Phân tích tình hình huy động vốn tại ngân hàng TMCP công thương việt nam, chi nhánh đăk lăk

101 32 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ LAN ANH PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS TRƢƠNG BÁ THANH Đà Nẵng - Năm 2015 Nguyễn Thị Lan Anh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu .3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Vốn chủ sở hữu .7 1.1.2 Vốn huy động từ nhận tiền gửi 1.1.3 Vốn vay .8 1.1.4 Vốn nhận ủy thác đầu tƣ nguồn vốn khác .10 1.2 HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 10 1.2.1 Hoạt động huy động vốn NHTM 10 1.2.2 Phân loại nguồn vốn huy động 11 1.2.3 Vai trò hoạt động huy động vốn 15 1.3 NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 17 1.3.1 Nội dung phân tích tình hình huy động vốn NHTM 17 1.3.2 Tiêu chí đánh giá hoạt động huy động vốn NHTM .22 1.3.3 Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động huy động vốn NHTM 25 KẾT LUẬN CHƢƠNG 31 CHƢƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 32 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 32 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 32 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý VietinBank Đắk Lắk 33 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh chủ yếu VietinBank Đắk Lắk 38 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 42 2.2.1 Các giải pháp VietinBank Đắk Lắk áp dụng nhằm huy động vốn 42 2.2.2 Phân tích tình hình huy động vốn giai đoạn 2011 - 2013 45 2.2.3 Phân tích hiệu huy động vốn 58 2.2.4 Phân tích rủi ro huy động vốn 61 2.2.5 Phân tích chất lƣợng dịch vụ 62 2.3 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 66 2.3.1 Thành tựu 66 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 68 KẾT LUẬN CHƢƠNG 71 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 72 3.1 ĐỊNH HƢỚNG VỀ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 72 3.1.1 Định hƣớng chung VietinBank 72 3.1.2 Định hƣớng VietinBank Đắk Lắk 74 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 76 3.2.1 Đẩy mạnh công tác quảng bá 76 3.2.2 Vận dụng sách lãi suất linh hoạt, hợp lý 77 3.2.3 Hồn thiện sách chăm sóc khách hàng 78 3.2.4 Đa dạng hóa sản phẩm huy động 80 3.2.5 Các giải pháp khác 81 3.3 KIẾN NGHỊ 82 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ, Ngân hàng Nhà nƣớc 83 3.3.2 Kiến nghị với Vietinbank Việt Nam 84 3.3.3 Kiến nghị với VietinBank Đắk Lắk 86 KẾT LUẬN CHƢƠNG 87 KẾT LUẬN 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYÊT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT VietinBank Việt Nam NHCTVN NHNN NHTM TMCP NHTMCP TCKT TCTD 10 VNĐ Việt Nam đồng 11 USD Đô la Mỹ 12 HĐV Huy động vốn Thƣơng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình nguồn vốn từ năm 2011 - 2013 38 2.2 Tình hình cho vay từ năm 2011 – 2013 40 2.3 Kết hoạt động kinh doanh từ năm 2011 - 2013 41 2.4 Quy mô huy động vốn từ năm 2011 - 2013 45 2.5 Thị phần huy động vốn NHTM địa bàn từ năm 2011 – 2013 47 2.6 Cơ cấu huy động vốn theo chất nghiệp từ năm 2011 – 2013 50 2.7 Cơ cấu huy động vốn theo loại tiền từ năm 2011 - 2013 51 2.8 Cơ cấu huy động vốn theo đối tƣợng từ năm 2011-2013 53 2.9 Cơ cấu huy động vốn theo kỳ hạn từ năm 2011-2013 56 2.10 Lãi suất bình quân đầu vào, đầu từ năm 2011 - 2013 58 2.11 Chi phí huy động vốn từ năm 2011 - 2013 59 2.12 Tình hình huy động vốn sử dụng vốn từ năm 2011 – 2013 60 2.13 Tổng hợp khảo sát khách hàng tiền gửi năm 2013 63 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 2.1 Cơ cấu nguồn vốn năm 2013 38 2.2 Cơ cấu cho vay từ năm 2011 - 2013 39 2.3 Quy mô huy động vốn so với tổng nguồn vốn từ năm 2011 - 2013 46 2.4 Tốc độ tăng trƣởng huy động vốn VietinBank so với toàn tỉnh Đắk Lắk từ năm 2011 – 2013 48 2.5 Tỷ trọng huy động vốn theo chất nghiệp vụ từ năm 2011 - 2013 49 2.6 Tỷ trọng huy động vốn theo loại tiền từ năm 2011 2013 52 2.7 Tỷ trọng huy động vốn theo đối tƣợng từ năm 20112013 55 2.8 Tỷ trọng huy động vốn theo kỳ hạn từ năm 2011 – 2013 56 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Vốn yếu tố đầu vào trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Có thể nói mục tiêu kinh tế xã hội nói chung Nhà nƣớc nhƣ mục tiêu kinh doanh doanh nghiệp nói riêng khơng thể thực đƣợc nhƣ khơng có vốn Đối với ngân hàng thƣơng mại với tƣ cách doanh nghiệp, định chế tài trung gian hoạt động lĩnh vực tiền tệ vốn lại có vai trò quan trọng Huy động nguồn vốn khác xã hội hoạt động quan trọng ngân hàng thƣơng mại Vì vậy, ngân hàng thƣơng mại trọng đến công tác huy động vốn, định đến tồn ngân hàng Hiện nay, hoạt động huy động vốn ngân hàng thƣơng mại giai đoạn khó khăn Nguyên nhân suy thoái kinh tế ảnh hƣởng đến thu nhập ngƣời dân, làm giảm lƣợng tiền nhàn rỗi từ dân cƣ Bênh cạnh đó, mở rộng mạng lƣới chi nhánh, phòng giao dịch làm thị phần huy động vốn ngân hàng ngày thu hẹp dần Dẫn đến cạnh tranh gay gắt khối ngân hàng gồm khối ngân hàng thƣơng mại quốc doanh, ngân hàng thƣơng mại cổ phần khối ngân hàng nƣớc liên doanh để dành thị phần Để cạnh tranh, ngân hàng thƣơng mại đua tăng lãi suất, tăng cƣờng hoạt động quảng cáo, khuyến mại, đa dạng hóa sản phẩm, chất lƣợng dịch vụ để thu hút khách hàng Với xuất phát điểm ban đầu ngân hàng thƣơng mại quốc doanh, Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Công Thƣơng Việt Nam tự hào thực thành công chuyển đổi hoạt động theo mơ hình cổ phần hóa với q trình thực nhanh, thành công ngân hàng thƣơng mại Nhà nƣớc Việt Nam hai phƣơng diện: tốc độ tăng vốn điều lệ nhanh cấu cổ đông đa dạng lớn mạnh Việt Nam Với mạng lƣới chi nhánh rộng khắp nƣớc nƣớc ngoài, Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Công Thƣơng Việt Nam tiếp tục khẳng định vị cơng tác huy động vốn đáp ứng nhu cầu tín dụng cho thành phần kinh tế Cùng với phát triển hệ thống mình, Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Công Thƣơng Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk trọng đến tiêu huy động vốn xem tiêu trọng tâm phải hoàn thành kế hoạch kinh doanh hàng năm Đến thời điểm cuối năm 2013, địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 28 chi nhánh ngân hàng 140 phòng giao dịch khiến cho thị trƣờng bị thu hẹp với điều kiện cạnh tranh ngày gay gắt Vì vậy, việc hoàn thành tiêu huy động vốn Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Công Thƣơng Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk trở nên khó khăn Đòi hỏi cần phải có nhạy bén, đánh giá mực, đồng thời phải có giải pháp, cách tiếp cận để hồn thành cơng tác huy động vốn Xuất phát từ nhận định trên, lựa chọn nghiên cứu đề tài “Phân tích tình hình huy động vốn Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Công Thƣơng Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk” Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận huy động vốn Ngân hàng thƣơng mại - Phân tích, đánh giá thực trạng huy động vốn Ngân hàng TMCP - Đề xuất giải pháp nhằm huy động vốn để đáp ứng mục tiêu hoạt động Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk 79 đặc biệt có nhu cầu khác định gửi tiền vào ngân hàng Không thế, khách hàng ngày khó tính, nhu cầu họ ngày phức tạp đòi hỏi ngày cao Vì vậy, cần có phân loại khách hàng sở số dƣ bình quân khách hàng qua quý, năm nhằm có sách chăm sóc hợp lý nhóm khách hàng, với việc nắm bắt đƣợc tâm lý xu hƣớng khách hàngngân hàng đề sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày cao từ phía khách hàng VietinBank Đắk Lắk cần có phân khúc thị trƣờng để xác định khách hàng tiềm Mặc dù đối tƣợng phục vụ ngân hàng tất khách hàng nhƣng chi nhánh cần phải xác định đƣợc khách hàng tiềm để đạt đƣợc hiệu cao huy động vốn Điều giúp chi nhánh thấy đƣợc ƣu điểm để phát huy tìm cách khắc phục hạn chế Việc xác định đƣợc nhóm khách hàng tiềm giúp VietinBank Đắk Lắk thấy đƣợc hƣớng cụ thể để huy động vốn đạt hiệu cao Bên cạnh đó, VietinBank Đắk Lắk cần xây dựng chiến lƣợc huy động vốn cụ thể cho thời kỳ Các chiến lƣợc huy động vốn chiến lƣợc chăm sóc khách hàng sau đƣợc xây dựng có kiểm định tính hiệu chiến lƣợc Tiến hành thực cách hợp lý, hiệu thống phận có liên quan Hiện tại, VietinBank Đắk Lắk chƣa có sách ƣu đãi khách hàng VIP, đối tƣợng khách hàng có lực tài lớn, có nhu cầu gửi vốn nhiều thƣờng xuyên sử dụng dịch vụ khác ngân hàng Vì việc xây dựng sách ƣu đãi khách hàng VIP cần thiết nhằm thể quan tâm từ phía ngân hàng với khách hàng nhƣ: sách tặng quà sinh nhật, quà tết … có sách tặng lãi suất, thu tiền tận nơi cho khoản tiền gửi khách hàng 80 3.2.4 Đa dạng hóa sản phẩm huy động Việc đa dạng hóa sản phẩm huy động khơng thể số lƣợng sản phẩm mà cần thiết phải có đa dạng kỳ hạn, tính năng, tiện ích nhƣ mục đích sử dụng sản phẩm Sản phẩm đa dạng giúp cho khách hàng có nhiều lựa chọn Hiện nay, sản phẩm huy động vốn VietinBank đa dạng kỳ hạn, tính nhƣ tiện ích Tuy nhiên, VietinBank Đắk Lắk cần nghiên cứu sản phẩm có thị trƣờng để tham mƣu cho hội sở đổi mới, cải tiến bổ sung tính tiện ích cho sản phẩm dịch vụ có nhằm đáp ứng tốt nhu cầu ngày đa dạng khách hàng Cụ thể: * Đối với sản phẩm tiền gửi tốn: Hồn thiện nghiệp vụ huy động vốn, linh hoạt kỳ hạn tiền gửi, có giải pháp tự động chuyển hóa tiền gửi khơng kỳ hạn đến mức chuyển thành tiền gửi có kỳ hạn thích hợp để khách hàng đƣợc hƣởng lãi suất cao Tăng cƣờng hợp tác với đơn vị nhƣ điện lực, cơng ty cấp nƣớc, cơng ty truyền hình cáp, siêu thị, trung tâm thƣơng mại … nhằm đẩy mạnh hình thức tốn khoản thu cố định qua ngân hàng nhƣ: toán tiền điện, tiền nƣớc, tiền điện thoại Cùng với đó, cần giới thiệu dịch vụ thẻ để khách hàng đến gửi tiền mở thêm tài khoản tiền gửi toán để đƣợc sử dụng dịch vụ nêu Nhƣ vậy, góp phần tăng đƣợc vốn huy động không kỳ hạn, đồng thời mở thêm sản phẩm huy động vốn gắn với mục tiêu nâng cao lợi ích khách hàng * Đối với sản phẩm tiền gửi tiết kiệm: Tăng cƣờng triển khai chƣơng trình tặng quà, tham gia dự thƣởng thơng qua hình thức bốc thăm may mắn quay sổ số sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn từ tháng trở lên 81 Nâng cao hiệu sản phẩm tích lũy nhƣ tích lũy phát lộc bảo tín, tích lũy cho Đây sản phẩm có tính thiết thực cao, dành cho cá nhân có thu nhập ổn định thu nhập từ trung bình trở xuống, có kế hoạch sử dụng khoản tiền lớn tƣơng lai Sản phẩm có ƣu điểm so với sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn tiết kiệm có kỳ hạn thơng thƣờng ngƣời gửi bổ sung định kỳ tháng/quý vào tài khoản tiền gửi tích lũy lƣợng tiền nhiều số đăng ký lúc mởi tài khoản, lãi suất áp dụng lãi suất có kỳ hạn tƣơng ứng với kỳ hạn gửi Hiện nay, sản phẩm chi nhánh chƣa thực trọng, tỷ trọng số dƣ tiền gửi sản phẩm nhỏ tổng huy động 3.2.5 Các giải pháp khác a Tăng cường công tác đào tạo nâng cao lực cán Nguồn nhân lực yếu tố hàng đầu, định thành bại hoạt động Do vậy, việc nâng cao trình độ cho đội ngũ cán nhân viên ngân hàng cần thiết; trọng công tác đào tạo nghiệp vụ kỹ bán hàng, văn hóa giao tiếp … Để cơng tác đào tạo có hiệu quả, chi nhánh cần thực giải pháp sau: - Tập trung đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ truyền thống, đồng thời cập nhật thêm kiến thức mới, sản phẩm công nghệ ngân hàng đại Xây dựng kế hoạch đào tạo phải xác định đƣợc đối tƣợng đào tạo, nội dung đào tạo thời gian đào tạo cho thích hợp Nội dung đào tạo cần đƣợc tập trung theo chuyên ngành định, đào tạo cách toàn diện, tránh đào tạo tràn lan, tránh lãng phí thời gian, nhân lực tiền bạc - Hoạt động ngân hàng ngày phát triển phong phú đa dạng Vì vậy, trình độ đội ngũ cán ngân hàng phải đƣợc trọng đào tạo để bắt kịp với phát triển Ngay từ giai đoạn tuyển dụng, ngân hàng cần ý đến ứng viên không đáp ứng đủ chuyên môn nghiệp 82 vụ, có phẩm chất đạo đức tốt mà cần có hiểu biết xã hội, có khả thích ứng tiếp thu nhanh cơng nghệ mới, kiến thức - Ngoài việc đào tạo, bồi dƣỡng chun mơn nghiệp vụ cho đội ngũ cán việc bố trí, phân cơng cán vào vị trí phù hợp không phần quan trọng Việc bố trí cán có trình độ chun mơn tƣ cách đạo đức vào vị trí cơng việc phù hợp nhằm đảm bảo ngƣời việc, khai thác tối đa lực cá nhân, phát huy triệt để mạnh họ b Hồn thiện sách khen thưởng trả lương dựa hiệu suất lao động Là doanh nghiệp để đánh giá trả lƣơng cách xác cho ngƣời lao động cần phải trả lƣơng theo hiệu suất công việc Việc khen thƣởng kịp thời trả lƣơng dựa hiệu suất lao động phƣơng thức thúc đẩy, khuyến khích cán nhân viên ngân hàng tích cực cơng việc nói chung hoạt động huy động vốn nói riêng Xây dựng chế độ khen thƣởng phù hợp, thực chế độ khuyến khích mặt tinh thần vật chất, phát động phong trào thi đua cán giỏi nhằm kích thích hoạt động tích cực hoạt động huy động vốn Có sách đãi ngộ thỏa đáng ngƣời làm việc lâu năm, gắn bó để tránh tình trạng chảy máu chất xám diễn phổ biến Song song với đó, phải có chế độ kỷ luật phê bình thích đáng cán làm sai nguyên tắc ngân hàng, cán thối hóa biến chất gây tổn thất gây tổn thất cho ngân hàng 3.3 KIẾN NGHỊ Qua phân tích, đánh giá tình hình huy động vốn VietinBank Đắk Lắk, thấy đƣợc kết quả, tồn công tác huy động vốn thời gian vừa qua Từ tìm nguyên nhân đƣa giải pháp 83 huy động vốn, để giải pháp mang lại kết cao, khuôn khổ luận văn tác giả đƣa số kiến nghị sau: 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ, Ngân hàng Nhà nƣớc - Tạo môi trƣờng kinh tế phát triển ổn định, lành mạnh động lực thúc đẩy hoạt động tiền tệ - ngân hàng nói chung hoạt động huy động vốn nói riêng Mơi trƣờng kinh tế vĩ mơ có ảnh hƣởng lớn đến hoạt động chủ thể kinh tế, đặc biệt với hoạt động ngân hàng Sự ổn định kinh tế vĩ mô góp phần ổn định tâm lý tạo niềm tin dân chúng sách kinh tế vĩ mơ Chính phủ Việc có ý nghĩa lớn hoạt động huy động vốn từ thành phần kinh tế xã hội NHTM Là điều kiện quan trọng để ngân hàng nâng cao hiệu huy động vốn Ngƣợc lại, môi trƣờng kinh tế thƣờng xuyên không ổn định, khách hàng muốn giữ tiền để chi trả cho nhu cầu bất ngờ cất trữ hình thức an tồn nhƣ mua vàng ngoại tệ mạnh, chi phí huy động vốn tăng cao Chỉ điều kiện lạm phát đƣợc kiềm chế, tỷ giá đƣợc ổn định khách hàng yên tâm gửi tiền nhƣ vay tiền ngân hàng để đầu tƣ vào sản xuất kinh doanh - Chính phủ NHNN cần hồn thiện hệ thống pháp luật, tạo lập hành lang pháp lý rõ ràng, chặt chẽ thuận lợi cho hoạt động ngân hàng Việt Nam hội nhập ngày sâu vào thị trƣờng tài quốc tế, nhiều loại hình tổ chức tài quốc tế đã, diện, hoạt động Việt Nam làm gia tăng loại hình hoạt động thị trƣờng tài quy định Chính phủ NHNN chƣa theo kịp Chính phủ NHNN cần kịp thời rà soát để bổ sung, sửa đổi hệ thống văn pháp quy loại nghiệp vụ thị trƣờng tiền tệ cho phù hợp với tình hình Việc NHNN ban hành thơng tƣ quy định trần lãi suất huy chế tài xử phạt kèm theo năm vừa qua nhằm ngăn chặn tình trạng 84 cạnh tranh khơng lành mạnh NHTM, bình ổn mặt lãi suất huy động Tuy nhiên, tình hình kinh tế có thay đổi việc linh hoạt quản lý lãi suất ngân hàng cần thiết - Tăng cƣờng công tác tra trực tiếp giám sát từ xa để cảnh báo cho tổ chức tín dụng ngăn ngừa rủi ro xảy Hoạt động tra, giám sát hoạt động vô quan trọng hoạt động kinh ngân hàng nhƣ chức quản lý nhà nƣớc Thông qua công tác tra trực tiếp giám sát từ xa nhằm phát hiện, ngăn ngừa kịp thời sai sót việc thực quy trình nghiệp vụ, chế độ …; đồng thời xử lý nghiêm TCTD vi phạm lĩnh vực tiền tệ ngân hàng nhằm lành mạnh hóa hoạt động hệ thống ngân hàng Từ đƣa hoạt động kinh doanh ngân hàng vào khuôn khổ, pháp luật, thực tốt chƣơng trình, mục tiêu phát triển kinh tế đất nƣớc không ngừng nâng cao uy tín hệ thống ngân hàng kinh tế - Áp dụng ý kiến đóng góp từ sở góp phần đề văn bản, sách hợp lý với tình hình thực tế Thời gian vừa qua trƣớc ban hành số thông tƣ liên quan đến hoạt động TCTD nhƣ dự thảo thông tƣ quy định hoạt động cho vay TCTD khách hàng, NHNN triển khai lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo thơng tƣ từ NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố Theo đó, NHNN chi nhánh tỉnh Đắk Lắk tổ chức lấy ý kiến từ TCTD địa bàn thông qua hội nghị trực tiếp; thấy đƣợc điểm chƣa phù hợp với thực tế ngân hàng thực tình hình địa phƣơng Từ đó, NHNN chi nhánh tỉnh có sở góp ý NHNN 3.3.2 Kiến nghị với Vietinbank Việt Nam Là quan quản lý, điều hành tồn hệ thống, VietinBank có trách nhiệm việc hoạch định sách, xây dựng quy chế kế hoạch kinh doanh có kế hoạch phát triển nguồn vốn chi nhánh hệ 85 thống Với hoạt động huy động vốn ngày phải chịu cạnh tranh gay gắt nhƣ nay, VietinBank đơn vị trực tiếp xây dựng chiến lƣợc huy động vốn tiền gửi triển khai chiến lƣợc toàn hệ thống; chịu trách nhiệm nghiên cứu, hình thành phát triển sản phẩm tiền gửi nhƣ tiện ích kèm Với vai trò quan trọng nhƣ vậy, VietinBank cần có giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn cho hệ thống Cụ thể: - Đa dạng hóa nâng cao chất lƣợng sản phẩm huy động, đƣa sản phẩm mang tính đột phá nhằm làm tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm dịch vụ ngân hàng Danh mục sản phẩm ngân hàng đa dạng nhƣng giai đoạn định, ngân hàng cần xác định nhóm sản phẩm trọng tâm, chủ chốt để đảy mạnh công tác phát triển Phải có ƣu tiên nhóm sản phẩm nhằm đảm bảo thực đƣợc yêu cầu chiến lƣợc huy động vốn cụ thể thời kỳ ngân hàng - Xây dựng sách lãi suất linh hoạt, hợp lý Bên cạnh tính an tồn tiện ích kèm theo gửi tiền vào ngân hàng lãi suất vấn đề khiến khách hàng quan tâm Hiện ngân hàng phải đƣơng đầu với vấn đề cạnh tranh lãi suất, lãi suất khơng mang tính linh hoạt, hợp lý khách hàng định gửi tiền ngân hàng khác mức lãi suất hấp dẫn đầu tƣ vào lĩnh vực khác có tỷ suất sinh lời cao Do đó, lãi suất trở thành công cụ quan trọng mà ngân hàng sử dụng hoạt động huy động vốn - Thƣờng xuyên tổ chức lớp bồi dƣỡng nghiệp vụ để nâng cao trình độ chun mơn Tổ chức hội thảo để trao đổi kinh nghiệm hoạt động 86 chi nhánh, thu thập ý kiến đóng góp từ sở góp phần đề văn bản, sách hợp lý với tình hình thực tế 3.3.3 Kiến nghị với VietinBank Đắk Lắk - Chủ động việc xây dựng, triển khai thực đánh giá kế hoạch hoạt động chi nhánh thƣờng xuyên để nắm bắt đƣợc tình hình kinh doanh, từ có chiến lƣợc phù hợp nhằm không ngừng cải thiện nâng cao hiệu kinh doanh - Tích cực, chủ động thiết lập mối quan hệ với khách hàng tiềm nhằm làm tăng hiệu huy động vốn tín dụng chi nhánh - Chú trọng công tác quảng bá chăm sóc khách hàng cách chuyên nghiệp hiệu Thƣờng xuyên nghiên cứu thị trƣờng, nhu cầu khách hàng nhƣ đối thủ cạnh tranh nhằm đƣa sách quảng cáo chăm sóc khách hàng hợp lý - Quan tâm đến việc bồi dƣỡng nghiệp vụ để nâng cao trình độ, lực đội ngũ cán chi nhánh Ở vị trí nào, nguồn nhân lực yếu tố hàng đầu, định thành bại ngân hàng Vì vậy, việc xây dựng đội ngũ cán có trình độ, am hiểu nghiệp vụ, lực cao, có phẩm chất đạo đức tốt khơng góp phần nâng cao hiệu huy động vốn mà tạo phát triển bền vững cho ngân hàng Ngoài ra, cần xây dựng môi trƣờng làm việc lành mạnh, xây dựng văn hóa kinh doanh, tạo mối liên hệ gần gũi nhân viên nhằm gia tăng đoàn kết, gắn bó nhân viên, giúp nhân viên ngày cảm thấy yêu nghề 87 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở lý luận nêu chƣơng phần phân tích tình hình huy động vốn chƣơng Chƣơng đƣa giải pháp tăng cƣờng huy động vốn VietinBank Đắk Lắk, kiến nghị Chính phủ, NHNN, VietinBank Việt Nam, VietinBank Đắk Lắk; nhằm phần giải đƣợc khó khăn, vƣớng mắc hoạt động huy động vốn VietinBank Đắk Lắk 88 KẾT LUẬN Hệ thống NHTM đóng vai trò trung gian điều hòa vốn kinh tế, thực huy động khối lƣợng vốn lớn từ nhiều nguồn khác ngồi nƣớc Trên sở đó, tạo động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tƣ phục vụ mục đích tiêu dùng dân cƣ nhiều mục tiêu kinh tế xã hội khác Công tác huy động vốn từ TCKT dân cƣ khâu quan trọng hoạt động kinh doanh NHTM, tạo nguồn lực để ngân hàng mở rộng hoạt động kinh doanh, đầu tƣ sinh lời Tuy nhiên, khả huy động vốn ngân hàng nhiều hạn chế gặp nhiều khó khăn biến động kinh tế nƣớc, tâm lý khách hàng ngun nhân chủ quan từ phía ngân hàng Do đó, NHTM cần có biện pháp, sách hợp lý để huy động, khai thác hiệu nguồn vốn huy động đƣợc nhƣ cần có hỗ trợ tạo điều kiện đồng bộ, kịp thời từ Chính phủ, NHNN quan ban ngành có liên quan Sự cạnh tranh mạnh lĩnh vực tài ngân hàng vừa thách thức ngân hàng động lực giúp ngân hàng ngày phải hoàn thiện để tạo lập chỗ đứng vững phát triển hoạt động kinh doanh ngày hiệu Trong cạnh tranh ấy, chạy đua ngân hàng để tăng trƣởng nguồn vốn huy động chạy đua khốc liệt Thị phần huy động vốn thƣớc đo đánh giá thái độ, niềm tin khách hàng ngân hàng Bên cạnh đó, áp lực việc tăng quy mô hoạt động, quy mô vốn nhƣ xu hƣớng cấu lại ngành ngân hàng đặt yêu cầu cấp bách NHTM chạy đua tìm kiếm lợi nhuận, phân chia thị trƣờng khẳng định tên tuổi VietinBank Đắk Lắk nhƣ nhiều NHTM khác nổ lực chạy đua Vấn đề 89 đặt cho VietinBank Đắk Lắk - Hệ thống hóa vấn đề lý luận huy động vốn NHTM Trong trình bày có chọn lọc sở lý luận chung hoạt động huy động vốn, nội dung phân tích tình hình huy động vốn, tiêu chí đánh giá hoạt động huy động vốn nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động huy động vốn - Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình huy động vốn Viettinbank Đắk Lắk giai đoạn từ năm 2011 - 2013 Qua kết đạt đƣợc, hạn chế nguyên nhân công tác huy động vốn - Từ thực trạng huy động vốn với định hƣớng ngân hàng, luận văn đƣa số giải pháp nhằm tăng cƣờng huy động vốn VietinBank Đắk Lắk Đồng thời, luận văn có số kiến nghị, đề xuất Chính Phủ, NHNN VietinBank để giải pháp mang tính khả thi DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] TS Nguyễn Đăng Dờn - TS Hoàng Đức - TS Trần Huy Hoàng - ThS Trần Xuân Hƣơng (2000), Tiền tệ - Ngân hàng II, NXB Thống kê, TP Hồ Chí Minh [2] PGS.TS Phan Thị Thu Hà (2006), Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê [3] PGS.TS Nguyễn Minh Kiều (2012), Tiền tệ ngân hàng, NXB Lao động Xã hội, Hà Nội [4] Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 [5] Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk (2011 2013), Báo cáo kết hoạt động kinh doanh [6] Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk (2011 2013), Bảng cân đối chi tiết tài khoản kế toán [7] Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk (2011 2013), Báo cáo toán [8] Mai Xuân Phúc (2013), Mở rộng huy động vốn Ngân hàng TMCP Phương Tây chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [9] Nguyễn Thị Phƣợng (2012), Giải pháp tăng cường huy động vốn Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Quy Nhơn, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [10] TS Lê Thanh Tâm - Dƣơng Ngọc Diệp - Nguyễn Vân Anh - Vũ Phƣơng Loan, “Chính sách lãi suất Việt Nam - Hai mƣơi năm nhìn lại”, Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng, số 143 tháng năm 2014, tr 01 - 13 [11] GS.TS Lê Văn Tƣ - Lê Tùng Vân - Lê Nam Hải (2000), Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, TP Hồ Chí Minh [12] Phạm Trọng Vũ (2013), Giải pháp tăng cường huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Khánh Hòa, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng Website [13] http:// www.sbv.gov.vn [14] http:// www.vietinbank.vn PHỤ LỤC PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ TIỀN GỬI Nhằm mục đích phục vụ ngày tốt khách hàng đến giao dịch ngân hàng Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk mong muốn nhận đƣợc ý kiến đóng góp q khách hàng thơng qua biểu mẫu dƣới bỏ vào hòm thƣ góp ý ngân hàng Tên khách hàng:……………………………………………………… Địa chỉ:………………………………………………………………… Số điện thoại:…………………… Số CMND:……………………… Theo quý khách lãi suất tiền gửi VietinBank áp dụng: Thấp Bình thƣờng Cao - Tiền gửi khơng kỳ hạn - Tiền gửi có kỳ hạn dƣới 12 tháng - Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên Mức phí sử dụng dịch vụ tiền gửi VietinBank áp dụng: Thấp Bình thƣờng Cao Mức độ đa dạng sản phẩm tiền gửi: Kém đa dạng Bình thƣờng Đa dạng Theo quý khách sản phẩm tiền gửi sản phẩm, dịch vụ khác có hỗ trợ cho khơng? Khơng hỗ trợ Ít hỗ trợ Có hỗ trợ Thủ tục sử dụng sản phẩm tiền gửi VietinBank: Đơn giản, gọn nhẹ Bình thƣờng Phức tạp Theo quý khách thái độ phục vụ nhân viên ngân hàng: Thiếu thân thiện Bình thƣờng Nhiệt tình Q khách có hài lòng đến giao dịch với ngân hàng? Khơng hài lòng Hài lòng Rất hài lòng Q khách có hài lòng với chƣơng trình khuyến mại ngân hàng khơng? Khơng hài lòng Hài lòng Rất hài lòng Q khách có hài lòng với chƣơng trình chăm sóc khách hàng khơng? Khơng hài lòng Hài lòng Rất hài lòng 10 Theo quý khách mức độ tin cậy gửi tiền VietinBank? Không tin cậy Tin cậy Đáng tin cậy Ý kiến đóng góp khác quý khách hàng: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin trân trọng cảm ơn đóng góp ý kiến quý kháchhàng! Lƣu ý: Đề nghị quý khách hàng đánh dấu (X) vào ô thích hợp ... hoạt động huy động vốn thực tiễn huy động vốn Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk - Phạm vi nghiên cứu: luận văn phân tích tình hình huy động vốn Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt. .. luận huy động vốn ngân hàng thƣơng mại Chƣơng 2: Thực trạng huy động vốn Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk Chƣơng 3: Giải pháp nhằm huy động vốn Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt. .. NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.3.1 Nội dung phân tích tình hình huy động vốn NHTM 18 a Phân tích quy mơ huy động vốn Quy mơ nguồn vốn huy động yếu tố dùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình huy động vốn tại ngân hàng TMCP công thương việt nam, chi nhánh đăk lăk , Phân tích tình hình huy động vốn tại ngân hàng TMCP công thương việt nam, chi nhánh đăk lăk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn