Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản mền trung

727 23 0
  • Loading ...
1/727 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:36

B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG NGUYN ÌNH DUY ÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TI CÔNG TY C PHN XUT NH P KHU THU S N MI N TRUNG LU N VĂN THC SĨ QU N TR KINH DOANH Nng - Năm 2015 B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG NGUYN ÌNH DUY ÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TI CƠNG TY C PHN XUT NH P KHU THU S N MI N TRUNG Chuyên ngành: Qun tr ᄉ kinh doanh Mã s ᄉ: 60.34.05 LU N VĂN THC SĨ QU N TR KINH DOANH Ng i h ng dn khoa hc: GS.TS TRƯƠNG BÁ THANH Nng - Năm 2015 LI CAM OAN Tơi cam oan ây cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng c cơng b b t kỳ cơng trình khác Tác gi lu-n văn NGUYN ÌNH DUY MC LC M U 1 Lý chn tài Mc tiêu nghiên c u i t Thành tích t ᄉ p th Thành tíchnhân Cơng b=ng Khơng ý ki0n Anh/ch cho bi0t thành tích ho t ᄉ ng oàn th ca nhân viên nh h 7ng 0n giá tr ánh giá thành tích nhân viên ó th0 nào? (Chn ô) 12 R4t nh h 7ng #nh h 7ng Không nh h 7ng R4t không nh h 7ng Tương i nh h 7ng 13 Khi làm vic Công ty, nh;ng iu d "i ây iu mà anh/ch mong mun nh4t? (Chn ô) Thu nh ᄉ p cao Công vic nhI nhàngu kin t Mơi tr -ng làm vic tt i phát trin o, Khác Xin chân thành c m ơn s giúp F nhit tình ca anh/ch! Ph) l)c Danh gia tich hien tai cua Cong ty Frequency Valid Percent Valid Percent Rat quan Thu tuc hanh chinh 24 122 8,0 40,7 Mang tinh hinh thuc 138 46,0 16 5,3 5,3 300 100,0 100,0 Khong tra loi Total 8,0 40,7 46,0 Cumulative Percent 8,0 48,7 94,7 100,0 Hieu qua cua danh gia tich Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Dao tao va Phat trien Tra luong, khen thuong 10 44 3,3 14,7 3,3 14,7 3,3 18,0 Thuyen chuyen, de bat, sa 12 4,0 4,0 22,0 12,7 12,7 34,7 65,3 65,3 100,0 100,0 100,0 thai Tat ca cong tac tren 38 Khong co cong tac nao Total 196 300 Thoi gian thich hop de danh gia tich Frequency Valid Theo thang Theo quy thang Cuoi nam Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 40 152 13,3 50,7 13,3 50,7 13,3 64,0 64 44 21,3 21,3 85,3 14,7 14,7 100,0 300 100,0 100,0 Muc phu hop giua nang luc va khoi luong cong viec Frequency Valid Rat phu hop Phu hop 22 Percent Valid Percent Cumulative Percent 7,3 17,3 7,3 17,3 7,3 24,7 11,0 11,0 35,7 Chap nhan duoc 52 33 Khong phu hop 104 34,7 34,7 70,3 89 300 29,7 100,0 29,7 100,0 100,0 Rat khong phu hop Total Tinh cu the Frequency Valid Rat phu hop Phu hop Chap nhan duoc Khong phu hop Rat khong phu hop Total Percent 16 Valid Percent Cumulative Percent 28 62 5,3 9,3 5,3 9,3 5,3 14,7 20,7 20,7 35,3 66 22,0 22,0 57,3 128 300 42,7 100,0 42,7 100,0 100,0 Co the luong duoc Frequency Valid Rat phu hop Phu hop Chap nhan duoc Khong phu hop Rat khong phu hop Total Percent 23 Valid Percent Cumulative Percent 7,7 16,0 7,7 16,0 7,7 23,7 19,7 19,7 43,3 92 30,7 30,7 74,0 78 300 26,0 100,0 26,0 100,0 100,0 48 59 Co the dat duoc Frequency Valid Rat phu hop Phu hop Chap nhan duoc Khong phu hop Rat khong phu hop Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 12 4,0 4,0 4,0 52 76 17,3 25,3 17,3 25,3 21,3 46,7 112 48 37,3 37,3 84,0 16,0 16,0 100,0 300 100,0 100,0 Hop ly Frequency Valid Rat phu hop Phu hop Chap nhan duoc Khong phu hop Rat khong phu hop Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 14 4,7 4,7 4,7 30 82 10,0 27,3 10,0 27,3 14,7 42,0 32,7 32,7 74,7 25,3 25,3 100,0 100,0 100,0 98 76 300 Co han dinh thoi gian Frequency Valid Rat phu hop Phu hop 18 Khong phu hop Rat khong phu hop Total Valid Percent Cumulative Percent 6,0 14,7 6,0 14,7 6,0 20,7 34,0 34,0 54,7 72 24,0 24,0 64 300 21,3 100,0 21,3 100,0 44 102 Chap nhan duoc Percent 78,7 100,0 Tieu chuan nao quan can duoc su dung de danh gia tich Frequency Valid To chat, dac diem Hanh vi thuc hien cong viec Ket qua thuc hien cong viec Nang luc thuc hien cong viec Tat ca tieu chuan tren Total 16 Percent Valid Percent Cumulative Percent 5,3 16,0 5,3 16,0 5,3 21,3 31,3 31,3 52,7 108 36,0 36,0 34 300 11,3 100,0 11,3 100,0 48 94 88,7 100,0 Danh gia tieu chuan danh gia tich dang duoc ap dung Frequency Valid Hoa toan phu hop Phu hop Can cai tien Nen thay doi Khong y kien Total 12 Percent Valid Percent Cumulative Percent 28 150 4,0 9,3 4,0 9,3 4,0 13,3 50,0 50,0 63,3 102 34,0 34,0 300 2,7 100,0 2,7 100,0 97,3 100,0 Doi tuong danh gia tich phu hop nhat Frequency Valid Tu ban than Dong nghiep Cap tren truc tiep Cap duoi Khach hang Tat ca Total 36 Percent Valid Percent Cumulative Percent 12,0 10,7 12,0 10,7 12,0 22,7 47,3 47,3 70,0 18 6,0 6,0 58 19,3 19,3 14 300 4,7 100,0 4,7 100,0 32 142 76,0 95,3 100,0 Cap tren thuong pham loi nao danh gia tich Frequency Valid Danh gia qua cao Danh gia qua thap Quy ve muc trung binh Danh gia theo tinh cam Khong y kien Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 20 28 6,7 9,3 6,7 9,3 6,7 16,0 156 52,0 52,0 68,0 84 28,0 4,0 28,0 4,0 96,0 100,0 100,0 100,0 12 300 Muc tieu va ke hoach danh gia Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Thuong xuyen Thinh thoang 12 22 4,0 7,3 4,0 7,3 4,0 11,3 It 28 9,3 9,3 20,7 137 45,7 33,7 45,7 33,7 66,3 100,0 100,0 100,0 Rat it Khong bao gio Total 101 300 Thong nhat ve tieu chi danh gia Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Thuong xuyen Thinh thoang 17 2,0 5,7 2,0 5,7 2,0 7,7 It 71 23,7 23,7 31,3 144 48,0 48,0 79,3 62 300 20,7 100,0 20,7 100,0 100,0 Rat it Khong bao gio Total Phan hoi diem manh, diem yeu Frequency Valid Thuong xuyen Thinh thoang It Rat it Khong bao gio Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 16 5,3 5,3 5,3 48 16,0 16,0 21,3 68 121 22,7 40,3 22,7 40,3 44,0 84,3 47 300 15,7 15,7 100,0 100,0 100,0 Thao luan ket qua danh gia Frequency Valid Thuong xuyen Thinh thoang Percent Valid Percent Cumulative Percent 1,7 2,3 1,7 2,3 1,7 4,0 It Rat it 60 125 20,0 41,7 20,0 41,7 24,0 65,7 Khong bao gio 103 34,3 34,3 100,0 300 100,0 100,0 Total Thong nhat voi nhan vien ke hoach hanh dong Frequency Valid Thuong xuyen Thinh thoang It Rat it Khong bao gio Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 17 59 5,7 19,7 5,7 19,7 5,7 25,3 62 107 20,7 35,7 20,7 35,7 46,0 81,7 55 18,3 18,3 100,0 300 100,0 100,0 Theo truyen thong van hoa cong ty hien van de duoc uu tien Frequency Valid Thanh tich tap the Thanh tich ca nhan Cong bang nhu Khong y kien Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 102 34,0 34,0 34,0 34 94 11,3 31,3 11,3 31,3 45,3 76,7 100,0 70 23,3 23,3 300 100,0 100,0 Hoat dong doan the anh huong den gia tri danh gia tich nhan vien Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Rat anh huong Anh huong 84 96 28,0 32,0 28,0 32,0 28,0 60,0 Tuong doi anh huong Khong anh huong 56 36 18,7 12,0 18,7 12,0 78,7 90,7 Rat khong anh huong 28 9,3 9,3 100,0 300 100,0 100,0 Total Nhung dieu anh chi mong muon nhat Frequency Valid Thu nhap cao Moi truong lam viec tot Co dieu kien dao tao va phat trien Cong viec nhe nhang Khac Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 50 116 16,7 38,7 16,7 38,7 16,7 55,3 54 18,0 18,0 73,3 30 10,0 10,0 83,3 50 16,7 16,7 100,0 300 100,0 100,0 Ph) l)c Hưng dn 'ánh giá, ch8m 'i:m m*c '/ ',t 'ư+c m)c tiêu k;t qu th1c hi&n công tác chuyên môn i:m M*c '/ ',t m)c tiêu Hoàn toàn v t tr ᄉ i u l*n so v"i Kh ᄉ i lư+ng Ch8t lư+ng hoàn thành ',t 'ư+c V t 130% Ch ᄉ ng, sáng t o, gi i áp c i mc tiêu c ti0n, t o hiu qu cách làm cũ, gi m 30% th-i giao C gi m 5% m c v t l ng ho)c m t yêu c*u t 120% mc tiêu c giao công vic m c v t tr ᄉ i C gi m 5% m c v t l ng ho)c m t yêu c*u t 0n 110% mc tiêu c công vic m c tt giao C gi m 5% m c v t l ng ho)c m t yêu c*u t 0n u i7 80% 0n 100% công vic m c*n ci ti0 n n3 m c trung bình mc tiêu c giao C gi m 5% m c v t l ng ho)c m nhi gian/nh m c/chi phí c ch4t l ng gi m 0,25 im sáng t o, gi i pháp c i ti0n lĩnh v y0u, tuyt i khơng x y sai sót, ti0t kim 20% th-i gian/nh m c/chi phí c ch4t l ng gi m 0,25 im Khơng sai sót, khơng x y tai n th4t, th-i gian/nh n, tn m c/chi phí m c cho phép c ch4t l ng gi m 0,25 im Còn nhi lc hơn, sai sót, tn th4t nhI, th-i gian/nh m c/chi phí v t m c kho ng 10% c ch4t l ng gi m 0,25 im un ᄉi du ng khơ ng hồ n nh, u vi ph Không t yêu c*u Ch: t 70% mc tiêu c Nhi giao tr7 xung h thng, v t 20% th-i gian/nh nhi m, sai sót man g tính C gi m 5% m c v t l ng ho)c m m c/chi phí c ch4t l ng gi m 0,25 im Ph) l)c Ch8m 'i:m m*c '/ tiêu chu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản mền trung , Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản mền trung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn