Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại huyện hòa vang, thành phố đà nẵng

103 29 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ THU HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI HUYỆN HOÀ VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành : Kinh tế phát triển Mã số : 60.31.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS BÙI QUANG BÌNH Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Trần Thị Thu MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1.1 Chi ngân sách nhà nước 1.1.2 Nội dung chi ngân sách nhà nước 1.1.3 Vai trò chi ngân sách nhà nước 14 1.1.4 Nguyên tắc chi ngân sách nhà nước 16 1.1.5 Điều kiện thực chi ngân sách nhà nước 17 1.2 NỘI DUNG QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN (QUẬN) 20 1.2.1 Phân cấp nguồn chi ngân sách nhà nước 21 1.2.2 Công tác lập dự toán chi ngân sách nhà nước huyện (quận) 21 1.2.3 Phân bổ giao dự toán chi ngân sách huyện 23 1.2.4 Chấp hành dự toán chi ngân sách nhà nước huyện (quận) 23 1.2.5 Cơng tác tốn ngân sách nhà nước huyện (quận) 24 1.2.6 Thanh tra, kiểm tra quản lý chi NS cấp huyện 24 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HUYỆN 25 1.3.1 Điều kiện tự nhiên 25 1.3.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 25 1.3.3 Cơ chế sách quy định Nhà nước quản lý chi ngân sách nhà nước 25 1.3.4 Nhóm nhân tố ảnh hưởng khác 26 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 29 2.1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÒA VANG 29 2.1.1 Tổng quan tình hình kinh tế 29 2.1.2 Tổng quan tình hình xã hội 32 2.1.3 Những thuận lợi, khó khăn huyện Hòa Vang 32 2.2 TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN HÒA VANG 36 2.2.1 Thực trạng quản lý Chi thường xuyên 36 2.2.2 Quản lý Chi đầu tư phát triển 54 2.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HUYỆN HÒA VANG 61 2.3.1 Những kết đạt 61 2.3.2 Những hạn chế 65 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 70 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 74 3.1 ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HUYỆN HÒA VANG,THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 74 3.1.1 Bối cảnh định hướng phát triển kinh tế - xã hội huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 74 3.1.2 Mục tiêu hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 76 3.1.3 Những yêu cầu đặt hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Hòa Vang 78 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HUYỆN HÒA VANG 79 3.2.1 Nhóm giải pháp chung 80 3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu quản lý chi đầu tư phát triển 87 3.2.3 Giải pháp đổi công tác quản lý chi thường xuyên 89 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 91 KẾT LUẬN 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BHXH : Bảo hiểm xã hội CNH, HĐH : Cơng nghiệp hóa, đại hóa DT : Dự tốn ĐTPT : Đầu tư phát triển GDĐT : Giáo dục đào tạo GTSX : Giá trị sản xuất HĐND : Hội đồng nhân dân KT – XH : Kinh tế - Xã hội NSNN : Ngân sách nhà nước QT : Quyết toán UBND : Ủy ban nhân dân VH, TT DL : Văn hóa, thể thao du lịch XDCB : Xây dựng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 Tổng giá trị sản xuất huyện 2.2 T lệ chi thường xuyên so với tổng chi NSNN so với Giá trị sản xuất 2.3 30 36 Kinh phí tiết kiệm thu nhập bình quân tăng thêm t việc thực chế độ tự chủ đơn vị 2.4 Trang 41 Tình hình chi cho nghiệp giáo dục đào tạo Hòa Vang 42 2.5 Tình hình chi nghiệp y tế 45 2.6 So sánh tình hình thực chi thường xuyên so với dự toán giao đầu năm 2.7 2.8 52 Cơ cấu chi ngân sách ngân sách địa phương huyện Hòa Vang giai đoạn 2009-2013 55 Điều chỉnh tăng (+) giảm (-) nguồn vốn XDCB 59 DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ Số hiệu Tên đồ thị đồ thị 2.1 Cơ cấu chi thường xuyên tổng chi ngân sách GTSX Trang 37 2.2 Cơ cấu chi quản lý hành Nhà nước 48 2.3 Chi văn hố thơng tin chi phát truyền hình 51 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngân sách nhà nước khâu tài tập trung giữ vị trí chủ đạo hệ thống tài chính, nguồn lực vật chất để Nhà nước trì hoạt động máy quản lý thực thi nhiệm vụ phát triển Kinh tế- xã hội đất nước Với quốc gia nào, Ngân sách Nhà nước ln giữ vị trí đặc biệt quan trọng Vì vậy, Chính phủ nước ln tạo lập chế có biện pháp để khơng ng ng tăng cường tiềm lực NSNN sử dụng cách tiết kiệm có hiệu Trong năm qua, với trình đổi kinh tế đất nước, công tác quản lý ngân sách huyện có nhiều đổi đạt tiến đáng kể Huyện Hồ Vang khơng ng ng thay đổi phát triển KT - XH, đời sống vật chất tinh thần nhân dân cải thiện phần Xét tiêu KT - XH kinh tế chuyển đổi, huyện Hoà Vang đạt thành tựu ấn tượng đặc biệt quản lý chi NSNN Huyện không ng ng đổi ngày đáp ứng tốt yêu cầu công đổi Tuy vậy, lĩnh vực quản lý chi NSNN nhiều bất cập cần nhìn nhận cách khách quan để tìm biện pháp cải thiện Công tác quản lý ngân sách huyện Hoà Vang hiệu chưa cao Các đơn vị dự tốn ngân sách gò bó vào sách chế độ, tiêu chuẩn định mức lại không bị ràng buộc hiệu sử dụng ngân sách giao Tính động tích cực đơn vị sử dụng ngân sách chưa phát huy, tâm lý lại trơng chờ vào NSNN phổ biến Điều ảnh hưởng không tốt đến việc huy động khai thác nguồn lực cho đầu tư nhằm đạt mục tiêu phát triển giải vấn đề xã hội Nhận thức vai trò cấp thiết cần phải hoàn thiện quản lý chi NSNN năm tới, tác giả chọn đề tài: “Giải pháp hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng” Mục tiêu nghiên cứu - Khái quát sở lý luận quản lý chi NSNN - Phân tích đánh giá thực trạng quản lý chi NSNN Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng - Đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý chi NSNN thời gian tới Huyện Hoà Vang Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên là: Công tác quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng * Phạm vi nghiên cứu: Chi NSNN tiếp cận nghiên cứu phản ánh luận án chi NSNN hiểu theo nghĩa hẹp – chi tiêu phủ quyền địa phương Và phạm vi chi NSNN quyền địa phương, luận văn giới hạn phạm vi nghiên cứu chi thường xuyên chi đầu tư phát triển - Để đảm bảo tính thống sở pháp lý nghiên cứu chi NSNN huyện Hoà Vang thời gian qua, luận án giới hạn phạm vi thời gian để thu thập tư liệu nghiên cứu đánh giá quản lý chi NSNN tỉnh Hà Tĩnh t năm ngân sách 2009 đến hết năm 2013 Phƣơng pháp nghiên cứu * Kết hợp nhiều phương pháp khác : - Phân tích thống kê : Căn vào tài liệu, báo cáo tổng hợp để tính tiêu cần thiết, so sánh biểu tiêu dạng bảng số liệu đồ thị thống kê nhờ vào hỗ trợ phương pháp chuyên môn khoa học thống kê, rút kết luận đáp ứng mục đích nghiên cứu 81 đối phó với tác động tiêu cực Cũng cần xác định ưu tiên cao để bố trí đủ vốn Khi xếp thứ tự ưu tiên đầu hoạt động, cần phải xem xét yếu tố miêu tả đoạn "Đánh giá kiểm nghiệm tính khả thi hoạt động" xem xét dự án Các yếu tố tóm tắt sau: Thứ nhất, tác đ ng trực tiếp: đầu hoạt động trực tiếp đóng góp vào việc đạt mục tiêu xác định Những hoạt động trực tiếp giải vấn đề cải thiện tình hình phải ưu tiên nhiều Những đầu hoạt động giải phần vấn đề hay phụ thuộc vào hoạt động và/hoặc khoản chi tiêu t quan khác ưu tiên Thứ hai, khung thời gian: đầu hoạt động giải vấn đề cách mau chóng có tác động lâu dài ưu tiên nhiều Thứ ba, hiệu suất chi phí: đầu hoạt động giải vấn đề cách mau chóng có tác động lâu dài ưu tiên nhiều Thứ tư, lực thực hiện: lực trung tâm chi phí cần coi yếu tố quan trọng việc xếp thứ tự ưu tiên đầu hoạt động Những trung tâm chi phí với lực thực thi cao đầu hoạt động có nhu cầu nguồn vốn thực thi thấp cần phải ưu tiên nhiều Thứ năm, nhu cầu vốn: số hoạt động có nhu cầu vốn cao chúng hoạt động ưu tiên việc tu sửa nâng cấp đường tại, nhu cầu vốn để xây dựng cao nhiều so với việc tu sửa lại đường Các hoạt động ưu tiên nhiều không cần nguồn lực bổ sung 82 - Loại bỏ giảm bớt quy mô hoạt đ ng, thay đổi trật tự ưu tiên giảm bớt mục tiêu để đạt hiệu cao Tiến hành xếp thứ tự ưu tiên đầu hoạt động để giảm bớt dự toán cho phù hợp với mức trần ngân sách Bắt đầu với đầu hoạt động có mức độ ưu tiên thấp Cần có đánh giá khả năng: - Giảm số lượng hoạt động thực thi - Giảm số lượng đầu vào cho hoạt động, nghĩa tìm khả thay tốn chi phí - Hủy bỏ hoạt động có mức độ ưu tiên thấp - Tìm kiếm phương pháp thay để thực hoạt động Ví dụ, mở rộng cho khu vực tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ công không thiết phải sử dụng nguồn NSNN - Chuyển giao hoạt động cho khu vực tư nhân, cộng đồng tổ chức phi phủ - Áp dụng loại phí để bù đắp chi phí cung cấp dịch vụ Sau đó, sử dụng biện pháp tương tự để đánh giá t ng hoạt động đầu ra, bắt đầu t hoạt động ưu tiên thấp đến ưu tiên cao Cần tính đến việc loại tr giảm quy mô đầu hoạt động ưu tiên - Đánh giá đầu dự tốn cho hoạt đ ng Q trình đánh giá giảm quy mơ hoạt động đòi hỏi phải tiến hành vài lần trước giảm chi phí nhằm phù hợp với mức trần ngân sách ban đầu Vì phải thu thập thơng tin t ng hoạt động Các quan, ban ngành, địa phương phải t bỏ thông lệ cũ đơn giảm toàn ngân sách theo t lệ phần trăm định, để chuyển sang việc xác định hoạt động cụ thể cần phải loại bỏ và/hoặc giảm bớt quy mơ Sau đó, việc giảm số lượng hoạt động phải 83 biểu thị dự toán chi tiêu thấp b Các nhóm giải pháp hổ trợ hác - Cải cách hành cơng - Về quan điểm, Chính phủ không nên đảm đương việc xã hội mà cần chuyển bớt cho doanh nghiệp, tổ chức phi phủ tổ chức xã hội thực số dịch vụ hành chính, phân định rõ ràng nhiệm vụ - Phối hợp quan thuộc quyền quản lý với tổ chức trị xã hội quản lý điều hành mặt xã hội, có điều hành quản lý kinh tế nơi sáng tạo cải vật chất - Tách bạch quan hành với tổ chức nghiệp, phân định loại tổ chức nghiệp Có thê xem xét giao số đơn vị nghiệp cho dân chúng quản lý - Chuyên nghiệp hố tiêu chuẩn hố cán hành Cán cấp xã phải có trình độ chun mơn Trung cấp trở lên Cán cấp huyện trở lên phải có đại học trở lên - Cải cách tài cơng Tài cơng mà chủ đạo NSNN bảo đảm nguồn vật chất để trì hoạt động máy nhà nước Nó v a công cụ v a mục tiêu cải cách, nâng cao hiệu chi hành Tuy nhiên lĩnh vực rộng lớn mang tính chuyên môn cao nên cần nghiên cứu chi tiết đề tài khác Trong phạm vi đề tài tác giả xem xét đến công cụ mang tính hỗ trợ - Mọi khoản thu chi cấp quyền, tất quan hành đơn vị nghiệp phải thể tập trung hệ thống NSNN Cấm cấp quyền sở tự định khoản thu để tạo quỹ chi tiêu ngân sách khoản chi - Ngân sách chi thường xuyên ngân sách đầu tư phải phối hợp 84 ngân sách thống - Khuyến khích đơn vị vay t cơng chúng (phát hành trái phiếu đô thị) để đầu tư nâng cấp mặt thị trọng đến cải thiện môi trường đầu tư - Đầu tư t ngân sách phải phản ánh ưu tiên mang tính chiến lược đất nước - Chuyển t ngân sách mua sắm (ngân sách đầu vào) sang ngân sách đầu - Chuyển t ngân sách hàng năm sang ngân sách trung hạn Điều tạo số điểm tích cực như: củng cố khả phân tích dự báo kinh tế vĩ mô trung hạn, tiết kiệm thời gian công sức cho khâu soạn lập ngân sách, cho phép đơn vị thụ hưởng chủ động bố trí ngân sách mà đạt hiệu - Đào tạo đ i ngũ cán b điều hành ngân sách Cán khâu trọng yếu chủ trương, sách Vấn đề khơng phải số lượn mà chất lượng cán Chất lượng cán thể số phương diện: Tư cách (thái độ công việc, quan hệ với đồng nghiệp, hành xử với cơng dân), Năng lực (trình độ chun mơn, thời gian cơng tác, kinh nghiệm, q trình rèn luyện, tự bồi dưỡng,…) Hiệu suất (mức độ hoàn thành công việc giao, thời gian thực hiện, sai sót khả hồn thiện sai sót, tác động bên ngồi việc hồn thành cơng việc giao,…) Một số giải pháp đào tạo đội ngũ cán quản lý - Phân loại cán nhà nước: cán hành chính, cán nghiệp chun viên để có sách sử dụng phù hợp - Xây dựng tiêu kiểm soát đánh giá hoạt động t ng phận, t ng công chức mối đơn vị Những tiêu phải thảo luận, thông qua công bố minh bạch Việc đánh giá hoạt động nói phải tiến 85 hành thường xuyên, định kỳ phải gắn với chế độ khen thưởng, k luật đề bạt Tuyệt đối tránh tượng làm theo phong trào - Hạn chế tình trạng “nay người mai người khác” tham dự khố tập huấn phục vụ chương trình/dự án cấp quốc gia Phần lớn đơn vị tham gia theo đạo quan cấp xem nhiệm vụ bán thức nên khơng có sách cụ thể đổi với cán đề cử Điều ảnh hưởng nhiều dến tiến độ chất lượng chương trình/dự án, dự án quốc tế tài trợ - Tăng cường hiệu lực giám sát quan có thẩm quyền, tổ chức xã hội người dân công chức Thực tốt quy chế dân chủ sở để hành vi công chức giám sát hiệu - Thường xuyên củng cố hoạt động quy hoạch cán Xây dựng kế hoạch khả thi đào tạo đội ngũ kế cận nước - Tăng cường mối quan hệ phối hợp quan tài chính, thuế, kho bạc Nhà nước quan liên quan công tác quản lý ngân sách Các quan có trách nhiệm phối kết hợp, cung cấp đầy đủ tin tức, thông tin lẫn tình hình thu, chi ngân sách,quản lý, kiểm soát chi ngân sách báo cáo toán thu, chi ngân sách hàng năm cho UBND huyện Sở Tài thành phố để lãnh đạo,điều hành khoản chi ngân sách Nhà nước địa bàn cách kịp thời,có hiệu Tăng cường cơng tác kiểm tra đối chiếu số liệu quan nội ngành tài để đảm bảo khớp số liệu, phục vụ công tác lãnh đạo thành phố - Tăng cường công tác công tác kiểm tra, tra tài chính, kịp thời phát xử lý nghiêm trường hợp vi phạm Kiểm tra, tra tài cơng cụ quan trọng nhà nước công tác quản lý tài Cơng tác tra tài nhằm giúp phát hiện, kịp thời chấn chỉnh xử lý sai phạm lĩnh vực tài 86 chính, ngân sách, đồng thời qua phát sơ hở chế, sách, chế độ, quản lý chi để kiến nghị sửa đổi bổ sung cho phù hợp.Vì vậy, cơng tác kiểm tra, kiểm sốt đòi hỏi phải đảm bảo xác, trung thực khách quan, kết luận phải có cứ, có tác dụng tích cực đơn vị tra, đồng thời rõ việc làm để phát huy việc chưa làm để đơn vị có hướng khắc phục sửa chữa Để tăng cường công tác tra, kiểm tra quản lý chi ngân sách địa bàn cần tập trung vào giải pháp sau: - Xác định lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm cần tập trung tra, đặt biệt lĩnh vực dễ xảy lãng phí, thất thóat vốn như: cơng tác xây dựng bản, mua sắm trang bị tài sản, tình hình sử dụng ngân sách đơn vị dự tốn, cơng tác quản lý thu chi ngân sách phường - Nâng cao trình độ lực phẩm chất đạo đức đội ngũ cán làm công tác tra, thường xuyên đào tạo, cập nhật kiến thức không lĩnh vực kinh tế, tài chính, QLNN mà nhiều kiến thức tổng hợp khác - Phải đổi phương thức tra, kiểm tra theo dự toán chi ngân sách thực tế chi Qua tra cần kết hợp với việc đánh giá hiệu sau thực chi ngân sách - Tăng cường công tác phối hợp với quan có chức tra địa phương để tránh chồng chéo, trùng lắp trình tra, gây khó khăn,ảnh hưởng đến hoạt động bình thường đơn vị tra - Xử lý nghiêm minh sai phạm phát để nâng cao hiệu lực cơng tác tra Tùy theo tính chất, mức độ sai phạm mà kiến nghị xử lý cho phù hợp nhằm làm cho công tác quản lý tài vào nề nếp, răn đe sai phạm 87 3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu quản lý chi đầu tƣ phát triển Nâng cao hiệu quản lý chi đầu tư yêu cầu cấp bách điều kiện Để nâng cao hiệu quản lý chi đầu tư cần tập trung thực số giải pháp sau: Việc xây dựng kế hoạch đầu tư hàng năm phải tuân thủ chặt chẽ quy định Nhà nước quản lý đầu tư xây dựng Việc bố trí danh mục dự án chuẩn bị đầu tư,dự án quy hoạch, chuẩn bị thực hiện, thực đầu tư phải tuân thủ chặc chẽ điều kiện để ghi vốn; cấu vốn đầu tư phải đảm bảo định hướng phát triển KT-XH huyện, khơng bố trí dàn trải, bố trí vượt khả cân đối ngân sách, ưu tiên bố trí vốn cơng trình chuyển tiếp, cơng trình phê duyệt tốn thiếu vốn Cần tập trung rà soát đánh giá hiệu đầu tư giai đọan v a qua, đánh giá cơng trình thuộc chương trình như: chương trình xây dựng nơng thơn mới, chương trình kiên cố hóa kênh mương, kiên cố hóa trường học, việc thực đề án tăng cường sở vật chất cho trường tiểu học dạy ngày buổi…T khắc phục tồn tại, loại bỏ dự án,công trình xét thấy đầu tư khơng hiệu để tránh lãng phí Nâng cao chất lượng thẩm định phê duyệt dự án Để tránh lãng phí đầu tư khâu cần phải ý xác định xác nhu cầu đầu tư, chủ đầu tư cần xác định rõ nội dung, mục tiêu, quy mô đầu tư để tránh tình trạng gặp vướng mắt triển khai, kéo dài thời gian, gây lãng phí, muốn phải nâng cao lực người đề xuất đầu tư, quan thẩm định đề xuất người định đầu tư Đẩy mạnh công tác cải cách hành thủ tục đầu tư, ban hành quy trình cơng tác quan chun mơn UBND huyện Phòng Tài Kế hoạch, Ban Quản lý cơng trình xây dựng bản, Kho bạc nhà nước công tác thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm định thiết kế 88 vẽ thi công, công tác đấu thầu, định thầu, công tác kiểm sốt tốn, cơng tác tốn Trong vấn đề đơn vị thi cơng quan tâm việc quy định niêm yết công khai loại hồ sơ, chứng t mà chủ đầu tư cần phải có giao dịch thời gian giải cơng việc Chấp hành nghiêm túc luật đấu thầu Quốc hội thông qua văn hướng dẫn thực Đối với cơng trình có giá trị xây lắp năm t đồng cần thực đấu thầu rộng rãi Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, công tác đấu thầu phải thể nguyên tắc công khai, minh bạch, bình đẳng, xử lý nghiêm trường hợp thơng thầu Nâng cao chất lượng công tác xét thầu, thẩm định phê duyệt kết đấu thầu Nâng cao chất lượng cơng tác kiểm sốt chi KBNN thơng qua việc kiểm tra chặt chẽ hồ sơ tốn đơn vị thi cơng, tn thủ chế độ, định mức chi phí nhà nước quy định cho loại chi phí xây dựng, đặc biệt ý việc tốn chi phí chuẩn bị đầu tư, chi phí xây lắp chi phí khác, cần lưu ý tính xác số liệu cấp phát toán để tránh tình trạng phải thu hồi duyệt tốn Tăng cường cơng tác tốn vốn đầu tư quan tài chính, kiên đưa khỏi giá trị tốn khoản chi khơng chế độ quy định, không đảm bảo hồ sơ thủ tục Thường xuyên tiến hành công tác tra, kiểm tra công tác đầu tư xây dựng để kịp thời phát sai phạm, cần tham mưu người có thẩm quyền xử lý kiên sai phạm qua tra, kiểm tra, tiến hành thu hồi nộp vào ngân sách khoản tiền vi phạm Thực nghiêm quy định Chính phủ cơng tác giám sát, đánh giá đầu tư Làm tốt cơng tác góp phần giải tốt vướng mắc xảy trình đầu tư, phát hiện, xử lý sai phạm đầu tư 89 không quy hoạch, sai quy định, gây lãng phí, thất thóat vốn tài sản nhà nước, ảnh hưởng xấu đến chất lượng cơng trình xâm hại đến lợi ích cộng đồng 3.2.3 Giải pháp đổi công tác quản lý chi thƣờng xuyên Nâng cao chất lượng công tác lập, định phân bổ dự toán ngân sách đơn vị thụ hưởng ngân sách, điều có ý nghĩa quan trọng Trong điều kiện phân cấp ngân sách, định mức phân bổ ngân sách chưa hợp lý vấn đề đặt phân bổ tối ưu nguồn lực tài phân cấp Cơ cấu lại khoản chi thường xuyên ngân sách cách hợp lý UBND huyện cần phải tiến hành sốt xét lại hệ thống định mức sử dụng ngân sách hành, kiến nghị UBND thành phố Sở Tài xóa bỏ văn chế độ lỗi thời không phù hợp với thực tế, ban hành định mức, chế độ tài Các đơn vị, ngành địa bàn Huyện quản lý không tự ý đặt chế độ định mức chi tiêu cho riêng mà phải chấp hành phục tùng tuyệt đối theo chế độ định mức Nhà nước thành phố ban hành Hiện nay, đơn vị địa bàn Huyện thực việc thu chi Ngân sách Nhà nước theo Quyết định 41/2010/QĐUBDN U ban nhân dân thành phố Đà Nẵng việc ban hành quy định phân cấp nguồn thu,nhiệm vụ chi, định mức phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định Luật ngân sách, tỉ lệ phần trăm phân chia khoản thu, phân chia cấp ngân sách cấp địa phương Thành phố Đà Nẵng.Việc xác định định mức chi thường xuyên bao gồm khoản cần phải định rõ mức chi tiêu Định mức chi tiêu đòi hỏi thành theo quy định Nhà nước để t xây dựng mức chi tiêu phù hợp với đặc điểm máy tổ chức hành địa bàn 90 Thực nghiêm quy định luật phòng chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí văn luật, đặc biệt tổ chức thực cách có hiệu Chương trình thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí UBND thành phố ban hành Phải tạo bước chuyển biến rõ nét nhận thức đến hành động t ng đơn vị, t ng cán công chức công tác này, việc khó, nên tránh việc tun truyền vận động sng mà phải vào thực chất Trước mắt thực cắt giảm khoản chi hành chưa cần thiết mang tính phơ trương, hình thức chi cho tổ chức k niệm ngày lễ, ngày thành lập ngành, chi liên hoan gặp mặt cuối năm, chi tiếp khách, tham quan Thực nghiêm quy định Nhà nước việc mua sắm trang thiết bị phương tiện làm việc quan hành Nâng cao hiệu sử dụng khoản chi thường xuyên NSNN, sử dụng tài sản công Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu quan, đơn vị việc quản lý sử dụng kinh phí thường xuyên Ngân sách Đồng thời có qui định lãnh đạo tổ chức sử dụng sai mục đích lãng phí tiêu cực phải bị xử lí cách mức t xử phạt hành đến truy tố trước pháp luật Triển khai thực Nghị định 130/2005/NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ “Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành quan nhà nước” tất đơn vị trực thuộc thành phố, kể đơn vị thuộc khối Đảng, Đòan thể Để thực tốt Nghị định 130/NĐ-CP Chính phủ cần tập trung thực số biện pháp sau: - Tăng cường công tác tuyên truyền quán triệt cán bộ, công chức quan hành chính, quan Đảng,Đòan thể, tổ chức CT-XH nội dung chủ trương này, làm cho họ nhận thức rõ lợi ích thực khoán mang lại, tránh nhận thức đơn khốn kinh phí để 91 tăng thu nhập T đơn vị chủ động bàn bạc, thảo luận, xây dựng giải pháp để tổ chức thực - Kiến nghị UBND thành phố tiếp tục ban hành hệ thống văn bản, số định mức chi tiêu lạc hậu, hoàn thiện chế khốn biên chế khốn chi hành ban hành văn quy định tiêu chí để đánh giá, lượng hóa mức độ hồn thành nhiệm vụ đơn vị nhận khoán Đây để đơn vị xây dựng định mức công việc nội phục vụ cho việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cán bộ, công chức 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG - Xây dựng môi trường pháp lý đồng bộ, chặt chẽ không khoan nhượng Luật tài đặt móng pháp lý cho q trình phân phối nguồn tài Do đó, hồn thiện luật tài xem điều kiện cần để sử dụng hiệu cơng cụ tài quản lý kinh tế vĩ mơ Hồn thiện luật tài xem xét hai góc độ: xây dựng đồng hệ thống luật tài tăng cường pháp chế tài đời sống KT-XH - Trong hệ thống luật tài chính, cần trọng hồn thiện Luật NSNN luật tài - Tăng cường khâu thi hành luật Cần phải hình thành thái độ không khoan nhượng việc bảo vệ luật pháp nói chung pháp luật chuyên ngành nói riêng - Một khó khăn khiến luật chậm vào đời sống KT-XH văn luật thiếu đồng bộ, thể điểm: thời gian, quy định hướng dẫn,… Vì vậy, hồn thiện mơi trường pháp lý bao gồm nâng cao lực ban hành văn pháp lý máy hành pháp - Phổ cập hoá kiến thức pháp luật đến người dân, trước hết công chức 92 - UBND thành phố đạo Sở Tài chính, Sở kế hoạch đầu tư, Cục thuế cần nghiên cứu hoàn thiện chế phân cấp cho huyện quản lý điều hành ngân sách đầu tư xây dựng tương xứng với quy mô đơn vị trực thuộc đô thị loại Cụ thể: Trong phân cấp ngân sách cần ý đến việc đẩy mạnh phân cấp nguồn thu để huyện có cấu nguồn thu bền vững, chủ động cân đối ngân sách cho chi thường xuyên dành phần thích đáng cho chi đầu tư phát triển theo hướng sau: phân cấp toàn việc quản lý thu khu vực kinh tế quốc doanh địa bàn Chi cục thuế Hoà Vang quản lý thu điều tiết cho ngân sách thành phố, tính toán t lệ điều tiết ngân sách cấp theo hướng đảm bảo toàn phường tự cân đối ngân sách, hạn chế tối đa trợ cấp cân đối bổ sung; tính tốn phân cấp nguồn vốn đầu tư phải phù hợp với nhiệm vụ chi đầu tư thành phố ban hành - UBND thành phố cần điều chỉnh hệ thống định mức phân bổ ngân sách cho phù hợp, không nên vào dân số bình quân để xây dựng định mức chi mà phải trọng đến nhiệm vụ t ng ngành, t ng cấp, cần trọng tăng định mức phân bổ chi cho nghiệp kiến thiết thị chính, nghiệp bảo vệ môi trường, định mức phân bổ chi thường xuyên cấp phường, định mức phân bổ chi hành cho biên chế để tạo đơng lực thực khốn chi hành 93 KẾT LUẬN Quản lý chi NSNN phải nhằm đảm bảo thực có hiệu việc phân bổ ngân sách theo thứ tự ưu tiên phát triển KT-XH Thực quản lý chi NSNN điều kiện nguồn lực tài cho phát triển KT-XH hạn chế vấn đề phân bổ quản lý có hiệu đặt yêu cầu phải thực giải pháp để thúc đẩy trình quản lý chi NSNN phát triển quy mơ chất lượng, giải pháp nâng cao hiệu chi NSNN vấn đề quan trọng Hồn thiện cơng tác quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Hồ Vang tất yếu, q trình lâu dài gặp khơng khó khăn, vướng mắc, đòi hỏi nỗ lực cố gắng t ng cá nhân, t ng ngành Đặc biệt cán quản lý Ngân sách Nhà nước phải không ng ng học tập nâng cao nghiệp vụ, nâng cao phẩm chất đạo đức với đạo sát lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện chế sách phù hợp Với nỗ lực cấp, ngành địa bàn quận thời gian qua t ng bước cố gắng, nhiên thu ngân sách hạn chế, chủ yếu dựa vào nguồn trợ cấp cân đối Ngân sách thành phố Trong bối cảnh vậy, luận văn cố gắng tổng quát cách có hệ thống nội hàm quản lý chi NSNN đánh giá khái quát thực trạng quản lý chi NSNN quận Các nghiên cứu phân tích, đánh giá cho thấy rằng, có tiến định việc phân bổ nguồn lực theo nhu cầu cấp thiết kinh tế, song phân bổ ngân sách dàn trải, ngắn hạn, chưa dựa ưu tiên chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, quản lý việc sử dụng nguồn vốn nhà nước tập trung vào xem xét khoản tài cơng phân bổ có sử dụng mục đích hay khơng? Các khoản chi có chế độ, định mức hay 94 không? Kết việc sử dụng nguồn lực tài cơng nào, quan tâm mức hay chưa? Trên sở tổng hợp lý luận phân tích thực trạng, luận văn đề xuất nhóm giải pháp để hoàn thiện quản lý chi NSNN huyện Hoà Vang, đáp ứng yêu cầu quản lý chi ngân sách ngày tăng, để thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện đến năm 2020, luận văn đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý chi ngân sách địa bàn đưa số kiến nghị UBND thành phố Trong đó, đáng ý giải pháp quản lý chi ngân sách, giải pháp giúp cho ngân sách huyện quản lý, kế hoạch hóa t khâu đến khâu chấp hành dự tốn, qua ngân sách sử dụng mục đích, đối tượng, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, tránh dàn trải, lãng phí Mặc dù cố gắng nghiên cứu thực tế quản lý chi ngân sách huyện Hoà Vang, vấn đề phức tạp, chưa nghiên cứu Hồ Vang nên luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Rất mong tham gia, đóng góp ý kiến nhà khoa học, thầy, cô giáo, bạn học bạn bè đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện hơn./ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Tài Luật ngân sách nhà nước văn hướng dẫn thi hành Luật ngân sách [2] Chi Cục thống kê Niên giám thống kê huyện Hoà Vang năm 2004-2012 [3] Th.s Vũ Văn Cương - PGĐ Trung tâm tư vấn PL_HLU, Đánh giá thực trạng lập Chấp hành, tốn N NN Phương hương hồn thiện quản lý ngân sách nhà nước [4] Hoàng Hàm (2008), “Bàn thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng dự tốn NSNN”, Tạp chí Kế tốn số 11,12 năm 2008 [5] Học viện Tài (2007), Giáo trình quản lý Tài cơng, NXB Tài chính, Hà Nội [6] Kho bạc Nhà nước (2006), Hệ thống thông tin quản lý ngân sách kho bạc (TABMI ) vấn đề liên quan, NXB Tài Chính, Hà Nội [7] TS Vũ Như Thăng, ThS.Lê Thị Mai Liên, “Bàn phân cấp ngân sách Việt Nam”, Tạp chí Tài chinh [8] UBND Huyện Hoà Vang, Các tiêu kế hoạch năm 2004-2012 [9] UBND huyện Hoà Vang, Báo cáo toán ngân sách địa phương năm 2009-2012 [10] UBND huyện Hoà Vang, Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Hoà Vang đến năm 2020 ... QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1.1 Chi ngân sách nhà nước 1.1.2 Nội dung chi ngân sách nhà nước 1.1.3 Vai trò chi ngân sách... chi ngân sách nhà nƣớc Chi NSNN diễn phạm vi rộng, nhiều hình thức Trong quản lý tài chính, chi NSNN chia làm hai nội dung chi lớn: chi thường xuyên chi đầu tư phát triển a Chi thường xuyên Chi. .. VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.1.1 Chi ngân sách nhà nƣớc a Khái niệm, đặc điểm chi ngân sách nhà nước Khái niệm Chi NSNN phạm trù kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại huyện hòa vang, thành phố đà nẵng , Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại huyện hòa vang, thành phố đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn