Nghiên cứu sự hài lòng của người lao động trong công việc tại công ty TNHH MTV con đường xanh quảng nam

117 47 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỒN TIẾN SONG NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LỊNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY TNHH MTV CON ĐƯỜNG XANH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐOÀN TIẾN SONG NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY TNHH MTV CON ĐƯỜNG XANH QUẢNG NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số : 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH : PGS.TS Lê Thế Giới Đà Nẵng - Năm 2015 i MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤ vi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÕNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG 1.1 SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG 1.1.1 Khái niệm hài lòng ngƣời lao động 1.1.2 Các yếu tố ảnh hƣởng đến hài lòng ngƣời lao động công việc 1.2 CÁC MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VỀ SỰ HÀI LÒNG 1.2.1 Chỉ số mô tả công việc JDI Smith, Kendall Hulin (1969) 1.2.2 Tiêu chí đo lƣờng thỏa mãn MSQ Weiss (1967): 10 1.2.3 Mơ hình nghiên cứu PGS TS Trần Kim Dung (2005) 10 Hình 1.4 Mơ hình nghiên cứu PGS TS Trần Kim Dung (2005) 11 1.3 MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 11 CHƢƠNG 2: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 14 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 14 2.1.1 Giới thiệu chung 14 ii 2.1.2 Thực trạng nguồn nhân lực công ty 15 2.2 TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU 17 2.3.MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT 18 2.3.1 Hình thành mơ hình nghiên cứu 18 2.3.2 Giả thuyết nghiên cứu 20 2.3.3 Các thang đo ban đầu đo lƣờng nhân tố 21 2.4 NGHIÊN CỨU SƠ BỘ 26 2.4.1 Thiết kế nghiên cứu sơ 26 2.4.2 Kết nghiên cứu sơ 26 2.4.3 Phác thảo bảng câu hỏi nghiên cứu thử nghiệm 26 2.5.NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƢỢNG 27 2.5.1.Thiết kế thang đo lƣờng 28 2.5.2 Chọn mẩu 29 2.6.PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THU THẬP 30 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 33 3.1 MÔ TẢ DỮ LIỆU THU THẬP ĐƢỢC 33 3.2 ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO 34 3.2.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo biến độc lập 35 3.2.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo biến phụ thuộc 39 3.3 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ 40 3.3.1 Phân tích nhân tố khám phá thang đo biến độc lập 40 3.3.2 Phân tích nhân tố khám phá thang đo biến phụ thuộc 48 3.4 PHÂN TÍCH CROBACH‟S ALPHA SAU EFA 50 3.5 MƠ HÌNH HIỆU CHỈNH VÀ CÁC GIẢ THUYẾT 53 3.5.1 Mơ hình nghiên cứu hiệu chỉnh 53 3.5.2 Các giả thuyết 54 3.6 KIỂM ĐỊNH HỒI QUY BỘI 55 iii 3.6.1 Kiểm định hệ số tƣơng quan 55 3.6.2 Mơ hình hồi quy 56 3.6.3 Đánh giá phù hợp mơ hình 58 3.6.4 Kiểm định độ phù hợp mơ hình 60 3.6.5 Kiểm định vi phạm giả thuyết mơ hình 61 3.7 KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 64 3.8 KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT CỦA CÁC ĐẶC ĐIỂM CÁ NHÂN ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG 67 3.8.1 Kiểm định khác biệt Giới tính đến hài lòng 67 3.8.2 Kiểm định khác biệt Độ tuổi đến hài lòng 69 3.8.3 Kiểm định khác biệt Tình trạng nhân đến hài lòng 70 3.8.4 Kiểm định khác biệt Trình độ chun mơn đến hài lòng 72 3.8.5 Kiểm định khác biệt Vị trí cơng tác đến hài lòng 73 3.8.6 Kiểm định khác biệt Thời gian cơng tác đến hài lòng 74 3.8.7 Kiểm định khác biệt Tiền lƣơng đến hài lòng 75 3.9 KẾT QUẢ THỐNG KÊ VỀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CHUNG VÀ HÀI LỊNG THEO TỪNG NHĨM YẾU TỐ 76 3.9.1 Mức độ hài lòng chung 76 3.9.2 Mức độ hài lòng theo nhóm yếu tố 77 CHƢƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 81 4.1 KẾT LUẬN 81 4.1.1 Tóm tắt nội dung nghiên cứu 81 4.1.2 Tóm tắt kết nghiên cứu 81 4.2 ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH NHẰM NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY TNHH MTV CON ĐƢỜNG XANH QUANG NAM 82 4.2.1 Vấn đề môi trƣờng làm việc 83 iv 4.2.2 Vấn đề cấp 83 4.2.3 Vấn đề đánh giá thành tích 84 4.2.4 Một số kiến nghị khác 84 4.3 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU 85 4.3.1 Hạn chế nghiên cứu 85 4.3.2 Hƣớng nghiên cứu 86 KẾT LUẬN 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang Bảng 2.1 Cơ sở hình thành mơ hình nghiên cứu 18 Bảng 2.2 Bảng tiêu chí đo lƣờng nhân tố Đặc điểm công việc 21 Bảng 2.3 Bảng tiêu chí đo lƣờng nhân tố 22 Bảng 2.4 Bảng tiêu chí đo lƣờng nhân tố 23 Bảng 2.5 Bảng tiêu chí đo lƣờng nhân tố 23 Bảng 2.6 Bảng tiêu chí đo lƣờng nhân tố 24 Bảng 2.7 Bảng tiêu chí đo lƣờng nhân tố Cấp 25 Bảng 2.8 Bảng tiêu chí đo lƣờng nhân tố Đánh giá thành tích 25 Bảng 2.9 Bảng tổng hợp thang đo nghiên cứu 28 Bảng 2.10 Bảng phân bố phần tử mẫu theo phận làm việc 30 Bảng 3.1 Bảng thống kê mô tả liệu mẩu 33 Bảng 3.2 Hệ số Cronbach‟s Alpha thang đo đặc điểm công việc 35 Bảng 3.3 Hệ số Cronbach‟s Alpha thang đo Tiền lƣơng phúc lợi 35 Bảng 3.4 Hệ số Cronbach‟s Alpha thang đo Đào tạo thăng tiến 36 Bảng 3.5 Hệ số Cronbach‟s Alpha thang đo Đồng nghiệp 37 Bảng 3.6 Hệ số Cronbach‟s Alpha thang đo Môi trƣờng làm việc 37 Bảng 3.7 Hệ số Cronbach‟s Alpha thang đo Môi trƣờng làm việc sau loại bỏ MTLV3 38 Bảng 3.8 Hệ số Cronbach‟s Alpha thang đo Cấp 38 Bảng 3.9 Hệ số Cronbach‟s Alpha thang đo Đánh giá thành tích 39 Bảng 3.10 Hệ số Cronbach‟s Alpha thang đo Sự hài lòng ngƣời lao động 39 Bảng 3.11 Kết kiểm định KMO Bartlett's lần 40 Bảng 3.12 Bảng xác định số lƣợng nhân tố lần 41 Bảng 3.13 Bảng ma trận nhân tố xoay lần 42 vi Bảng 3.14 Kết kiểm định KMO Bartlett's lần 44 Bảng 3.15 Bảng xác định số lƣợng nhân tố lần 44 Bảng 3.16 Bảng ma trận nhân tố xoay lần 45 Bảng 3.17 Đặt tên biến (factor) 47 Bảng 3.18 Kết kiểm định KMO Bartlett's 48 Bảng 3.19 Bảng xác định số lƣợng nhân tố 49 Bảng 3.20 Bảng ma trận thành phần nhân tố xoay 49 Bảng 3.21 Hệ số Cronbach‟s Alpha nhân tố Đặc điểm công việc 50 Bảng 3.22 Hệ số Cronbach‟s Alpha nhân tố Cấp 50 Bảng 3.23 Hệ số Cronbach‟s Alpha nhân tố Tiền lƣơng phúc lợi 51 Bảng 3.24 Hệ số Cronbach‟s Alpha nhân tố Đào tạo thăng tiến 51 Bảng 3.25 Hệ số Cronbach‟s Alpha nhân tố Môi trƣờng làm việc 52 Bảng 3.26 Hệ số Cronbach‟s Alpha nhân tố Đánh giá thành tích 52 Bảng 3.27 Bảng hệ số tƣơng quan biến phụ thuộc biến độc lập 55 Bảng 3.28 Kết phân tích hồi quy bội Coefficients 57 Bảng 3.29 Model Summaryf 59 Bảng 3.30 Bảng ANOVA 60 Bảng 3.31 Bảng tóm tắt kết kiểm định giả thuyết 66 Bảng 3.32 Kiểm định khác biệt giới tính đến hài lòng 67 Bảng 3.33 Kiểm định khác biệt độ tuổi đến hài lòng 69 Bảng 3.34 Bảng 3.35 Bảng 3.36 Bảng 3.37 Bảng 3.38 Kiểm định khác biệt Tình trạng nhân đến hài lòng Kiểm định khác biệt Trình độ chun mơn đến hài lòng Kiểm định khác biệt Vị trí cơng tác đến hài lòng Kiểm định khác biệt Thời gian công tác đến hài lòng Kiểm định khác biệt Tiền lƣơng đến hài lòng 70 72 73 74 75 vii Bảng 3.39 Bảng 3.40 Bảng 3.41 Bảng 3.42 Bảng 3.43 Bảng 3.44 Bảng 3.45 Kết thống kê mô tả mức độ hài lòng chung Kết thống kê mơ tả mức độ hài lòng chung theo thành phần Đặc điểm công việc Kết thống kê mô tả mức độ hài lòng chung theo thành phần Cấp Kết thống kê mơ tả mức độ hài lòng chung theo thành phần Tiền lƣơng phúc lợi Kết thống kê mơ tả mức độ hài lòng chung theo thành phần Môi trƣờng làm việc Kết thống kê mơ tả mức độ hài lòng chung theo thành phần Đánh giá thành tích Kết thống kê mơ tả mức độ hài lòng chung theo thành phần hài lòng 76 77 77 78 79 79 80 viii DANH MỤ Số hiệu hình Tên hình Trang Hình 1.1 Mơ hình đặc điểm cơng việc Hackman & Oldham Hình 1.2 Chỉ số mô tả công việc Smith, Kendall Hulin Hình 1.3 Tiêu chí đo lƣờng thỏa mãn cơng việc MSQ Weiss 10 Hình 1.4 Mơ hình nghiên cứu PGS TS Trần Kim Dung (2005) 11 Hình 2.1 Tiến trình nghiên cứu 17 19 Hình 3.1 Mơ hình nghiên cứu hiệu chỉnh 53 Hình 3.2 Biểu đồ phân tán Scatterplot 61 Hình 3.3 Biểu đồ tần số Histogram 63 Hình 3.4 Đồ thị P-P plot 64 sinh lý an tồn đƣợc thể biến đo lƣờng thỏa mãn thu nhập phúc lợi Công ty.Tƣơng tự, thỏa mãn nhu cầu xã hội tự trọng đƣợc thể biến thể thỏa mãn mối quan hệ với cấp với đồng nghiệp nhƣ biến thể quyền tự chủ định thực công việc Lý thuyết ERG Clayton P.Alderfer (1969) [10] Lý thuyết ERG Alderfer xác định tác động đến nhu cầu ảnh hƣởng đến hành vi ngƣời lao động Lý thuyết đƣợc phân loại thành 03 nhóm nhu cầu: (a) Nhu cầu tồn (existence needs) nhƣ đói, khát, an tồn, v.v…; (b) Nhu cầu liên đới (relatedness needs) nhƣ mối quan hệ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp cấp trên, v.v…; (c) Nhu cầu tăng trƣởng (growth needs) nhƣ nhu cầu tự trọng khẳng định thân Giống nhƣ lý thuyết nhu cầu cấp bậc Maslow, lý thuyết có ba cấp độ nhu cầu khác nhƣng nhu cầu ngƣời lao động xuất ba cấp độ lúc, đồng thời nhu cầu bù đắp cho nhu cầu nhu cầu chƣa hài lòng ngƣời lao động Chẳng hạn, ngƣời lao động không hài lòng mức độ khó khăn cơng việc mà họ làm nhƣng ngƣợc lại họ đƣợc bù đắp việc nhận tiền lƣơng phúc lợi tƣơng xứng Nhƣ vậy, quan điểm lý thuyết ERG Alderfer khác hẳn quan điểm lý thuyết nhu cầu cấp bậc Maslow, ba nhu cầu đƣợc xem xét theo ba khía cạnh khác ngƣời lao động, nhu cầu họ xuất ba khía cạnh lúc nhu cầu tồn tại, nhu cầu liên đới, nhu cầu phát triển Lý thuyết ERG Alderfer đƣợc ứng dụng đo lƣờng mức độ hài lòng ngƣời lao động dƣới 03 khía cạnh nhu cầu: tồn tại, liên đới tăng trƣởng Lý thuyết kỳ vọng Victor Vroom (1964) [40] Vroom cho hành vi động làm việc ngƣời không thiết đƣợc định thực mà đƣợc định nhận thức ngƣời kỳ vọng họ tƣơng lai Khác với Maslow Herzberg, Vroom không tập trung vào nhu cầu ngƣời mà tập trung vào kết Lý thuyết xoay quanh ba khái niệm (Kreitner & Kinicki, 2007) hay ba mối quan hệ (Robbins, 2002) [39]: - Expectancy (kỳ vọng): niềm tin nỗ lực dẫn đến kết tốt Khái niệm đƣợc thể thông qua mối quan hệ nỗ lực (effort) kết (performance) - Instrumentality (tính chất cơngcụ): niềm tin kết tốt dẫn đến phần thƣởng xứng đáng Khái niệm đƣợc thể qua mối quan hệ kết (performance) phần thƣởng (outcome/rewards) - Valence (hóa trị): mức độ quan trọng phần thƣởng ngƣời thực công việc Khái niệm đƣợc thể thông qua mối quan hệ phần thƣởng (rewards) mục tiêu cá nhân (personal goals) Vroom cho ngƣời nhân viên đƣợc động viên nhận thức họ ba khái niệm hay ba mối quan hệ tích cực Nói cách khác họ tin nỗ lực họ cho kết tốt hơn, kết dẫn đến phần thƣởng xứng đáng phần thƣởng có ý nghĩa phù hợp với mục tiêu cá nhân họ Kỳ vọng Nổ lực Tính chất cơng cụ Kết Hóa trị Phần thưởng Mục tiêu Hình Thuyết kỳ vọng Victor Vroom Vì lý thuyết đƣợc dựa nhận thức ngƣời lao động nên xảy trƣờng hợp làm Cơng ty vị trí nhƣ nhƣng ngƣời có động lực làm việc ngƣời khơng, nhận thức họvề khái niệm khác Ứng dụng lý thuyết vào đề tài nghiên cứu luận văn này, ta thấy muốn ngƣời lao động có động lực hƣớng tới mục tiêu (dĩ nhiên mục tiêu gắn liền với mục tiêu tổ chức) ta phải tạo nhận thức ngƣời lao động đórằngnỗlựccủahọsẽ manglại phần thƣởng nhƣ họ mong muốn Muốn có đƣợc nhận thức trƣớc hết ta phải tạo đƣợc hài lòng cơng việc họ, khiến họ hài long với điều kiện môi trƣờng làm việc tại, hài long với hỗ trợ cấp trên, đồng nghiệp, từ khiến họ tin tƣởng vào nỗ lực họ dẫn đến kết phần thƣởng nhƣ họ mong muốn Sự hài lòng thƣởng phạt cơng minh giúp họ tin nhữnkết họ đạt đƣợc chắn nhận đƣợc ghi nhận nhƣ tƣởng thƣởng công ty PHỤ LỤC : BIÊN BẢN THẢO LUẬN NHÓM I Giới thiệu Thành phần tham dự : - Đoàn Tiến Song – chủ đề tài: chủ trì - 10 thành viên tham dự: gồm trƣởng phó phòng nhân viên công tác Công ty TNHH MTV Con Đƣờng Xanh Quảng Nam Thời gian địa điểm: - Buổi thảo luận diễn vảo lúc 9h ngày 15 tháng năm 2014 Công ty TNHH MTV Con Đƣờng Xanh Quảng Nam Mục đích: Nhằm khám phá, điều chỉnh , bổ sung biến quan sát, qua xây dựng thang đo sơ hài lòng ngƣời lao động với cơng ty thiết lập câu hỏi Phƣơng pháp thu thập thông tin đƣợc sử dụng thơng qua hình thức thảo luận nhóm dựa theo đề cƣơng thảo luận đƣợc chuẩn bị trƣớc II Nội dung - Chủ trì giới thiệu thành phần tham dự mục đích buổi thảo luận - Chủ trì đề nghị anh chị thảo luận đƣa nhân tố ảnh hƣởng đến hài lòng cơng việc - Chủ trì đƣa tiêu chí để đánh giá yếu tố ảnh hƣởng đến hài lòng cơng việc để thành viên thảo luận Các câu hỏi đƣợc đƣa thảo luận: Theo anh (chị) nhân tố dƣới ảnh hƣởng đến hài lòng tới cơng việc? Đặc điểm công việc Cơ hội đào tạo thăng tiến Cấp Đồng nghiệp Tiền lƣơng phức lợi Mơi trƣờng làm việc Ngồi yếu tố , anh ( chị ) quan tâm đến nhân tố nào? Theo anh/chị yếu tố sau dùng để đo lƣờng hài lòng nhân viên đặc điểm công việc? Nhân viên hiểu rỏ công việc làm Công việc đƣợc sử dụng kỹ khác Cơng việc cho phép nhân viên thực số quyền định để hồn tất cơng việc Nhân viên đƣợc phản hồi góp ý cấp hiệu cơng việc Cơng việc phù hợp với lực mạnh nhân viên Ngoài yếu tố , anh theo anh ( chị ) yếu tố dùng để đo lƣờng hài lòng đặc điểm cơng việc? Các anh (chị) có quan tâm đến hội thăng tiến làm không? Theo anh/chị yếu tố sau dùng để đo lƣờng hài lòng nhân viên hội đào tạo thăng tiến? Công ty đào tạo đầy đủ kỹ để thực tốt công việc Công ty tạo điều kiện để học tập nâng cao kiến thức , kỹ Công ty tạo nhiều hội thăng tiến cho ngƣời có lực Chính sách thăng tiến cơng ty cơng Ngồi yếu tố , anh theo anh ( chị ) yếu tố dùng để đo lƣờng hài lòng hội đào tạo thăng tiến? Cấp có phải nhân tố ảnh hƣởng đến hài lòng anh/chị làm khơng? Theo anh/chị yếu tố sau dùng để đo lƣờng hài lòng nhân viên cấp trên? Nhân viên khơng gặp khó khăn giao tiếp trao đổi với Cấp Cấp động viên hổ trợ cần thiết Cấp thực quan tâm đến Cấp bảo vệ nhân viên cần thiết Cấp ngƣời có lực Nhân viên đƣợc định cách thức thực cơng việc nhiệm vụ Cấp đối xử cơng với nhân viên cấp dƣới Ngồi yếu tố , anh theo anh ( chị ) yếu tố dùng để đo lƣờng hài lòng cấp trên? Theo anh/chị yếu tố sau dùng để đo lƣờng hài lòng nhân viên đồng nghiệp? Đồng nghiệp hổ trợ , giúp đở cần thiết Đồng nghiệp thân thiện , dể gần hòa đồng Đồng nghiệp tận tâm , tận tụy để hồn thành tốt cơng việc Đồng nghiệp ngƣời đáng tin cậy Theo anh/chị yếu tố sau dùng để đo lƣờng hài lòng nhân viên tiền lƣơng phúc lợi? Tiền lƣơng phù hợp với lực đóng góp Nhân viên nhận đƣợc khoản thƣởng thỏa đáng từ hiệu cơng việc Các khoản trợ cấp công ty mức hợp lý Lƣơng ,thƣởng, trợ cấp cơng ty phân phối cơng Có thể sống dựa vào thu nhập công ty Công ty có chế độ bảo hiểm y tế , bảo hiểm xã hội tốt Công ty tạo điều kiện cho tơi đƣợc nghỉ phép , nghỉ bệnh có nhu cầu Cơng ty có phận cơng đồn bảo vệ quyền lợi nhân viên Hằng năm công ty có tổ chức cho nhân viên du lịch, nghỉ dƣỡng Ngoài yếu tố , anh theo anh ( chị ) yếu tố dùng để đo lƣờng hài lòng tiền lƣơng phúc lợi? Anh/ chị có quan tâm đến mơi trƣờng làm việc Công ty không? Thời gian làm việc công ty phù hợp Tôi làm thêm nhiều Ngƣời lao động đƣợc cung cấp đầy đủ thiết bị , thông tin để thực cơng việc Nơi làm việc đảm bảo tính an toàn thoải mái III Kết điều tra Sau tiến hành nghiên cứu định tính, kết thu đƣợc nhƣ sau: nhân tố mơ hình nghiên cứu hài lòng ngƣời lao động đƣợc đồng tình dùng cho nghiên cứu nghiên cứu định lƣợng ngƣời cho yếu tố họ quan tâm môi trƣờng làm việc Có ý kiến cho họ mong đồng nghiệp hòa đồng hợp tác với tốt ngƣời cho đào tạo thăng tiến yếu tố quan trọng Có ý kiến cho họ coi việc đánh giá thành tích cơng việc, họ cho cấp cần có đánh giá công thƣởng xứng đáng ý kiến cho việc đánh giá không công bằng, đổ lổi cho số tình Có ý kiến cho quan tâm đến đời sống cá nhân doanh nghiệp khiến họ làm việc tốt Một số ý kiến thang đo cho nhân tố nêu mơ hình nghiên cứu cần phải đƣợc điều chỉnh cho phù hợp đƣợc tổng hợp thang đo nhân tố tác động đến hài lòng ngƣời lao động PHỤ LỤC : BẢNG THANG ĐO ĐIỀU CHỈNH STT Ký hiệu Đặc điểm công việc Đƣợc sử dụng nhiều kỹ khác công việc ĐĐCV1 Hiểu rỏ công việc làm ĐĐCV2 Đƣợc quyền định số vấn đề công việc nằm ĐĐCV3 lực Nhận đƣợc phản hồi cấp hiệu công việc ĐĐCV4 Cơng việc phù hợp với lực mạnh ĐĐCV5 Tiền lƣơng phúc lợi Tiền lƣơng phù hợp với lực đóng góp TLPL1 Nhân viên nhận đƣợc khoản thƣởng thỏa đáng từ hiệu TLPL2 công việc Các khoản trợ cấp cơng ty mức hợp lý TLPL3 Lƣơng ,thƣởng, trợ cấp cơng ty phân phối cơng TLPL4 10 Có thể sống dựa vào thu nhập công ty TLPL5 11 Cơng ty có chế độ bảo hiểm y tế , bảo hiểm xã hội tốt TLPL6 12 Công ty tạo điều kiện cho đƣợc nghỉ phép , nghỉ TLPL7 bệnh có nhu cầu 13 Cơng ty có phận cơng đồn bảo vệ quyền lợi nhân TLPL8 viên 14 Hằng năm cơng ty có tổ chức cho nhân viên du lịch, TLPL9 nghỉ dƣỡng 15 Công ty đào tạo đầy đủ kỹ để thực tốt công ĐTTT1 việc 16 Công ty tạo điều kiện học tập nâng cao kiến thức, kỹ ĐTTT2 17 Công ty tạo nhiều hội thăng tiến ĐTTT3 18 Chính sách thăng tiến cơng ty công ĐTTT4 Đ 19 Đồng nghiệp hổ trợ , giúp đở cần thiết ĐN1 20 Đồng nghiệp thân thiện , dể gần hòa đồng ĐN2 21 Đồng nghiệp tận tâm , tận tụy để hồn thành tốt cơng ĐN3 việc 22 Đồng nghiệp ngƣời đáng tin cậy ĐN4 23 Thời gian làm việc công ty phù hợp MTLV1 24 Tôi làm thêm nhiều MTLV2 25 Ngƣời lao động đƣợc cung cấp đầy đủ thiết bị , thông tin để MTLV3 thực công việc 26 Nơi làm việc đảm bảo tính an tồn thoải mái MTLV4 Cấp 27 Nhân viên khơng gặp khó khăn giao tiếp trao đổi với CT1 Cấp 28 Cấp động viên hổ trợ cần thiết CT2 29 Cấp thực quan tâm đến CT3 30 Cấp bảo vệ nhân viên cần thiết CT4 31 Cấp ngƣời có lực CT5 32 Nhân viên đƣợc định cách thức thực công việc CT6 nhiệm vụ 33 Cấp đối xử cơng với nhân viên cấp dƣới CT7 34 DG1 35 DG2 36 DG3 Sự hài lòng ngƣời lao động Hài lòng làm việc công ty HL1 Giới thiệu cho ngƣời đến làm việc công ty HL2 Muốn gắn bó lâu dài với cơng ty HL3 PHỤ LỤC 4: BẢNG CÂU HỎI PHIẾU KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV CON ĐƢỜNG XANH –QUẢNG NAM Xin chào Q Anh (Chị)! Tơi tên Đồn Tiến Song , học viên Cao học trƣờng Đại Học Kinh Tế thuộc trƣờng Đại Học Đà Nẵng Hiện tiến hành khảo sát tìm hiểu “ Sự hài lòng người lao động cơng việc Công ty ” để phục vụ cho luận văn tốt nghiệp Rất mong Anh (Chị) dành chút thời gian q báu để giúp tơi hồn thành phiếu khảo sát Sự giúp đỡ Anh (Chị) đóng góp lớn vào kết luận văn Trƣớc trả lời, mong Anh (Chị) đọc ý dƣới đây: Trả lời tất câu hỏi (theo dẩn bảng câu hỏi ) Tất thông tin mà Anh (Chị) cung cấp phiếu khảo sát này, sử dụng cho mục đích nghiên cứu đề đề tài, ngồi hồn tồn khơng sử dụng cho mục đích khác Phiếu khảo sát gồm 03 trang Xin chân thành cám ơn giúp đỡ Anh (Chị) PHẦN 1: Ý KIẾN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG Xin vui lòng cho biết ý kiến Anh (Chị) câu hỏi sau , với (1) không đồng ý (5) đồng ý Rất không đông ý Không đồng ý STT I II Không ý kiến Đồng ý Rất đồng ý TIÊU CHÍ Đặc điểm cơng việc MỨC ĐỘ ĐỒNG Ý 5 Anh (Chị) đƣợc sử dụng nhiều kỹ khác công việc Anh (Chị) hiểu rỏ công việc làm Anh (Chị) đƣợc quyền định số vấn đề công việc nằm lực Anh (Chị) nhận đƣợc phản hồi cấp hiệu cơng việc Cơng việc phù hợp với lực mạnh Anh (Chị) Tiền lƣơng phúc lợi Tiền lƣơng phù hợp với lực đóng góp Anh (Chị) Anh (Chị) nhận đƣợc khoản thƣởng thỏa đáng từ hiệu cơng việc Các khoản trợ cấp cơng ty mức hợp lý Lƣơng ,thƣởng, trợ cấp công ty phân phối công 10 11 12 13 14 Có thể sống dựa vào thu nhập cơng ty Cơng ty có chế độ bảo hiểm y tế , bảo hiểm xã hội tôt Công ty tạo điều kiện cho đƣợc nghỉ phép , nghỉ bệnh có nhu cầu Cơng ty có phận cơng đồn bảo vệ quyền lợi nhân viên Hằng năm cơng ty có tổ chức cho nhân viên du lịch, nghỉ dƣỡng III 15 16 17 5 Công ty tạo điều kiện để Anh (Chị) học tập nâng cao kiến thức , kỹ Công ty tạo nhiều hội thăng tiến cho ngƣời có lực IV Mối quan hệ vớ 19 Đồng nghiệp hổ trợ , giúp đở cần thiết 20 Đồng nghiệp thân thiện , dể gần hòa đồng Đồng nghiệp ln tận tâm , tận tụy để hồn thành tốt công việc Đồng nghiệp ngƣời đáng tin cậy V 23 thực tốt cơng việc Chính sách thăng tiến công ty công 22 Công ty đào tạo đầy đủ kỹ để Anh (Chị) 18 21 Thời gian làm việc công ty phù hợp 24 25 Tôi làm thêm nhiều Anh (Chị) đƣợc cung cấp đầy đủ thiết bị , thông tin để thực cơng việc 26 Nơi làm việc đảm bảo tính an toàn thoải mái VI Cấp 27 28 5 trao đổi với Cấp Cấp động viên hổ trợ Anh (Chị) cần thiết Cấp thực quan tâm đến 30 Cấp bảo vệ nhân viên cần thiết 31 Cấp ngƣời có lực 33 Anh (Chị) khơng gặp khó khăn giao tiếp 29 32 Nhân viên đƣợc định cách thức thực cơng việc nhiệm vụ Cấp đối xử công với nhân viên cấp dƣới VII 34 ng 35 36 Sự hài lòng ngƣời lao động 37 38 39 Anh (Chị) có hài lòng làm việc công ty Anh (Chị) giới thiệu cho ngƣời đến làm việc công ty Anh (Chị) muốn gắn bó lâu dài với cơng ty PHẦN 2: THƠNG TIN ĐÁP VIÊN Xin vui lòng cho biết thơng tin Anh (Chị) với mổi câu hỏi dƣới đây: Giới tính : Nam Nữ Độ tuổi : Dƣới 25 Từ 25 đến 34 Từ 34 đến 44 Từ 45 trở lên Tình trạng nhân: Độc thân Đã có gia đình Trình độ chun mơn, nghiệp vụ: Lao động phổ thông Công nhân kỹ thuật Trung cấp Cao đẵng Đại học Sau đại học Vị trí cơng tác Anh (Chị): Trƣởng , phó ban tƣơng đƣơng Công nhân trực tiếp sản xuất Nhân viên nghiệp vụ, kỹ sƣ Tổ phục vụ Thời gian làm việc công ty: Dƣới năm Từ đến năm Từ năm trở lên Mức lƣơng Anh (Chị): Dƣới tr Từ 5tr – 10 tr Từ đến tr Từ 10 tr trở lên Xin chân thành cám ơn Anh (Chị) ... Cơng ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Con Đƣờng Xanh Quảng Nam tơi chọn đề tài Nghiên cứu hài lòng người lao động công việc Công ty TNHH Một Thành Viên Con Đường Xanh Quảng Nam Kết nghiên. .. dung nghiên cứu 81 4.1.2 Tóm tắt kết nghiên cứu 81 4.2 ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH NHẰM NÂNG CAO SỰ HÀI LỊNG CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY TNHH MTV CON ĐƢỜNG XANH QUANG NAM. .. DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỒN TIẾN SONG NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LỊNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY TNHH MTV CON ĐƯỜNG XANH QUẢNG NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số :
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sự hài lòng của người lao động trong công việc tại công ty TNHH MTV con đường xanh quảng nam , Nghiên cứu sự hài lòng của người lao động trong công việc tại công ty TNHH MTV con đường xanh quảng nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn