Tạo động lực thúc đẩy người lao động ở công ty cổ phần than điện nông sơn vinacomin

1,054 34 0
  • Loading ...
1/1,054 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:36

B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG HUỲNH TH M NGC TO NG L C THÚC Y NG I LAO NG CÔNG TY C PH ᄂ N THAN IN NÔNG SƠN VINACOMIN LUN VĂN THC SĨ QU ᄂ N TR KINH DOANH Nng - Năm 2015 B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG HUỲNH TH M NGC TO NG L C THÚC Y NG I LAO NG CÔNG TY C PH ᄂ N THAN IN NÔNG SƠN VINACOMIN Chuyên ngành: Qun tr kinh doanh Mã s: 60.34.05 LUN VĂN THC SĨ QU ᄂ N TR KINH DOANH Ng i h ng d-n khoa hc: PGS TS NGUY N TH NHƯ LIÊM Nng - Năm 2015 L I CAM OAN Tôi cam oan ây cơng trình nghiên cu ca riêng tơi Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng c công b b t kỳ cơng trình khác Tác gi Huỳnh Th M" Ngc ch, báo cáo nhân s c hoàn thành xác úng h n -Khơng vi ph m ni quy, quy ch ca công ty pháp lut ca nhà n 1c Quan h t t v1i -ng nghip Ph* l*c 6: Phi/u (ánh giá thành tích (i vi cán b8 qun lý H tên: Ch+c v*: C0p qun lý tr4c ti/p: B8 ph2n: Thi gian (ánh giá: I Thái (8 hành vi trình làm vi&c TT N8i dung (ánh giá Ph7n (ánh giá Kh lp tri,n khai m c tiêu, k hoch t chc Kh quyt #nh Kh qun lý iu hành K; chuyên mơn Ki,m sốt an tồn lao ng ti n v# Năng lc sáng to Kh thích nghi, thích ng ch#u ng Tinh thn hc h(i Tinh thn trách nhim 10 Mm dFo, linh hot giao tip TNG IIM T;I A: 100 (iBm (mOi m*c ti (a 10 (iBm) Ghi chú: A : 80 ≤ X≤ 100 i,m X/p lo-i: B : 70 ≤ X < 80 i,m C : 50 ≤ X < 70 i,m D : X < 50 i,m II Nh2n xét góp ý c1a ngưi qun lý tr4c ti/p III Ý ki/n c1a ngưi qun lý tr4c ti/p iBm (ánh giá Qun Cá lý TT nhân (ánh (ánh giá giá -ng ý Không -ng ý Ngưi qun lý (Ký tên) Ngưi (ánh giá (Ký tên) Ph* l*c 7: Phi/u (ánh giá thành tích (i vi nhân viên văn phòng I Thái (8 hành vi trình làm vi&c H tên: B8 ph2n: Thi gian (ánh giá: TT N8i dung (ánh giá Ch+c v*: C0p qun lý tr4c ti/p: Ph7n (ánh giá Kh lp hoàn thành k hoch cá nhân K; chuyên môn Kh thích nghi, thích ng ch#u ng Tính ph ih p, t chc Tinh thn trách nhim Tính kE lut Kt qu t c Kinh nghim gii quyt Tinh thn trách nhim Mm dFo, linh hot giao 10 tip TNG IIM T;I A: 100 (iBm (mOi m*c ti (a 10 (iBm) X/p lo-i: Ghi chú: A : 80 ≤ X≤ 100 i,m B : 70 ≤ X < 80 i,m C : 50 ≤ X < 70 i,m D : X < 50 i,m II Nh2n xét góp ý c1a ngưi qun lý tr4c ti/p iBm (ánh giá Qun lý TT Cá nhân (ánh giá (ánh giá III Ý ki/n c1a ngưi qun lý tr4c ti/p -ng ý Không -ng ý Ngưi qun lý (Ký tên) Ngưi (ánh giá (Ký tên) Ph* l*c 8: Phi/u (ánh giá thành tích (i vi cơng nhân I Thái (8 hành vi trình làm vi&c H tên: B8 ph2n: Thi gian (ánh giá: TT N8i dung (ánh giá Ch+c v*: C0p qun lý tr4c ti/p: Ph7n (ánh giá m bo ngày cơng Mc hồn thành cơng vic c giao m bo an toàn lao ng Tit kim NVL Tinh thn trách nhim Thái v1i -ng nghip Kt qu t c Kinh nghim gii quyt Tinh thn hc h(i 10 Chp hành ni quy, công ty TNG IIM T;I A: 100 (iBm (mOi m*c ti (a 10 (iBm) Ghi chú: A : 80 ≤ X≤ 100 i,m B : 70 ≤ X < 80 i,m C : 50 ≤ X < 70 i,m D : X < 50 i,m X/p lo-i: iBm (ánh giá Qun lý TT Cá nhân (ánh giá (ánh giá II Nh2n xét góp ý c1a ngưi qun lý tr4c ti/p III Ý ki/n c1a ngưi qun lý tr4c ti/p -ng ý Không -ng ý Ngưi qun lý (Ký tên) Ngưi (ánh giá (Ký tên) Ph* l*c 9: Bng x/p lo-i thành tích nhân viên t-i công ty c6 ph7n than (i&n Nông Sơn- Vinacomin S (iBm 80 ≤ X≤ 100 i,m 70 ≤ X < 80 i,m 50 ≤ X < 70 i,m X < 50 i,m X/p lo-i A B C D Ph* l*c 10: Phi/u (ánh giá hi&u qu công tác (ào t-o I Thơng tin chung: Tên khóa hc: Tên hc viên: B phn công tác: Th-i gian t o: II ánh giá v) khóa (ào t-o Xin Anh /Ch# vui lòng cho bit s hài lòng sau tham gia t o Hồn Ch? tiêu thêm nhiu kin thc k; m1i Hi,u rõ v cơng vic nhim v u thích cơng vic T tin làm vic H p tác v1i -ng nghip t t Kt qu thc hin cơng vic t t Ý kin óng góp ca Anh/Ch# , hồn thin cơng tác t tồn hài lòng Hài lòng @ng ý Hồn Khơng tồn hài khơng lòng hài lòng o c t hơn.(V cơng tác xác #nh nhu cu t t o,ni dung, phương pháp,cán b ging d y, s9 vt cht ,…) Xin chân thành cm ơn s h p tác ca Anh/Ch#! ... máy qun lý t i công ty 34 2.1.5 +c i,m ngu-n lc công ty 37 2.2 THC TRNG CÔNG TÁC TO NG LC THÚC Y NG %I LAO NG TI CÔNG TY C* PH/N THAN IN NÔNG SƠNVINACOMIN ... -i lao ng ti công ty 45 2.6 Nhu cu ca ng -i lao ng chia theo chc danh công vic 46 2.7 Hs lương chc danh ca công ty 49 2.8 Hs thâm niên công ty c phn than in Nông Sơn 50 2.9 Bng chm công 50 2.10...I LAO NG CÔNG TY C PH ᄂ N THAN IN NÔNG SƠN VINACOMIN LUN VĂN THC SĨ QU ᄂ N TR KINH DOANH Nng - Năm 2015 B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG HUỲNH TH M NGC TO NG L C THÚC Y NG I LAO NG CÔNG TY C
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo động lực thúc đẩy người lao động ở công ty cổ phần than điện nông sơn vinacomin , Tạo động lực thúc đẩy người lao động ở công ty cổ phần than điện nông sơn vinacomin

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn