Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn ngũ hành sơn, thành phố đà nẵng

118 49 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ MỸ LINH HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành : Kinh tế Phát triển Mã số : 60.31.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS LÊ BẢO Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Lê Thị Mỹ Linh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆPQUẢN THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái quát thuế thu nhập doanh nghiệp .7 1.1.2 Khái niệm quản thu thuế thu nhập doanh nghiệp 14 1.1.3 Mục tiêu quản thu thuế thu nhập doanh nghiệp 16 1.1.4 Nguyên tắc quản thu thuế thu nhập doanh nghiệp 18 1.2 NỘI DUNG QUẢN THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 19 1.2.1 Lập dự toán thu thuế 20 1.2.2 Tuyên truyền, hỗ trợ đối tƣợng nộp thuế 21 1.2.3 Quản công tác kê khai – kế toán thuế .22 1.2.4 Quản nợ thuế cƣỡng chế nợ thuế .25 1.2.5 Công tác kiểm tra, tra, xử vi phạm pháp luật thuế .25 1.2.6 Công tác tra, kiểm tra nội .27 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP .27 1.3.1 Điều kiện kinh tế - xã hội 28 1.3.2 Nhân tố thuộc chế sách 28 1.3.3 Nhân tố thuộc quan thuế công chức thuế 30 1.3.4 Nhân tố thuộc đối tƣợng nộp thuế 30 1.4 NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ QUẢN THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CẤP QUẬN, HUYỆN 30 1.4.1 Kinh nghiệm quản thu thuế thu nhập doanh nghiệp số quận, huyện thuộc tỉnh, thành phố nƣớc 30 1.4.2 Bài học kinh nghiệm công tác quản thu thuế thu nhập doanh nghiệp địa bàn quận Ngũ Hành Sơn 31 KẾT LUẬN CHƢƠNG .32 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 34 2.1 THỰC TRẠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN THU THUẾ TNDN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 34 2.1.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội quận ảnh hƣởng đến công tác quản thu thuế TNDN 34 2.1.2 Khái quát tình hình tổ chức hoạt động Chi cục thuế quận Ngũ Hành Sơn 39 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 45 2.2.1 Lập dự toán thu thuế thu nhập doanh nghiệp kết thực dự toán 45 2.2.2 Tuyên truyền, hỗ trợ đối tƣợng nộp thuế 52 2.2.3 Quản cơng tác kê khai - kế tốn thuế 56 2.2.4 Quản nợ thuế cƣỡng chế nợ thuế .62 2.2.5 Công tác kiểm tra xử vi phạm pháp luật thuế .66 2.2.6 Công tác kiểm tra nội .68 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN .69 2.3.1 Kết đạt đƣợc 69 2.3.2 Tồn tại, hạn chế 71 2.3.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 73 KẾT LUẬN CHƢƠNG .77 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 78 3.1 CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP .78 3.1.1 Mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội quận thời gian tới 78 3.1.2 Một số quan điểm có tính định hƣớng xây dựng giải pháp 79 3.1.3 Mục tiêu phƣơng hƣớng hoàn thiện công tác quản thu thuế thu nhập doanh nghiệp 82 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN THU THUẾ TNDN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN .83 3.2.1 Kiện toàn tổ chức máy quản thuế nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán thuế .83 3.2.2 Hồn thiện cơng tác lập dự toán thu thuế thu nhập doanh nghiệp 86 3.2.3 Tăng cƣờng công tác tuyên truyền hỗ trợ ngƣời nộp thuế 86 3.2.4 Hồn thiện cơng tác quản đơn giản hố thủ tục hành thuế 88 3.2.5 Lập kế hoạch quản áp dụng biện pháp thu nợ phù hợp, kịp thời 88 3.2.6 Tăng cƣờng công tác kiểm tra NNT kiểm tra nội .89 3.2.7 Hoàn thiện hệ thống thông tin quản thuế 91 3.2.8 Tăng cƣờng công tác phối hợp hoạt động thu thuế Chi cục thuế quận quan có liên quan 92 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 93 3.3.1 Đối với Chính Phủ 93 3.3.2 Đối với Tổng cục thuế 94 3.3.3 Đối với Cục thuế thành phố 94 3.3.4 Đối với UBND quận quan chức địa phƣơng .95 KẾT LUẬN 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBCC : Cán công chức CCT : Chi cục thuế CQT : Cơ quan thuế DN : Doanh nghiệp GTGT : Giá trị gia tăng KT-XH : Kinh tế xã hội NNT : Ngƣời nộp thuế NSNN : Ngân sách Nhà nƣớc SXKD : Sản xuất kinh doanh TNCN : Thu nhập cá nhân TNDN : Thu nhập doanh nghiệp TNHH : Trách nhiệm hữu hạn UBND : Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Phân loại CBCC chi cục thuế quận theo trình độ chuyên môn giai đoạn 2009 – 2013 42 2.2 Tình hình CBCC đƣợc đào tạo, tập huấn quản thuế TNDN giai đoạn 2009 – 2013 44 2.3 Tình hình lập phân bổ dự tốn thu thuế nguồn thu cân đối quận giai đoạn 2009 -2013 46 2.4 Kết thực dự toán thu thuế TNDN chi cục thuế quận giai đoạn 2009 – 2013 48 2.5 Kết thu thuế TNDN phân theo loại hình DN chi cục thuế giai đoạn 2009 – 2013 50 2.6 Kết thực hình thức tuyên truyền thuế TNDN giai đoạn 2009 – 2013 53 2.7 Kết thực phƣơng thức hỗ trợ thuế TNDN giai đoạn 2009 – 2013 55 2.8 Số DN địa bàn quận đƣợc Cục thuế cấp mã số thuế giai đoạn 2009 – 2013 56 2.9 Tình hình nộp tờ khai thuế TNDN chi cục thuế quận giai đoạn 2009 – 2013 57 2.10 Tình hình nộp thuế TNDN DN chi cục thuế quận giai đoạn 2009 – 2013 60 2.11 Tình hình theo dõi nợ thuế TNDN chi cục thuế quận giai đoạn 2009 – 2013 63 2.12 Tình hình thu nợ thuế TNDN chi cục thuế quận giai đoạn 2009 – 2013 65 2.13 Kết cơng tác kiểm tra tình hình nộp thuế TNDN giai đoạn 2009 – 2013 67 2.14 Kết xử vi phạm pháp luật thuế TNDN giai đoạn 2009 – 2013 68 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 2.1 Sơ đồ tổ chức máy hoạt động Chi cục thuế quận Ngũ Hành Sơn 40 2.2 Kết thực dự toán thu thuế TNDN giai đoạn 2009 - 2013 49 2.3 Cơ cấu kết thu thuế TNDN phân theo loại hình DN Chi cục thuế quận giai đoạn 2009 - 2013 51 2.4 Tình hình phân loại nợ thuế TNDN giai đoạn 2009 – 2013 64 94 dƣa, chây ỳ tốn nợ thuế - Đồng thời, Chính Phủ ngân hàng Nhà nƣớc cần tiếp tục nghiên cứu, có chế, sách giải pháp tháo gỡ khó khăn việc cho vay DN nhỏ vừa để tăng cƣờng khả tiếp cận nguồn vốn tín dụng Ngồi ra, cần có biện pháp tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập trì hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng hỗ trợ cho DN nhỏ vừa trình hội nhập kinh tế, có chƣơng trình hỗ trợ bảo lãnh tín dụng, kỹ thuật cho đối tƣợng cho DN nhỏ vừa 3.3.2 Đối với Tổng cục thuế - Tiếp tục nghiên cứu, hồn thiện sách, hợp hóa máy quản có hƣớng dẫn triển khai đồng chủ trƣơng, bƣớc đại hóa phƣơng pháp quản thu thuế - Cần xây dựng, bổ sung hoàn thiện hệ thống sở liệu thơng tin NNT đầy đủ, xác nhằm kiểm soát đƣợc tất đối tƣợng chịu thuế, tính thuế, bảo đảm dự báo nhanh, xác số thu ngân sách nhà nƣớc, phát xử kịp thời vƣớng mắc , vi phạm pháp luật thuế, nâng cao hiệu lực, hiệu công tác quản thuế 3.3.3 Đối với Cục thuế thành phố - Đề nghị Cục thuế thành phố xem xét tăng cƣờng thêm biên chế cho chi cục thuế quận đảm bảo số lƣợng cán công chức để đáp ứng yêu cầu công việc - Thƣờng xuyên mở lớp đào tạo nghiệp vụ kế toán thuế; kỹ tuyên truyền, hỗ trợ, kiểm tra; sử dụng phần mềm tin học để hỗ trợ chi cục thuế nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho cán cơng chức, góp phần đem lại hiệu cao triển khai quản thuế - Tích cực hồn thiện chƣơng trình ứng dụng phần mềm quản thuế triển khai đồng bộ, phù hợp nội dung theo quy định Luật quản 95 thuế - Đồng thời, cần tiếp tục nâng cấp trang thiết bị, đƣờng truyền đại đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định Để công tác kê khai thuế qua mạng Internet tiếp tục triển khai cho NNT địa bàn, doanh nghiệp có số thu lớn, có số hồn lớn để giảm bớt rủi ro cho CBCC xử thông tin thuế 3.3.4 Đối với UBND quận quan chức địa phƣơng - Đề nghị UBND quận đạo phòng, ban có liên quan nhƣ phòng Tài – kế hoạch, phòng Kinh tế, Kho bạc Nhà nƣớc, Cơng an quận…tích cực phối hợp với Chi cục thuế quận hoạt động thu thuế - Đề nghị Ban Tun giáo Quận ủy, đồn thể trị - xã hội, phòng kinh tế, phòng tƣ pháp quận, đài truyền quận cần tích cực phối hợp với CCT quận để thực công tác tuyên truyền thuế TNDN - Các Ngân hàng địa bàn cần phối hợp chặt chẽ với CCT việc cung cấp thông tin số dƣ doanh nghiệp nhận đƣợc định cƣỡng chế chi cục để đảm bảo thực trích, chuyển tiền từ tài khoản NNT vào NSNN 96 KẾT LUẬN Để đạt đƣợc mục tiêu đặt Chiến lƣợc cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt, ngành thuế Việt Nam đứng trƣớc thách thức to lớn yêu cầu thực quản thuế hiệu lực, hiệu nâng cao chất lƣợng phục vụ nhu cầu NNT Do đó, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới, việc nâng cao hiệu quản thuế tất yếu khách quan Trong đó, quản thu thuế TNDN sắc thuế có vai trò quan trọng nƣớc ta Bên cạnh kết đạt đƣợc nhƣ tạo nguồn thu cho ngân sách, góp phần nâng cao trách nhiệm cơng dân đất nƣớc,…qua thực tế, phát sinh số hạn chế cần phải hồn thiện cơng tác quản thu thuế TNDN thời gian tới Với kết nghiên cứu đề tài “Hồn thiện cơng tác quản thu thuế thu nhập doanh nghiệp địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng”, Luận văn thực đƣợc mục tiêu sau: Hệ thống hóa số sở luận thuế quản thu thuế TNDN Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản thu thuế TNDN địa bàn quận Ngũ Hành Sơn giai đoạn 2009-2013, luận văn thu thập đƣợc số liệu thực tế liên quan đến công tác quản thu thuế TNDN Chi cục thuế quận, tạo điều kiện cho việc nhận xét, đánh giá thành công, hạn chế nhƣ nguyên nhân hạn chế để đề xuất hƣớng hoàn thiện thời gian tới Trên sở luận, phân tích, đánh giá thực tế quản thu thuế TNDN quận Ngũ Hành Sơn, tác giả đề xuất số giải pháp để hồn thiện cơng tác quản thu thuế TNDN địa bàn Đồng thời, đề xuất số kiến nghị Chính phủ, Tổng cục thuế, Cục thuế thành phố 97 cấp quyền địa phƣơng liên quan đến công tác quản thuế TNDN nói riêng quản thuế nói chung Mặc dù cố gắng nhiều, song luận văn không tránh khỏi hạn chế định Kính mong quý Thầy, Cô Hội đồng dẫn để luận văn hồn thiện nhằm áp dụng vào cơng tác quản thu thuế TNDN địa phƣơng./ TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Tài (2007), Thơng tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 hướng dẫn thi hành số điều Luật Quản thuế hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Quản thuế, Hà Nội [2] Bộ Tài (2008), Thơng tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành số điều Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Hà Nội [3] Bộ Tài (2011), Thơng tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/12/2011 hướng dẫn thi hành số điều Luật Quản thuế hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Quản thuế, Hà Nội [4] Chính phủ nƣớc Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2008), Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế TNDN, Hà Nội [5] Chính phủ nƣớc Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2009), Nghị định số 13/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 Quy định sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 xử vi phạm pháp luật thuế cưỡng chế thi hành định hành thuế, Hà Nội [6] Chính phủ nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2011), Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 phê duyệt chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020, Hà Nội [7] Chính phủ nƣớc Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Quản thuế Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Luật Quản thuế, Hà Nội [8] Chính phủ nƣớc Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN, Hà Nội [9] Chi cục Thống kê quận Ngũ Hành Sơn (2012), Niên giám thống kê năm 2012 quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng [10] Chi cục Thuế quận Ngũ Hành Sơn (2009, 2010, 2011, 2012, 2013), Báo cáo kết thực nhiệm vụ công tác thuế, Đà Nẵng [11] Vũ Văn Cƣơng (2012), Pháp luật quản thuế kinh tế thị trường Việt Nam- Những vấn đề luận thực tiễn, Luận án tiến sĩ Luật học, Trƣờng Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội [12] TS Nguyễn Thị Mỹ Dung (2012), “Quản thuế Việt Nam, hoàn thiện đổi mới”, Tạp chí phát triển hội nhập, (17), tr 44-46 [13] Ngô Thị Cẩm Lệ (2012), Pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp thực tiễn địa bàn Hà Nội, Luận văn thạc sĩ Luật học, Đại học Quốc gia Hà Nội [14] Đặng Thị Hân Ly (2013), Hồn thiện cơng tác thu thuế thu nhập doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh, Luận văn thạc sĩ Kinh tế phát triển, Đại học Đà Nẵng [15] ThS Tạ Văn Nam (2013), “Bốn nhƣợc điểm lớn ngành thuế Việt Nam”, Tạp chí kinh tế dự báo, (12) [16] Ngô Nga (2013), Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp: Việt Nam sau giới, Diễn đàn kinh tế Việt Nam [17] Trần Văn Ninh (2012), Tăng cường kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp chi cục thuế quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [18] Vân Phi (2011), Quản thuế thu nhập doanh nghiệp Cục thuế Thành phố Đà Nẵng, Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [19] ThS Nguyễn Bá Phú (2013), “Luật thuế thu nhập doanh nghiệp: nhìn từ thực tiễn triển khai địa phƣơng”, Tạp chí tài chính, (4), tr 21-24 [20] Quốc hội nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005, Hà Nội [21] Quốc hội nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2008), Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008, Hà Nội [22] Quốc hội nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), Luật Quản thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006, Hà Nội [23] Quốc hội nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2007), Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007, Hà Nội [24] Quốc Hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2011), Nghị số 08/2011/QH13 ngày 06 tháng năm 2011 Quốc hội ban hành số giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cá nhân, Hà Nội [25] Quốc Hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2012), Nghị số 29/2012/QH13 ngày 28 tháng năm 2012 Quốc hội ban hành số sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức cá nhân, Hà Nội [26] Quốc Hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2012), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Quản thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012, Hà Nội [27] Quốc Hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013, Hà Nội [28] Quận ủy Ngũ Hành Sơn (2010), Nghị Đại hội Đảng quận Ngũ Hành Sơn nhiệm kỳ 2010-2015, Đà Nẵng [29] Quận ủy Ngũ Hành Sơn (2013), Báo cáo đánh giá, kiểm điểm nhiệm Nghị Đại hội Đảng quận Ngũ Hành Sơn nhiệm kỳ 2010-2015, Đà Nẵng [30] Tổng cục Thuế (2004), Chỉ thị Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế việc xây dựng hệ thống sở liệu quản thuế ngành Thuế, Hà Nội [31] Tổng cục Thuế (2008), Quyết định số 477/QĐ-TCT ngày 15/5/2008 Ban hành Quy trình quản nợ thuế, Hà Nội [32] Tổng cục Thuế (2008), Quyết định số 528/QĐ-TCT ngày 29/5/2008 Ban hành Quy trình kiểm tra thuế, Hà Nội [33] Tổng cục Thuế (2011), Quyết định số 905/QĐ-TCT ngày 01/7/2011 Ban hành Quy trình hồn thuế, Hà Nội [34] Tổng cục Thuế (2011), Quyết định số 1864/QĐ-TCT ngày 21/12/2011 Ban hành quy trình quản kê khai, nộp thuế kế toán thuế, Hà Nội [35] Tổng cục Thuế (2009), Tài liệu bồi dưỡng thuế cho công chức mới, Hà Nội [36] Tổng cục Thuế (2005, 2008, 2011), Quy trình Quản khai thuế, nộp thuế kế toán thuế, Hà Nội [37] Tổng cục Thuế (2009), Quy trình Cưỡng chế nợ thuế, Hà Nội [38] Tổng cục Thuế (2010), Quyết định số 503/QĐ-TCT ngày 29/03/2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức chi cục thuế trực thuộc Cục thuế, Hà Nội [39] Trƣờng Đại học Luật Hà Nội (2007), Giáo trình Luật thuế Việt Nam, NXB Tƣ pháp, Hà Nội [40] Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Công văn số 4911/UBND-KTTH ngày 11/8/2010 phân giao quản thu thuế doanh nghiệp quốc doanh từ năm 2011, Đà Nẵng [41] Ủy ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn (2009), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Ngũ Hành Sơn đến năm 2020, Đà Nẵng Website: [42] http://www.mof.gov.vn http://www.gdt.gov.vn http://danang.gdt.gov.vn http://tapchithue.com.vn http://nguhanhson.danang.gov.vn PHỤ LỤC PHỤ LỤC Mẫu số: 01/QTr-KK PHÒNG/ĐỘI KK&KTT DANH SÁCH THEO DÕI NGƢỜI NỘP THUẾ PHẢI NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ Từ / / đến / / THÔNG TIN VỀ NNT ST T THÔNG TIN VỀ HSKT THÔNG TIN VỀ ĐẠI THUẾ, HỢP ĐỒNG BẮT ĐẦU PHẢI NỘP HSKT KẾT THÚC PHẢI NỘP HSKT 10 11 12 mở x 0110011 Công ty tư vấn 100 Lò Đúc, 1221/HĐ 1/1/201 31/12/20 222 dịch vụ thuế X Hà Nội KT 12 mở x 0110011 Công ty tư vấn 100 Lò Đúc, 1221/HĐ 1/1/201 31/12/20 222 dịch vụ thuế X Hà Nội KT 12 NGÀY NGÀY MST KÝ KỲ TÊN ĐỊA LOẠI HIỆU TÊN TÍNH NNT CHỈ THUẾ MẪU HSKT THUẾ HSKT Công 0100100 ty 999 TNH HA Tờ HSKT KHAI QUA MST ĐẠI CỦA THUẾ ĐẠI THUẾ TRẠN G THÁI (mở, tạm ngừng, đóng) TNDN 01A/TN khai Quý 30/7/20 DN thuế 07 TNDN 13 THỜI THỜI HẠN HẠN TÊN CỦA ĐỊA CHỈ CỦA SỐ HỢP BẮT KẾT ĐẠI ĐẠI ĐỒNG ĐẦU THÚC THUẾ THUẾ HỢP HỢP ĐỒNG ĐỒNG 14 15 16 17 18 Tờ TNDN 01B/TN khai DN thuế Quý 30/7/20 07 TNDN Tờ khai TNDN 03/TND Năm N toán thuế TNDN 31/3/ 2008 mở x 0110011 Công ty tư vấn 100 Lò Đúc, 222 dịch vụ thuế X Hà Nội 1221/ HĐKT 1/1 /2011 31/12/ 2012 ., ngày tháng năm Ngƣời lập biểu (Ký ghi rõ họ tên) Phụ trách Bộ phận KK&KTT (Ký ghi rõ họ tên) Mẫu số 01A/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 Bộ Tài chính) PHỤ LỤC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH (Dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh) [01] Kỳ tính thuế: Quý Năm …  [02] Lần đầu  [03] Bổ sung lần thứDoanh nghiệp có sở sản xuất hạch tốn phụ thuộc [4] Tên ngƣời nộp thuế [05] Mã số thuế: [06] Địa chỉ: [07] Quận/huyện: [08] tỉnh/thành phố: [09] Điện thoại: [10] Fax: [11] Email: [12] Tên đại thuế (nếu có): [13] Mã số thuế: [14] Địa chỉ: [15] Quận/huyện: [16] Tỉnh/Thành phố: [18] Fax: [17] Điện thoại: [19] Email: [20] Hợp đồng đại lý: số……………… ngày……………………………… Đơn vị tiền: đồng Việt Nam STT Chỉ tiêu Mã số Số tiền Doanh thu phát sinh kỳ [21] Chi phí phát sinh kỳ [22] Lợi nhuận phát sinh kỳ ([23]=[21]-[22]) [23] Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế [24] Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế [25] Thu nhập chịu thuế ([26]=[23]+[24]-[25]) [26] Thu nhập miễn thuế [27] Số lỗ chuyển kỳ [28] TN tính thuế ([29]=[26]-[27]-[28]) [29] 10 Thuế suất thuế TNDN (%) [30] 11 Thuế TNDN dự kiến miễn, giảm [31] 12 Thuế TNDN phải nộp kỳ ([32]=[29]x[30]-[31]) [32] Tôi cam đoan số liệu khai chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật số liệu khai / NHÂN VIÊN ĐẠI THUẾ Họ tên: Chứng hành nghề số: Ngày tháng năm NGƢỜI NỘP THUẾ ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƢỜI NỘP THUẾ Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ đóng dấu (nếu có) Mẫu số 01B/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số PHỤ LỤC 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 Bộ Tài chính) CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH (Dành cho người nộp thuế khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế doanh thu) [01] Kỳ tính thuế: Quý Năm …    [02] Lần đầu [03] Bổ sung lần thứ Doanh nghiệp có sở sản xuất hạch toán phụ thuộc [4] Tên ngƣời nộp thuế [05] Mã số thuế: [06] Địa chỉ: [08] tỉnh/thành phố: [07] Quận/huyện: [09] Điện thoại: [10] Fax: [11] Email: Tên đại thuế (nếu có) : [12] [13] Mã số thuế: [14] [15] Quận/huyện: [16] Tỉnh/Thành phố: Điện thoại: [19] Email: [17] [18] Fax: [20] Hợp đồng đại lý: số …………… ngày……………………………………… Đơn vị tiền: đồng Việt Nam Mã số Số tiền TT Chỉ tiêu Địa chỉ: a b a b a Doanh thu phát sinh kỳ Doanh thu theo thuế suất chung Doanh thu dự án theo thuế suất ƣu đãi Tỷ lệ thu nhập chịu thuế doanh thu (%) Thuế suất Thuế suất chung (%) Thuế suất ƣu đãi (%) Thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh kỳ ([27]= [28]+[29]) Thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo thuế suất chung ([28]=[22]x[24] x [25]) b Thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo thuế suất ƣu đãi ([29]= [23]x[24]x[26]) [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] Thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến miễn, giảm [30] Thuế TNDN phải nộp kỳ ([31]= [27]–[30]) [31] Tôi cam đoan số liệu khai chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật số liệu khai / NHÂN VIÊN ĐẠI THUẾ Họ tên: Chứng hành nghề số: Ngày tháng năm NGƢỜI NỘP THUẾ ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƢỜI NỘP THUẾ Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ đóng dấu (nếu có) Ghi chú: - [30] Số thuế TNDN dự kiến đƣợc miễn, giảm, ngƣời nộp thuế tự xác định theo điều kiện ƣu đãi đƣợc hƣởng Mẫu số: 13b/QTr-KK PHỤ LỤC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: /TB-CT (CCT) Độc lập - Tự - Hạnh phúc .,ngày tháng năm THÔNG BÁO V/v: Điều chỉnh số liệu hồ sơ khai thuế Căn hồ sơ khai thuế , kỳ tính thuế NNT nộp cho quan thuế ngày / / Căn Thông báo yêu cầu giải trình, điều chỉnh hồ sơ khai thuế ngày / / Cơ quan thuế thông báo việc điều chỉnh số liệu hồ sơ khai thuế theo số liệu kiểm tra quan thuế nhƣ sau: Tên Mã tiêu Số liệu NNT Số điều chỉnh Số chênh tiêu kê khai quan thuế Đề nghị NNT hạch toán lại theo số liệu điều chỉnh quan thuế NNT cần biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ với quan thuế theo địa chỉ: quan thuế, phận NNT liên hệ> Địa chỉ: : Số điện thoại: Địa E-mail: Cơ quan thuế thông báo để NNT biết, thực hiện./ Nơi nhận: - ; - ; - Lƣu: VT, KK&KTT (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) lệch
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn ngũ hành sơn, thành phố đà nẵng , Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn ngũ hành sơn, thành phố đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn