Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần dịch vụ và vận tải ô tô số 6

101 26 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:39

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THÀNH LÝ KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ & VẬN TẢI Ô SỐ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THÀNH LÝ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ & VẬN TẢI Ơ SỐ Chun ngành: Kế tốn Mã số: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS PHẠM HOÀI HƯƠNG Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thành Lý MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆMTRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM 1.1.1 Khái niệm kế toán trách nhiệm 1.1.2 Mục tiêu kế toán trách nhiệm 1.1.3 Chức kế toán trách nhiệm 10 1.1.4 Vai trò kế tốn trách nhiệm doanh nghiệp 10 1.2 NỘI DUNG CỦA KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM 11 1.2.1 Khái niệm hình thành trung tâm trách nhiệm 12 1.2.2 Phân loại trung tâm trách nhiệm 13 1.2.3 Báo cáo thành trung tâm trách nhiệm 16 1.2.4 Đánh giá thành trung tâm trách nhiệm 19 KẾT LUẬN CHƯƠNG 25 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VẬN DỤNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ & VẬN TẢI Ô SỐ 26 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ & VẬN TẢI Ô SỐ 26 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty cổ phần dịch vụ & vận tải ô số 26 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Công ty cổ phần dịch vụ & vận tải ô 28 2.1.3 cấu tổ chức quản lý Công ty cổ phần dịch vụ & vận tải ô số 29 2.1.4 Tổ chức máy kế tốn Cơng ty cổ phần dịch vụ & vận tải ô số 34 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ & VẬN TẢI Ô SỐ 36 2.2.1 Tình hình phân cấp quản lý tài cơng ty cổ phần dịch vụ & vận tải ô số 36 2.2.2 Công tác lập kế hoạch Công ty Cổ phần dịch vụ & vận tải ô số 37 2.2.3 Hệ thống báo cáo kế toán trách nhiệm công ty 47 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ & VẬN TẢI Ô SỐ 60 2.3.1 Những mặt mạnh 60 2.3.2 Những mặt hạn chế 60 KẾT LUẬN CHƯƠNG 61 CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TỐN TRÁCH NHIỆMTẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ & VẬN TẢI Ô SỐ 62 3.1 TỔ CHỨC CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô SỐ 62 3.2 HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ & VẬN TẢI Ô SỐ 65 3.2.1 Hồn thiện cơng tác lập kế hoạch cấp xí nghiệp thành viên 66 3.2.2 Hồn thiện cơng tác lập kế hoạch cấp công ty 75 3.3 XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁO CÁO CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM 77 3.3.1 Các báo cáo trung tâm chi phí 77 3.3.2 Các báo cáo trung tâm lợi nhuận 81 3.3.3 Báo cáo trung tâm đầu tư 82 3.4 ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ CỦA CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ & VẬN TẢI Ô SỐ 82 3.4.1 Đánh giá thành trung tâm chi phí 82 3.4.2 Đánh giá thành trung tâm lợi nhuận 86 3.4.3 Đánh giá thành trung tâm đầu tư 88 KẾT LUẬN CHƯƠNG 89 KẾT LUẬN 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Kế hoạch doanh thu Xí nghiệp vận tải dịch vụ tổng hợp năm 2013 38 2.2 Kế hoạch doanh thu Trung tâm đào tạo lái xe ô & mô Liên Chiểu năm 2013 39 2.3 Kế hoạch chi phí Xí nghiệp vận tải dịch vụ tổng hợp năm 2013 42 2.4 Kế hoạch chi phí Trung tâm đào tạo lái xe ô & mô Liên Chiểu năm 2013 43 2.5 Kế hoạch lợi nhuận Xí nghiệp vận tải dịch vụ tổng hợp năm 2013 44 2.6 Kế hoạch lợi nhuận Trung tâm đào tạo lái xe ô & mô Liên Chiểu hợp năm 2013 45 2.7 Kế hoạch tổng chi phí tồn văn phòng cơng ty năm 2013 46 2.8 Báo cáo doanh thu thực Xí nghiệp vận tải dịch vụ tổng hợp quý năm 2013 48 2.9 Báo cáo doanh thu thực Trung tâm đào tạo lái xe ô & mô Liên Chiểu quý năm 2013 48 2.10 Báo cáo chi phí thực Xí nghiệp vận tải dịch vụ tổng hợp quý năm 2013 50 2.11 Báo cáo chi phí thực Trung tâm đào tạo lái xe ô & mô Liên Chiểu quý năm 2013 51 2.12 Báo cáo lợi nhuận thực Xí nghiệp vận tải dịch vụ tổng hợp quý năm 2013 52 2.13 Báo cáo lợi nhuận thực Trung tâm đào tạo lái xe ô & mô Liên Chiểu quý năm 2013 53 2.14 Báo cáo chi phí văn phòng cơng ty năm 2013 54 2.15 Báo cáo tổng hợp doanh thu công ty năm 2013 55 2.16 Báo cáo tổng hợp chi phí cơng ty năm 2013 57 2.17 Báo cáo tổng hợp lợi nhuận công ty năm 2013 58 3.1 Kế hoạch doanh thu Xí nghiệp vận tải dịch vụ tổng hợp 67 3.2 Kế hoạch chi phí Bộ phận nhà hàng thuộc Xí nghiệp vận tải dịch vụ tổng hợp 71 3.3 Kế hoạch chi phí Xí nghiệp vận tải dịch vụ tổng hợp 72 3.4 Kế hoạch lợi nhuận Xí nghiệp vận tải dịch vụ tổng hợp 74 3.5 Kế hoạch trung tâm đầu tư năm 2013 75 3.6 Kế hoạch chi phí văn phòng cơng ty năm 2013 76 3.7 Báo cáo chi phí phận nhà hàng năm 2013 77 3.8 Báo cáo chi phí Xí nghiệp vận tải dịch vụ tổng hợp năm 2013 78 3.9 Báo cáo chi phí khối văn phòng Xí nghiệp vận tải dịch vụ tổng hợp năm 2013 79 3.10 Báo cáo chi phí khối văn phòng Cơng ty Cổ phần dịch vụ & vận tải ô số năm 2013 80 3.11 Báo cáo lợi nhuận Xí nghiệp vận tải dịch vụ tổng hợpnăm 2013 81 3.12 Báo cáo trung tâm đầu tư năm 2013 82 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu đồ Tên đồ Trang 2.1 đồ tổ chức máy quản lý công ty 30 2.2 đồ máy kế tốn văn phòng cơng ty 34 2.3 đồ máy kế tốn xí nghiệp thành viên 35 3.1 Mơ hình tổ chức trung tâm trách nhiệm 63 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nền kinh tế Việt Nam biến đổi lớn giai đoạn hòa nhập để phát triển với kinh tế Thế giới Việc nâng cao nội lực, nâng cao khả cạnh tranh thị trường vấn đề sống doanh nghiệp điều kiện thể ví hoạt động doanh nghiệp cỗ máy, phận chi tiết máy, cần phận hoạt động không hiệu ảnh hưởng đến kết chung tồn doanh nghiệp Kế tốn quản trị phận cấu thành quan trọng hệ thống công cụ quản lý kinh tế, vai trò điều hành kiểm sốt hoạt động kinh tế, tài doanh nghiệp, đồng thời cung cấp thông tin để thực mục tiêu quản trị doanh nghiệp nhằm đạt hiệu cao Kế toán trách nhiệm nội dung kế toán quản trị, cơng cụ giúp doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu quản lý Việc áp dụng thành cơng mơ hình kế tốn trách nhiệm giúp doanh nghiệp hệ thống cung cấp thông tin tin cậy, đưa tiêu theo dõi đánh giá thường kỳ kết công việc người, phận tổ chức Kế toán trách nhiệm đánh giá trách nhiệm nhiều cấp bậc khác như: trưởng phận, người điều hành kinh doanh Nó giúp doanh nghiệp đảm bảo việc, nghiệp vụ phát sinh phải người gánh vác trách nhiệm, chế độ thưởng phạt phân minh để doanh nghiệp ngày phát triển Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô số (sau gọi tắt Công ty ô 6) trước doanh nghiệp nhà nước, hoạt động lĩnh vực dịch vụ vận tải Năm 2006, cơng ty thực cổ phần hóa trở thành công ty cổ phần Phạm vi hoạt động công ty ô tương đối rộng lớn, cơng ty nhiều xí 77 3.3.XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁO CÁO CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM 3.3.1 Các báo cáo trung tâm chi phí Tại phận trung tâm chi phí phận nhà hàng, đội xe…thì xí nghiệp thành viên nên xây dựng báo cáo chi phí phát sinh theo khoản mục phận Tại phòng kế tốn đơn vị thành viên, kết hợp với báo cáo phận chi phí quản lý để tính tổng chi phí phát sinh đơn vị Sau đây, tác giả xin hồn thiện cơng tác lập báo cáo chi phí trung tâm chi phí Xí nghiệp vận tải dịch vụ tổng hợp Tại XN vận tải dịch vụ tổng hợp phận phải lập báo cáo chi phí là: Bộ phận nhà hàng, Đội xe Bộ phận văn phòng Phòng kế tốn tổng kết lập báo cáo thể minh họa báo cáo chi phí phận nhà hàng sau: Bảng 3.7: Báo cáo chi phí phận nhà hàng năm 2013 Chỉ tiêu Kế hoạch Biến phí sản xuất a Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp b Chi phí nhân cơng trực tiếp c Biến phí sản xuất chung Định phí sản xuất a Định phí kiểm sốt b Định phí khơng kiểm soát Tổng cộng 1.500.094.590 1.200.903.565 130.755.016 168.436.009 312.444.103 227.530.008 84.914.095 1.812.538.693 Đơn vị tính: Đồng Thực 1.521.947.853 1.224.325.304 126.376.760 171.245.789 319.583.593 234.699.698 84.883.895 1.841.531.446 Từ báo cáo chi phí phận, phòng kế tốn tổng hợp lên báo cáo chi phí xí nghiệp, phục vụ cho việc lập báo cáo trung tâm lợi nhuận: 78 Bảng 3.8: Báo cáo chi phí Xí nghiệp vận tải dịch vụ tổng hợp năm 2013 Đơn vị tính: Đồng Chỉ tiêu Kế hoạch A Bộ phận nhà hàng Biến phí sản xuất a Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp b Chi phí nhân cơng trực tiếp c Biến phí sản xuất chung Định phí sản xuất chung a Định phí kiểm sốt b Định phí khơng kiểm sốt B Bộ phận vận tải Biến phí sản xuất a Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp b Chi phí nhân cơng trực tiếp c Biến phí sản xuất chung Định phí sản xuất chung a Định phí kiểm sốt b Định phí khơng kiểm sốt C Thuê sân bãi (Định phí) a Định phí kiểm sốt b Định phí khơng kiểm sốt D Chi phí khác (Định phí kiểm sốt được) E Bộ phận văn phòng (Định phí) a Định phí kiểm sốt b Định phí khơng kiểm sốt F Chi phí lãi vay TỔNG CỘNG 1.812.538.693 1.500.094.590 1.200.903.565 130.755.016 168.436.009 312.444.103 227.530.008 84.914.095 10.623.477.551 9.024.908.254 5.794.570.218 876.464.667 2.353.873.370 1.598.569.297 1.042.081.389 556.487.908 195.014.550 116.295.643 78.718.906 82.387.690 967.985.348 850.009.528 117.975.820 68.530.600 13.749.934.432 Thực 1.841.531.446 1.521.947.853 1.224.325.304 126.376.760 171.245.789 319.583.593 234.699.698 84.883.895 10.612.909.628 9.072.356.250 5.732.450.800 917.486.660 2.422.418.790 1.540.553.379 981.271.022 559.282.357 189.812.318 111.093.412 78.718.906 80.201.340 955.581.181 836.448.664 119.132.517 68.530.600 13.748.566.513 Minh họa báo cáo chi phí khối văn phòng Xí nghiệp vận tải dịch vụ tổng hợp văn phòng cơng ty sau: 79 Bảng 3.9: Báo cáo chi phí khối văn phòng Xí nghiệp vận tải dịch vụ tổng hợp năm 2013 Đơn vị tính: Đồng Chỉ tiêu A Chi phí kiểm sốt - Lương - Cơng tác phí - Chi phí tiếp khách - Chi phí mua ngồi B Chi phí khơng kiểm sốt - Các khoản trích theo lương - Thuế đất - Khấu hao TSCĐ - Phân bổ CCDC TỔNG CỘNG Qúy 208.386.028 132.405.669 9.850.690 14.508.769 51.620.900 29.779.015 5.459.087 9.000.000 10.491.677 4.828.251 238.165.043 Lũy kế từ đầu năm 836.448.664 519.604.506 47.850.340 45.980.578 223.013.240 119.132.517 20.264.576 36.000.000 41.966.707 20.901.234 955.581.181 80 Bảng 3.10: Báo cáo chi phí khối văn phòng Công ty Cổ phần dịch vụ & vận tải ô số năm 2013 Đơn vị tính: Đồng Chỉ tiêu A Chi phí nhân viên - Lương - Các khoản trích theo lương - Chi phí đào tạo, tuyển dụng B Chi phí quản lý - Chi phí khấu hao - Cơng tác phí - Chi phí hội nghị tiếp khách - Văn phòng phẩm, nước uống VP - Chi phí sửa chữa văn phòng - Chi phí hành khác - Các loại thuế - Điện thoại, điện nước, Internet, báo chí - Lãi vay TỔNG CỘNG Ban lãnh đạo 424.343.351 407.630.500 16.712.851 180.957.042 15.737.491 30.009.874 22.369.740 1.456.874 3.479.500 605.300.393 P Tài P Tổ chức - Kế tốn - Hành 339.838.584 282.011.813 324.876.030 271.034.900 12.962.554 10.976.913 2.000.000 39.140.186 31.777.184 19.757.840 9.807.934 7.485.958 7.689.500 1.326.890 819.564 18.498.812 2.879.998 2.650.874 94.205.000 13.698.563 159.660.320 378.978.770 313.788.997 P Kinh tế - Kỹ thuật 272.038.978 261.802.500 10.236.478 19.137.550 10.056.790 4.102.365 1.409.875 3.568.520 291.176.528 TỔNG CỘNG TỒN VĂN PHỊNG 1.318.232.725 1.265.343.930 50.888.795 2.000.000 271.011.962 55.360.055 41.598.197 30.059.240 5.013.203 18.498.812 12.578.892 94.205.000 13.698.563 159.660.320 1.856.808.570 81 3.3.2 Các báo cáo trung tâm lợi nhuận Các trung tâm lợi nhuận vào báo cáo chi phí, kết hợp với báo cáo doanh thu, đơn vị tiến hành lập báo cáo kế toán với tư cách trung tâm lợi nhuận để đánh giá kết hoạt động gửi báo cáo cơng ty Sau báo cáo tình hình lợi nhuận thực năm 2013của Xí nghiệp vận tải dịch vụ tổng hợp: Bảng 3.11: Báo cáo lợi nhuận Xí nghiệp vận tải dịch vụ tổng hợp năm 2013 Đơn vị tính: Đồng Chỉ tiêu Kế hoạch Bộ phận nhà hàng Doanh thu 2.286.245.053 Biến phí sản xuất 1.500.094.590 Số dư đảm phí 786.150.463 Định phí kiểm sốt 227.530.008 Sốphận kiểm soát 558.620.455 Định phí khơng kiểm sốt 84.914.095 Lợi nhuận trước thuế 473.706.360 Bộ phận vận tải Doanh thu 11.232.102.150 Biến phí sản xuất 9.024.908.254 Số dư đảm phí 2.207.193.895 Định phí kiểm sốt 1.042.081.389 Sốphận kiểm soát 1.165.112.507 Định phí khơng kiểm sốt 556.487.908 Lợi nhuận trước thuế 608.624.598 … Tổng cộng Doanh thu 13.991.597.782 Biến phí sản xuất 10.525.002.844 Số dư đảm phí 3.466.594.938 Định phí kiểm sốt 2.386.834.858 - Chi phí lãi vay 68.530.600 - Chi phí khác 2.318.304.258 Sốphận kiểm soát 1.079.760.080 Định phí khơng kiểm sốt 838.096.730 Lợi nhuận trước thuế 241.663.350 Thực 2.278.718.736 1.521.947.853 756.770.883 234.699.698 522.071.185 84.883.895 437.187.290 11.217.806.597 9.072.356.250 2.145.450.348 981.271.022 1.164.179.326 559.282.357 604.896.969 13.969.668.583 10.594.304.103 3.375.364.480 2.312.244.735 68.530.600 2.243.714.135 1.063.119.745 842.017.675 221.102.070 82 3.3.3 Báo cáo trung tâm đầu tư Báo cáo kế toán trung tâm đầu tư lập cơng ty để theo dõi, phân tích, đánh giá hiệu đầu tư Đây báo cáo tổng quát loại báo cáo trung tâm trách nhiệm Báo cáo trung tâm đầu tư năm 2013 minh họa sau: Bảng 3.12: Báo cáo trung tâm đầu tư năm 2013 Đơn vị tính: Đồng Chỉ tiêu Vốn đầu tư bình quân Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Số vòng quay vốn đầu tư (2)/(1) Tỷ suất lợi nhuận doanh thu (3)/(2) Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư ROI (4)*(5) ĐVT Kế hoạch Thực Đồng Đồng Đồng 141.092.575.960 54.008.210.739 1.256.882.691 0,383 141.092.575.960 54.181.048.283 1.259.275.314 0,384 % 2,327 2,324 % 0,891 0,893 3.4 ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ CỦA CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ & VẬN TẢI Ô SỐ Trên sở trung tâm trách nhiệm thiết lập, ta xây dựng tiêu để đánh giá thành hoạt động trách nhiệm quản lý trung tâm với kết hoạt động chung tồn cơng ty 3.4.1 Đánh giá thành trung tâm chi phí Mục tiêu trung tâm chi phí tối đa hóa dịch vụ tạo tương ứng với doanh thu đạt tối thiểu chi phí sử dụng Đánh giá thành trung tâm chi phí dựa sở báo cáo chi phí kế hoạch thực trung tâm So sánh dự toán thực để xác định mức độ hoàn thành kế hoạch chi phí trung tâm đồng thời phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tăng giảm chi phí, sử dụng tiêu sau: 83 Chênh lệch chi phí = Chi phí thực tế - Chi phí kế hoạch Để đánh giá thành trung tâm chi phí, ta cần xác định trung tâm chi phí cơng ty phận nhà hàng, đội xe, phận văn phòng, phòng giáo vụ Sau xác định trung tâm chi phí, tiến hành phân tích đánh giá cho trung tâm để xác định nguyên nhân chủ quan khách quan tác động đến tình hình thực định mức dự tốn chi phí cho tồn cơng ty Trong đề tài mình, tác giả đánh giá thành trung tâm chi phí Xí nghiệp vận tải dịch vụ tổng hợp, đơn vị khác áp dụng tương tự Để đánh giá thành trung tâm chi phí ta phải tính lại chi phí kế hoạch so với doanh thu thực tế năm 2013 Trở lại báo cáo chi phí Xí nghiệp vận tải dịch vụ tổng hợp, chi phí kế hoạch so với doanh thu thực tế thể qua bảng sau: 84 Đơn vị tính: Đồng Chỉ tiêu A Bộ phận nhà hàng Biến phí sản xuất a Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp b Chi phí nhân cơng trực tiếp c Biến phí sản xuất chung Định phí sản xuất chung a Định phí kiểm sốt b Định phí khơng kiểm soát B Bộ phận vận tải Biến phí sản xuất a Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí kế hoạch/ Doanh thu thực tế Chi phí thực Chênh lệch ( +,- ) % 1.834.967.174 1.517.574.519 1.841.531.446 1.521.947.853 6.564.272 100,36 4.373.334 100,29 1.219.520.010 1.224.325.304 4.805.294 100,39 129.055.450 168.999.059 317.392.655 232.478.560 126.376.760 171.245.789 319.583.593 234.699.698 -2.678.690 97,92 2.246.730 101,33 2.190.938 100,69 2.221.138 100,96 84.914.095 84.883.895 10.613.205.248 10.612.909.628 9.053.781.720 9.072.356.250 -30.200 99,96 -295.620 100,00 18.574.530 100,21 5.744.230.660 5.732.450.800 -11.779.860 908.987.850 2.400.563.210 1.559.423.528 1.002.935.620 917.486.660 2.422.418.790 1.540.553.379 981.271.022 8.498.810 100,93 21.855.580 100,91 -18.870.149 98,79 -21.664.598 97,84 556.487.908 559.282.357 2.794.449 100,50 193.308.106 114.589.200 189.812.318 111.093.412 78.718.906 78.718.906 D Chi phí khác (Định phí kiểm sốt được) 80.502.310 80.201.340 -300.970 99,63 E Bộ phận văn phòng (Định phí) 958.977.950 955.581.181 -3.396.770 99,65 841.002.130 836.448.664 -4.553.466 99,46 117.975.820 119.132.517 1.156.696 100,98 68.530.600 68.530.600 13.749.491.389 13.748.566.513 100,00 -924.876 99,99 b Chi phí nhân cơng trực tiếp c Biến phí sản xuất chung Định phí sản xuất chung a Định phí kiểm sốt b Định phí khơng kiểm sốt C Thuê sân bãi (Định phí) a Định phí kiểm sốt b Định phí khơng kiểm sốt a Định phí kiểm sốt b Định phí khơng kiểm sốt F Chi phí lãi vay TỔNG CỘNG -3.495.788 -3.495.788 99,79 98,19 96,95 100,00 85 Qua Bảng trên, ta thấy chi phí xí nghiệp giảm 924.876 đồng hay giảm 0,01% so với kế hoạch, : - Bộ phận nhà hàng không làm tốt nhiệm vụ đề ra, chi phí tăng 6.564.272 đồng, hay tăng 0.36% Nguyên nhân : + Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tăng 4.805.294 đồng, tương ứng 0.39% biến phí sản xuất chung tăng 2.246.730 tương ứng 1,33% so với kế hoạch Để nhận định rõ cần phải theo dõi nguyên nhân dẫn đến chi phí ngyên vật liệu tăng lượng sử dụng hay giá mua vào Theo thơng tin phòng kế tốn cung cấp giá mua nguyên vật liệu ký kết hợp dồng tháng lần với mức giá ổn định, qua hai lần ký kết hợp đồng năm giá ngun vật liệu khơng đổi, điều nói lên ngun nhân tăng chi phí phận nhà hàng khơng kiểm sốt tốt tình hình sử dụng nguyên vật liệu trình kiểm sốt số chi phí điện, nước, dịch vụ khác chưa tốt dẫn đến lãng phí Định phí kiểm soát tăng 2.190.938 đồng tương ứng 0.69%, định phí kiểm sốt tăng 2.221.138 đồng hay 0.96%, xí nghiệp cần phải kiểm sốt tốt q trình sử dụng chi phí phận nhà hàng + Mặt khác chi phí nhân cơng trực tiếp lại giảm 2.678.690 đồng tương ứng 2,08%, cho thấy phận nhà hàng kiểm soát tốt sử dụng lao động cách hợp lý, cắt giảm nhân khơng cần thiết Tuy nhiên mức giảm chi phí nhân công trực tiếp không bù lại với mức tăng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp biến phí định phí, làm cho chi phí phận nhà hàng tăng so với kế hoạch - Chi phí Bộ phận vận tải vượt mức tiêu đề giảm 295.620 đồngso với kế hoạch Cụ thể sau : + Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp giảm 11.779.860 đồng hay 0,21% so với kế hoạch Tương tự phận nhà hàng, giá mua nhiên liệu đầu vào ổn định ký kết hợp đồng từ trước với nhà cung cấp, cho thấy 86 phận vận tải kiểm sốt tốt tình hình sử dụng nhiên liệu q trình hoạt động +Chi phí nhân cơng trực tiếp biến phí sản xuất chung tăng 8.498.810 đồng 21.855.580 đồng, tương ứng 0,93% 0,91% doanh thu lại giảm Như phận vận tải cần xem lại cách bố trí lao động để sử dụng cho hợp lý, đồng thời phải kiểm sốt chi phí bảo dưỡng, phụ tùng… để hạn chế thất lãng phí - Các phận lại khối văn phòng, cho thuê sân bãi chi phí khác tiết kiệm so với mục tiêu đề ra, cụ thể giảm 3.396.770 đồng, 3.495.788 đồng 300.970 đồng Như vậy, qua phân tích biến động chi phí trung tâm chi phí, người quản lý trung tâm chi phí dễ dàng đánh giá trách nhiệm phận liên quan q trình thực nhiệm vụ giao, đồng thời tìm nguyên nhân để biện pháp khắc phục 3.4.2 Đánh giá thành trung tâm lợi nhuận Trên sở mô hình trung tâm trách nhiệm trung tâm lợi nhuận Cơng ty đơn vị xí nghiệp thành viên Sau đây, tác giả đánh giá tình hình thực lợi nhuận trung tâm lợi nhuận Xí nghiệp vận tải dịch vụ tổng hợp, đơn vị khác áp dụng tương tự Để đánh giá trung tâm lợi nhuận cần tiến hành so sánh lợi nhuận đạt so với dự toán, đồng thời kết hợp với kết phân tích trung tâm doanh thu, chi phí để từ thấy mức độ ảnh hưởng nhân tố doanh thu, chi phí đến lợi nhuận Minh họa bảngBáo cáo tình hình thực lợi nhuận Xí nghiệp vận tải dịch vụ tổng hợp, ta tiến hành phân tích sau: 87 Đơn vị tính: Đồng Chỉ tiêu Doanh thu Biến phí sản xuất Số dư đảm phí Định phí kiểm sốt - Chi phí lãi vay - Chi phí khác Sốphận kiểm sốt Định phí khơng kiểm sốt Lợi nhuận trước thuế Kế hoạch Thực 13.991.597.782 13.969.668.583 10.525.002.844 10.594.304.103 3.466.594.938 3.375.364.480 Chênh lệch ( +,- ) % -21.929.199 99,84 69.301.259 100,66 -91.230.458 97,37 2.386.834.858 68.530.600 2.318.304.258 2.312.244.735 68.530.600 2.243.714.135 -74.590.123 -74.590.123 96,87 100,00 96,78 1.079.760.080 1.063.119.745 -16.640.335 98,46 838.096.730 241.663.350 842.017.675 221.102.070 3.920.946 -20.561.280 100,47 91,49 Qua bảng trên, ta thấy xí nghiệp khơng hồn thành tiêu đề với lợi nhuận đạt 221.102.070 đồng, thấp 20.561.280 đồng so với kế hoạch Lợi nhuận đơn vị giảm nguyên nhân doanh thu phận giảm chi phí sản xuất lại tăng Doanh thu giảm 0,16%, đồng thời biến phí sản xuất lại tăng 0,66%, ngun nhân doanh thu khơng đạt mục tiêu đề ra, phận mang lại doanh thu thấp so với dự kiến xí nghiệp khơng kiểm sốt tốt q trình sử dụng nguyên nhiên vật liệu, gây thất thoát so với định mức quy định, xí nghiệp cần phải xem lại quy trình sử dụng nguyên nhiên vật liệu, tránh tình trạng lãng phí Nhìn vào báo cáo ta thấy, định phí kiểm sốt giảm 74.590.123 đồng, tương ứng 3,13% điều cho thấy xí nghiệp kiểm sốt tốt định chi phí cố định phát sinh đơn vị Như vây, nhìn chung trung tâm lợi nhuận xí nghiệp vận tải dịch vụ tổng hợp khơng hồn thành tiêu kế hoạch đặt ra, thời gian tới cần phải tăng cường kiểm sốt với biến phí sản xuất, sử dụng chi phí ngun nhiên vật liệu hợp lý, khơng vượt định mức cho phép, rà soát cắt giảm nhân cơng khơng cần thiết, khơng để xảy tình trạng nhàn rỗi nhân viên, đồng thời tìm kiếm hợp đồng cung cấp dịch vụ nhằm tăng doanh thu cho đơn vị 88 3.4.3 Đánh giá thành trung tâm đầu tư Hội đồng quản trị người chịu trách nhiệm cao hiệu hoạt động đầu tư Chính vậy, báo cáo thành trung tâm đầu tư đóng vai trò quan trọng Để đánh giá thành trung tâm đầu tư ta phải dựa vào báo cáo thực tế kế hoạch theo tiêu hiệu đầu tư trung tâm sử dụng phương pháp phân tích phù hợp, phân tích tiêu ROI ROI = đầ ậ = ậ x đầ Minh họa cho nội dung ta trở lại bảng Báo cáo hiệu đầu tư trung tâm đầu tư, tiến hành phân tích sau: Chỉ tiêu Số vòng quay vốn đầu tư Tỷ suất lợi nhuận doanh thu Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư ROI Kế hoạch Thực 0,383 0,384 2,327 0,891 2,324 0,893 Chênh lệch ( +,- ) % 0,001 100,32 -0,003 0,002 99,87 100,19 Qua bảng trên, ta thấy tỷ lệ hoàn vốn đầu tư ROI tăng 0,002% so với kế hoạch đề Phân tích nhân tố ảnh hưởng ta thấy: Ảnh hưởng tỷ suất lợi nhuận doanh thu = -0,003*0,383 = -0,001 Ảnh hưởng số vòng quay vốn đầu tư = 0,001 * 2,324 = 0,003 Tổng hợp hai yếu tố làmtỷ lệ hoàn vốn đầu tư tăng thêm 0,002% Mặc dù ROI tăng chứng tỏ công ty hoàn thành tốt kế hoạch đề nhiên phân tích nguyên nhân ta thấy ROI tăng cơng ty đẩy nhanh vòng quay vốn đầu tư tỷ suất lợi nhuận doanh thu lại giảm Qua đánh giá thành trung tâm lợi nhuận mục 3.4.2 thể lợi nhuận giảm sút, mức tăng chi phí cao mức tăng doanh thu, cần phải tìm hiểu nguyên nhân để khắc phục, đảm bảo vốn đầu tư sử dụng cách hiệu 89 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở phân tích thực trạng kế tốn trách nhiệm, hạn chế thiếu sót hệ thống kế tốn trách nhiệm Cơng ty cổ phần dịch vụ & vận tải ô số 6, tác giả đưa giải pháp nhằm tổ chức kế tốn trách nhiệm cơng ty Hồn thiện kế toán trách nhiệm theo phân cấp quản lý công ty cách xây dựng trung tâm trách nhiệm, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, tổ chức nhân cho trung tâm Trên sở đó, nhà quản lý sở đánh giá cá nhân, phận hoạt động hiệu quả, nhằm gắn kết trách nhiệm phận để tiến tới mục tiêu chung tổ chức Hoàn thiện hệ thống báo cáo trách nhiệm nhằm cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho việc đánh giá trách nhiệm đơn vị, phận công ty Xây dựng hệ thống tiêu đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đánh giá kết phận cách đầy đủ xác 90 KẾT LUẬN Kế toán trách nhiệm cơng cụ để kiểm sốt đánh giá công ty phân quyền Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp trọng đến thành hoạt động nhân viên Kế tốn trách nhiệm công cụ đánh giá kết hiệu hoạt động trung tâm trách nhiệm doanh nghiệp So với mục đích nghiên cứu, luận văn giải số vấn đề sau : Khái quát vấn đề kế toán trách nhiệm đưa nhìn tồn diện lĩnh vực Đề tài phản ánh thực trạng cơng tác kế tốn trách nhiệm Cơng ty cổ phần dịch vụ & vận tải ô số : tình hình phân cấp quản lý tài chính, cơng tác lập kế hoạch kinh doanhhay báo cáo kế tốn nội cơng ty sử dụng nào,… Từ phát tồn đưa giải pháp hoàn thiện Tác giả đề xuất giải pháp thiết lập hệ thống trung tâm trách nhiệm, xác định mục tiêu nhiệm vụ cụ thể cho trung tâm, xây dựng hệ thống báo cáo thành trung tâm đưa tiêu đo lường sử dụng để đánh giá thành trung tâm sở kiểm soát chặt chẽ chi phí, lợi nhuận nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư cơng ty Nhìn chung luận văn đáp ứng yêu cầu mục tiêu đề Tuy nhiên, tổ chức kế toán trách nhiệm Công ty cổ phần dịch vụ & vận tải số hiệu thực tế hay khơng phải phụ thuộc vào nhận thức nhà quản trị công ty 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Văn Đông (2012), Kế tốn trách nhiệm Cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Cảng Quy Nhơn, Luận văn thạc sỹ [2] Nguyễn Thị Hoàng Diệu (2007), Hoàn thiện hệ thống kế tốn trách nhiệm Tổng cơng ty xây dựng Thăng Long, Luận văn thạc sỹ [3] PGS.TS Phạm Văn Dược (2006), Hướng dẫn tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp, Nhà xuất Thống kê, TP Hồ Chí Minh [4] PGS TS.Phạm Văn Dược, TS.Huỳnh Đức Lộng, TS Trần Văn Tùng, TS Phạm Xuân Thành, TS Trần Phước (2010), Mơ hình báo cáo đánh giá trách nhiệm quản trị công ty niêm yết, Nhà xuất Phương Đông [5] TS Huỳnh Lợi (2012), Kế tốn quản trị, Nhà xuất Phương Đơng [6] PGS.TS Đào Văn Tài, TS Võ Văn Nhị, Trần Anh Hoa (2003), Kế toán quản trị áp dụng cho doanh nghiệp Việt Nam, Nhà xuất Tài [7] PGS.TS Ngơ Hà Tấn, PGS.TS.Trần Đình Khơi Ngun (2013), “Phân cấp quản lý kế toán trách nhiệm phục vụ kiểm sốt chi phí cơng ty du lịch”, Tạp chí Kế tốn Kiểm tốn, Số 6/2013 (117) [8] ThS Lê Văn Tân (2013), “Kinh nghiệm tổ chức kế tốn trách nhiệm cơng ty cổ phần số nước giới”,Tạp chí Kế tốn Kiểm toán, Số 7/2013 (118) [9] PGS.TS Trương Bá Thanh (2008), Giáo trình kế tốn quản trị, Nhà xuất Giáo Dục ... TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ & VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 62 3.1 TỔ CHỨC CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 62 3.2 HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH TẠI CƠNG TY CỔ... CƠNG TÁC KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ & VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 36 2.2.1 Tình hình phân cấp quản lý tài cơng ty cổ phần dịch vụ & vận tải ô tô số 36 2.2.2 Công tác... dịch vụ & vận tải ô tô 28 2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty cổ phần dịch vụ & vận tải ô tô số 29 2.1.4 Tổ chức máy kế tốn Cơng ty cổ phần dịch vụ & vận tải ô tô số
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần dịch vụ và vận tải ô tô số 6 , Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần dịch vụ và vận tải ô tô số 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn