Hoàn thiện hoạt động thanh tra tại chỗ đối với các tổ chức tín dụng của ngân hàng nhà nước việt nam, chi nhánh đà nẵng

115 28 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐINH THỊ THANH TRÚC HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐINH THỊ THANH TRÚC HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số : 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS VÕ DUY KHƯƠNG Đà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu luận văn trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố cơng trình Tác giả Đinh Thị Thanh Trúc MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA NHTM 1.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại 1.1.2 Hoạt động Ngân hàng thương mại 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Một số khái niệm DAĐT thẩm định tài DAĐT 1.2.2 Sự cần thiết yêu cầu thẩm định tài DAĐT 11 1.2.3 Trình tự nội dung thẩm định tài dự án đầu tư NHTM.13 1.3 CHẤT LƯỢNG CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 26 1.3.1 Khái niệm chất lượng thẩm định tài DAĐT .26 1.3.2 Các tiêu phản ánh chất lượng thẩm định tài DAĐT 27 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 30 1.4.1 Các nhân tố khách quan 30 1.4.2 Các nhân tố chủ quan 31 TÓM TẮT CHƯƠNG 36 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 37 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 37 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 37 2.1.2 Một số đặc điểm cấu tổ chức, chức nhiệm vụ NHTM Cổ phần Á Châu – Chi nhánh Đà Nẵng 38 2.1.3 Tổ chức hoạt động kinh doanh kết kinh doanh ACB Đà Nẵng năm gần 41 2.2 THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG Á CHÂU – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 44 2.2.1 Tổ chức thẩm định dự án đầu tư ACB Đà Nẵng 44 2.2.2 Trình tự thẩm đinh tài dự án ACB Đà Nẵng .45 2.2.3 Nội dung thẩm định tài DAĐT ACB-ĐN 48 2.2.4 Đánh giá chất lượng thẩm định tài dự án ngân hàng ACB Đà Nẵng 52 2.3 NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG CỤ THỂ: ”THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHÁCH SẠN PHƯƠNG NAM CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DAHACO” 56 2.3.1 Giới thiệu dự án khách sạn Phương Nam Đà Nẵng 56 2.3.2 Giới thiệu khách hàng 57 2.3.3 Thẩm định tài dự án 63 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI ĐÀ NẴNG 65 2.4.1 Những kết đạt 65 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân 68 TÓM TẮT CHƯƠNG 75 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NHTM CỔ PHẦN Á CHÂU – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 76 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỐ PHẦN Á CHÂU – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 76 3.1.1 Định hướng hoạt động tín dụng ACB Đà Nẵng 76 3.1.2 Định hướng hoạt động thẩm định tài dự án đầu tư ACB Đà Nẵng 77 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 78 3.2.1 Nâng cao nhận thức vai trò cơng tác thẩm định tài dự án đầu tư hoạt động ngân hàng 78 3.2.2 Thực đầy đủ xác nội dụng thẩm định tài dự án 79 3.2.3 Tổ chức thực cơng tác thẩm định tài dự án khoa học, hiệu 80 3.2.4 Lựa chọn phương pháp, tiêu thẩm định phù hợp 81 3.2.5 Nâng cao chất lượng thu thập thông tin 81 3.2.6 Đào tạo đội ngũ cán chuyên sâu thẩm định tài dự án có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt 82 3.2.7 Tổ chức đánh giá chất lượng thẩm định tài sau đầu tư 83 3.2.8 Nâng cao chất lượng cơng tác phân tích, đánh giá khách hàng .84 3.2.9 Một số giải pháp bổ trợ 85 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 86 3.3.1 Với Ngân hàng nhà nước 86 3.3.2 Kiến nghị với ACB 88 3.2.3 Kiến nghị với ACB Đà Nẵng 89 TÓM TẮT CHƯƠNG 90 KẾT LUẬN 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Diễn giải ACB Ngân hàng Á Châu CBTĐ Cán thẩm định CĐT Chủ đầu tư CP TM&XD Cổ phần thương mại xây dựng CPKH Chi phí khấu hao CPTC Chi phí tài CPHĐTC Chi phí hoạt động tài DAĐT Dự án đầu tư DTR Dòng tiền ròng DTT Doanh thu ĐTTC Đầu tư tài LNST Lợi nhuận sau thuế LNTT Lợi nhuận trước thuế NHTM Ngân hàng thương mại TĐTC Thẩm định tài TMCP Thương mại cổ phần TNHH MTV Trách nhiệm hữu hạn thành viên TSCĐ Tài sản cố định TSCĐ BQ Tài sản cố định bình quân Vốn CSH Vốn chủ sở hữu DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tổng hợp kết thẩm định dự án 54 2.2 Thống kê phân loại hoạt động dự án 55 2.3 Thống kê dư nợ cho vay-nợ hạn nợ xấu 56 2.4 Bảng cấu tài sản công ty Dahaco 59 2.5 Bảng cấu nguồn vốn công ty Dahaco 60 2.6 Hiệu hoạt động kinh doanh công ty Dahaco 62 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 2.1 Sơ đồ tổ chức Chi nhánh 41 2.2 Biểu đồ lợi nhuận ACB Đà Nẵng 2010-2013 43 2.3 Biểu đồ thể dư nợ cho vay dự án tổng dư nợ 55 91 KẾT LUẬN Trong xu hội nhập phát triển hoạt động thẩm định DAĐT đóng vai trò quan trọng, đặc biệt thẩm định tài chính, tạo tiền đề cho định đầu tư hay cho vay xác có hiệu Do vậy, thẩm định tài DAĐT cần coi trọng thực nghiêm túc để hạn chế rủi ro xảy thực dự án đem lại dự án có hiệu cho xã hội Ngân hàng Á Châu - Đà Nẵng đời hoạt động thời gian tương đối dài từ năm 1997 đến có đóng góp lớn lao vào thành cơng chung tồn hệ thống ngân hàng Á Châu nước Chi nhánh ngày khẳng định vị với việc thẩm định cho vay nhiều DAĐT hiệu khu vực Miền trung nói chung đặc biệt thành phố Đà Nẵng với tổng số vốn đầu tư hàng nghìn tỷ Hầu hết dự án hoạt động có hiệu góp phần vào việc phát triển kinh tế đất nước quan trọng trả vốn gốc lãi cho Chi nhánh Tuy nhiên, ngân hàng Á Châu Việt Nam ngân hàng Á Châu - Đà Nẵng nói riêng, cơng tác thẩm định tài dự án dù đạt kết đáng khích lệ tồn hạn chế cần tìm giải pháp hợp lý để khắc phục tình trạng Đề tài nghiên cứu: “Hồn thiện cơng tác thẩm định dự án đầu tư cho vay Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Đà Nẵng” cần thiết có đóng góp chủ yếu sau: - Hệ thống hoá vấn đề lý luận ngân hàng thương mại, hoạt động cho vay ngân hàng thương mại đồng thời nêu lên cần thiết, nội dung, phương pháp, tiêu thẩm định tài dự án đầu tư nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định tài dự án đầu tư 92 - Khái quát thực trạng công tác thẩm định tài dự án đầu tư Ngân hàng ACB Đà Nẵng số liệu cụ thể Chi nhánh năm gần (2010-2013) tham khảo cơng tác thẩm định tài dự án đầu tư ngân hàng thương mại nước nước nhằm rút kinh nghiệm cho việc xây dựng định hướng hoạt động thẩm định tài dự án đầu tư Ngân hàng ACB Đà Nẵng - Trên sở thực trạng đánh phương hướng hoạt động cho vay DAĐT thời gian tới chi nhánh, tác giả đưa giải pháp có tính thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tài dự án đầu tư ACB Đà Nẵng đề xuất số kiến nghị với cấp có liên quan nhằm tạo môi trường thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng thẩm định tài dự án Qua luận văn này, tác giả hy vọng giải pháp đưa sớm áp dụng không ACB Đà Nẵng mà lựa chọn giải pháp thiết thực cho ngân hàng thương mại trình phát triển hoạt động cho vay DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Bài đọc “Thẩm định dự án đầu tư” Nguyễn Tấn Bình [2] Các giáo trình giảng dạy Đại học Đà Nẵng, Đại học kinh tế quốc dân, Tạp chí ngân hàng, tạp chí khoa học [3] Các sách, văn hướng dẫn thẩm định tài dự án ngân hàng ACB Đà Nẵng, số liệu báo cáo ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Đà Nẵng [4] PGS.TS Phước Minh Hiệp (2009), Thiết lập thẩm định dự án, NXB Đại học mở TP HCM [5] Lưu Thị Hương (2004), Thẩm định tài dự án, NXB Tài chính, Hà Nội [6] TS Nguyễn Minh Kiều (2009), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê [7] PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt (2013), Lập dự án đầu tư, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân [8] PGS.TS Nguyễn Hòa Nhân (2013), Tài doanh nghiệp, NXB Tài [9]“Thơng tư hướng dẫn lập, thẩm định dự án đầu tư định đầu tư” Bộ kế hoạch đầu tư (1996) [10] Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Khoa Kinh tế phát triển (1999), Chương trình dự án phát triển kinh tế xã hộị, Nxb Thống kê, Hà Nội Tiếng Anh [11] The Evaluation Unit, DG Regional Policy, European Commission (2008) Guide to COST-BENEFITANALYSIS of investment projects PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA ACB ĐÀ NẴNG (ĐVT: TRIỆU ĐỒNG) TT Chỉ tiêu Năm 2010 Giá trị 100 Giá trị A ACB - CN Đà nẵng I Nguồn vốn huy động theo loại tiền VNĐ Ngoại tệ (quy đổi VNĐ) I Nguồn vốn huy động theo kỳ hạn Ngắn hạn Trung hạn II Cơ cấu nguồn vốn huy động theo đối tượng khách hàng Tổ chức kinh tế Dân cư Khác B NHTM TP Đà Nẵng Thị phần ACB ĐN 595.670 Tỉ lệ Năm 2011 650.808 Năm 2012 Tỉ lệ 100 Giá trị 465.328 Năm 2013 Tỉ lệ 100 424.379 91,20 Giá trị 567.700 Tỉ lệ 100 535.805 89,95 570.108 87,60 500.087 88,09 59.865 10,05 80.700 12,40 40.949 8,80 67.613 11,91 482.612 81,02 520.516 79,98 427.636 91,90 528.359 93,07 113.058 18,98 130.292 20,02 37.692 39.342 81.295 13,65 90.397 13,89 32.108 76,90 71.814 12,6 497.801 83,57 540.887 83,11 423.448 91,00 482.545 85 9.772 2,10 13.341 2,35 16.574 2,78 19.524 3,00 36.533.958 38.909.680 48.935.148 55.000.000 1,63% 1,67% 0,95% 1,03% PHỤ LỤC 2: TÌNH HÌNH DƯ NỢ CHO VAY CỦA ACB ĐÀ NẴNG (ĐVT:TRIỆU ĐỒNG) STT Chỉ tiêu Năm 2010 Giá trị A Tổng dư nợ ACB Đà Nẵng I Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn Năm 2011 Tỉ lệ Giá trị Năm 2012 Tỉ lệ 522.542 100% 735.511 100% Ngắn hạn 316.244 60.52% 433.730 Trung dài hạn 206.298 39.48% II Cơ cấu dư nợ theo đối tượng khách hàng Tổ chức Cá nhân B Tổng dư nợ NHTM TP ĐN Thị phần ACB - CN Đà Nẵng Giá trị Năm 2013 Tỉ lệ Giá trị Tỉ lệ 846.557 100% 939.678 100,00% 58,97% 513.606 60,67% 610.791 65,00% 301.781 41,03% 332.951 39,33% 328.887 35,00% 409.699 78.40% 600.692 81,67% 660.314 78,00% 662.473 70,50% 112.843 21.60% 134.819 18,33% 186.243 22,00% 277.205 29,50% 44.830.474 48.336.608 50.738.937 1,17% 1,52% 1,67% 54.000.000 1,74% PHỤ LỤC 3: KHOẢN MỤC ĐẦU TƯ VÀO KS PHƯƠNG NAM (ĐVT: TRIỆU ĐỒNG) Khoản mục đầu tư Số tiền Tỷ trọng Nguồn vốn Số tiền Tỷ trọng 1.VLĐ ban đầu Vốn tự có 68.368 69,5% Đầu tư TSDH 98.368 100% CP mua lại KS 80.000 81,33% -Tham gia VLĐ 0% 0% CP nâng cấp, sửa chữa 11.346 11,53% -Tham gia VCĐ 68.368 69,5% Chi phí thiết bị 2.000 2,03% Vốn vay 30.000 30,5% Chi phí khác 1.000 1,02% -Tài trợ VLĐ Dự phòng phí 1.097 1,12% -Tài trợ VCĐ 30.000 30,5% Lãi vay xây dựng 2.925 2,97% Vốn khác Tổng giá trị đầu tư 98.368 100% Tổng VĐT 98.368 100% 0% 0% PHỤ LỤC 4: CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN DỰ ÁN KS PHƯƠNG NAM TT Khoản mục Đơn vị tính Giá trị I Các thông số liên quan đến doanh thu Tổng số phòng Phòng 120 Cơng suất phòng bình qn năm 2012 % 45,00% Thay đổi công suất năm - Năm 2013-2015 %CS năm trước 15,00% - Công suất khai thác tối đa % 78,71% Số lượng ngày kinh doanh 360 Đơn giá cho thuê bình quân Trđ/phòng 0,8 Tỷ lệ tăng giá cho thuê năm (từ năm 2014 trở đi) %/năm 3% Cơ cấu doanh thu ăn uống dịch vụ/doanh thu phòng %/doanh thu phòng 5,00% II Thơng số liên quan đến chi phí Tỷ trọng giá vốn hàng bán hoạt động cho thuê %doanh thu KS 12,00% Tỷ trọng giá vốn hàng bán hoạt động KD nhà hàng %doanh thu NH 50,00% Tỷ trọng CP hoạt động/DT (CP bán hàng QLDN) %doanh thu 11,00% Chi phí bảo trì %TSCĐ 2% Chi phí điện nước %doanh thu 4,00% Tỷ lệ tăng chi phí hàng năm %chi phí 1% Năm 20 III Các thông số khác Thời gian hoạt động dự án Thời gian khấu hao TSCĐ - Phần xây dựng Năm 20 - MMTB, nội thất Năm Giá trị thu hồi TSCĐ % giá trị ĐTXD 10% Thu hồi MMTB, nội thất Triệu đồng GTCL Lãi vay %/năm 19,50% Thời hạn vay Năm 10 Thời gian ân hạn Năm 0,5 Thời gian trả nợ Năm 9,5 Suất chiết khấu % 19,00% 10 Thuế TNDN % 25,00% PHỤ LỤC 5: BẢNG DỰ PHÓNG KẾT QUẢ KINH DOANH DƯ ÁN KS PHƯƠNG NAM Kết KD Năm Năm Năm Năm 2020 2021 2022 2030 2032 1.Doanh thu 16.330 18.779 22.244 26.348 35.126 36.180 37.265 47.206 50.081 -Cho thuê phòng 15.552 17.885 21.185 25.093 33.453 34.457 35.491 44.958 47.696 -Ăn uống 778 894 1.059 2.GVHB 7.051 7.563 8.292 9.162 11.266 11.559 11.863 14.774 15.655 -Cho thuê phòng 1.866 2.168 2.593 3.102 4.347 4.522 4.704 6.453 6.984 -An uống 389 447 535 640 897 933 970 1.331 1.441 -Chi phí chung 964 1.116 1.331 1.588 2.191 2.272 2.356 3.158 3.398 -Chi phí khấu hao 3.832 3.832 3.832 3.832 3.832 3.832 3.832 3.832 3.832 3.Lợi nhuận gộp 9.278 11.216 13.952 17.186 23.860 24.621 25.402 32.432 34.426 Chi phí hoạt động 1.796 2.086 2.496 2.986 4.184 4.353 4.258 6.211 6.722 Chi phí lãi vay 2.925 5.606 4.956 4.306 90 138 0 4.LNTT 4.557 3.523 6.500 9.893 19.586 20.130 20.874 26.211 27.704 5.Thuế TNDN 1.139 881 1.625 2.473 4.896 5.033 5.218 6.555 6.926 6.LNST 3.418 2.642 4.875 7.420 14.689 15.098 15.655 19.666 20.778 ROS (%) 20,93 14,07 21,92 28,16 41,82 41,73 42,01 41,66 41,49 1.254,65 1.672,66 1.722,84 1.774,53 2.247,92 2.384,82 PHỤ LỤC 6: BẢNG DỰ PHĨNG DỊNG TIỀN CỦA DỰ ÁN KS PHƯƠNG NAM DÒNG TIỀN DA 2012 2013 2014 2015 2020 2021 2022 2030 2032 I.DTR từ HĐKD 10.175 12.081 13.663 15.558 18.611 19.068 19.487 23.498 24.610 1.Doanh thu 16.330 18.779 22.244 26.348 35.126 36.180 37.265 47.206 50.081 -Cho thuê phòng 15.552 17.885 21.185 25.093 33.453 34.457 35.491 44.958 47.696 -Ăn uống 778 894 1.059 1.254,65 1.672,66 1.722,84 1.774,53 2.247,92 2.384,82 2.Chi phí 5.016 5.817 6.955 8.316 11.618 12.080 12.559 17.153 18.545 -CP cho thuê phòng 1.866 2.168 2.593 3.102 4.347 4.522 4.704 6.453 6.984 -An uống 389 447 535 640 897 933 970 1.331 1.441 -Chi phí chung 964 1.116 1.331 1.588 2.191 2.272 2.356 3.158 3.398 +Chi phí bảo trì 311 358 424 502 669 689,14 709,81 889,17 953,93 +Chi phí điện nước 653 759 908 1.086 1.521 1.583 1.647 2.259 2.444 -Chi phí hoạt động 1.796 2.086 2.496 2.986 4.184 4.353 4.258 6.211 6.722 3.Thuế TNDN (1.139) (881) (1.625) (2.473) (4.896) (5.033) (5.218) (6.555) (6.926) II.DTR từ HĐĐT (95.443) 0 0 0 13.346 1.Chi phí đầu tư (95.443) 0 0 0 0 -CP mua lại KSPN (80.000) 0 0 -CP NC SC (11.346) 0 0 -CP thiết bị (2.000) 0 0 -CP khác (1.000) 0 0 -Dự phòng phí (1.097) -Lãi vay xây dựng (2.925) 2.Thu hồi TSCĐ 0 0 0 0 0 0 13.346 -Xây dựng 8.000 -MMTB, nội thất 5.346 III.DTR từ HĐTC 96.540 1.Vốn tự có 68.368 0 2.Vốn vay 30.000 0 3.Trả nợ vay (1.828) (8.290) (7.640) (6.990) -Vốn gốc (8.290) (7.640) (6.990) (3.423) (3.471) 0 0 0 0 0 0 0 (3.423) (3.471) 0 (3.333) (3.333) 0 (90) (138) 0 19.487 23.498 37.956 (3.333) (3.333) (3.333) -Lãi vay (1.828) (4.956) (4.306) (3.656) IV.DTR từ dự án 11.272 3.791 6.024 8.569 15.188 15.596 1.Số dư đầu kỳ 11.272 15.063 21.087 29.655 97.796 113.392 282.878 330.424 2.Số dư cuối kỳ 11.272 15.036 21.087 29.655 97.796 113.392 132.880 306.376 368.381 V.DTR theo TIPV (85.268) 1.NPV (triệu đồng) 912 2.IRR (%) 3.TGHV chưa CK 12.081 13.663 15.558 18.611 19.068 19.487 23.498 37.956 19,20% 5,44 4.TGHV có CK 6,33 PHỤ LỤC 7: TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỘNG GIÁ CHO THUÊ VÀ CHI PHÍ ĐẾN HIỆU QUẢ DỰ ÁN Bến độ ng chi i phí Biến động giá cho thuê 912 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 0,00% (8.530) (1.029) 7.828 18.345 30.901 45.964 2,00% (12.222) (5.435) 2.538 11.957 23.241 36.492 4,00% (16.614) (10.727) (3.878 4.133 13.550 24.675 6,00% (21.869) (17.121) (11.705) (5.503) 1.628 9.859 8,00% (28.195) (24.892) (21.308) (17.432) (13.259) (8.798) 10,00% (35.851) (34.387) (33.148) (32.268) (31.930) (32.379) PHỤ LỤC 8: TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỘNG LÃI SUẤT ĐẾN NGUỒN Công suất khai thác năm ừnăm1-4 912 40,00% 50,00% 55,00% 60,00% 65,00% 70,00% t Tỷ ltăệ ng tcôngsuấ khai thác TRẢ NỢ CỦA DỰ ÁN 0,00% (32.147) (22.896) (18.270) (13.644) (9.018) (4.392) 5,00% (28.803) (18.804) (13.805) (8.805) (3.806) 1.194 10,00% (25.324) (14.545) (9.155) (3.765) 1.625 7.015 15,00% (21.711) (10.117) (4.320) 1.477 7.274 13.071 20,00% (17.964) (5.522) 699 6.921 13.142 19.363 25,00% (14.082) (758) 5.904 12.566 19.228 25.889 PHỤ LỤC 9: TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỘNG CÔNG SUẤT ĐẾN NGUỒN TRẢ NỢ CỦA DỰ ÁN Nguồn trả nợ Lãi suấ t 19,5% Năm1 Năm2 Năm3 Năm4 Năm5 Năm6 Năm7 Năm8 Năm9 Năm10 18,0% 6.664 232 5.407 11.130 17.485 19.972 22.479 25.906 28.217 30.229 19,0% 6.551 17 5.216 10.964 17.345 19.856 22.388 25.890 28.217 30.229 20,0% 6.439 (199) 5.026 10.798 17.204 19.741 22.298 25.875 28.217 30.229 21,0% 6.326 (415) 4.835 10.633 17.063 19.625 22.207 25.859 28.217 30.229 22,0% 6.214 (630) 4.645 10.467 16.923 19.510 22.116 25.843 28.217 30.229 23,0% 6.101 (845) 4.454 10.302 16.782 19.394 22.026 25.828 28.217 30.229 24,0% 5.989 (1.062) 4.263 10.136 16.641 19.278 21.935 25.812 28.217 30.229 PHỤ LỤC 10: TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỘNG CÔNG SUẤT ĐẾN NGUỒN TRẢ NỢ CỦA DỰ ÁN Cơn suất bình g q n Nguồn trả nợ 45,0% Năm1 Năm2 Năm3 Năm4 Năm5 Năm6 Năm7 Năm8 Năm9 Năm10 35,0% 4.609 2.252 2.573 7.876 13.730 16.164 18.616 22.061 24.299 26.283 40,0% 5.552 1.171 3.847 9.379 15.502 17.981 20.479 23.972 26.258 28.291 45,0% 6.495 91 5.121 10.881 17.274 19.799 22.343 25.882 28.217 30.299 50,0% 7.438 989 6.395 12.384 19.046 21.616 24.206 27.793 30.176 32.308 55,0% 8.318 2.069 7.669 13.886 20.819 23.433 26.070 29.704 32.135 34.316 ... TƯ CỦA NHTM 1.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại NHTM loại hình tổ chức tín dụng thực toàn hoạt động ngân hàng hoạt động. .. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vay vốn tổ chức tín dụng, tổ chức tài nước nước theo quy định pháp luật 8 - Sử dụng vốn: Khi sử dụng vốn huy động, vốn vay, ngân hàng phải bỏ chi phí định Những chi. .. Ngân hàng thương mại Các hoạt động Ngân hàng thương mại bao gồm: - Huy động vốn: Trong hoạt động ngân hàng, vốn tự có thường chi m tỉ lệ nhỏ tổng nguồn vốn Vốn tự có ngân hàng hình thành từ vốn ngân
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động thanh tra tại chỗ đối với các tổ chức tín dụng của ngân hàng nhà nước việt nam, chi nhánh đà nẵng , Hoàn thiện hoạt động thanh tra tại chỗ đối với các tổ chức tín dụng của ngân hàng nhà nước việt nam, chi nhánh đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn