Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán hàng tồn kho tại tổng công ty cổ phần dệt may hòa thọ

111 32 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ THÚY HỒN THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN HÀNG TỒN KHO TẠI TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ THÚY HỒN THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN HÀNG TỒN KHO TẠI TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HỊA THỌ Chuyên ngành: Kế toán Mã số : 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH g ih ng n ho h TS ĐOÀN THỊ NGỌC TRAI Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng chưa cơng bố cơng trình Ngƣời cam đoan Trần Thị Thúy MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC THÔNG TIN KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THƠNG TIN KẾ TỐN 1.1.1 Khái niệm thơng tin kế tốn 1.1.2 Vai trò thơng tin kế toán 1.1.3 u cầu thơng tin kế tốn 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP 11 1.2.1 Khái niệm hàng tồn kho doanh nghiệp 11 1.2.2 Phân loại hàng tồn kho doanh nghiệp 12 1.2.3 Đặc điểm HTK doanh nghiệp 14 1.2.4 Vai trò hàng tồn kho doanh nghiệp 15 1.2.5 Yêu cầu quản lý hàng tồn kho doanh nghiệp 16 1.3 TỔ CHỨC THÔNG TIN KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP 18 1.3.1 Tổ chức xây dựng mã hàng tồn kho doanh nghiệp 18 1.3.2 Tổ chức lập chứng từ hàng tồn kho doanh nghiệp 20 1.3.3 Tổ chức tài khoản hàng tồn kho doanh nghiệp 23 1.3.4 Tổ chức sổ kế toán hàng tồn kho doanh nghiệp 25 1.3.5 Tổ chức báo cáo hàng tồn kho doanh nghiệp 26 KẾT LUẬN CHƢƠNG 31 CHƢƠNG THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THÔNG TIN KẾ TỐN HÀNG TỒN KHO TẠI TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ 32 2.1 GIỚI THIỆU VỀ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ 32 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Tổng Cơng ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ 32 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Tổng Cơng ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ 35 2.1.3 Tổ chức máy kế toán hình thức kế tốn Tổng Cơng ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ 38 2.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HÀNG TỒN KHO TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ 41 2.2.1 Đặc điểm hàng tồn kho Tổng Cơng ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ 42 2.2.2 Cách phân loại, xếp hàng tồn kho Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ 44 2.2.3 Vai trò yêu cầu quản lý hàng tồn kho Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ 46 2.3 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN HÀNG TỒN KHO TẠI TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HỊA THỌ 47 2.3.1 Thực trạng tổ chức xây dựng mã hàng tồn kho Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ 47 2.3.2 Thực trạng tổ chức chứng từ kế toán hàng tồn kho Tổng Cơng ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ 50 2.3.3 Thực trạng tổ chức tài khoản, sổ sách kế toán hàng tồn kho Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hào Thọ 60 2.3.4 Thực trạng tổ chức lập báo cáo kế toán hàng tồn kho Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ 62 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THÔNG TIN KẾ TỐN HÀNG TỒN KHO TẠI TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ 68 2.4.1 Những kết đạt đƣợc 68 2.4.2 Những tồn 68 KẾT LUẬN CHƢƠNG 72 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN HÀNG TỒN KHO TẠI TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ 72 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HỒN THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN HÀNG TỒN KHO TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ 72 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN HÀNG TỒN KHO TẠI TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HỊA THỌ 73 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện tổ chức xây dựng mã hàng tồn kho Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ 73 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện tổ chức lập luân chuyển chứng từ hàng tồn kho Tổng Cơng ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ 74 3.2.3 Giải pháp hoàn thiện tổ chức xây dựng tài khoản kế toán hàng tồn kho Tổng Cơng ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ 79 3.2.4 Giải pháp hoàn thiện tổ chức lập báo cáo hàng tồn kho Tổng Cơng ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ 82 KẾT LUẬN CHƢƠNG 91 KẾT LUẬN 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT HTK : Hàng tồn kho NVL : Nguyên vật liệu BCTC : Báo cáo tài CĐKT : Cân đối kế toán HĐKD : Hoạt động kinh doanh LCTT : Lƣu chuyển tiền tệ PKDM : Phòng Kinh doanh may NCC : Nhà cung cấp TGĐ : Tổng Giám đốc QLCL : Quản lý Chất lƣợng KHTT : Kế hoạch Thị trƣờng PO : Đơn đặt hàng P/L : Phiếu đóng gói B/L : Vận đơn KTCL : Kiểm tra chất lƣợng NK : Nhập PNK : Phiếu nhập kho VTTT : Vật tƣ thay TNDN : Thu nhập doanh nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 1.1 Danh mục hệ thống tài khoản HTK 24 2.1 Bảng danh mục số nguyên vật liệu 50 2.2 Bảng chi tiết tài khoản nguyên vật liệu 62 2.3 Báo cáo nhập - xuất - tồn 67 2.4 Báo cáo vật tƣ chậm luân chuyển 68 3.1 Bảng hoàn thiện tài khoản nguyên vật liệu 81 3.2 Bảng hoàn thiện tài khoản thành phẩm 82 3.3 Bảng tổng hợp số liệu doanh thu mua - bán hàng hóa 86 nội 3.4 Bảng tổng hợp tất bút toán điều chỉnh 87 3.5 Bảng tổng hợp bút toán điều chỉnh theo 88 tiêu 3.6 Bảng tổng hợp tất tiêu hợp 89 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình hình vẽ Trang 1.1 Mẫu sổ kế tốn chi tiết NVL (hàng hóa) 26 2.1 Tổ chức máy quản lý Tổng Công ty Cổ phần Dệt 35 may Hòa Thọ 2.2 Tổ chức máy kế tốn Tổng Cơng ty Cổ phần Dệt 39 may Hòa Thọ 2.3 Sơ đồ hình thức kế tốn máy vi tính Tổng Cơng 41 ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ 2.4 Quy trình ln chuyển chứng từ mua hàng nhập kho 53 NVL 2.5 Phiếu nhập kho Phòng KHTT lập 55 2.6 Màn hình nhập liệu 56 2.7 Phiếu nhập kho Phòng Kế tốn lập 57 2.8 Quy trình luân chuyển chứng từ xuất kho NVL 59 2.9 Phiếu xuất kho NVL 60 2.10 Quy trình lập BCTC hợp Tổng Cơng ty Cổ 64 phần Dệt may Hòa Thọ 3.1 Phiếu nhập hàng 77 3.2 Phiếu nhập kho 78 3.3 Phiếu yêu cầu xuất vật tƣ 79 3.4 Lệnh điều động 80 3.5 Báo cáo tồn kho thời điểm 91 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt sau Việt Nam gia nhập WTO, nhà đầu tƣ nƣớc với khả tài dồi dào, cơng nghệ cao, có kinh nghiệm thâm nhập dễ dàng vào thị trƣờng Việt Nam cạnh tranh với doanh nghiệp nƣớc Hiện ngành Dệt may - ngành mà kim ngạch xuất, nhập chiếm tỷ trọng lớn, đem lại hiệu cao kinh doanh Chính mà ngày xuất nhiều doanh nghiệp dệt may ngồi nƣớc với quy mơ sản xuất kinh doanh lớn làm cho vấn đề cạnh tranh ngày diễn gay gắt Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ đơn vị thành viên Tập đoàn Dệt may Việt Nam, hoạt động lĩnh vực vừa sản xuất, vừa thƣơng mại nên lƣợng HTK chiếm tỷ trọng lớn, phong phú đa dạng HTK đƣợc xem tài sản quan trọng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng Cơng ty Vì việc tổ chức thơng tin kế tốn HTK có ý nghĩa đặc biệt quan trọng q trình cung cấp thơng tin HTK cho đối tƣợng bên bên Tổng Cơng ty Đối với đối tƣợng bên ngồi nhƣ Cổ đơng, Chính phủ (cơ quan thuế, quan quản lý tài chính,….), khách hàng, nhà cung cấp, ngân hàng,… Nếu việc tổ chức thơng tin kế tốn HTK tốt cung cấp thông tin tới đối tƣợng cách nhanh chóng xác; giúp họ phân tích, đánh giá đƣợc tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, từ họ đƣa định đầu tƣ đắn Đối với đối tƣợng bên nhà quản trị việc tổ chức thơng tin HTK tốt giúp họ có định sản xuất đắn, kịp thời, đảm bảo đƣợc lƣợng HTK dự trữ mức, không gây ứ đọng vốn, không làm gián 88 Bảng 3.6 : Bảng tổng hợp tất tiêu hợp BẢNG TỔNG HỢP TẤT CẢ CÁC CHỈ TIÊU HỢP NHẤT Tổng cộng trƣớc điều Công ty Chỉ tiêu DTBH Mã số Tổng Công ty Điều chỉnh chỉnh Cty CP thời Cty CP may trang Hòa HT Quảng HT HT Thọ Nam Hội An Duy Xuyên Cty CP may Cty CP may Nợ 01 2.432.764.690.345 23.839.419.177 95.918.747.394 37.964.681.362 3.824.590.913 2.594.312.129.191 139.525.238.452 Có Số liệu hợp 2.454.786.890.739 CCDV Giá vốn hàng bán ………… 11 2.221.160.182.631 17.350.198.937 82.168.490.733 32.583.165.800 4.248.193.411 2.537.510.231.512 139.525.238.452 2.217.984.993.060 89 - Cột “Mã số” mã số tiêu BCTC - Cột “Công ty mẹ”, “Công ty con” số liệu BCTC Công ty mẹ, Công ty trƣớc điều chỉnh để hợp - Cột “Tổng cộng” số liệu tổng cộng Công ty mẹ, Công ty theo tiêu trƣớc điều chỉnh - Cột “Điều chỉnh” tổng hợp số điều chỉnh Nợ, số điều chỉnh Có tiêu Số liệu cột đƣợc tổng hợp từ số liệu “Bảng tổng hợp tất bút toán điều chỉnh” - Cột „Số liệu hợp nhất” số liệu tiêu BCTC hợp b Hồn thiện lập báo áo ế tốn quản trị HTK Tổng Công ty  Để giúp cho nhà quản trị Tổng Công ty nắm bắt thông tin HTK cách nhanh chóng, kịp thời để từ đƣa đƣợc chiến lƣợc kinh doanh đắn bắt buộc báo cáo phải đƣợc lập cách chi tiết, rõ ràng Việc lập báo cáo dựa việc tổ chức tài khoản tổ chức sổ sách kế tốn HTK Tổng Cơng ty Tuy nhiên, việc tổ chức tài khoản, sổ sách kế toán HTK Tổng Cơng ty mang tính tổng qt nên báo cáo chƣa thể cung cấp thông tin cụ thể cho nhà quản trị đƣợc Chính vậy, cần phải hoàn thiện báo cáo theo hƣớng hồn thiện tổ chức tài khoản HTK, có nghĩa số liệu đƣợc lập báo cáo phải đƣợc chi tiết rõ ràng cho loại HTK Bên cạnh đó, Tổng Cơng ty cần bổ sung thêm báo cáo nhƣ: “Báo cáo hàng tồn kho thời điểm” để giúp cho nhà quản trị Tổng Công ty nắm bắt thơng tin HTK cách nhanh chóng, có nghĩa kế tốn tiến hành kiểm tra nhập liệu vào phần mềm kế toán chứng từ liên quan đến HTK từ in đƣợc báo cáo HTK thời điểm mà nhà quản trị Tổng Cơng ty có yêu cầu, từ biết đƣợc lƣợng HTK hết mà có kế hoạch đặt mua kịp thời, đảm bảo cho trình sản xuất kinh doanh Tổng Công ty không bị gián đoạn Mẫu Báo cáo HTK 90 thời điểm nhƣ sau: Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ 36 Ơng Ích Đƣờng - TP.Đà Nẵng BÁO CÁO TỒN KHO TẠI TỪNG THỜI ĐIỂM Ngày 15 tháng 10 năm 2013 TÊN MẶT HÀNG MÃ HÀNG Vải lót FT24756- K57/58"Black Vải lót FT24756- K57/58"10102002VLB White ………… ………………………… TỔNG CỘNG 10102002VLA Thủ kho ĐVT SỐ LƢỢNG mét 38,67 3.863.851 mét 13,00 1.298.973 …… ……… ………… 57.943.865 THÀNH TIỀN Đà nẵng, ngày 15 tháng 10 năm 2013 Kế tốn Hình 3.5: Báo cáo tồn kho thời điểm 91 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở nghiên cứu thực trạng tổ chức thơng tin kế tốn hàng tồn kho Tổng Công ty Cổ phần dệt may Hòa Thọ, tác giả đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện tổ chức thơng tin kế tốn hàng tồn kho Tổng Cơng ty nhƣ hồn thiện tổ chức xây dựng mã, hoàn thiện tổ chức chứng từ kế tốn, hồn thiện việc vận dụng tài khoản kế toán lập báo cáo hàng tồn kho Qua giải pháp khắc phục tồn tổ chức thơng tin kế tốn hàng tồn kho Tổng Công ty nhằm cung cấp thơng tin cách xác, đầy đủ cho nhà quản trị, để từ nhà quản trị đƣa đƣợc chiến lƣợc kinh doanh nhanh chóng, kịp thời Đồng thời thu hút đƣợc ý nhà đầu tƣ bên đầu tƣ vào Tổng Cơng ty Chính vậy, hồn thiện tổ chức thơng tin kế tốn hàng tồn kho Tổng Công ty yêu cầu cấp thiết cần phải làm Tuy nhiên, giải pháp hoàn thiện phải phù hợp với đặc điểm hoạt động Tổng Công ty phải đảm bảo đƣợc tính hiệu cao 92 KẾT LUẬN Tổng Công ty Cổ phần dệt may Hòa Thọ từ thành lập đến trải qua khơng khó khăn, vất vả đứng vững thị trƣờng ngành Dệt may Để làm đƣợc điều đó, Tổng Cơng ty phải đổi nhiều mặt, nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh tăng cƣờng công tác quản lý; có việc đổi xây dựng, hồn thiện tổ chức thơng tin kế tốn hàng tồn kho Tổng Công ty thừa hiểu hàng tồn kho quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn tổng tài sản Tổng Cơng ty Việc hồn thiện tổ chức thơng tin kế tốn hàng tồn kho nhằm giúp cho q trình cung cấp thơng tin hàng tồn kho cách đầy đủ, xác để nhà quản trị đƣa đƣợc chiến lƣợc kinh doanh phù hợp, đồng thời cung cấp thông tin cho đối tƣợng bên nhằm thu hút vốn đầu tƣ vào Tổng Cơng ty Trong q trình nghiên cứu, luận văn tập trung làm sáng tỏ vấn đề lý luận thực tiễn nhƣ sau: - Thứ nhất, luận văn hệ thống hoá sở lý luận tổ chức thơng tin kế tốn hàng tồn kho Tổng Công ty Cổ phần dệt may Hòa Thọ - Thứ hai, luận văn vào phân tích thực trạng đánh giá kết đạt đƣợc nhƣ vấn đề tồn tổ chức thơng tin kế tốn hàng tồn kho Tổng Cơng ty Cổ phần dệt may Hòa Thọ - Thứ ba, từ nghiên cứu lý thuyết thực trạng tổ chức thơng tin kế tốn hàng tồn kho Tổng Công ty, tác giả đƣa số giải pháp nhằm hoàn thiện việc tổ chức thơng tin kế tốn hàng tồn kho Tổng Cơng ty Cổ phần dệt may Hòa Thọ Mặc dù có nhiều cố gắng nhƣng hạn chế thời gian nhận thức nên luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết, tác giả mong nhận đƣợc phê bình, góp ý độc giả TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bản cáo bạch Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ năm 2013 [2] Ngơ Thế Chi, Trƣơng Thị Thủy (2008), Giáo trình kế tốn tài chính, Nhà xuất Tài [3] Đại học kinh tế TP.HCM, Khoa kế tốn - kiểm tốn (2009), Giáo trình kế tốn tài (Phần 1&2 tập thể Tác giả mơn Kế tốn tài biên soạn) [4] Trần Đình Khơi Ngun (2007), Giáo trình ngun lý kế tốn, Nhà xuất Tài [5] PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang, Giáo trình kế tốn quản trị, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc Dân [6] Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 Bộ trƣởng Bộ Tài Về việc ban hành công bố bốn (4) chuẩn mực kế tốnViệt Nam (đợt 1) có Chuẩn mực số 02 - Hàng tồn kho [7] Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 Bộ Tài việc Ban hành chế độ Kế toán doanh nghiệp [8] Nguyễn Mạnh Tồn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh (2011), Giáo trình hệ thống thơng tin kế tốn, Nhà xuất Tài [9] Thơng tƣ số 13/2006/TT-BTC ngày 27/02/2006 Bộ Tài việc Hướng dẫn chế độ trích lập sử dụng khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất khoản đầu tư tài chính, nợ khó đòi bảo hành sản phẩm, hàng hố, cơng trình xây lắp doanh nghiệp [10] Thông tƣ số 161/2007/TT/BTC ngày 21/12/2007 Bộ trƣởng Bộ Tài việc Hướng dẫn thực mười sáu (16) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001, Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 Bộ trưởng Bộ Tài [11] Thơng tƣ số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 Bộ Tài việc Hướng dẫn chế độ trích lập sử dụng khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho Website: [12] http://luanvan.net.vn/luan-van/khoa-luan-hoan-thien-cong-tac-ke-toanhang-ton-kho-tai-cong-ty-co-phan-vat-tu-nong-nghiep-va-xay-dung-hp50987/ [13] http://luanvan.net.vn/luan-van/khoa-luan-hoan-thien-cong-tac-ke-toanhang-ton-kho-tai-cong-ty-co-phan-vhttp://luanvan.net.vn/luanvan/hoan-thien-ke-toan-nguyen-vat-lieu-tai[14] http://luanvan.net.vn/luan-van/luan-van-hoan-thien-cong-tac-ke-toanhang-ton-kho-tai-cong-ty-co-phan-thuong-mai-hoa-dung-50799/ PHỤ LỤC 2.1: TỔNG CƠNG TY CP DỆT MAY HỒ THỌ 36 Ơng Ích Đƣờng, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng Mẫu: S10-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ Tài chính) THẺ KHO Tháng 09 năm 2014 Kho: KHONLCMAY - Kho nguyên liệu may Stt A Chứng từ Ngày tháng Nhập B C uất D 29/09 182/0914 PNNL 30/09 30/09 30/09 30/09 30/09 30/09 30/09 5373/14 PXNL 5375/14 PXNL 5377/14 PXNL 5384/14 PXNL 5385/14 PXNL 5386/14 PXNL 5387/14 PXNL Di n giải Ngày nhập xuất F Số lƣợng Nhập 29/09 30/09 1.094,94 46.389,14 Xuất kho NLC # 0312 - PO 9003413 - 515 pcs 30/09 963,93 45.425,21 Xuất kho NLC # 0312 - PO 9003414- 520 pcs 30/09 973,28 44.451,93 Xuất kho NLC # 3212 - PO 9003422 - 805 pcs 30/09 1.196,00 43.255,93 Xuất kho NLC # 3212 - PO 9003423 - 1.020 pcs Xuất kho NLC # 3312 - PO 9003424 - 1.945 pcs Xuất kho NLC # 3312 - PO 9003425 - 775 pcs 30/09 1.544,99 41.710,94 30/09 2.658,43 39.052,51 30/09 1.059,27 37.993,24 Tồn đầu kỳ Tồn cuối kỳ 10101001VCC - Vải 51/49 032 Green Tồn đầu kỳ Tồn cuối kỳ …………………………………………… Tồn E 10101001VCA - Vải Black (0400) (C) Tồn đầu kỳ Nhập mua NLC (HUL/4k), TK 100141162110, INV MR14-0809H, HĐ 13-MR/HTHGAB/2014 Xuất kho NLC # 0312 - PO 9003411- 585 pcs Tổng nhập/xuất kỳ Tồn cuối kỳ 10101001VCB - Vải 51/49- 17 Ocean Blue uất 46.708,08 47.484,08 776,00 776,00 9.490,84 37.993,24 PHỤ LỤC 2.2: Tổng Cơng ty CP Dệt May Hòa Thọ Bộ phận: …………… PHIẾU NHẬP HÀNG Fty Ref# MATERIAL RECEIPT RECORD Style #: PO #: Contact: Invoice: MÃ VT TÊN VẬT TƢ B/L: ĐVT Vải Black met (0400) (C) Vải 51/4910101001VCB met 17 Ocean Blue …………… ……………… …… 10101001VCA Số lƣợng Invoice Số lƣợng thực tế 200 200 1.200 1200 ………… ………… Thừa Thiếu Ghi …… ……… …… , ngày tháng năm Thủ kho PHỤ LỤC 2.3: TỔNG CƠNG TY CP DỆT MAY HỊA THỌ 36 Ơng Ích Đƣờng - TP Đà Nẵng Chứng từ Ngày Số Di n giải Dƣ đầu kỳ Nhập mua NLC (Kizan-Fishman) Theo hđ số Nhập mua NLC (MotiBluemoon/42k)TK 1247, INV-SO#380, HĐ 01-GEN/HTMOT/2013 (ANNEX 01) Cƣớc vận chuyển NLC (MotiBluemoon/42k), TK 1247, HĐ 000239 Nhập mua NLC (Sup/1k) TK 1279, INV14ZD20140325-01, HĐ01 SXS/HTZJZD-PEI/2013 01/04 N1521- 03/04 N1521- 03/04 N1521- 04/04 N1521- 04/04 N1521- Nhập mua NLC (Sup/4k) TK 1284, INV-14305830/831, HĐ 03/04-PCC/HTPEI/2013 ……… ……………… …… Ngƣời lập biểu TK đối ứng SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Tháng 10 năm 2013 Tài khoản 15211 - Nguyên liệu, vật liệu - May Số dƣ Phát sinh Nợ Nợ Có 33101 13.926.020 34.189.547.632 34.203.473.652 33101 264.447.974 34.467.921.626 33101 63.360 34.467.984.986 33101 1.647.119 34.469.632.105 33101 38.811.420 34508443525 …… …………… ……… ……………… gày…tháng…năm… Kế toán trƣởng Có ……… PHỤ LỤC 2.4: TỔNG CƠNG TY CO DỆT MAY HOA THỌ 36 Ơng Ích Đƣờng - TP.Đà Nẵng SỔ TỔNG HỢP TÀI KHOẢN Tháng 10 năm 2013 Tài khoản: 15211 - Nguyên liệu, vật liệu - May TK đối ứng 13613 138801 241201 33101 6210112 621014 Tên tài khoản Dƣ đầu kỳ Phải thu nội - Veston Phải thu khác - Văn phòng Cơng ty Xây dựng - VP Công ty Phải trả cho ngƣời bán - VP Cơng ty Chi phí NVL trực tiếp - May FOB Chi phí may mẫu FOB Tổng phát sinh Dƣ cuối kỳ Ngƣời lập biểu Phát sinh Nợ 34.189.547.632 Có 11.293.566 47.740.045 37.597.459 56.304.894.701 661.576.428 56.966.471.129 33.436.567.304 57.599.238.911 23.581.476 57.719.451.457 gày…tháng…năm… Kế toán trƣởng PHỤ LỤC 2.5: PHỤ LỤC 2.6: PHỤ LỤC 2.7: ... Cổ phần Dệt may Hòa Thọ 38 2.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HÀNG TỒN KHO TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ 41 2.2.1 Đặc điểm hàng tồn kho Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ... hàng tồn kho Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ 44 2.2.3 Vai trò yêu cầu quản lý hàng tồn kho Tổng Cơng ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ 46 2.3 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ... CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN HÀNG TỒN KHO TẠI TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HỊA THỌ 72 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HỒN THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN HÀNG TỒN KHO TẠI TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán hàng tồn kho tại tổng công ty cổ phần dệt may hòa thọ , Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán hàng tồn kho tại tổng công ty cổ phần dệt may hòa thọ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn