Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

129 32 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG MAI THÙY LINH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG MAI THÙY LINH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: GS.TS TRƯƠNG BÁ THANH Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn MAI THÙY LINH MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 11 1.1 CẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 11 1.1.1 Khái niệm cấu trúc vốn doanh nghiệp 11 1.1.2 Cấu trúc vốn tối ưu 17 1.2 MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ CẤU TRÚC VỐN TỐI ƯU 18 1.2.1 Lý thuyết Modigliani Miller cấu trúc vốn 18 1.2.2 Lý thuyết đánh đổi cấu trúc vốn 23 1.2.3 Lý thuyết chi phí đại diện 25 1.2.4 Lý thuyết trật tự phân hạng 27 1.2.5 Lý thuyết tín hiệu 29 1.3 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN DOANH NGHIỆP 29 1.3.1 Đặc điểm ngành 29 1.3.2 Hiệu hoạt động kinh doanh 30 1.3.3 Tài sản cố định hữu hình 31 1.3.4 Tấm chắn thuế phi nợ 32 1.3.5 Quy mô doanh nghiệp 32 1.3.6 Tính khoản 33 1.3.7 Hình thức sở hữu doanh nghiệp 34 1.3.8 Cơ hội tăng trưởng 34 1.3.9 Rủi ro kinh doanh 36 KẾT LUẬN CHƯƠNG 37 CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 38 2.1 TỔNG QUAN VỀ MỘT SỐ DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 38 2.2 CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 41 2.2.1 Tỷ lệ tổng nợ tổng vốn 42 2.2.2 Tỷ lệ nợ dài hạn tổng vốn 45 2.2.3 Tỷ lệ nợ ngắn hạn tổng vốn 47 2.2.4 Tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng vốn 50 2.3 CƠ SỞ XÂY DỰNG MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 52 2.4 CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 53 2.4.1 Hiệu hoạt động kinh doanh 53 2.4.2 Tài sản cố định hữu hình 53 2.4.3 Tấm chắn thuế phi nợ 54 2.4.4 Quy mô doanh nghiệp 54 2.4.5 Tính khoản 54 2.4.6 Hình thức sở hữu doanh nghiệp 55 2.4.7 Cơ hội tăng trưởng 55 2.4.8 Rủi ro kinh doanh 55 2.5 ĐO LƯỜNG CÁC CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU 55 2.6 XÂY DỰNG MƠ HÌNH PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 57 2.6.1 Chọn mẫu nghiên cứu thu thập số liệu 57 2.6.2 Mơ hình đề nghị 57 2.7 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ MƠI TRƯỜNG KINH TẾ VĨ MÔ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 58 2.7.1 Lạm phát 58 2.7.2 Tăng trưởng GDP 60 2.7.3 Chính sách tiền tệ 61 KẾT LUẬN CHƯƠNG 64 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM 65 3.1 PHÂN TÍCH YẾU TỐ ĐẶC ĐIỂM NGÀNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 65 3.1.1 Tỷ lệ tổng nợ tổng vốn 65 3.1.2 Tỷ lệ nợ dài hạn tổng vốn 67 3.2 PHÂN TÍCH HỒI QUY CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT 69 3.2.1 Phân tích mối quan hệ tương quan biến 69 3.2.2 Phân tích mơ hình hồi quy đơn 73 3.2.3 Phân tích mơ hình hồi quy bội 74 3.3 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ CẤU TRÚC VỐN VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 84 3.3.1 Đánh giá kết phân tích tổng quan cấu trúc vốn 84 3.3.2 Đánh giá kết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 86 KẾT LUẬN CHƯƠNG 91 CHƯƠNG 4: MỘT SỐ HÀM Ý VÀ KIẾN NGHỊ RÚT RA TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 92 4.1 CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẰM TẬN DỤNG NGUỒN VỐN BÊN TRONG CỦA DOANH NGHIỆP 93 4.2 XÂY DỰNG VÀ DUY TRÌ CẤU TRÚC VỐN MỤC TIÊU 94 4.3 TĂNG QUY MÔ DOANH NGHIỆP VÀ ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU TÀI SẢN NHẰM TẠO THUẬN LỢI TRONG VIỆC TIẾP CẬN NGUỒN VỐN BÊN NGOÀI 96 4.4 NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH 97 4.5 ĐẨY MẠNH UY TÍN CỦA DOANH NGHIỆP, TĂNG CƠ HỘI TRONG TIẾP CẬN NGUỒN VỐN VAY NGÂN HÀNG 98 4.6 KHAI THÁC CÁC KÊNH HUY ĐỘNG VỐN 99 4.7 VẬN DỤNG MƠ HÌNH CHỈ SỐ Z ĐỂ XÁC ĐỊNH TỶ LỆ NỢ PHÙ HỢP 100 KẾT LUẬN CHƯƠNG 103 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 104 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài CTCP Cơng ty cổ phần DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp nhà nước EPS Thu nhập cổ phiếu GDP Thu nhập quốc dân ROA Tỷ suất sinh lời tài sản TNDN Thu nhập doanh nghiệp TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh TSCĐ Tài sản cố định TTCK Thị trường chứng khốn USD Đơ la Mỹ VCSH Vốn chủ sở hữu VND Việt Nam Đồng WACC Chi phí sử dụng vốn bình qn DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 Vốn doanh nghiệp nghiên cứu qua năm 39 2.2 Bảng quy mô chi tiết nguồn vốn 40 2.3 Các tiêu đo lường cấu trúc vốn 56 3.1 Kết phân tích tỷ lệ tổng nợ tổng vốn hàm bảng Anova nhân tố 3.2 66 Kết phân tích tỷ lệ nợ dài hạn tổng vốn hàm Anova nhân tố 67 3.3 Phân tích hệ số tương quan Pearson Correlations 70 3.4 Hệ số xác định độ phù hợp R2 mô hình hồi quy đơn biến tỷ lệ tổng nợ tổng vốn (TD) với biến độc lập 3.5 73 Hệ số xác định độ phù hợp R2 mô hình hồi quy đơn biến tỷ lệ nợ dài hạn tổng vốn (LTD) với biến độc lập 3.6 Hệ số xác định độ phù hợp R2 mô hình hồi quy tuyến tính bội với biến phụ thuộc TD 3.7 76 Hệ số xác định độ phù hợp R2 mơ hình hồi quy tuyến tính bội với biến phụ thuộc LTD 3.9 75 Các tham số thống kê mơ hình hồi quy bội biến TD phương pháp Stepwise 3.8 73 80 Các tham số thống kê mơ hình hồi quy bội biến LTD đưa thêm biến vào theo phương 3.10 pháp Stepwise 81 Tổng hợp kết nghiên cứu 88 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Số hiệu Tên hình hình 1.1 Minh họa mệnh đề M & M số mơi trường khơng có thuế 1.2 22 Minh họa mệnh đề M & M số mơi trường có thuế 2.1 21 Minh họa mệnh đề M & M số môi trường có thuế 1.4 20 Minh họa mệnh đề M & M số mơi trường khơng có thuế 1.3 Trang 23 Biểu đồ hệ số tổng nợ tổng vốn qua năm nghiên cứu 43 2.2 Biểu đồ hệ số tổng nợ tổng vốn theo ngành 44 2.3 Biểu đồ tỷ lệ nợ dài hạn tổng vốn 45 2.4 Biểu đồ hệ số nợ dài hạn tổng vốn ngành 47 2.5 Biểu đồ hệ số nợ ngắn hạn tổng vốn 48 2.6 Biểu đồ tỷ lệ nợ ngắn hạn tổng vốn 50 2.7 Biểu đồ tỷ lệ VCSH tổng vốn 51 2.8 Biểu đồ hệ số vốn chủ sở hữu tổng vốn 52 2.9 Tỷ lệ lạm phát hàng tháng theo năm 2009-2013 59 2.10 Sơ đồ thể mối quan hệ lạm phát tỷ lệ nợ 60 2.11 Đồ thị tỷ lệ tăng trưởng GDP qua năm 61 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] TS Đoàn Ngọc Phi Anh (2010), “Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài hiệu tài – Tiếp cận theo phương pháp phân tích đường dẫn”, Tạp chí khoa học công nghệ, số 5(40)/2010, Đại học kinh tế Đà Nẵng, trang 14-22 [2] Đặng Thị Quỳnh Anh & Quách Thị Hải Yến (2014), “Nghiên cứu nhân tố tác động đến cấu trúc vốn doanh nghiệp niêm yết Sở Giao dịch Chứng khốn TP.HCM (HOSE)”, Tạp chí phát triển hội nhập – Số 18(28) – Tháng 9-10/2014, trang 34-39 [3] Báo cáo tài kiểm tốn 100 doanh nghiệp niêm yết sàn giao dịch chứng khốn Tp Hồ Chí Minh (HOSE) Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HSX) năm 2009, 2010, 2011, 2012 2013 [4] TS Lê Đạt Chí (2013), “Các nhân tố ảnh hưởng đến việc hoạch địch cấu trúc vốn nhà quản trị tài Việt Nam”, Tạp chí Phát triển Hội nhập – Số (19), tháng 03 - 04/2013, trang 22-28 [5] Nguyễn Thị Thu Hà (2006), Phân tích cấu trúc vốn doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp dệt may Thành phố Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng [6] Lưu Thị Hương (2002), Giáo trình tài doanh nghiệp, NXB giáo dục Hà Nội [7] Bùi Phan Nhã Khanh (2012), “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp ngành cơng nghiệp chế tạo niêm yết thị trường chứng khốn TP Hồ Chí Minh”, Kỷ yếu Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2012, Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Kinh tế, trang 38-48 [8] Khoa tốn kinh tế, Bộ mơn điều khiển học (2002), Bài giảng kinh tế lượng, NXB thống kê Hà Nội [9] Trương Đông Lộc, Võ Kiều Trang (2008), “Các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn công ty cổ phần niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam”, Tạp chí nghiên cứu Kinh tế, (361), Tr 20-26 [10] PGS.TS Trần Đình Khơi Nguyên (2004), Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc tài doanh nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, Đại học Đà Nẵng [11] PGS.TS Trần Đình Khơi Ngun (2004), “Một cách tiếp cận phân tích nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp Việt Nam”, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Đại học Đà Nẵng 17-18/11/2004, trang 526-533 [12] Đồn Tuyết Nhung (2007), Phân tích cấu trúc tài doanh nghiệp kinh doanh du lịch địa bàn thành phố Đà Nẵng, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Đà Nẵng [13] TS Vương Hoàng Quân (2014), “Quy mô hiệu doanh nghiệp với cấu trúc vốn: Nhìn từ góc độ tài hành vi”, Tạp chí Tài số 9-2014, Viện nghiên cứu phát triển Tp Hồ Chí Minh, http://www.tapchitaichinh.vn/Dien-dan-khoa-hoc/Quy-mo-va-hieuqua-doanh-nghiep-voi-cau-truc-von-Nhin-tu-goc-do-tai-chinhhanh-vi/54090.tctc, ngày 29/09/2014 [14] Trần Hùng Sơn (2011), “Đặc điểm doanh nghiệp tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn mục tiêu doanh nghiệp sản xuất công nghệ niêm yết Việt Nam”, Tạp chí Phát triển KH&CN Tập 14, số 032011, trang 22-39 [15] GS.TS Trương Bá Thanh (2000), Bài giảng kinh tế lượng, Lưu hành nội [16] PGS.TS Trần Ngọc Thơ (2005), Tài doanh nghiệp đại, Nhà xuất thống kê [17] Vũ Thiều, Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Khắc Minh (1996), Giáo trình kinh tế lượng, NXB khoa học kỹ thuật, Hà Nội [18] Lê Ngọc Trâm (2010), Phân tích nhân tố tác động đến cấu trúc vốn doanh nghiệp Việt Nam, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP HCM [19] ThS Trần Minh Tuấn (2010), “Tác động cấu trúc vốn đến lợi nhuận doanh nghiệp ngành vận tải biển niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo Thị trường chứng khốn Việt Nam – 10 năm nhìn lại xu hướng phát triển đến năm 2020, Khoa Ngân hàng tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân [20] Nguyễn Ngọc Vũ (2003), Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài giải pháp hồn thiện cấu tài trợ cơng ty niêm yết trung tâm giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng Tiếng Anh [21] Aswath Damodaran (2004), “Capital Structure theories”, Journal of Financial Economics 67 (2), 217-248 [22] Balakrishnan, S., & Fox, I (1993), “Asset specificity, firm heterogeneity and capital structure”, Strategic Management Journal, 14, 3-16 [23] Bradley, M., G.A Jarrell and E H Kim (1984), “On the existence of an optimal capital structure: theory and evidence”, Journal of Finance 39, pp 857-877 [24] Campbell R.Havey (1995), Capital Structure and Payout Policies, 1-16 [25] DeAngelo, H R Masulis (1980), “Optimal capital structure under corporate and personal taxation”, Journal of Financial Economics, 8, 127-135 [26] Fama, Eugene F, and Merton H.Miller (1972), The Theory of Finance, Holt Rinehart and Winston, Newyork [27] Fischer, E.O., R Heinkel and J Zechner (1989), “Dynamic capital structure choice: theory and tests”, Journal of Finance 44, pp 1940 [28] Franco Modigliani, and Merton H.Miller (1958), “The cost of capital, corporation finace, and the theory of investement”, American Economic Review 48, 261-275 [29] Franco Modigliani, and Merton H.Miller (1963), “Corporate in come taxes and the costs of capital: A correction”, American Economic Review 53, 433-443 [30] Friend, Irwin, and Larry H.P Lang (1988), “An empirical test of the impact of managerial self-interest on corporate capital structure”, Journal of Finance 43, 271-281 [31] Harris, Milton, and Arthur Raviv (1991), “The theory of capital structure”, Journal of Finance 46, 297-355 [32] Huang, Samuel G.H Song, Frank M (2002) “The determinants of capital structure: Evidence from China”, School of Economics and Finance and Center for China Financial Research, The University of HongKong, Press for SSRN [33] Jean J Chen (2004), “Determinants of capital structure of Chinese-listed companies”, Journal of Business Research 57, 1341-1351 [34] Jensen, Michael C (1986), “A gency costs of free-cash-flow, corporate finance and takeoves”, American Economic Review 76, 323-329 [35] Jensen, Michael, and William Meckling (1976), “Theory of the film: Managerial behavior, agency costs and ownership structure”, Journal of Financial Economics (4), p 305-360 [36] JJ.Chen, Yan Xue (2007), Capital Structure in China - Evidence from Chinese Listed Companies, Doctoral thesis, University of Surrey [37] Ju, Parrino, Poteseam (2004), Trade-off theory and optimita capital structure [38] Kai Li, Heng Yue and Longkai Zhao (2009), Ownership, Institutions and Capital Structure: Eviden from China [39] Kim, Wi Saeng and Eric H Sorensen (1986), “Evidence on the impact of the agency costs of debt in corporate debt policy”, Journal of Financial and Quantitative Analysis 21, 131-144 [40] Kozajczyk, Robert, Deborah Lucas, and Robert McDonald (1992), “Equity issues with time-varying asymmetric information”, Journal of Financial and Quantintnative Analysis 27, 397-405 [41] Merton H Miller (1977), “Debt and Taxes”, Journal of Finance Vol 32, No.2, p.261-275 [42] Myers, S C (2001), “Capital structure”, Journal of Economic Perspectives, 15(2), 81-102 [43] Myers.S.C and Maluf.N.S (1984), “Corparate financing and investment decisions when firms have information that investors not have”, Journal of Financial Economics 13 (2), p.187-221 [44] Tran Dinh Khoi Nguyen (2006), “Capital structure in small and mediumsized enteprises: the case of Vietnam”, ASEAN Economic Bulletin, 23, 192-211 [45] Noe, Thomas (1988), “Capital Structure and signaling game equilibria”, Review of Financial Studies 1, 331-356 [46] Pandey, I.M (2001), “Capital structure and the firm characteristics: Evidence froman Emerging Market”, Indian Institute of Management Ahmedabad, IIMA Working Paper, Press for SSRN [47] R.Deesomsak, K.Paudyal, G.Pescetto (2004), “The determinants of capital structure: Evidence from the Asia Pacific region”, Journal of Multinational Financial Management, 14 (4-5), pp 387-405 [48] Ross, Stephen (1977), “The determinants of financial structure: The incentive signaling approach”, Bell Journal of Economics 8, 23-40 [49] Stulz, R.M (1990), “Managerial discretion and optimal financing policies,” Journal of Financial Economics 26, pp 3-27 [50] Titman, Sheridan (1984), “The effect of capital structure on a firm’s liquidation decision”, Journal of Financial Economics 13, 137-151 [51] Titman, Sheridan, and Roberto Wessels (1988), “The determinants of captital structure choice”, Journal of Finance 43 (1), 1-19 [52] Yuanxin Liu & Jing Ren (2009), “An Empirical Analysis on the Capital Structure of Chinese listed companies”, International Journal of Business and Management, 46-51 Các website chứng khốn thơng tin tài : § www.cophieu68.vn, www.stockbiz.vn, § www.cafef.vn, www.vietstock.vn, § www.finance.vietstock.vn, § www.tapchitaichinh.vn, www.sbv.gov.vn, § www.gso.gov.vn, www.worldbank.org/vi/country/vietnam, www.saga.vn/chuyen-muc/tai-chinh PHỤ LỤC PHỤ LỤC Danh mục 100 công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Ngành Tên công ty Mã CK Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Sao Mai BẤT ĐỘNG SẢN tỉnh An Giang ASM Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh BCI Cơng ty cổ phần Licogi 16 LCG Cơng ty cổ phần Tập đồn Đức Long Gia Lai DLG Cơng ty cổ phần Hồng Anh Gia Lai HAG Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân HQC Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố HCM ITA Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần KBC Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị DẦU KHÍ KCN Sơng Đà SJS Cơng ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức TDH Tổng Công ty Phân bón Hóa chất Dầu khí – Cơng ty cổ phần DPM* Cơng ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex PLC* Tổng công ty cổ phần Dung dịch khoan Hóa phẩm Dầu khí PVC Ngành Tên cơng ty Mã CK Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam PVS* Cơng ty cổ phần Tập đồn Dầu khí An Pha ASP Cơng ty cổ phần Tổng cơng ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An PVA* Tổng công ty cổ phần Khoan Dịch vụ khoan dầu khí PVD* Cơng ty cổ phần Xây lắp Dầu khí miền Trung PXM Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dầu khí Cửu Long CCL Cơng ty cổ phần Hồng Hà Dầu khí PHH DƯỢC Cơng ty cổ phần Dược Hậu Giang DHG VÀ Y TẾ Công ty cổ phần Xuất nhập Y tế Domesco DMC Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre DBT Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long DCL Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang DHG Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm IMP Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng LDP Công ty cổ phần Dược thú y Cai Lậy MKV Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú PPP Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex VMD ĐIỆN Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa BTP* LỰC Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại PPC* Ngành Tên công ty Mã CK Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa KHP* Cơng ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu HJS* Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ TMP* Công ty cổ phần Thủy điện Nà Lơi NLC* Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình NBP* Cơng ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà TBC* Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Cần Đơn SJD* Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh sơn Sông Hinh VSH* Công ty cổ phần đầu tư phát triển giáo dục Hà Nội EID Công ty cổ phần Sách Thiết bị trường học Đà Nẵng GIÁO DỤC BED Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển giáo dục Đà Nẵng DAD Công Ty Cổ Phần Sách Giáo Dục Tại TP Đà Nẵng DAE Công ty cổ phần Sách Giáo Dục TP Hà Nội EBS Công ty cổ phần Sách-Thiết bị trường học Hà Tĩnh HBE Cơng ty Cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát HTP* Công ty cổ phần Sách Thiết bị trường học Quảng Ninh QST Ngành Tên công ty Mã CK Công ty Cổ phần Sách Thiết bị trường học Long An LBE Công ty cổ phần Sách Thiết bị trường học TP Hồ Chí Minh STC Cơng ty cổ phần Xuất nhập thủy sản Bến Tre ABT Công ty cổ phần Xuất nhập thủy sản An THỦY SẢN Giang AGF Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản ICF Công ty cổ phần Tập đồn Thủy sản Minh Phú MPC Cơng ty cổ phần Thủy sản Mekong AAM Công ty cổ phần Chế biến thủy sản Xuất Ngô Quyền NGC Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất nhập Cà mau CMX Công ty cổ phần Thủy sản số TS4 Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta FMC Công ty cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật VNH THƯƠNG Công ty cổ phần Thương Mại – Dịch vụ Bến MẠI Thành BTT Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi CCI Công ty cổ phần xuất nhập Khánh Hội KHA Ngành Tên công ty Mã CK Công ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam TNA Cơng ty cổ phần Tập đồn Hồng Long HLG Cơng ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh XNK Bình Thạnh GIL Công ty cổ phần Thương Nghiệp cà Mau CMV Công ty Cổ phần Xuất nhập thương mại THÉP Thủ Đức TMC Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn SMA Cơng ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn SVC Cơng ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu HLA Công ty Cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh HMC* Cơng ty Cổ phần Tập đồn Hoa Sen HSG Cơng ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Kim khí KKC Cơng ty Cổ phần Kim khí Miền Trung KMT* Cơng ty Cổ phần Tập đồn Thép Tiến Lên TLH Cơng ty Cổ phần Thép POMINA POM Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM SSM Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE VGS Công ty Cổ Phần Thép Việt - Ý VIS* VIỄN Công ty cổ phần FPT FPT THƠNG Cơng ty Cổ phần Cơng nghệ Tiên Phong ITD Công ty cổ phần Truyền thông số ONE Ngành Tên công ty Mã CK Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển SACOM SAM Công ty cổ phần Siêu Thanh ST8 Công ty cổ phần Viễn Liên UNI Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Taya Việt Nam TYA Công ty cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội HAS* Công ty Cổ phần Viễn thông VTC VTC Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO VIE 10.XÂY Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập Xây VCG* DỰNG dựng Việt Nam Công ty cổ phần Xây dựng Phát triển sở hạ CID* tầng Công ty cổ phần Xây dựng Nhân lực Dịch vụ CMS Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thành CSC Nam Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây dựng Khai thác CTM mỏ VINAVICO Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến DID Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội DIH* An Công ty Cổ phần Tasco HUT Tổng công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam VNE* Công ty Cổ phần Sông Đà 10 SDT* (* doanh nghiệp nhà nước) PHỤ LỤC BẢNG ANOVA TRONG PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI GIỮA TỶ LỆ TỔNG NỢ TRÊN TỔNG VỐN VỚI CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ANOVA(g) Sum of Model Squares Regression Mean df Square 8.329 8.329 Residual 21.707 497 044 Total 30.036 498 Regression 12.190 6.095 Residual 17.846 496 036 Total 30.036 498 Regression 14.030 4.677 Residual 16.006 495 032 Total 30.036 498 Regression 14.820 3.705 Residual 15.215 494 031 Total 30.036 498 Regression 15.103 3.021 Residual 14.933 493 030 Total 30.036 498 Regression 15.241 2.540 Residual 14.795 492 030 Total 30.036 498 a Predictors: (Constant), ROA b Predictors: (Constant), ROA, GROWTH F Sig 190.706 000(a) 169.401 000(b) 144.636 000(c) 120.294 000(d) 99.722 000(e) 84.473 000(f) c Predictors: (Constant), ROA, GROWTH, SIZE d Predictors: (Constant), ROA, GROWTH, SIZE, LIQUID e Predictors: (Constant), ROA, GROWTH, SIZE, LIQUID, RISK f Predictors: (Constant), ROA, GROWTH, SIZE, LIQUID, RISK, TANG g Dependent Variable: TD PHỤ LỤC BẢNG ANOVA TRONG PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI GIỮA TỶ LỆ NỢ DÀI HẠN TRÊN TỔNG VỐN VỚI CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ANOVA(f) Sum of Model Squares Mean df Square Regression 1.422 Residual 7.929 497 Total 9.352 498 Regression 2.865 Residual 6.487 496 Total 9.352 498 Regression 3.324 Residual 6.028 495 Total 9.352 498 Regression 3.560 Residual 5.792 494 Total 9.352 498 Regression 3.887 Residual 5.465 493 Total 9.352 498 F 1.422 89.152 000(a) 016 1.432 109.528 000(b) 013 1.108 90.982 000(c) 012 890 75.905 000(d) 012 777 70.132 011 a Predictors: (Constant), SIZE b Predictors: (Constant), SIZE, TANG c Predictors: (Constant), SIZE, TANG, TAX d Predictors: (Constant), SIZE, TANG, TAX, ROA e Predictors: (Constant), SIZE, TANG, TAX, ROA, GROWTH f Dependent Variable: LTD Sig .000(e) ... lý luận nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn doanh nghiệp Chương 2: Thiết kế nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp 5 Chương 3: Kết nghiên cứu ảnh hưởng nhân tố... CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 38 2.1 TỔNG QUAN VỀ MỘT SỐ DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 38 2.2 CẤU... nghiệm nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn, nhiên nghiên cứu thường mẫu nhỏ, doanh nghiệp ngành cụ thể mà có nghiên cứu mẫu quy mô lớn nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp Việt Nam Nhu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn