Kế toán trách nhiệm tại viễn thông quảng bình

122 33 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THANH HƯNG KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI VIỄN THƠNG QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THANH HƯNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI VIỄN THƠNG QUẢNG BÌNH Chun ngành : Kế toán Mã số : 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS ĐƯỜNG NGUYỄN HƯNG Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết phương án nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thanh Hưng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUÁT VỀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm kế toán trách nhiệm 1.1.2 Vai trò kế toán trách nhiệm 1.2 PHÂN CẤP QUẢN LÝ - CƠ SỞ HÌNH THÀNH KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM 1.2.1 Khái niệm phân cấp quản lý 1.2.2 Ý nghĩa phân cấp quản lý 1.2.3 Những tác động phân cấp quản lý tới kế toán trách nhiệm 1.3 KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP 12 1.3.1 Khái niệm trung tâm trách nhiệm 12 1.3.2 Xác định trung tâm trách nhiệm 12 1.4 ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ CỦA CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM15 1.4.1 Đánh giá thành trung tâm chi phí 15 1.4.2 Đánh giá thành trung tâm doanh thu 16 1.4.3 Đánh giá thành trung tâm lợi nhuận 17 1.4.4 Đánh giá thành trung tâm đầu tư 18 1.5 VẬN DỤNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG TRONG ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ 20 1.5.1 Khái niệm thẻ điểm cân 20 1.5.2 Nội dung thẻ điểm cân 20 1.5.3 Vận dụng thẻ điểm cân xác định đánh giá trách nhiệm quản lý 26 KẾT LUẬN CHƯƠNG 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI VIỄN THƠNG QUẢNG BÌNH 30 2.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁI QUÁT VỀ VIỄN THƠNG QUẢNG BÌNH 30 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 30 2.1.2 Đặc điểm ngành nghề kinh doanh Viễn thơng Quảng Bình 31 2.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI VIỄN THƠNG QUẢNG BÌNH 32 2.2.1 Cơ cấu tổ chức quản lý Viễn Thơng Quảng Bình 32 2.2.2 Phân cấp quản lý tài Viễn thơng Quảng Bình 34 2.2.3 Chế độ khen thưởng mơ hình phân cấp quản lý Viễn thơng Quảng Bình 38 2.2.4 Mô hình tổ chức kế tốn Viễn thơng Quảng Bình 39 2.3 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI VIỄN THƠNG QUẢNG BÌNH 42 2.3.1 Các tiêu đánh giá trách nhiệm quản lý Viễn thơng Quảng Bình 42 2.3.2 Phân cấp công tác lập kế hoạch giao kế hoạch Viễn thơng Quảng Bình 44 2.3.3 Đánh giá việc hoàn thành trách nhiệm Viễn thơng Quảng Bình53 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI VIỄN THƠNG QUẢNG BÌNH 62 2.4.1 Những mặt mạnh 62 2.4.2 Những mặt hạn chế 63 KẾT LUẬN CHƯƠNG 65 CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI VIỄN THƠNG QUẢNG BÌNH 66 3.1 SỰ CẦN THIẾT HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI VIỄN THƠNG QUẢNG BÌNH 66 3.2 TỔ CHỨC CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM TẠI VIỄN THƠNG QUẢNG BÌNH 67 3.2.1 Thiết lập trung tâm trách nhiệm Viễn thơng Quảng Bình67 3.2.2 Xác định trách nhiệm trung tâm trách nhiệm Viễn thơng Quảng Bình 69 3.3 HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP DỰ TOÁN GẮN LIỀN VỚI CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM TẠI VIỄN THƠNG QUẢNG BÌNH 73 3.3.1 Hồn thiện cơng tác lập dự tốn trung tâm lợi nhuận Viễn thơng Quảng Bình 73 3.3.2 Hồn thiện cơng tác lập dự tốn trung tâm đầu tư Viễn Thơng Quảng Bình 83 3.4 HOÀN THIỆN VIỆC ĐÁNH GIÁ HỒN THÀNH TRÁCH NHIỆM THƠNG QUA CÁC CHỈ TIÊU VÀ BÁO CÁO CỦA CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM TẠI VIỄN THƠNG QUẢNG BÌNH 88 3.4.1 Hoàn thiện việc đánh giá hoàn thành trách nhiệm trung tâm lợi nhuận Viễn thông Quảng Bình 89 3.4.2 Hoàn thiện việc đánh giá hoàn thành trách nhiệm trung tâm đầu tư Viễn thơng Quảng Bình 96 KẾT LUẬN CHƯƠNG 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 Dự toán phát triển thuê bao dịch vụ Viễn thông – Công nghệ thơng tin năm 2013 45 2.2 Dự tốn doanh thu dịch vụ Viễn thông – Công nghệ thông tin năm 2013 46 2.3 Dự tốn chi phí Viễn thơng Quảng Bình năm 2013 47 2.4 Dự toán lợi nhuận năm 2013 48 2.5 Dự toán phát triển thuê bao viễn thông – công nghệ thông tin 49 2.6 Dự toán doanh thu dịch vụ viễn thông – Công nghệ thông tin năm 2013 50 2.7 Dự tốn chi phí Viễn thơng Đồng Hới năm 2013 52 2.8 Đánh giá phát triển thuê bao năm Viễn thông Đồng Hới năm 2013 54 2.9 Đánh giá doanh thu dịch vụ viễn thông – Công nghệ thông tin năm 2013 55 2.10 Báo cáo tổng hợp chi phí năm 2013 56 2.11 Tình hình phát triển th bao năm Viễn thơng Quảng Bình năm 2013 59 2.12 Báo cáo tổng hợp doanh thu Viễn thơng Quảng Bình năm 2013 60 2.13 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 61 3.1 Dự toán doanh thu từ khách hang năm 2013 74 3.2 Bảng phân loại chi phí Viễn thơng trực thuộc Viễn thơng Quảng Bình theo cách ứng xử 75 3.3 Bảng dự toán khoản mục chi phí theo cách ứng xử năm 2013 76 3.4 Dự toán trung tâm lợi nhuận năm 2013 78 3.5 Dự toán tiêu đánh giá trách nhiệm phương diện khách hàng 79 3.6 Mẫu phiếu khảo sát hài lòng khách hàng 80 3.7 Dự tốn phương diện quy trình nội 82 3.8 Dự toán lợi nhuận theo cách ứng xử chi phí năm 2013 84 3.9 Dự tốn trung tâm đầu tư năm 2013 85 3.10 Dự toán tiêu đánh giá trách nhiệm phương diện khách hàng 86 3.11 Dự tốn phương diện quy trình nội 87 3.12 Bảng đánh giá tình hình doanh thu từ khách hàng năm 2013 90 3.13 Dự toán điều chỉnh lại biến phí theo thực tế 91 3.14 Bảng tổng hợp chi phí thực Viễn thơng Đồng Hới năm 2013 92 3.15 Báo cáo đánh giá thành thực lợi nhuận năm 2013 93 3.16 Đánh giá hoàn thành trách nhiệm phương diện khách hàng 94 3.17 Đánh giá phương diện quy trình nội 95 3.18 Báo cáo thành thực lợi nhuận theo cách ứng xử chi phí 96 3.19 Đánh giá hiệu đầu tư năm 2013 97 3.20 Đánh giá thực tiêu đánh giá trách nhiệm phương diện khách hàng 98 3.21 Đánh giá thực phương diện quy trình nội 99 DANH MỤC SƠ ĐỒ Số hiệu Tên sơ đồ Trang 1.1 Sơ đồ liên kết thông tin triển vọng 21 1.2 Mơ hình chuỗi giá trị kinh doanh nội 24 2.1 Sơ đồ máy tổ chức quản lý Viễn thơng Quảng Bình 32 2.2 Sơ đồ máy kế tốn Viễn thơng Quảng Bình 40 2.3 Sơ đồ máy kế tốn Viễn thơng trực thuộc 42 3.1 Sơ đồ trung tâm trách nhiệm 68 96 doanh có vượt 20% Nếu tiêu bé mức dự tốn đề coi đơn vị chưa hồn thành tiêu đề 3.4.2 Hoàn thiện việc đánh giá hoàn thành trách nhiệm trung tâm đầu tư Viễn thơng Quảng Bình Phương diện tài Hiện Viễn thơng Quảng Bình lập bảng báo cáo đánh giá về: Tình hình phát triển thuê bao năm Viễn thơng Quảng Bình (bảng 2.11); bảng báo cáo tổng hợp doanh thu Viễn thông Quảng Bình (bảng 2.12); bảng báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh (bảng 2.13) Sau tổng hợp báo cáo tình hình thực lợi nhuận theo cách ứng xử chi phí đơn vị trực thuộc kế tốn văn phòng Viễn thơng Quảng Bình tiến hành lập bảng báo cáo lợi nhuận tổng hợp cho tồn đơn vị Viễn thơng Quảng Bình Bảng 3.18 Báo cáo thành thực lợi nhuận theo cách ứng xử chi phí STT 2.1 2.2 Chỉ tiêu Dự Thực toán ĐVT: Tr.đồng Chênh TH/DT lệch Doanh thu 346,945 358,796 11,851 103.42% Tổng biến phí 188,520 187,771 -749 99.60% Biến phí theo thuê bao 100,157 97,762 -2,395 97.61% Biến phí theo doanh thu 88,563 90,009 1,446 101.63% Tổng định phí 121,639 120,942 -697 98.95% Lợi nhuận từ đơn vị 36,786 50,083 13,297 136.15% (4 = 1- (2 + 3)) Chi phí Văn phòng Viễn thơng 31,064 30,814 -250 99.20% tỉnh Lợi nhuận toàn tỉnh 5,722 19,269 13,547 336.75% ( = – 5) Qua báo cáo năm lợi nhuận mà Viễn thơng Quảng Bình đạt 19,269 triệu đồng, vượt dự tốn 13,547 triệu đồng Như thấy năm Viễn thơng Quảng Bình cố gắng việc tiết kiệm chi phí, gia tăng doanh thu để đem mức lợi nhuận cao cho đơn vị 97 Báo cáo thực trung tâm đầu tư lập văn phòng Viễn thơng Quảng Bình để theo dõi, phân tích, đánh giá hiệu quả, chất lượng đầu tư Báo cáo không giúp ban Giám đốc Viễn thơng Quảng Bình có nhìn tổng quát tình hình đầu tư đơn vị, mà giúp ban Giám đốc có thơng tin cần thiết cho việc định với định hướng đề hay không Viễn thông Quảng Bình Bảng 3.19 Đánh giá hiệu đầu tư năm 2013 STT 10 Chỉ tiêu Dự toán Thực Chênh lệch Tỷ lệ Giá trị % 11,993 103.46 9,314 195.97 2,328.5 195.97 Doanh thu 346,128 358,121 Lợi nhuận trước thuế 9,705 19,019 Thuế thu nhập doanh 2,426.25 4,754.75 nghiệp (2) x 25% Lợi nhuận sau thuế 7,278.75 14,264.25 6,985.5 195.97 (2) – (3) Vốn đầu tư 282,927.77 285,855.77 2,928 101.03 Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư 3.43% 6.65% 3.22% (ROI) (2) / (5) Tỷ suất chi phí vốn 7% 7% Chi phí vốn dử dụng 19,804.94 20,009.90 204.96 101.03 (5) x (7) Lợi nhuận thặng dư -12,526.19 -5,745.65 6,780.54 45.87 (RI) (4) – (8) Số vòng quay vốn 1.22 1.25 0.03 102.69 (1)/(5) Năm 2013 lợi nhuận trước thuế tồn Viễn thơng Quảng Bình tăng lên 9,314 triệu đồng so với dự toán tương ứng với tỷ lệ tăng 95,97% Vốn đầu tư tăng 2,928 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 1,03% ROI tăng so với dự toán 2.42% Lợi nhuận để lại ngày tăng, vượt dự toán 6,780.54 triệu đồng Qua số trên, thấy ban lãnh đạo Viễn thơng Quảng Bình ngày cố gắng hồn thiện lực kinh doanh, quản lý mình, để đem lại hiệu kinh tế ngày cao 98 Phương diện khách hàng Giống Viễn thơng trực thuộc, cuối năm Viễn thơng Quảng Bình tiến hành tổng hợp, đánh giá lại việc hoàn thành tiêu phương diện khách hàng Sau bẳng tổng hợp đánh giá hồn thành trách nhiệm Viễn thơng Quảng Bình: Viễn thơng Quảng Bình Bảng 3.20 Đánh giá thực tiêu đánh giá trách nhiệm phương diện khách hàng Chỉ tiêu 1.Tố c độ tăng trưởng Dự toán phát Tỷ lệ Tỷ lệ Thực tăng Năm tăng Chênh trưởng trưởng lệch 2012 triển 2013 dự thực tế 2013 toán 528,975 57,500 87,380 10.87% 16.52% 5.65% thuê bao phát sinh 1.1.Thuê bao điện 37,037 126 thoại cố định PSTN 1.2.Thuê bao Gphone 3,525 44 1.3.Thuê bao di động 43,652 6,500 6,870 14.89% trả sau Vinaphone 1.4.Thuê bao VNP trả 398,645 40,000 68,000 10.03% trước 1.5.Thuê bao Mega 25,396 5,000 5,415 19.69% VNN 1.6.Thuê bao MyTV 17,612 5,500 6,315 31.23% 1.7.Thuê bao 3,108 500 610 16.09% FiberVNN 2.Tốc độ phát triển 1,479 250 320 16.90% điểm bán lẽ Qua bảng dự tốn năm Viễn thông Quảng 0.34% 0.34% 1.25% 1.25% 15.74% 0.85% 17.06% 7.03% 21.32% 1.63% 35.86% 4.63% 19.63% 3.54% 21.64% 4.74% Bình có tốc độ tăng trưởng thuê bao tăng 5.65% so với dự toán đề ra, số điểm bán lẽ tăng 4.74% so với dự tốn Điều chứng tỏ cơng tác quản lý, điều hành phương diện khách hàng Viễn thơng Quảng Bình quản lý tốt Sau tổng hợp mức độ hài lòng khách hàng đơn vị trực 99 thuộc Viễn thơng Quảng Bình cần phải xem xét mức độ hài lòng chung khách hàng toàn tỉnh bao nhiêu, có vượt q 15 điểm so với dự tốn đề khơng Phương diện quy trình nội Ngồi việc thực tốt tiêu doanh thu, chi phí, phát triển khách hàng Thì yếu tố quan trọng không mà đơn vị Viễn thông tỉnh cần phải quan tâm là: Tối ưu hóa chi phí đầu vào, cơng tác thu hồi nợ Sau bảng dự tốn phương diện quy trình nội Viễn thơng Quảng Bình Viễn thơng Quảng Bình Bảng 3.21 Đánh giá thực phương diện quy trình nội Chỉ tiêu ĐVT Dự tốn 2013 217,738 Thực 2013 220,166 Chênh lệch Chi phí Viễn thông - công nghệ Tr.đồng 2,428 thông tin năm Doanh thu khách hàng Tr.đồng 236,958 251,967 15,009 Tỷ lệ tối ưu hóa chi phí đầu vào % 91.89% 87.38% -4.51% Hệ số thu hồi nợ % 99% 99% Trong năm 2013 công tác thu hồi nợ từ khách hàng Viễn thơng Quảng Bình đạt tỷ lệ 99 % giống kế hoạch đề ra, tỷ lệ tối ưu hóa chi phí giảm 4.51% so với dự toán Đối với tiêu tỷ lệ yêu cầu đáp ứng cần xem xét tồn tỉnh mức thực có vượt q 90% hay không, mức thực bé 90% cần có giải pháp khắc phục cải tiến để nâng cao hiệu Điều chứng tỏ Viễn thông Đồng Hới thực tốt tiêu phương diện qui trình nội Ngồi Viễn thơng tỉnh phải quan tâm tới tiêu tiến độ đưa dự án đầu tư trọng điểm vào thực có đạt mức 60% đề hay không Nếu tiêu không đạt ảnh hưởng tới việc thực 100 sách kinh doanh địa bàn toàn tỉnh Phương diện học tập phát triển Tỷ lệ lãnh đạo cấp trang bị kỹ quản lý có vượt 30% không, việc đào tạo cán bộ nhân viên năm (như việc đào tạo: Kế hoạch, E-learning, đào tạo nội hàng năm) có vượt 50% không, số sáng kiến đổi hoạt động sản xuất kinh doanh tồn tỉnh có vượt q tỷ lệ 15% khơng Đối với tiêu Viễn thơng Quảng Bình phải phấn đấu ngày nâng cao tỷ lệ thực tiêu tăng lên, nhằm nâng cao lực sản xuất kinh doanh cho đơn vị Nếu tiêu bé mức dự tốn đề coi Viễn thơng Quảng Bình chưa hồn thành tốt tiêu đề ra, nên cần phải tìm biện pháp để khắc phụ tình trạng KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở phân tích thực trạng cơng tác kế tốn trách nhiệm Viễn thơng Quảng Bình tác giả nhận thấy bên cạnh mặt đạt tồn vấn đề mà ban lãnh đạo Viễn thơng Quảng Bình cần phải quan tâm Kết hợp thực tế lý luận chương luận văn, tác giả có đưa số quan điểm nhằm hồn thiện hệ thống kế tốn trách nhiệm Các giải pháp tập trung vào vấn đề tổ chức xây dựng mơ hình phân quyền, xác định mục tiêu, nhiệm vụ trung tâm, hoàn thiện việc lập dự toán hệ thống báo cáo đánh giá trách nhiệm Hệ thống kế toán trách nhiệm cung cấp thơng tin đầy đủ, xác, kịp thời cho nhà quản lý cấp trên, phục vụ cho việc định đắn ban Giám đốc Viễn thơng Quảng Bình Các báo cáo trách nhiệm khơng đánh giá xác kết thực đơn vị, mà thể trách nhiệm kiểm soát lực quản lý nhà quản trị đơn vị TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Nguyễn Thị Lan Anh (2012), “Hệ thống bảng điểm cân – Thước đo hiệu tài dài hạn”, Tạp chí khoa học cơng nghệ [2] Cơng ty viễn thơng Quảng Bình (2013), Bảng dự tốn tốn năm 2013 Viễn thơng Quảng Bình [3] PGS.TS Ngơ Thế Chi (2006), Kế tốn quản trị tình cho nhà quản lý, Nhà xuất Thống [4] PGS.TS Phạm Văn Dược (2006), Kế toán quản trị, Nhà xuất thống [5] PGS.TS Phạm Văn Dược & TS Huỳnh Lợi (2009), Mơ hình sở vận hành kế toán quản trị, Nhà xuất Tài [6] PGS.TS Phạm Văn Dược & TS Huỳnh Đức Lộng (2010), Mơ hình báo cáo đánh giá trách nhiệm quản trị công ty niêm yết [7] Võ Văn Nhị, Đồn Ngọc Quế, Lý thị Bích Châu (2001), Hướng dân lập – đọc – phân tích Báo cáo tài Báo cáo quản trị, Nhà xuất Thống [8] Trần Phương, Thu Hiền (2009), Thẻ điểm cân bằng, Sách dịch, Nhà xuất tổng hợp HCM Tiếng Anh [9] Robert S Kaplan & David P Norton (2004), Strategy Maps: Converting Intangible assets into tangible outcomes, [10] Robert S Kaplan & Anthony A Atkinson (2005), Advance Management Accounting 4rd Edition, Prentice Hall International Inc Website [11] www.sas.com, pp 7-9 PHỤ LỤC Phụ lục số 1: Bảng đánh giá tình hình thực theo tháng, q Viễn thơng Đồng Hới Bảng đánh giá tình hình thực tháng đầu năm 2013 Ước thực ST Chỉ tiêu T Năm Dự toán 2012 2013 tháng đầu năm I DOANH THU 114,955 123,763 Doanh thu từ khách hàng 91,445 97,756 Doanh thu nội 20,050 22,037 Doanh thu phần mềm 0 Doanh thu kinh doanh thương mại 3,450 3,960 Doanh thu hoạt động tài 5 Thu nhập khác 5 II CHI PHÍ 91,157 101,831 I Chi phí trực tiếp 21,984 24,571 Chi phí sửa chữa tài sản 700 800 Chi phí lao động 9,330 10,405 2.1 Tiền lương theo đơn giá phụ cấp 7,915 8,705 2.2 Tiền ăn ca 1,050 1,266 2.3 Chi phí đào tạo 120 144 2.4 Chi phí bảo hộ lao động cá nhân (bao gồm đồng phục) 200 240 2.5 45 50 Chi phí phân bổ 50% chi phí ADSL, Gphone, NTU 1,354 1,580 3.1 Chi phí phân bổ Modem ADSL 1,000 1,182 3.2 Chi phí phân bổ NTU, Converter quang 350 393 3.3 Chi phí phân bổ thiết bị Gphone 1,405 1,727 Khám sức khỏe Chi phí thuê thu cước Chi phí hoa hồng phát triển thuê bao 103 127 Chi phí chăm sóc điểm bán lẽ phát triển dịch vụ Vinaphone 345 426 Chi phí thuê hạ tầng 1,080 1,141 Chi phí điện nước, nhiên liệu 3,450 3,532 8.1 Chi phí nhiên liệu 350 396 8.2 Chi phí điện nước 3,100 3,136 947 1,116 23 25 Chi phí nguyên vật liệu 9.1 Vật liệu phát triển thuê bao cố định PSTN 9.2 Vật liệu phát triển thuê bao MegaVNN 347 392 9.3 Vật liệu phục vụ phát triển thuê bao MyTV 337 407 9.4 Vật liệu phát triển thuê bao FiberVNN 215 258 9.5 Chi phí vật liệu khác 25 34 10 Chi phí thường xuyên khác 825 913 10.1 Dụng cụ sản xuất, đồ dùng văn phòng, văn phòng phẩm 200 220 10.2 Thuế, phí, lệ phí 145 132 10.3 Chi phí dịch vụ mua ngồi khác 480 561 95 110 11 Chi phí tiếp tân, khánh tiết 12 Chi phí quảng cáo, khuyến mãi, chăm sóc khách hàng 2,350 2,694 II Chi phí nội 64,475 71,084 Chi phí nội (Giá vốn loại thẻ trả trước như: Các loại thẻ trả trước 24,350 28,722 40,125 43,082 4,698 5,456 Vinaphone, nên xác định theo doanh thu) Chi phí nội (Ngoài giá vốn loại thẻ trả trước như: Chi phí phối hợp với cơng ty mẹ Vinaphone, chi phí trả cho cơng ty viễn thơng liên tỉnh để kinh doanh dịch vụ…) III Chi phí kinh doanh thương mại Phụ lục số 2: Bảng phân loại chi phí Viễn thơng trực thuộc Viễn thơng Quảng Bình theo cách ứng xử Bảng phân loại chi phí Viễn thơng trực thuộc Viễn thơng Quảng Bình theo cách ứng xử STT Chỉ tiêu Biến Định phí phí Thuyết minh Tại Viễn thơng Quảng Bình việc đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị thực theo kế hoạch đầu Chi phí khấu hao TSCĐ x năm Các chi nhánh phụ thuộc khơng cần hạch tốn,định kỳ Viễn thơng Quảng Bình phân bổ Nên nguồn chi phí ổn định biến động Các khoản chi phí cần thiết để trì khả hoạt động máy móc thiết bị trạng thái bình thường Việc bảo trì, sửa chữa thực định kỳ vào cuối tháng Đối với Chi phí sửa chữa TSCĐ x sữa chữa lớn tiến hành theo kế hoạch Trong điều kiện hoạt động bình thường, khơng có biến động lớn TSCĐ khoản chi phí thường ổn định, coi định phí Đối với tiền lương cán bộ, cơng nhân đơn vị, Viễn thơng Quảng Bình thực sách giao khốn tiền lương dựa số lượng thuê bao dự kiến phát triển năm, cuối năm mà số Chi phí lao động x thuê bao phát triển vượt dự tốn có sách thưởng riêng Còn nhân viên theo dạng hợp đồng có sách tuyển dụng năm, nên mức tiền lương cho người tính cụ thể Do mức biến động chi phí lao động khơng cao Khoản chi phí phụ thuộc vào việc phát triển thuê lĩnh vực mạng di động đơn vị Số thuê bao phát Phân bổ thiết bị đầu cuối x triển cao khoản chi phí phân bổ nhiều Nên mang tính chất biến phí, khó xác định biến động Thuê thu cước x Khoản chi phí tính tổng số thuê bao trả sau Mà năm số thuê bao phát triển thường khơng cố định Nên khoản chi phí xem biến phí Các khoản chi phí biến đổi với khả phát triển thuê bao Hoa hồng phát triển thuê bao x đơn vị Vì khoản chi phí mang tính chất khơng ổn định, nên xếp vào mục biến phí Khoản chi phí biến động theo số thuê bao phát triển mới, khu vực phát triển chậm Phát triển chăm sóc điểm bán x phải mở rộng điểm phân lẽ phối nhằm cung cấp dịch vụ tới khách hàng tốt Nên khoản mục chi phí ln biến động, thuộc mục biến phí Chi phí thuê hạ tầng x Chi phí thường có kế hoạch vào đầu năm, nên biến động Vì đơn vị doanh nghiệp thương mại Nên chi phí điện Điện, nước x nước xác định, theo dõi chặt chẽ Do khoản chi phí ổn định, khơng chịu ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh Vì chi phí xem định phí Là khoản chi phí phục vụ cho việc vận hành máy móc cách bình thường, chi phí mua xăng, dầu để chạy máy 10 Nhiên liệu x móc trường hợp đặc biệt Nên ước tính cụ thể dựa số liệu năm trước Do xếp vào mục định phí Chi phí nguyên vật liệu đơn vị khoản vật tư dùng cho việc phát triển thuê bao sửa chửa thuê bao có 11 Nguyên liệu, vật liệu x cố Việc phát triển thuê bao năm thường không xác định cách xác, nên khoản mục chi phí thường xuyên biến động, không xác định Tại Viễn thông Quảng Bình, chi phí bảo hiểm gồm bảo hiểm 12 Bảo hiểm tài sản x cháy nổ nhà xưởng, máy móc thiết bị, phương tiện lại, vật dụng văn phòng…được mua theo hợp đồng bảo hiểm hàng năm với mức phí cụ thể cho hợp đồng cụ thể Trích dự phòng nợ khó đòi 13 (được xác định theo doanh Khoản chi phí thường xác định theo doanh thu từ x khách hàng trả sau, nên không thu) cố định kỳ Các khoản chi phí thường xuyên ổn định đơn 15 Chi phí thường xun khác x vị, khơng bị ảnh hưởng nhiều tới hoạt động kinh doanh đơn vị 16 Tiếp tân, khánh tiết… x Khoản chi phí thường ổn định khơng có quan hệ với mực hoạt động kinh doanh đơn vị Khoản chi phí bao gồm khoản tuyên truyền, quảng cáo Chi phí quảng cáo, truyền cho dịch vụ Vinaphone 17 thơng, khuyến mãi, chăm sóc x khách hàng địa bàn tỉnh Các khoản chi phí thường biến động, có chiến lược cụ thể từ đầu năm kinh doanh Chi phí nội (Giá vốn loại thẻ trả trước như: Các 18 loại thẻ trả trước Khoản chi phí ước tính theo chi phí thực năm x trước, ước tính thêm Vinaphone, nên xác năm Khoản mục chi phí định theo doanh thu) biến động theo doanh thu bán loại thẻ nạp trước, nên xếp biến phí Chi phí nội (Ngồi giá vốn Khoản mục chi phí xác định lưu lượng khách loại thẻ trả trước như: Chi hàng sử dụng dịch vụ đơn vị phí phối hợp với cơng ty mẹ 19 Vinaphone, chi phí trả cho x để xác định, nên khơng thể tính xác xác mức cơng ty viễn thơng liên tỉnh phí mà đơn vị phải bỏ đầu để kinh doanh dịch vụ…) kỳ Chi phí kinh doanh thương 20 mại (coi giá vốn hàng bán, nên xác định theo doanh thu) Tùy nhu cầu khách hàng mà có hình thức kinh doanh x khác Nên khoản mục chi phí biến động theo doanh thu ... TÂM TRÁCH NHIỆM TẠI VIỄN THƠNG QUẢNG BÌNH 67 3.2.1 Thiết lập trung tâm trách nhiệm Viễn thơng Quảng Bình6 7 3.2.2 Xác định trách nhiệm trung tâm trách nhiệm Viễn thơng Quảng Bình. .. Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán trách nhiệm doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng kế toán trách nhiệm Viễn Thơng Quảng Bình Chương 3: Hồn thiện kế tốn trách nhiệm Viễn Thơng Quảng Bình Tổng quan tài liệu... trạng kế toán trách nhiệm sở phân cấp quản lý Viễn Thơng Quảng Bình để tìm ưu, nhược điểm tồn kế tốn trách nhiệm doanh nghiệp - Đưa giải pháp nhằm hoàn thiện kế tốn trách nhiệm Viễn Thơng Quảng Bình,
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán trách nhiệm tại viễn thông quảng bình , Kế toán trách nhiệm tại viễn thông quảng bình

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn