Phát triển nguồn nhân lực tại công ty xuất nhập khẩu đà nẵng (cotimex danang)

1,227 27 0
  • Loading ...
1/1,227 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:36

B GIÁO DC VÀ ÀO TO IH C À N NG NGUY N TH LY PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C T I CÔNG TY XU T NH P KH U À N NG (COTIMEX DANANG) LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH N ng - Năm 2015 B GIÁO DC VÀ ÀO TO IH C À N NG NGUY N TH LY PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C T I CÔNG TY XU T NH P KH U À N NG (COTIMEX DANANG) Chuyên ngành: Qu n tr kinh doanh Mã s : 60.34.05 LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Ngư i hư ng d n khoa h c: TS NGUY N QU C TU N N ng - Năm 2015 L I CAM OAN Tơi xin cam oan ây cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu lun văn trung thc chưa t ng c cơng b b t kỳ cơng trình khác Tác gi lun văn Nguy n Th Ly M CL C M U 1 Tính cp thi t ca tài M c tiêu nghiên c u ca tài ᄂ i t ng phm vi nghiên c u Phương pháp nghiên c a phn u phát huy tác d ng t ᄂ t Ơng/bà ln nhn c s quan tâm, giúp G ca ng nghi ᄂ p nv Các ý ki n ca cán b!, nhân viên tham gia xây dng Công ty u c ti p thu, phn hi k p th"i Ông/bà cho r=ng m#i ng "i nv u có s ph ᄂ i hp trin khai, thc hi ᄂ n nhi ᄂ m v Ơng/bà cho r=ng m#i ng "i ln có ý th c trách nhi ᄂ m cao ᄂ i v1i cơng vi ᄂ c c giao Ơng/bà hay than phi nv nh;ng khó khăn cơng vi ᄂ c ca Ơng/bà ln hy v#ng v s phát trin ca Cơng ty nói riêng ngành xut nhp kh3u nói chung nh;ng năm n CBNV nv ã quan tâm n văn hóa Cơng ty Cán b!, nhân viên Công ty luôn th hi ᄂ n s tâm huy t, yêu ngành, yêu ngh Nhóm câu hAi v k< M0c ); K< Làm vi ᄂ c nhóm Xây dng cơng tác T ᄂ ch k hoch Không thành Hơi thành th2o th2o Thành Khá thành R+t thành th2o th2o th2o c thc hi ᄂ n công vi ᄂ c Giao ti p truy n thông S d ng tin h#c S d ng ngoi ng; X lý tình hu ᄂ ng Nhóm câu hAi v )ào t2o ngu*n nhân l5c M0c ); Không Hơi )*ng ý )*ng ý N;i dung *ng ý Khá )*ng ý Hồn tồn )*ng ý Ơng/bà cho r=ng Công ty ã xác nh úng ᄂi t ng to ngun nhân lc Ơng/bà hài lòng chương trình ã c to Các khóa to có n!i dung phù hp Phương pháp to c la ch#n thích hp v1i Chân thành c m ơn s5 cơng tác c-a Ông/bà! ... Công ty 51 2.2.4 Thc trng v phát trin ngh nghi ᄂ p cho ng "i lao !ng ti Công ty 52 2.2.5 Thc trng v công tác to ngun nhân lc ti Công ty 53 2.3 NGUYÊN NHÂN... 62 3.1.2 Chi n l c phát trin Công ty 64 3.1.3 Chi n l c phát trin ngun nhân lc ti Công ty 66 3.2 GI%I PHÁP PHÁT TRIN NGUN NHÂN LC 66 3.2.1 ánh giá nhu cu phát trin ... LU N V! PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C 1.1 KHÁI QUÁT V PHÁT TRIN NGUN NHÂN LC 1.1.1 Ngun nhân lc 1.1.2 Phát trin ngun nhân lc 1.1.3 M c tiêu phát trin
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực tại công ty xuất nhập khẩu đà nẵng (cotimex danang) , Phát triển nguồn nhân lực tại công ty xuất nhập khẩu đà nẵng (cotimex danang)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn