, đảm bảo cho hoạt động tín dụng Chi nhánh tăng trưởng ổn định bền vững Đề xuất kiến nghị Chính phủ, NHNN vấn đề chế, sách, luật pháp, kiến nghị với hội sở để ngày nâng cao hiểu cơng tác kiểm soát RRTD cho vay DN thời gian đến 105 KẾT LUẬN Trong bối cảnh nay, NH mắc xích quan trọng kinh tế quốc gia Đặc biệt năm gần đây, nhiều NHTM nước thành lập, bên cạnh NH nước ngày tiến sâu vào thị trường tài Việt Nam Do tính cạnh tranh NH gay gắt hết Hầu hết NHTM cố gắng cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng tạo điều kiện thuận lợi cho KH để thu hút KH tham gia giao dịch NH Tuy nhiên, hoạt động cho vay hoạt động chủ yếu, NH đương đầu với rủi ro điều tránh khỏi Thừa nhận tỷ lệ rủi ro tự nhiên hoạt động kinh doanh NH yêu cầu khách quan hợp lý Vấn đề làm để hạn chế rủi ro tỷ lệ thấp chấp nhận Ở Chi nhánh NHNo&PTNT quận Liên Chiểu – Đà Nẵng, năm qua hoạt động cho vay khách hàng DN đạt thành công quan trọng Trong đó, cơng tác kiểm sốt rủi ro cho vay KHDN vấn đề Chi nhánh quan tâm, ý; đặc biệt bối cảnh hội nhập quốc tế Điều đó, đặt cho cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay DN Chi nhánh phải tổ chức thực ngày tốt biện pháp kiểm sốt nhằm phòng ngừa, hạn chế nguy xảy rủi ro giảm thiểu tổn thất rủi ro cho vay khách hàng DN xảy Trên sở vận dụng phương pháp nghiên cứu khoa học phân tích, đánh giá liệu, luận văn hoàn thành số nội dung sau: 1- Luận văn khái quát hoá sở lý thuyết hoạt động cho vay ngân hàng thương mại; rủi ro tín dụng cho vay NHTM nguyên nhân phát sinh đề biện pháp nhằm kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay DN NHTM 106 2- Luận văn nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh Chi nhánh NHNo&PTNT quận Liên Chiểu – Đà Nẵng giai đoạn từ năm 2011 - 2013, sâu phân tích, lý giải thực trạng cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Chi nhánh, qua đánh giá nguyên nhân dẫn đến hạn chế công tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Chi nhánh 3- Trên sở đánh giá thực trạng cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Chi nhánh, luận văn đề xuất số giải pháp kiến nghị có tính khả thi nhằm hồn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp thời gian tới DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Các báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh Chi nhánh NHNo&PTNT Quận Liên Chiểu năm 2011, 2012, 2013 [2] Lê Văn Chương (2013) “Quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp NHNo&PTNT Chi nhánh Kontum”, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại Học Đà Nẵng [3] Nguyễn Đăng Dờn (2009), “Quản trị ngân hàng thương mại đại”, Nhà xuất Phương Đông [4] Lâm Chí Dũng (2009), “Slide giảng quản trị ngân hàng thương mại”, Đại học Kinh tế Đà Nẵng [5] Đỗ Như Đại (2013) “Hạn chế RRTD cho vay Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt Chi nhánh Thành Phố Đà Nẵng”, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại Học Đà Nẵng [6] Nguyễn Minh Kiều (2009), “Nghiệp vụ ngân hàng thương mại”, Nhà xuất Thống kê [7] Lê Viết Mười (2013), “Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Đà Nẵng”, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại Học Đà Nẵng [8] NHNo&PTNT Việt Nam (2014), Sổ tay tín dụng, lưu hành nội [9] Đào Thị Thu Thủy (2013) “Hồn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Bắc Đà Nẵng”, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại Học Đà Nẵng [10] Lương Khắc Trung (2012) “Giải pháp kiểm soát tài trợ rủi ro cho vay doanh nghiệp Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn quận Sơn Trà – Thành phố Đà Nẵng”, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại Học Đà Nẵng [11] Peter Srose (2004), “Quản trị ngân hàng thương mại”, Nhà xuất Tài Chính [12] Nguyễn Thị Tường Vy (2012) “Hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đông Nam Á-Chi nhánh Đà Nẵng”, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại Học Đà Nẵng ... CƠNG TÁC KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT QUẬN LIÊN CHI U, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG .35 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CHI NHÁNH NHNo&PTNT QUẬN LIÊN CHI U, ĐÀ NẴNG ... TÁC KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT LIÊN CHI U, ĐÀ NẴNG 48 2.2.1 Tình hình cho vay doanh nghiệp Chi nhánh NHNo&PTNT Liên Chi u, Đà Nẵng. .. TÁC KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT QUẬN LIÊN CHI U, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG .74 3.1 MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA CHI NHÁNH NHNo&PTNT QUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: KIểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại chi nhánh ngân hàng NNPTNT quận liên chiểu, thành phố đà nẵng , KIểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại chi nhánh ngân hàng NNPTNT quận liên chiểu, thành phố đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn